[Page numbers and section ids (if any) are visible in Mozilla Firefox and other browsers which support CSS2 -- not Internet Explorer]

Nbēen Loux Gon Nyōm Joung Gox

Nyī hlee Lang qang Ba tud

Ying Nang Ming Qux Qux Bang Se

Loux Si Vēui

Pug lāi in rūah dix tud nbēen loux gon nyōm Joung gox 19 blah. Nbēen in gix ndaing hmom blag si ndiex gon nyōm, om nbēen «Bix Si Yīex Ma Liang», «Gon Nbrūng Dīang Glong» in gix, hoig mōh Nbēen dōng Gon nyōm eix Joung gox kom mu. Hoig sae dix lāig ndaex pug lāi mgāe gon nyōm gah ah dix Joung siao sioux.

Gīeh Gon nyōm eix Ba rāog dōng yūng nbēen in gix, hoig mōh hrom gēd yix būi yūh Lāi Ba rāog kom uig.

Nyī hlee Lang qang

Gaing Lāi

Bix si yīex Ma liang (1)
Gon Miao yīe yō dix loui mu (18)
Gon Si ngāix (41)
Soug Mag mān (54)
Gon Nbrūng dīang Glong (61)
Lai līng ndaex dū Mōi (69)
Būi dōng loux Sim saig (74)
Qi qiu raoh dīx mu (93)
Nbēen Dou sad mai nbēen dang jē 10 blah (105)
  1, Gīang ih Miao (105)
  2, Oux (108)
  3, Rāo kaox giex Soux (110)
  4, Nbrāog (112)
  5, Mgouih (114)
  6, Loux grāi Mōi giex Nbrūng (116)

  7, Nbēen Si ngāix giex Kix (118)
  8, Bai om giex Nbāi (121)
  9, Rē loui mu lom lāo Rom (122)
  10, Sim saig giex Gōng būh (125)

Bix Si Yīex Ma Liang

Hmoung grāi būi noh, ndī ndīx goui gon nyōm dīx gaex gaex Ma liang. Mīex geeing noh hoig ndōg yūm, noh dang graix Kix kaox, vōg Rīb rīem eei dix gah. Noh ndōg muih dix hua Hua dom yām iag dix, kom nan noh ang dīe goui Bix bīe dīx mgong!

Goui dīx ngāix, noh hu gah braog nyīex mgāe, yāox mgiex Lao see Nyīex mgāe lāi Bix dīx mgong, hua Hua gah Noh ang dōng yām lāig dix ndaex Nyīex, ah nin gah Lao see: "Ex mīe dix mgāe dix hua, jīx maix dix dox ex vāi Bix dīx mgong laih?"

Lao see an nblāig noh dīx ngai, "Peeig!" Nbāig bīang ngai noh, nqax ah nin: "Nyōm būi houd sang mgiex Bix, sang hua Hua? hoig mōh ja māox heui!" Kaix ah nan, nkree noh dou kaing ndīang Si vīex.

Ma liang mōh gon nyōm ndaing hlaong hrom gēd, noh ah:

"Ang ex sax hmoung, gon nyōm būi houd jīx ang jīx mgāe dix yūh gah mox!"

Njāeh kaix an, noh nyim hrom hri dix mgāe dix hua, sae rīang dix mgāe dix hua gū ngāix. Yām hu graix noh Kix bīang Mgōng, noh yīe rāig gag Kaox, hua Sim saig bīang diex. Yām hu vōg noh Rīb braog Glong, noh njāex mgong Rīb gah Rom, mgāe dix hua Gax gah bīang Si māox. Blag bōun nbōu ing houig ndaex Nyīex, noh nbāox ih Suah hua ba yāox dix blag bōun ngāix gah, hua dīx nbōg nbāox hua dīx nbōg. Bix vīang ang goui gox, noh gah jīx mgāe dix hua nang.

Dīx nūm hoig luan kaing dīx nūm, Ma liang ang sax ndūd kaing mgāe dix gah Hua. Gah nding nyīex oud noh, hoig mōh Hua mgīex uig. Nan nang, noh gah ndaing pai jīx, Sim hua noh hoig ndēix jīx ah loux dix, Gax hua noh hoig ndēix jīx quh. Goui dīx nbōg, noh hua la siang gah braog Yaong, Glang hoig bu dix houig bīang Yaong gah gū ngāix. Gon goui dīx nbōg, noh hua Soux lā gah bīang mgōng ra mu, hoig gīeh Mōi Grag gix ang lai jū dix hu som bīang Mgōng. Kom nan Ma liang ang dīe nyāng goui Bix bīe dīx mgong! Noh gēd nin, sin ex goui Bix dīx mgong dee ndaing hmom!

Goui dīx nbōu, Ma liang noi dix ndaex Nyīex, njāo hoig ndaing dāeg noh gah yūh dix gāing, gah hua dix Hua blag bōun ngāix, blag bōun nbōu hoig ndaing mglēih [** cf. mgleih], noi dix dīx vūd hoig lāig id ngīe.

Ang dōng gah houig yām mōd dix, ndaex Nyīex oud noh gouig dong dix lāig ndaex, Dax gūad bāing Haeg njēeih [** cf. njeeih] houig dīx gaex, dox Bix gah noh dīx mgong ah nin mai:

"In mōh Bix si yīex, nbrēi dix sīao noh!"

Ma līang dēei dix mgāig, Bix an hoig kri si ngī ngīe; mgiex noh ndaex Daix dix, hoig gian ngīe. Noh mgāex kom ah dix nin:

"Lāoh lie maix, Dax eui...."

Loux Ma liang ang nyāng uig ah dix, Dax gūad bāing Haeg njēeih hoig mgrai dīx daix ngīe. Ma liang si yāoh [** cf. si yaoh] si njāox, hoig haing dīx daix ngīe, noh du dāig du dāig ngai dix, dom dāeg dōng mōh ja māox dix! Gah ang mōh nang ja māox, njāo gon oud Bix an ndaex Daix noh!

Noh ndaing mgāex gah, dou dix līh kaing ndaex Nyīex, hu gūh Si vīex būi gū Nyīex, goug bāox gon nyōm dix haing, grāi gix hmoung: "Ex hoig goui Bix dīx mgong!" Yām an gon mōh mgrāeng som!

Noh ih Bix hua Sim gah dīx mu, Sim an hoig ndīeh bruig dix bu hu Rāo ma, qang noh hmoung go ah ji ji ja ja nan. Noh ih Bix hua Gax gah dīx mu, Gax an hoig quh si ndax dix dīx daix ngīe, lōui hu ndaex Rom, gon tiao noh yāox vu mai. Noh hoig ndaing mgāex leing heui, ah nin:

"Bix in hoig ndaing jīb heui!"

Ma liang goui Bix in, hoig mgō būi houd ndaex Yaong hua gū ngāix: Nyīex mox ang goui Mgroung [** cf. groung] tai, noh hua gix ih Mgroung tai; Nyīex mox ang goui Grag tai ma, noh hoig hua gix ih Grag tai; Nyīex mox ang goui Rē, noh hua nyīex an ih Rē; Nyīex mox ang goui Mō , noh hua nyīex an ih Mō....

Bīang hag diex ang goui nding bōun dīe loux mgib, loux in hoig quang dix houig ndaex hnyaog [** cf. hyaog] Jao mī dīx daix ngīe. Jao mī in bloi lien dix ra gaex hu mgiex noh, hmaing noh hua dix ih.

Nūm Ma liang vīang gon iag gox, noh mōh gon nyōm hang hrom gian hri dīx gaex. Noh hoig dōng hrom gēd būi goui māe, jao mī vīang nyō noh, nklad noh yūh gah mox, hmaing noh hua Kri māe, noh ang ndouh jū dix hua. Jao mī mgiex dix lēng [**] noh ndaex Gōg nbrūng, ang dox noh ih brīex jeeix gox.

Blag bōun nbōu, Hra līh ah sa sa nan, hoig nāog bīang diex gū si ndāeh. Jao mī gēd nin, pao sin Ma liang ang yūm gah jai hrom, dee rīan dix yūm gah guad brāix. Noh hu braog Gōg nbrūng, yāox raoh rīang ndaex Nyīex, gon hmoung npong di dīd dix. Noh ndaing ndaox gah, nbrīex hu mgāig noh gah ndaex ndouh Nding, lāo Ma liang ang nyāng yūm, gah gon pru dix jōu Ngū, kom doung dix ih Nblāeh! Jao mī dōng noh, Ngū in mai Nblāeh in dee mōh Ma liang, ba hua līh, noh hoig rīag yōu kom goug dix soux liex nyīex dix houig, hmaing gix blaex Ma liang yūm, nkrang dēei Bix an kaing noh.

Soux liex nyīex Jao mī gao gaex, dou dix lāig ndaex Gōg nbrūng, ang yāox Ma liang, dāe yāox hua Nbong dix gah Nding dīx mu Ma liang hoig sīao yām hvaig brāix, haog gah Nbong in, dāing dix dou līh. Jao mī ran haog gah Nbong sang hod peed Ma liang, ang nyāng haog loui ndīang, hoig rāe nbiag dix bīang diex. Nbong in hoig mōh Ma liang ba ih Bix si yīex hua gah.

Ma liang dou kaing Nyīex Jao mī, noh dōng noh, ndaex Yaong noh ang lai jīx dix oud pao, yām sang luan noh kaing Yaong, noh yāog vu vīed daix dix, nbrīex gōi dix. ah loux nin dīx mgūm:

"Bāox mgrōm eui, dang hu eix pao!"

Ma liang hua Nbrūng dīng gah Bix an dīx mu, dāing dix bīang nblōg Nbrūng, yāog hu blag grax dīng.

Ang nyāng hu mīex mglang dix, noh hmoung luah blag kaix dix ah rīg rīg [**] nan, ndēeih mgāig, yāox rīang Ngū gū si ndāeh, Jao mī nbrūg Nbrūng pai pai, mgiex Vāig lōm lōm ngīe, vīex soux liex nyīex dix dīx nga gaex, peed houig pao.

Ma liang yāox hoig sang grub gix dix, ran dēei Bix hua Dēi dīx mgong, Ag dīx mu, vaig Ag sae buing Nkoug Jao mī gah, Jao mī rāe kaing Nbrūng. Ma liang ndīeh ndīeh nblōg Nbrūng, Nbrūng hoig pai dou om bu dix nan.

Ma liang dou ndaex grax ling ngāix ling som ra loui ngāix, houig gah ndaex Jēi dīx mu, yāox hoig luan dix kaing ndaex Yaong, noh dom laex dix ndaex Jēi in. Noh hua Hua mīex nyāo, hu jōuih noh ndaex laih, njāo hlad noh būi dōng dix, noh ang gīeh Hua hua dix nbrax, ba hua noh ang mōh ang Njēeih [**] goui, hoig mōh ang Jāong goui.

Goui dīx ngāix, noh hua Sim ang goui ngai dīx mu. Ang gōi hrom dix, gīeh Rom nam mēg jid dix bīang ngai noh dīx njōud, Sim an hoig nblah ngai dix dīx daix ngie, ndīeh bruig dix bu ndaex Rāo ma.

In pao, hoig gīeh ndaex Jēi in dōung vu gah uig; Si mīang oud ndaex Jēi in, hoig hngaox Vōng hmoung. Vōng bloi loux, hmaing gix mgiex noh houig ndaex Jēi oud dix, Ma liang ang jū dix hu, gix si lēed noh hu.

Ma liang hoig ndōg hmoung gah saig ba yūh Vōng gah gon būi houd, ndaex hrom noh hoig ndaing gōuing gah Vōng, noh ang jū dix hua Vōng ih Vōng hmaing noh hua Si yōng dīx mu, noh dīeh ndēeih hua Si vāi dīx mu; Vōng hmaing noh hua Doi dīx mu, noh dīeh ndēeih hua Lag dīx mu. Si vāi giex Lag ang ndouh nyōm dix yāox, hoig lūang dix dāing dix lūang dix rīag. ndaex nyīex Vōng. Gon dab bāox dix mai, hoig gīeh nyīex Vōng gru grām ngīe. Vōng ndaing meed hrom gah, hmaing gon lien dix nkrang Bix kaing Ma liang, mgiex dix ling noh.

Vōng hoig bōun dēei Bix, noh dang hua Hua gah. Noh ran dix hua Mgōng Kri. Hua noh dīx Mgōng nbāox hua noh dīx Mgōng, hoig hua noh mīex ndīng mox nieh. Kaix hoig hua noh, mgāig dix yāox ang dīe mōh Mgōng Kri dīd dix, hoig mōh Mgōng Si māox uig; jē ndaing gīen [**] blag bīang, Si māox jōud dīx loun, ndēix dog Jāong Vōng mad ngīe.

Vōng gon ang nyāng yūm hrom, Ndaex hrom noh gon ang nāox. Noh gēd nin, hua Mgōng Kri ang jīx, hua loun Kri kaing. Hua noh dīx mu ah ndaing iag, nbāox hua dīx mu gah gon ah ndaing iag, ndēe nkoig dom hua ba lang dīx mgong. Hoig hua noh mgāig dix yāox, ang dīe mōh loun Kri! mōh Glun lang Glun dīng dīx mu, hoig ang Mōing dix gah noh. Sang gēid noh. Sin ang mōh gon lien noh ba mgō noh, Glun dee hoig gēid dix ih noh.

Vōng ang lai goui bang fax dīd dix, jēn bloi Ma liang līh kaing, ja nyō dix ah loux hmom mai noh, ah sang dox dix noh mōuing gon dix, yūh noh mōh keui nyīex gix.

Ma liang gon goui hrom boud gah Bix si yīex an, noh ja yūh dix jū noh. Vōng yāox jū Ma liang noh, ndaing mgāex hrom gah, dom ndēeih dēei dix dox Bix gah Ma liang, hmaing Ma liang hua noh ih Hua.

Vōng gēd nin, hua Mgōng Kri, Loun Kri ang dix, jēn hmaing noh hua Kaox Māe! bīang Kaox līh Māe hoig mōh Māe uig, ja gōi eix dix vu vīed, Māe hoig krum om hlax kaox nan, in mōh gāing ndaing hmom heui! Noh hmaing Ma liang hua Kaox Māe Kri heui.

Ma liang hoig gēd hog sang yūh dix ndaex hrom dix, ang ah loux dīd dix, yāog Bix dix hua gah, hua rom vīeh vang dīx mu, mgāig eix dix yāox, Om hoig oud braog vēui ngai eix nan. Rom hoig glāi ngīe, ang quh bīe jeeix, si rong ngīe om si liag vīeh dīx mu.

Vōng mgāig noh ang nyōm hrom gah, ngai hoig ngūd ngīe, nqax ah nin:

"Hmaing maix hua Kaox krum māe, maix mgah jīx hua Rom hnong vīeh yūh nin!"

Ma liang gon hua Mgōng ndaex Rom vīeh dīx mu, bīang Mgōng gon hua Kaox dīng Kaox hlaong dīx mgong, ah nin:

"Ang in mōh Kaox jīx krum Māe gah dīx mgong laih?"

Vōng mgāig kaox an, yāox hoig rīang kri ngie, Rom mia noh hoig njō ngīe gah, mgāex hrom kom nyīah dix, ran ah nin gah Ma liang:

'Nīed hua Rē dīng dīx mu! Sang hu baig ex me bīang Mgōng an!"

Ma liang hua Rē dīng dīx mu, Vōng hoig vīex Mōuing gon dix gix mai Si mīang dīng dix gix ngōm Rē hu gah Mgōng an.

Ma liang nbāox hua nang Npaeng, gīeh noh pru Rē hu.

Hrom Vōng ndaing ngīex ndaing mgāex heui, noh ah ndaing hnim hu Rē, yāog rīag ah nin:

"Npaeng dīng jeeix, Npaeng nbāox dīng jeeix! ...."

Ma liang nbāox hua Npaeng dīng līh. Rom hoig huan dīx daix ngīe, Man Rē hoig blu bliang [** cf. blu bliag] ngīe gah pru Npaeng dix, Rē om ba bu nan.

Ma liang nbāox lōi hua nang Npaeng gīed dīng līh. Rom hoig nīed dix huan si nyeig, hoig blu blang dix hlaong ngīe, Rē hoig yu yaing ngīe.

Vōng hoig ndaing hlad pao, vu vīed daix dix gah Ma liang, yōu dix ah nin:

"Npaeng gūb pao! Npaeng gūb pao! ...."

Ma liang ja yūh dix ang jīx hmoung, ang nāox gah hua dix Npaeng. Rom meed hrom pao, dāing dix lāig ndaex Rē, Rē mgāing [**] ngīe, ndaex Rē hoig lūang pao.

Rom hoig njāex Vōng jāex ngīe, noh mgiex Roung oud bīang Rē, yōu dix ah nin:

"Nīe lūan dīng Npaeng! sang mglub Re pao! Bō lai hua! ...."

Ma liang ang hngiad loux. noh, gon nīed dix hua Npaeng. Npaeng nīe dīng pai, Bai om lūng glia dix houig, ndaex Rāo ma hoig si nūm, Saih hoig duih, Hliex mgēe hoig līh. Rom gah nīe nīed dix huan, hoig om nding ba nkrub bīang Rē nan.

Re hoig jōum ndaex Rom pao, hoig nkroi [**] ngīe, jūb Vōng an gix hoig jōum dix lāig mgreem Rom sein,

Kaix hoig yūm Vōng, nbēen «Bix Si Yīex Ma Liang» dom dāeg quang dix hu gū si ndāeh. Kom nan, kaix an, Ma liang hu ndēe mox nie [** cf. nieh-2]? būi gix ang lai dōng.

Būi dīx nblah ah: Noh hoig ndēeih ing ndaex Yaong gix, ing oud mai bāox mgrōm dix jūb būi sum gaeng an gix.

Būi dīx nblah ah: Noh hu lai ling gū si ndāeh, hu hua būi houd būi ka an gix ih gū si ndāeh.

Gon Miao Yīe Yō Dix Loui Mu

Mīex miao goui gon loui mu: Ba ding mōh nyōm Nbun, gaex Siao hua; gon mgrēng mōh nyōm Si mēix, gaex Siao huang; gon bēx mōh nyōm Si mēix nang, gaex Siao hex. Mīex kom uig hoig muih būi gon dix kom mu, Mīex miao gah ndaing muih gon dix in gix nang. Noh hoig nbrēi dix briex gix, eei gix dīng si nyeig. Yām hoig ko gix dix hu mgāe lāi, noh gah hu dox gix Nyīex mgāe lāi. Gix hoig mgāe lāi gah bāng [**] dīx mu.

Gon miao in gix mgāex hrom mgāex hri kom hu ah dix lāi dīx nūm. Ndaex dīx nūm in gix hoig mgēeih [**] dīng mgēeih gluing. Yām hoig laex gix dix, gix ndēeih ing gah Nyīex houig mgāig Mīex dix.

Mīex gix sang yūh dix dōng ba bōun mgāe gix ndaex nyīex Sioux siao, kaix som gix blag bōun ngōb dīx ngāix, Mīex gix lōm lāo loux mai gix, noh qog:

"Gon beix, ndaex dīx nūm in hmom mgāe nang beix dix laih?"

Gon nyōm hoig som sag an gix yeeb ngai dix kom yō di dix ngai Mīex dix, ah nin:

"Ang lai goui loux ah, Lāi mgāe yix hoig ndaing hmom heui!

Siao huang ran nkrang dix ah loux, noh ah nin: "Yix hoig mgāe lāi mīex nyāo." Siao hua ah nin: "Yix gon qang go, gon hua Hua," Siao hex ah nin: "Gon goui Ti yiux. Sioux siao yix, ai ya, gū jē gū jōng hoig goui gah!" Siao huang nbāox nkrang dix ah nin: "Mōh kee, yix hoig uig dōng gū jē." Siao hex mgāex kom ah dix nin: "Ba dōng yix ndaing dīng heui!"

Mīex gix hmoung noh ndaing mgaex hrom gah, kom nan, noh gah ang bian siang sing, dom sang qe dix qog ba dōng gix:

"Haoh ba dōng beix, beix sang yūh ba dix yām dīng dix sax?"

Siao hua ah nin: "Ex ang nyāng gēd," Siao hex ah nin: "Yūh ba dix jīx uig, ex sang yūh Si mīang dīng." Siao huang ah nin: "Goui ba dōng mōh goui ba dōng, goui ba dōng hoig rīang ndī heui, gon sang yūh ba dix! Sa sax, ex sang mgāe lāi mīex nyāo mīex nyāo, mgāe lāi gah Sioux siao mīex nyāo."

Mīex miao mōh būi ndaing nbrax gah gāing, noh yāox ang gon in gix ah yāeng ba gēd dix ndaex hrom dix, nbāox qog. ah nin:

"Geem hoig grāi Lao see beix hmoung yūh gāing mōh jē ba dix?"

"Yūh gāing", Lao see hoig grāi noh. Ah loux dīx dēi, yām grāi Lao see noh, gix ang nyāng nbrēi dix hngiad Kom nan, Gon miao yīe yō dix in gix ang ndouh ndēh loux Mīex ndaex hrom dix, hoig ran dix bog loux qog Mīex dix.

Siao huang nkrang dix ah nin: "Dee hoig grāi noh kee. Ex gon jīx gāb ngai lāi in giex: y-ū-h g-ā-i-n-g." Siao hex ah nin: "An ndouh son dix mōh dix, ex gon jīx diam noh!" Siao hua gah ah: "Ex gah jīx nang!"

Mīex miao hmoung noh, hoig dōng ang ko. Gon in gix hoig mgāex kom yō di dix, mgāig dix yāox dee ang nyāng dōng yi see ngai lāi in giex. Noh hoig ki hrom gah, ah:

"Mox jīx ah ndēe goui ndēe hmom gāing? Jīx gāb ngīe ang jīx."

Nbōg in Siao huang ang lai nkrang dix ah. Siao hua hoig mgoig [**] gāing dix nbrīe dix gēd, ah: "Lao see grāi noh pai pai ngīe, ex ang nyāng si ndang hmoung." Siao hex ah nin: "Yūh gāing ang nū dix mgāe, yūh gāing hoig om Ti yiux nan ndaing goui ndēe hmom, kom nan giex gah ang om bāox dix...."

Mīex miao dāeg dong noh pao, gon noh gix in ang nyāng nbrēi dix mgāe lāi hmom. Ndaex ndīeb ndoung gix dee hoig goui jē ba o ba peem gah ndaex. Noh gēd dix nbrēi dix joux mgāe gix yām laex gix dix ndaex jia qi, gieh gix mgāe dix hlag jeeix. Pao dee mōh ran gīeh gix mgāe dix yūh gāing. Noh ah:

"Gon beix, beix ndaing mīe dix ih Gax mōh laih?"

Siao hua ndaing ndaox gah loux qog Mīex dix, ah nin: "Mōh kee, ex dīx daix ngīe hoig bōun ih Gax loui mu." Siao hua ah nin: "Ex ang bōun ih ndīng, nīe ih noh ang veui [**] seng, dīx nbrīe brīex ex ih noh ra mu ngīe hoig gūb." Siao hex ah nin: "Mox ndouh om bax nan! Sin dīag gah ex, ex bōun ih noh dīx nbog puan mu."

Mīex miao ah: "Gon ex, bōun nīe ih Gax, ang son dix mōh dīng rīang vāo nqom. Sin bōun mgiex Gax dom dāeg son dix mōh ba dīng rīang. Ngāix beix dang gēd bang fax hu mgiex Gax, hu mgāe dix yūh gāing yaox [**]. Sin beix bōun mgiex Gax, yām som eix nbōu in gieh eix ih Gax. Ex sang mgāig yaox goui ang beix goui rīang dīng yūh nin."

Siao hua hmoung loux ah Mīex dix, ndaex hrom ang ndouh si ngēih gah, ah nin, "Mgiex Gax son dix mōh beng seex ba dix!" Siao hua ah nin: "Ex gēd dix yāox mgiex Gax ang od son dix mōh gāing nū, kom nan, yix gon ndaing iag, yūh gah mox yix lai sang dang hu mgiex Gax?" Siao hex ang muih dix ah mōh dix būi iag: "Ex ang iag. Mgiex Gax mōh mgiex Gax, yūh gāing mōh yūh gāing!"

Kaix an Gon Miao in gix jū loux Mīex dix, dang hu sōg dix mgiex Gax. Gix jiex ding dix sang hu pao, sang yūh būi yāox rīang dix. Gix jei dix hoig ndaing hlag heui, ang dīe jei dix nbrēi dix gēd gāing dīd dix. Gix ang nyāng qog gāing dīd dix, gah ang nyāng vīex Grāeng dīd dix, hoig hu kaing Mīex dix, hu gah blag brāix.

Kom nan, Gax oud ndēe mox nieh? Gix hu blag ngāix ang dīe yāox Gax bīe dīx mu, bīe rīang Gax dīx mu gox gah ang nyāng yāox. Ndah kaix gix nyah dix ngōm, bong loux mai bāox dix, Siao huang gēd loux goui ndaex lāi, kom. nan ang dīe uig ji. Gax om mōh oud ndaex Glong nan, ndaex Hnong Gax gah oud gah nang, ndaex Rom saeng Gax gah oud gah nang. Kom nan, sang hu sōg Rom, Hnong, Rom saeng ndee mox nie [**]? Gix ang sax luan kaing Nyīex hu kaing Yaong, ang ndouh nyāng yāox jē in gix dīx dēi. Ang goui bang fax dīd dix, nbāox hu sōg. Gix sōg noh nbāox sōg, hu nbāox lōi hu, hoig dāeg gix gah hu dix, hrom gah hoig jai, ndah kaix dāeg yāox Rom glong iag gah braog Mgōng dīx mu. Siao huang mgāex kom yōu ah dix nin: "In mōh Glong, eix hoig yāox Glong dīx mu pao," Siao hua ah nin: "Mōh! In ang mōh Hnong, gah ang mōh Rom saeng. Kom nan yūh gah mox eix lai ang yāox Gax gah ndaex Rom?" Siao hex mgāig noh dīx vūd, gēd noh ah nin mai: "Ang goui Gax gon hmom jeeix, sin goui gox eix sang mgiex gah grāeng ba dix box?"

Mōh kee! Sin Gax goui, sang mgiex gah Grāeng ba dix? Gon miao in gix hoig o ngie gah, jūng braog Glong, ang dōng gah sang yūh dix.

Mgōng lūa in gix hoig son dix ndaing mgrāng, Rom hoig si ngāong ngīe, luah ah hua hua nan kom hu dix. Braog Glong mōh Rīb glāi ba nbēing. gah, ndaex Rīb in gix Dāi gū jē hoig bruih gah. Ndēe si ngāi mōh Kaox ba nbēing gah, Gag kaox om Daix būi nan hoig nbrīex gōi dix quh ngīe. Npaeng pru dix houig, Dāi hoig npong ngeei ngīe. Kom nan gox Gon miao in gix ang ndouh jei dix mgāig ba hmom in gix!

Siao hua ah nin: "Eix ngōm dix groux Gax houig, Gax dee houig mai Rom kaix," Siao hex ah nin: "Ex hoig gēd bang fax līh dīx mu, sin Gax houig eix dāing dix ndaex Glong hu mgiex noh." Siao huang ah nin: "Hmom, eix ngōm dix groux din."

Gix hoig ndaing dāeg, Gax vīang ang goui gox dee mōh ngōm dix laex dix dīx vūd. Gix mgāig bōd ndaex Glong, ba yāox gix mōh ngīe Si ngāix dong bīang Rom, hoig rīang si ngī ngīe. Ngai gix hoig mu mī ngīe, ang dīe ndouh yāox Gax bīe dīx mu. Hoig ngōm hreeng ngīe, gix dāeg si mgīed [**] hrom gah dix daix jao.

Siao huang yeeb ngai dix, ah nin: "Eix hoig ndaing saig hrom, gon ndaing iag yūh nin hoig dang diah kaing Mīex dix hu mgiex Gax. " Siao hex ah nin: "Yūh gāing ang ndouh goui yi see dīd dix!" Siao hua ah nin: "Sin ang yāox Gax bīe dix mu eix dee yīem ngīe."

Gah ndaex Rāog kaox oud Gīang gūad gah dīx mu. Mōh ndaing hlad noh gah Mīex miao noh dom dou kaing ndaex Jēi hu oud din. Pao noh id gah mgreem num kaox. Loux ah Gon miao in gix ba gīeh noh haing. Noh hmoung mōh loux Miao, hoig si yaoh si njāox gah, ran moux gaex dix blag kaix num kaox, Noh sang nbrīex dix hngiad loux ah Gon miao gix.

Gon miao an gix ah in dīx vūd ah an dīx vūd, Gīang gūad an hoig dōng loux ah gix kom uig. Noh hoig dōng mōh in gix Gon miao ang dōng brāix heui. Lāo noh ang hlad gah gix, noh gon sang yūh dix log lo gix. Gīang gēd nin, sin gīeh Gon miao in gix hod dix yūh log yūh ba ah Mīex miao, an ndouh bōun yūh gah mox, sin gix bōun yūh nan, gix dee dīeh dix mōh Miao goui rīang Miao hlag dīx mu, an ang ndouh goui ndēe hmom gah Gīang. Hrom ang hmom gēd Gīang ndaing haoh, noh gēd jū yi līh dīx mu.

Gon miao jai hrom in gix hoig dog gēd brīex ih dix gah ndaex Nyīex. Siao hex gēd dix dee bōun ih Gax līah mu pao. Siao huang ah nin: "Gax līah mu son dix mōh dix! Pao ex dee uig ih noh dīx nbōg a liah mu. Kom nan Gax goui ndēe mox nīeh, Gax sang houig yām mox din?" Siao hex ah nin: "Ih Gax ndaing hmom, rūb Gax ang ndouh mōh nan, ex mgāig dix yāox mgāe eix lāi dee gon yīe kaing rūb Gax." Siao hua krub hrom kom ah dix nin: "Vīang gī bōun kao see ra feng ngīe dee gon hmom kaing rūb eix Gax. Eix Gon miao beng laix ko dix ang dou kaing braog Mīex dix. Gon miao yūh dix gah yūh dix gāing nīeh? Vīang ang jīx yūh gox gāing, gah ang son dix mōh ang eix goui jē ba dōng."

"Geem ang mōh laih!" Loux dīd dix luah kaix gix ah nin dīx daix ngīe Gix yāog gaing dix mgāig, yāox ngēeih dīd dix Gaing dix gah gix mgreem num kaox, bae ngīe. Gix ang sax yāox Gīang, geem qog: "Mōh maix mox?"

Gīang bog ah nin: "Ex mōh būi haoh ba dōng dīx gaex. Ex hoig hmoung loux ah beix uig, loux lāo beix hoig ndaing hmom heui! Ex ah Gon nyōm hlag in gix gaoh kaing Hag diex ndēe mox, beix dee mōh Gon nyōm mgāe lāi ndaing hmom dīx jūb."

Gon miao in gix hmoung loux ah nin hoig ndaing mgāex hrom hri gah, dom goug noh ngōm mai gix ah nin: "Maix houig ngōm blag in, houig lāo loux mai yix, jīx laih?" Gīang ran vu vīed Gaing dix ah nin: "Ang od, ang od ngōm! Yix būi gūad ang jei dix quh dix, beix hoig dāeg nang bō laih quh. Eix lāo loux yūh nin dāe heui. Loux lāo beix nux hoig ndaing ko. Beix mgāig dix yāox ex ndaing haoh ba dōng, kom nan ex gah ang siao yūh gāing. Ex ah, ang yūh gāing ang son dix mōh. ang hlag, hoig son dix mōh ndaing hlag heui."

Siao hua ah nin: "Mīex ex ah ndaing hmom gah yūh eix gāing."

Gīang bi [**] haeg njēeih [**] dix kom ah dix nin: "Hmom gah yūh eix gāing? ai ai! An mōh loux ba dix! Beix gēd dix yāox, yūh gāing dee quh, nīe quh njēe quh nblāong, dee hoig dāeg ngīe, beix ah yāox geem mōh ang mōh?"

Siao hex ah nin: "Yām yūh Ti yiux gū nbōg ex ang sax hmoung dāeg dix, ngāix yūh gāing, dāeg njāeh dix, hoig ndaing hmoung dāeg dix."

"Geem ko laih?" Gīang ah nin kom nyīah dix, hoig ndēix hu vēui dix ra loui ndīang, noh ndēeih jūng ngīe, ah nin: " Gah hlag ndīeb ndoung maix ang ndouh yīe. Gon goui, sin eix yūh gāing, hoig kreeing yūh daix jāong dix, bi [**] dix yāox, sin maix dāing dix ndaex Krab [**], gah gaex maix geem ang mglāox mglāi bīd gah?"

Siao hua ah nin: "Mōh kee, ex ndaing hlad gah Krab. Yix līh kaing Nyīex ngāix, Nyāox hoig gīeh Si nbēix hmom jeeb yix kreeng ngīe." Gīang ah nin: "Hlog hlien, hlog hlien! Maix nyōm nbun in ndaing mgrāng ngīe!" Siao hex ran dix ah nin: "Dāing dix ndaex Nyāox, sin mōh mgāe dix tiao yian, vīang gī kreeing gox, ex gah ang hlad."

Gīang ah nin: "Sin hmaing maix hu mgiex Gax ndaex Krab nie?" Siao hex ah: "Sin yūh nan ex ang yūh!" Gīang nug gaing dix ah nin: "In ko heui! Eix dom ah, gāing hu mgiex Gax ndaex Rom yūh nin mōh gāing kreeing. Njāo nin, yūh gāing dom ang hmom." Siao huang ah nin: "Ndaex lāi om ang ah goui Gax ndaex Nyāox."

Gīang mgāig noh dīx ngai: "Maix mōh gon nyōm hlag dīx gaex. Ndaex lāi ah maix an ah ang goui, kom nan, ex ah lāi dang dīx pug, ah goui Gax ndaex Nyāox. In ang sīao nīe gēd! njāo nin dom ah yūh gāing ang goui ndēe hmom. Gon goui, yūh eix gāing mōh gāing gāig heui. Gon miao dīx mu, dang hu sōg dix rūb Gax. Gax ang houig dix sōg noh, in hoig mōh gāing gāig heui! Jū ang beix jū dix yūh gāing gāig?"

Siao hua ah: "Jei jū dix yūh."

Gīang nīed ah nīed mgāex, nīed ah nīed pai: "Gon goui, yūh gāing ang ndouh jee yiux. Maix mgāig om yām rāo brāix yūh nin, sin beix noi dix ndaex Nyīex, dee ndaing nyōm heui. Sin līh sōg dix rūb Gax, Gax ang houig, beix ang ndouh jee yiu heui. Gon goui, beix gah dee dōng, mōh nyōm ang goui ndīeb ndoung ba yūh, nyōm goui ndīeb ndoung ang ndouh yūh gāing. Noh yūh gah mox gah yūh dix gāing? Noh yūh gah mox gah hu mgiex dix Gax? Mgiex Gax dom dāeg yāox dix ih Gax ang son dix mōh goui rīang rāo, ang hu mgiex Gax yāox dix ih Gax dom son dix mōh goui rīang rāo, bi dix yāox, son Suang sux dāe bōun ngīe bōun feng ang son. dix mōh nyōm hlag, ang son Suang sux gon bōun puan feng dom son dix mōh nyōm hlag, mōh ang mōh?"

"Mōh mōh mōh!" Gon miao in gix nīe hngiad nīe mgāex hrom gah, dom ah nin gah Gīang: "Maix ndaing haoh ba dōng heui, maix ndaing lāoh heui! Geem gaex maix ba dix?"

Njāo dīeh Gīang gon Miao an gix, noh hoig ndaing mgāex hrom nang, dom bu bāb dix ah nin: "Ex gaex..., ex mōh mox nīeh? Ex gaex Dax gūad, ang, Dax gūad, Dax guad haoh ba dōng, Gon nyōm hlag ko dix goui si mū, bō lai lūang dix qog."

Siao hex ah: "Eix ing gah Nyīex heui. "Siao hua ah: "Gax nieh, sang yūh dix bōun Gax yūh gah mox nieh, vīang yūh gah mox gox, Mīex eix hoig ndaing muih eix, loux ah noh eix ko yūh dix ang bī" Siao huang qog Gīang: "Dax hlag eui, maix mgāig yāox geem goui nang Gax ndaex Rom in laih? Yix hoig groux din hreeng mīex nyāo."

Gīang yūh dix saex hrom kom ah dix nin: "Nux nux ah ndaing hlag beix, beix jīx ndēeih qog loux o yūh nin din pao! Di yix, bō lai mgiex Gax; die, ex hoig dīng nūm kaing beix mīex ndīng mox nieh, hoig yāox Gax mīex ndīng mox nieh, ang sax hmoung ah būi oud Gax ndaex Glong."

Siao hex qog: "Yūh nan, Gax goui ndēe mox nie?"

Gīang hmoung noh hoig ndaing meed hrom gah: "Gon ang nyāng dōng in! Gax oud ndaex Mgroh, oud ndaex Krong. Krong vīang daeg dix hlaong daeg dix dīam hoig om bāox dix. Ja goui Gax hoig nyōm dix ah. Ndaex Bing siang Gax gah goui gah, in ndaing nū dix ah. Bing siang yūh dix gah Hriam, ndaing gian, kom nan...."

Gon miao in gix. gēd nin ndaex hrom dix: In mōh gāing ba dix nin? Siao hua hmoung npong haeg Gīang dīx daix ngīe, dom nbrīex gōi dix ah nin gah Siao hex: "Ex hmoung npong jē dīd dix." Siao hex ah nin: "Ex gah hmoung nang, in mōh npong dix nin?"

Gīang yāox dang ngai nbāoh Miao gix dīx vūd ngīe, dom dāeg gēd mōh nbāox luang dī dix ah loux, dom ran dix ndēeih ah: "Beix ang jei dix hngiad, ex ang lai ah pao, ang lai ah, ex hoig dāeg, ai ya, ndaing dāeg! ex sang ing laex dix gah Nyīex pao, beix oud heui, beix oud heui!" Noh du dāb [** cf. dū dāx, dū dā] dix ngēih Gaing dix, ran dou dix lāig ndaex yēem Kaox sein.

Yūh nin! Ngāix in gon Miao in gix ang ndouh bōun Gax dīd dix, ing kom Daix yī dix kom hvid Vāig dix gah Nyīex.

Mīex miao hoig ndōg dōng gix ang sang bōun Gax, hoig ndōg yūh brīex sin vēui gix. Yām som gix grāi Mīex dix hmoung hog yūh dix ngāix.

Mīex gix hmoung noh hoig nyīah gah, ah nin: "Gon ex, beix jei dix hoig ndaing hlag, hoig ndaing haoh ba dōng, ang jei dix yūh gāing, beix mōh nyōm o ang dōng dīd dix! Ang dōng dix gāig, ba ah beix 'Dax gūad hlag' gah mōh Gīang. Beix ang nyāng bōun Gax, gon yūh bāox mgrom mai Gīang, hngiad loux ah noh, beix son dix mōh Miao ba dix!"

Gon miao in gix hngiad loux ah mīex dix, ngai nbāoh hoig raoh gah. Kom nan, njāo ndaing bū haeg goui gah nbāoh gix, Ngai gix raoh būi gah ang jīx yāox. Pao gix hoig dōng dix lūd. Qux kaing ba goui ndaex lāi, ba ko dix dōng gon ndaing haoh. In gix ang od ndag lai grāi uig, gix hmaing Mīex du vīex dix hu sōg Gax bōun sax.

Kaix an, gix dāeg dōng dix mgiex Gax mai dōng dī dix yūh gāing gū jē, gix dīeh dix mōh Gon miao hlag dōng dix mgāe lāi mai Gon dōng dix yūh gāing heui.

Gon Si Ngāix

Gon si ngāix mōh Gon gēih Si ngāix. Noh om Gon nyōm dāeg goui loui nūm nan, hoig gluing ngīe, gaex noh dīng dīx vūd, iag dīx vūd. Noh yīe npang Gaing dix, Haeg noh raoh ngīe, om mōh sad dix gah dong gouig nan, Ngai nbāoh noh raoh raoh ngīe, om Si ngāix dāeg līh kaing Mgōng nan, Noh hnod Man gah bīang Vāig dix, hoig graix ying sex a liah jē gah. Maix bō yāox mōh noh būi iag yūh nan, gāing bōun yūh noh ang lai iag heui. Noh yīe hu mgreem dong gouig, nbōg nblah hu bīang Si liag ngū, mgō Dax dix doug ngū; nbōg nblah noh noi dix bīang jao Si ngāix, mgō Yīex dix yūh nbrīex; gon goui gāing ndaing dīng dīx jē, mōh sae Grāeng gū jē gah grāeng bīang Hag dīex. Ying liao siao noh hoig dēei dix ndaex Man vīen dix bīang Dū dix, ba glāi noh graix gah Hlax kaox mai Rīb; ba Si mgraing mai ba raoh noh graix gah Blix gū jē; gon goui Dāi gū jē, hoig mōh Gon si ngāix ba graix gah gix uig.

Kom nan Gon si ngāix ndēe ndaing yōm dīx mu, mōh dāe jix glōd ngīe ndēe goui gouig, ndēe hvaig hoig blaex noh yūm heui. Nbōg nblah, yām dīe Bai om Si ngāix, mai yām ang noh gōi hrom dix, dou dix hu blag dieh Mgōng, moux dix mgreem bruig Sim mgreem bruig Gōng, noh hoig om Gouig nan, hoig mgrai dix daix ngīe. Njāo nin, noh ang sax dou kaing ndaex ndēem Dax si ngāix dix nbōg gox, gāing gū jē yūh noh yām goui gouig uig.

Gon si ngāix hoig ndaing ki hrom gah. Gāing sang yūh noh ndaing haoh yūh nan, bōun som hoig jax ngīe nbōg yām noh dīx blag. Vīang mōh gox blag bōun ngāix noh gah ndaing on nang Noh hlad gah Bai om, hlad gah haeg nboui dix, hlad gah Hlax kaox, hlad gah nboui gū jē .... Noh yīe ged nin: jīx ang jīx dix ih bang fax dīx jē, gīeh dix nīe gian nīe vāo? Noh gēd boud....

Ngāix in, Gon si ngāix houig gah Rex beng Jing du. Ndaex Jēi dīng in goui Ma dāi dīx mgūang, gix sang Krei dix hua jāng gah Dāi yiex jiex. Gon si ngāix yāox noh, Dāi dīx nblah ang nyāng goui ying sex. Yūh nin, noh hoig gī ngīe dīx ngāix. Yām hoig ndēix glib Si ngāix kaing Jing du, ndāeg Dāi dīx mgong ba ang nyāng graix ying sex dix gah. Gon si ngāix gēd: Ying sex dāi in vīang ang nyāng graix gox dix. Gah ang od yūh gah mox dix. Nan nang, Peng dāi in gah ang dīe hmom ang dāe bōun dix hu qang jang.

Yām dāeg gēd noh yūh nin, noh yāox krub hrom Gon nyōm nbun gah Dāi dīx mgong. Dāi in bruih gah hod Quang taix, Gon nyōm nbun in mōh Jao nyīex Dāi in. Nyōm nbun in gaex Quang jee. Noh jō saex, gaex noh hoig ndaing āoh [sic cf. aoh]. Mīex Geeing noh hoig dang hu kaing bāox dix. Noh oud mai Yīex dix. Peng Dāi nin mōh bāox mgrōm noh gix ba dox gah noh. Bāox mgrōm noh gix dox Peng Dāi in gah noh, mōh sang gīeh noh nyōm hrom kom saex dix. Quang jee ndaing mīe dix vīex peng Dāi in hu qang jang, njāo mōh ba dox bāox mgrom noh gah noh. Kom nan, Quang jee gon jō saex, noh ah mai jao dix gah ang dix bōun nīed hmaing Dāi bruih, hoig lūd nbōg yūh būi hua jāng.

Gon si ngāix in yām an jūng bīang Gag dāi, hmoung loux ah Quang jee kom saex dix. Noh gēd nin: Ex mōh Gon Si ngāix, si u Si ngāix hoig mōh jēi gon būi kom mu heui, ja mōh ang būi an nyāng jō dix yāox dix jōu gouig, Gon si ngāix ko dix yūh noh mōh jex reng dix....

Kom nan, Dax si ngāix hoig ndēix luan kaing Mgōng pao. Sin gon si ngāix luan kaing si nax bōun ngāix giex bōun som jeeix ngīe, noh dee hoig mgrai ngīe. Sang yūh nang ba gēd Quang jee bōun yūh dix, sang yūh gaex jao dix glōd nang, sang yūh gah mox?

Blag bōun nbōu hoig ndēix houig, bīang ndaex Goung yian ngū hoig raoh rīang gah. Mgreem raoh ngū an diam Lāi Rex beng gah ah: "Yiex jiex hua jang, mīe maix houig dix mgāig!" Oh, dao ngū, an mōh Dāi hmom yūh gon būi līh heui, noh sum dix gah Hag diex Joung gox Fux nang, rīang ngū vīang mōh gox dīx vūd ngīe, jē hoig mgrāng noh dee oud ndaex ndīeb ndoung būi mīex mglang mox. Hog rīang ngū hoig gīeh Gon si ngāix bī om gāing gū jē, gah hoig mgāe noh hlag nang. Noh gēd: Sin ex dang hu kaing gouig, oud mai rīang deng, jīx ang jīx glōd? Om Gax oud ndaex Glong, ang jīx oud ndaex Rom saeng giex Rom hnong? [**] Sin jīx dix oud, ex dee bōun yūh ba gēd Nyōm nbun saex an līh. Gah ndaing gēd blag bōun som nang. Oud dee ndaing vei sian, kom nan, njāo sang deem ex būi, gah ang ki gah vei sian. Yūh nin, Gon si ngāix dom ah nin gah Quang jee:

"Ex jīx hmaing Dāi yiex jiex maix bruih. Kom nan, ex mīe maix mgō dix Maix jīx ang jīx dix kai deng, vēui glib Si ngāix, douh grax hu ex si nax bōun ngāix giex boun nbōu?"

Quang jee nblih ngai dix, gīeh Gon si ngāix jūng bīang daix dix, ah nin: "Dian deng hoig lāex. Ex saex yūh nin, ang bōun līh kaing ndīang si vīex. Yiex giex ang nyāng hu joux liag Deng guang kraox."

"Goui ang goui Lax jux, Deng iag jīx rīang an gix bīe dīx mu gox? Gon si ngāix qog ah nin.

"Goui, "Quang jee ah, "Mōh Mīex giex Geeing ba līag ex jīe yām gon oud giex dāe nāox, ex gon dēei dix mōn [**] yām "Vo nyōm nbun" nāox."

"Jīx doug nang maix noh rīang?"

"Jīx."

Quang jee līh kaing Gu, dēei Deng iag kaing bīang kreing. Ndaex Deng gon goui Lax jux blag mgian, Quang. jee hoig doug noh rīang. Deng hoig rīang si mgraing ngīe. Gon si ngāix dāing dix bīang Deng, jūng bīang laeh ngū. Noh ang hlad gah laeh ngū.

Gon si ngāix oud ndaex Deng, groux nbōg yām houig. Si ngāix hoig ndēix luan kaing Mgōng, bōun som hoig jeeb grāeng lūng ngie hod noh; groux dīx vūd, Si ngāix hoig luan kaing Mgōng; yām in, Si nbēix jeeb bōun som hloub dix bīang gaing Gon si ngāix. Bōun som hoig jeeb yūh gū jē. Yām in, Gon si ngāix kieb kieb ngai dix, quh quh gaex dix, dāing njēe dāing nblaong dix bīang ngū Lax jux. Noh ndaing mgāex hrom kom ah dix nin: "A, ex hoig glōd pao! Ex jīx glōd gah ndēe ang gouig goui pao!"

Gon si ngāix dāing dix līh kaing ndaex Deng loung, sīao rīang Deng, nbrīe dix graix ying sex gah Yiex jiex. Bruih Yiex jiex an goui a līah mgong.

"Geem hmom nang dix yāox?" Gon si ngāix qog Quang jee ah nin, "Ndaing hmom dix yāox!" Quang jee ah nin.

"Maix sang sum noh gaex ha dix!"

"Noh hoig om Si yōng goui ndaex Rāo ma nan! Yūh nin, gīeh noh gaex 'Qai houng Yiex jiex' heui!"

"Gaex in ndaing nyōm dix hngiad, "

Ngai nbāoh Quang jee hoig rīang ngīe. Kom nan, Gon si ngāix groux njēe groux nblāong, hoig nbrīex sang hlad hrom. Njāo hoig yāox noh nīed iag Lax jux si nbīe; Noh qog Quang jee:

"Goui nang Deng ang yeed ndaex Jēi in lāih [sic cf. laih]?"

Quang jee gēd noh dīx vūd ah nin:

"Goui kee. Yiex joung hui, Ho qe jang mai braog grax, Deng in gix ang yeed ling som...."

Gon si ngāix ah:

"Maix vīex ex hu gah ndee goui Deng an gix braog grax, jīx lāih? Maix gah dōng, ex ang bōun ndūx dix kaing rīang Deng."

"Jīx."

Quang jee vīex Gon si ngāix hu hod ndēe goui Deng braog grax. Gon si ngāix dāing dix jūng bīang Deng. Noh noi dix id nyōm bīang an dan. Groux dīx vūd noh hmoung loux ah Quang jee mai Gō bāe si vīex Goung yian, Quang jee ah nin mai noh: Bōun sax, groux houig dom līh gouig dom dāeg breed Deng; njāo id Gon nyōm ang bōun ndūx dix kaing rīang Deng dan dīx gaex. Gō bāe si vīex an, hu mgreem Deng mgāig njēe mgāig nblāong, ang dīe yāox Gon nyōm, yām an, Gon si ngāix hoig rōum dix mai Deng. dan uig. Gō an jei mōh jō Quang jee saex ba dīd dix. Loux ah nyōm goui saex dee jū noh, yūh nin noh jū dix ang breed Deng.

Yām sang nbaih rīang brāix, Gon si ngāix hoig haing. Noh yāox ngōm Gon nyōm nbun mgreem ndēe goui Deng dīx gaex, mgāex kom mgiex dix Qaix houng Yiex jiex. Gon nyōm nbun an mōh Quang jee heui. Kee mōh hlad noh ngū Deng yeed, noh dom groux din dīx som Noh een Bai si māox sīao Dax dix ndī ndīx ndaex Hae dix, sin Deng yeed, noh dom ran dix sang bai noh, rīang ngū dom bōun jiu Gon nyōm si ngāix an.

Si ngāix hoig līh pao, Quang jee yāog gaing dix qog nin:

"Vei, See fu graix ying sex gah Dāi an, geem gon glōd maix lāih?"

Gon si ngāix dāing dix bīang Dāi Yiex jiex, ah:

"Gon glōd heui lieh! Ex ndaing nyōm id."

Quang jee keib keib Ngai dix, mgāex kom ah dix nin:

"An maix oud box! Ex sang hu dox būi mgāig Dāi Yiex jiex. Ex hoig hmoung vāi saex dix."

"Ang," Gon si ngāix ah nin, "Ex sang hu mai maix nang. Ex sang hu mgāig ying sex Dāi kom mu geem hmom graix nang dix kom mu!"

"Sin yūh nan ax hu dāe box!

Quang jee nqob Dāi dix hu ndaex Goung yian, Gō jao bāe Si vīex Goung yian an yāox Dāi vīex Gon nyōm nbun an, dang nyīe [**] ah nin: "Gon nyōm nbun in hoig ndaing saex. Kom nan dēei Dāi hmom yūh nin ndēe mox nie?"

Soug Mag Mān

Ndī ndīx, gah Yaong goui braog Mgōng dīx mu, goui būi dīx Nyīex, dāe mōh Mēix giex Mōuing ba oud dan Giex ndaing mīe dix goui gon, yīe ah nin: "Goui nyōm goui bōun soug Mag nan gah jīx!" Ang goui mīex mglang dix, giex rūg gih Gon dīx gaex, Gon in lūg goui bōun soug Mag mān nan, Mēix mouing an giex ndaing mgāex gah, sum Gon nyōm gaex Soug mag mān.

Dīx nūm luan kaing dīx nūm, Soug mag mān an ang jīx dīng jeeix gox, gon goui boud ndīng Soug mag mān. Geeing noh ah nin: "Soug mag mān eui, hoig gīeh eix mgāex ngīe, yūh dix gah eei dix maix gon yūh nin gah mox!" Mīex ah nin: "Soug mag mān eui, maix ang jīx dīng. jeeix gox, ex hoig ki ngīe gah!" Soug mag mān ah nin; "Mīex bax Geeing, bō od ki, bō yāox iag ex, ex gah jīx yūh gāing gū jē nang."

Soug mag mān ndaing rian, yūh gāing gū ngāix, gaex hag noh hoig gian ngīe, noh gah hoig mgāe dix jīx gāing gū jē. Noh jīx tai ma, gah jīx liang Lō, Kix gōg noh gon nīe kaing Kix gōg būi, sin noh dāing dix hoig bōun dāing dix houig bīang nbrāex nyīex, ndēe ang būi bōun haog noh bōun haog noh. Būi yaong hoig yō noh kom uig, būi nblah yīe ah nin mai gon dix: "Soug mag mān goui ndaing ngīe, gah jīx yūh gāing, mān maix ang jīx yūh gāing, geem ang maix gāig!" Mīex Geeing Soug mag mān hoig mgāex gah ah būi nin.

Lāo Soug mag mān ang rian, gah gon ndaing jīb hrom mai. Goui dīx nūm brāix glong ndaing aoh, būi ang yāox dix dēei dou ma. jeeix gox, būi yūh gāing hoig ka dix gah jai hrom uig, Si mīang oud ndaex Jēi gon līh sōg dix hroh brīex brēem mai. Būi yūh gāing ang yāox dix dox brīex, jao si mīang blag bīang hoig hroh Mōi Grag būi hu uig.

Hroh Mōi Grag būi hu, būi ang lai yāox ba sang yūh dix gāing gah, būi hoig ki gah uig. Soug mag mān ah nin gah būi: "Bō od ki, goui bang fax ex! Būi dīx nblah ang yi loux noh, ah nin: "Maix būi iag yūh nin bō ah loux dīng yūh nin!" Soug mag mān ang tiang, dāe ah ngīe nin: "Ang yi, beix mgāig dix yāox."

Houig blag bōun nbōu, Soug mag mān hu houig braog nyīex Si mīang, dāing dix lāig ndaex ndouh nding, yām yāox noh hoig id jao nyīex Si mīang, gah maox Mōi Grag, dāing dix lāig ndaex hyaog gix, ah "O hou! O hou!" nan. Jao nyīex Si mīang yāox līh Mōi Grag gix kaing ndaex Gōg, si yaoh kom rīag di dix ah nin: "Lāig būi nkree Mōi pao! Lāig būi nkree Moi pao!" Ran dix dēei Nād Mgon gix, sōg būi mgree [**] Mōi.

Hoig su sāg dix sōg dīx vūd, ang dīe yāox dīd dix Būi jao nyīex an gix jei dāeg nbāox noi dix id dīx vūd, nbāox hmoung nang loux ah "O hou! O hou!" nan, gix nbāox dāing dix gaoh, kom nan ang dīe yāox dīd dix. Yūh nin ra loui nbōg, jao bāe Mōi an gix ang lai bēix gah sang id dix, goui būi dīx gaex ah nin: "Bō lai guang, ang dīe dōng mōh jē dīd dix ba yūh, eix id kaing, " Būi in gix ang lai bēix gah sang id dix, nyiah dix id hoig ang lai dōng ngīe dīd dix. Soug mag mān yāox hoig lāig id gix, baoh Si vīex, hroh Mōi Grax gix ing ndaex Yaong.

Si mīang yāox ndēeih ing Mōi Grax gix, ang nyōm hrom gah. Yām rīang brāix noh vīex bāox dix gix hu mgiex būi Yaong Soug mag mān līh ah nin: "Mōi mōh ex ba nkree maix sang yūh gah mox!"

Jao si mīang ah nin: "Nīed mgiex hnod noh, nīed mgiex hnod noh."

Gix mgiex hnod Soug mag mān gah Maox hriam, "plah" ah nin dīx daix, Soug mag mān nplian dix līh kaing ndaex ndouh Maox hriam nyīah ah ha ha nan mai.

Būi an gix hoig ju ji ngīe dan, ang dong hog sang yūh dix, Gon mōh jū yi Si mīang ba nīe kaing bāox, ah nin: "Mgiex sae noh ndaex hae māe, gōg ing houig ndaex Nyīex!" Hoig houig ndaex Nyīex hmaing būi dog lāeh, noh ah nin: "Dog noh gah kaox līa heui!"

Dog blag in, Soug mag mān dāing dix hu blag an, dog blag an, noh ndēeih dāing dix hu blag in, Vīang dog gox yūh gah mox gah ang groux. Si mīang hoig rīag kom ah dix nin: "Nbāox būi ra loui gaex, nbāox kaox ra loui ngei!"

Soug mag mān ang lāi dāing dix hu blag mōd dix, dāing dix bīang haeg njēeih Si mīang, dang deui dix gah haeg njēeih Si mīang. Si mīang hoig si yaoh gah, ah nin: "Nīed dog! nīed dog!", jao dog an gix sae kaox līa sein, ang groux Soug mag mān, dīeh groux dog Mgle [**] Si mīang, Hrang Si mīang hoig krum uig. Būi an gix yāox hoig dog dix Si mīang, hoig si yāoh [**] gah, ran hu yaog [** sic cf. yāog] Si mīang kom uig, Soug mag mān hoig mgāex kom hu dix kaing dan.

Gon Nbrūng Dīang Glong

Gah braog Mgōng dīx ndaeh, oud Nbrūng gūad giex Nbrūng iag gah ra mu, Nbrūng iag ja hod Mīex dix gū ngaix, ang dang hu bīe dīx ndīang.

Goui dīx ngāix, Mīex nbrūng ah nin gah gon dix:

"Gon rom muih ex, maix hoig yāog dix dīng pao, sang jū nang maix dix mgō Mīex dix yūh gāing jeeix laih?"

Gon nbrūng ngēeih Gaing dix kom ah dix nin:

"Jīx ang jīx yūh gah mox! Ex ndaing mīe dix yūh gāing."

Mīex noh hmoung noh, hoig mgāex kom nyīah dix ah nin: "Gon ex hoig mōh gon ndaing hmom hrom heui. Sin yūh nan, maix hu dox Hngoux jax in dīx qee Nyīex grīd box."

Mīex noh ah nin, dom yāog sae qee Hngoux jax bīang noh.

Gon nbrūng qe dix yāox, ang gīan jeeix gox. Ndēeih ah nin gah Mīex dix: "Maix hu mai ex jīx laih?"

Mīex noh ah nin:

"Jīx yūh nin, sin Mīex dīen dix hu mai maix, gon hmaing maix mgō dix yūh dix box? Nīed hu heui. Nīed hu nīed ndēeih, ex groux mai ing som."

Gon nbrūng dang gōg Hngoux jax hu Nyīex grīd dien.

Njāeh gah Nyīex Gon nbrūng gix houig gah Nyīex grīd, sang dīang Rom glong iag dīx mu. Gon nbrūng houig gah braog Rom, yāox dīe Rom grax sang hu dix ah hua hua nan, ndaex hrom noh hoig hlad gah.

"Hu ang hu dien nie? Mīex ang oud braog ex, ex sang yūh gah mox?" Gon nbrūng gēd nin, noh ndēeih ngēeih gaing dix mgāig blag kaix dix. Noh gēd nin sin Mīex ex dou dix houig pao dee ndaing hmom heui.

Kom nan noh ang yāox nboui Mīex dix bīe jeeix gox, noh dāe yāox Dax mōi gūad dīx mu som Rīb braog glong. Noh dou dix hu qog Mōi ah nin:

"Dax mōi eui, viex maix grāi ex hmoung, sang bōun dīang nang ex Glong in laih?"

Mōi bog ah nin:

"Rom ndaing to. Raex ang nyāng houig mee ngōng ex, jīx ang bōun dīang yūh gah mox?"

Gon nbrūng hmoung noh, ran dix dou blag goui Glong iag.

"Vei! gōi dou jeeix gōi dou jeeix!"

Yīh! Mōh loux mox did?

Gon nbrūng gāog kom yāog dī dix mgāig, yāox mōh Lai dīx mu.

Gon Lai ngōm bīang Kaox Mgīx dīng, vu vīed Si ndax dix, ah nin gah Gon nbrūng:

"Gon nbrūng, maix bō ndouh hngiad loux Mōi. Rom ndaing raex, sin lāig ndaex rom hoig eed maix yūm heui!"

Gon nbrūng qog Lai:

"Maix jīx dōng Rom raex yūh gah mox?"

Gon Lai ah nin:

"Ex jīx ang dōng yūh gah mox? Go gox bāox yix dīang Rom dīx gaex, hoig si nbloui lūan mai Rom sein!"

Gon nbrūng ah nin:

"Nan yūh gah mox Mōi lai ah to Rom box?"

Gon lai ah nin:

"To? Sin to, yūh gah mox lai bōun si nbloui yūh bāox yix nie? Maix bō ndouh hngiad loux Mōi!"

Geem mōh rūg raex ndaex Rom to ndaex Rom nie? Gon nbrūng ang lai dōng gah hog sang yūh dix.

"Ai! Dee mōh ing qog Mīex gah Nyīex kaing." Gon nbrūng vu vīed vu vīed Si ndax dix, "deg deg deg" ndēeih ing gah Nyīex.

Mīex nbrūng yāox ndēeih houig Gon nbrang, ndaox kom qog dix noh ah nin:

"Yīh! Maix lai ndēeih pai houig yūh nin?"

Gon nbrūng gāig kom ah dix nin:

"Ndaing raex rom, ang... ang bōun dīang...."

Mīex noh ah nin:

"Jix raex yūh gah mox? Go gox Gon lō gon hu dang Kix doi dieh Glong ra loui nbōg. Noh ah dāe houig rom mee Nyōi dix, ndaing to."

"Mōh nin.... Mōi gah ah ndaing to Rom nang. Noh ah dāe houig ngīe mee Mglouig dix dan...."

"Yūh gah mox maix lai ang dīang box?"

"Lai ah.... Lai ah ndaing raex rom, go gox noh ah si nbloui bāox dix dīx mu mai Rom."

"Dao di mōh raex mōh to geem hoig nbrīe maix dix gēd loux ah giex laih?"

"Gēd noh nang, mōh ang ex nyāng nbrīe dix gēd, ang dōng giex mox ba ko ba ah."

Mīex noh nyīah ngīe. ah nin:

"Maix nbrīe dix gēd yāox: Mōi goui mīex ndīng mīex nklaong, Gon lai goui mīex ndīng goui mīex nklaong heui."

Gon nbrūng hmoung loux ah Mīex dix, mgāex leing gah. ah nin:

"Dong noh pao, dōng noh pao, Glong ang raex, ex bōun dīang noh. Ai! Ex yūh gah mox gah ang dix nbrīe dix gēd nux!"

Gon nbrūng ah nan, kaix hoig bu bāb dix hu dīang Glong.

Gon nbrūng dou dix houig gah braog Rom glong, dāing dix lāig ndaex Glong, Rom dāe houig hod Ngōng noh, to om ba ah Mōi nan, ang raex om ba ah Lai nan.

Gon nbrūng dang Hngoux jax, mgāex kom dīang dix Glong, dou hu Nyīex grīd dien.

Lai Līng Ndaex Dū Mōi

Goui Si mgrid ra mu, dix mu gaex Qing toux, dīx mu gaex Houng toux. Giex mōh bāox mgrom ndaing hmom dāe. Goui dīx ngāix, kaix som ngōb, Qing toux ah nin gah Houng toux: "Ax yūh moux ax!"

"Yūh nan ran gīeh ex moux dix, maix sōg ex." Houng toux ah nin.

"Jīx!" Qing toux ah nan, blu bliag gaex dix yeeb Ngai dix.

Houng toux mgāig braog bro dix, gōi lāig moux dix ndaex Hnyee ang lai nyei.

"Houng toux hoig moux maix dix laih?" Qing toux qog ah nin.

Houng toux ang ah loux dix, nbrīex moux dix mgāig ngīe. Noh gēd nin, sin ex nyei, Qing toux dee yāox ex.

Yām in, Mōi dīng dīx mu gōi hu blag kaix Houng toux gah dieh. Houng toux ang dīen gēd jeeix gox, Mōi dīng an num Gaing dix som Rīb. Houng toux ang nyāng dīen dāing dix, Mōi hoig som noh mai Rīb ndaex njēeih dix.

"Houig deem ex liag! Houig deem ex liag!" Houng toux rīag yōu ah nin.

"Oud maix ndēe mox?" Qing toux qog noh ah nin.

"Som Mōi ex mai Rīb.... Oud ex ndaex njēeih Mōi... houig deem ex! Houig deem ex!"

Qing toux hoig si ngua [**] gah, noh dāing dix bīang nblōg Mōi. Kom nan bīe vu vīed Mōi si ndax dix dīx daix ngīe, noh hoig rāe ngīe, Qing toux ang hlad gah saex, yāog dix yōu ah nin: "Dou kaing hod hrang noh, Mōi ang nbrīe dix goi som dix yām in, dee nbleed maix mai Rīb Lāig ndaex Vāig dix sein...."

"Sin yūh nan ex dee yūm dīx daix ngīe!" Houng toux yīam kom ah dix nin. Noh mai Rīb hoig lāig ndaex Vāig mōi sein.

Qing toux nbāox dāing dix bīang nblōg Mōi, ah nin gah Houng toux bīang hag: "Houng toux! Bō hlad, Maix dee bōun līh! Dū Mōi goui boun mu, an gix loui mu mōh ba een brīex gah, an dīx mu mōh ba sōi brīex!"

"Kom nan maix vīang ah gox in gix dīe goui ndēe yung gah ex?" Houng toux krub hrom kom ah dix nin.

"Goui ndēe yung, groux dīx vūd, yām laex Mōi dix, noh sang ndēeih dēei ba nbleed dix līh gah ndaex mōing dix, oud kaix goi noh pong... maix mōh Si mgrid vāo, dee bōun līh maix!" "Lāoh lie maix!" Loux Houng toux hoig iag ngīe. Noh mgeeig [**] hrang dix ang gīeh dix yūm bī.

Houng toux hoig lai ling ndaex Vāig mōi mai Rīb. Njāeh gah Dū in houig gah Dū an, njāeh gah Dū an ndēeih houig gah Dū in. Ndēeih njāeh gah Dū in houig ndaex njēeih Mōi. Pao, Houng toux ndēeih yāox rīang brāix Kom nan, noh ang lai jīx quh jeeix gox.

Yām in, Qing toux haog bīang Mēeih Mōi, lāig dāing njēe dāing nblāong dix ndaex Mēeih mōi.

"A qih!" Mōi miah ah nan, Houng toux līh mai Rīb kaing ndaex Mōing Mōi....

Houng toux yāox bāox mgrōm dix, ndaing mgāex gah, rom ngai roig kom ah dix nin: "Lāoh lie maix...."

Qing toux nyīah um kom ah dix nin: "Bō yīam, son mōh hu lai ling maix ndaex Vāig Mōi dīx nbōg!"

Būi Dōng Loux Sim Saig

Maix ang sīao ah ex gah dōng, maix mōh nyōm ndaing mīe dix hngiad nbēen dix gaex.

Maix ang sīao ah ex gah dōng, gah ndaex nbēen hoig dōng maix an gix, ndaing haoh Sim hlag hliao gah ndaex.

Kom nan, Sim goui bīang Hag diex, geem jīx ah gix loux di dēi box?

Jīx!

Yām bruih Dāi nbi rīang, Sim eeb bīd bu dix houig, ah nin gah būi yūh gāing:

"Sum hngoux heui! Sum hngoux heui!"

Yām ih Lag Gōng bīang Gag kaox, noh mgāex hrom kom ah dix nin:

"Nyōm heui! Nyōm heui!"

Yām oud Sim La sia ndaex mgrāe, noh bloi loux ngeei hmom dix, Dax guad eei Sim dom grāi maix hmoung loux ngeei noh mōh:

"Si vāi mōn loun geei! Si vāi mōn loun geei!"

Kom nan in gix mōh loux yīe ah Sim, yīe dix hngiad, eix yīe dōng noh. Eix gah dōng, Sim bīang Hag diex gon jīx ah loux nū dix hngiad nang; Om po Sim gix nbēen dāe, om lom lāo Sim gix gāing sang yūh dix dāe, dāe mōh ngīe "Būi min gah loux Sim" dom jīx dōng.

Geeing nyōm nbun gaex Goung yiex hui see, mōh būi dōng loux ah Sim dix gaex. Noh mōh Sioux seng Koung fu jee, gaex Goung yiex qang.

Yaong Goung yiex gix, oud gah Mgōng, ndaing mgrāng dix yāox. Kaox ndaing haoh gah, Dāi haoh gah, Sim gah ndaing haoh gah. Goung yiex hui see muih Mgōng lūa dom yām iag dix, muih Sim saig oud gah Mgōng lūa kom uig Noh bai sang hmoung loux Glang, loux ngeei Saig an gix.

Braog hveing Nyīex Sim saig hruah [**] dix gāoh gah ra loui mu. Goui Saig hoig gūad dīx mu, ah ji ji ja ja nan.

"Geeing!" Hui see qog Geeing dix ah nin, "Geem ah Saig an gah mox?"

"Ah!" Goung yiex qang ah nin, "Mōh hmaing noh gon dix gix rīen hrom dix! Miao sang hu gah dieh!"

Kaix dāeg hoig ah Geeing loux, Sim saig an gix hoig yāog dix bu si njāox ngīe, Miao lūng dāing dix gaoh kaing braog nding dīx mu, ang dīe bōun mgiex Sim dīx mu gox.

Sim ga jag ah loux dix bīang Kaox braog nyīex. Hui see nbāox qog Geeing dix: "Geeing, ah Sim ga jag gah mox?" "Oh, ah noh rāe Gon dix kaing bīang kaox? "Goung yiex qang ah. Hui see du dāb dix dou līh blag gah diex hu mgāig noh, rūg yāox gon Sim ga jag bīang diex dīx mu, dog ndieh bruig dix, haeg ang nyāng goui gah bruig noh jeeix gox, sang bu ang dīe bōun bu. Yūh nan, noh dom ih Gag kaox ndēeih een Gon sim ndaex hmeem.

"Ja ja, ja ja!" Mīex Geeing Sim ga jag an giex mgāex kom ah dix nin.

Nbōg in, Hui see hoig jīx dōng noh, Sim ah nin gah noh: "Lāoh līe, lāoh līe! Gon nyōm nbun hmom hrom eui!"

Yūh nin, oud mgreem si ndiex Goung yiex qang min gah loux Sim saig dix, Goung yiex hui see eix, gah hoig bōun dix mōh nyōm iag min gah loux Sim saig dīx gaex.

Yām goui Goung yiex hui see ndim nūm, goui dīx ngōb, Lag bu dix houig gah braog nyīex dīx mu, "vu vua, vu vua!" Ah nan ling ling. Goung yiex qang sang qe dix yāox gon dix, nyīah kom qog dix noh ah nin:

"Gon, maix hngiad dix yāox, Lag ah gah mox?"

Goung yiex hui see ah nin:

"Geeing, Nyīex eix hoig sang yāox dix ih Nēix!"

"Njāo dix?"

"Njāo ah Lag nin gah maix: Goung yiex qang, Goung yiex qang, gah braog Mgōng blag jō goui Bēix gah dīx mu; Maix ih Nēix, ex ih Grāeng vāig! -- Geeing! Maix nīed vīex Mgon, Māox hu gōg Bēix an ing!"

"Ha ha ha ha!" Goung yiex qang nyīah kom ah dix nin, "Maix mōh Nyōm hlag dīx gaex!"

An mōh Bēix mād dīx mu. Noh dou kom mad dix jūb dix lāig ndaex yēem, mgōuih bīang diex ang lai bōun gaoh. Goung yiex qang suad noh gah Mgon, bēeih noh ing ndaex nyīex. Doh hag noh, sae ngaig Nēix noh ndaex O. Yām yāog noh dix sang hu dox Lag ih Bēix blag ga diex, noh jō dix si ndaeh Mīex būi houd dīx gaex, Mīex gūad an ah nin gah noh:

"Goung yiex qang, mōh dix ba vīex maix ndaex daix dix?"

"Mōh Grāeng vāig Bēix."

"Geem sang vīex maix noh hu ndēe mox?"

"Ex sang dig noh brāog nyīex gīeh Sim saig gix hroh dix ih."

"Ah, Grāeng vāig hmom nan! Maix seed ex gah kaing!"

"Kom nan...."

"Sian seng, ex Mīex guad dīx gaex geem ang nyāng grūb Sim dīx mu?!"

"Jīx, vīex maix ih box!"

Yūh nan, Goung yiex qang dox Grāeng vāig Bēix an gah Mīex gūad an giex; kom nan noh gah saex yūh hrom Lag an nang.

Kaix an ra loui kix, Lag nbāox houig dix ah loux brāog nyīex:

"Goung yiex qang, Goung yiex qang, Bēix yūm brāog mgōng dīx mu, maix ih Nēix, ex ih Grāeng vāig!"

"Hui see, dox Mgon giex Maox din, sang hu bēeih ex Bēix!" Goung yiex qang ah.

"Geeing!" Nyōm nbun nbrēi dix ah nin gah Geeing dix, "Nbōg in maix dee hod loux ah dix dox Lag ih vāig Bēix ox!"

"Mōh, dīeh Gon sim dīx mu ang ndouh hmom!" Goung yiex qang ah, dom vīex Mgon giex maox hu gah Mgōng.

Mox dōng box, kaix hu noh nbōg in, noh ang lai ndēeih houig.

Loux hlad hrom hri hoig lāo dix hu gū si ndāeh, būi gix ah mōh bāeh noh būi nkrang noh Grāeng, hoig mgiex gix lāeng noh!

Hoig mōh gāing saig soung dox Si yīex heui!

Nyīex Goung yiex qang hoig yīam nkom Nyīex uig!

Kom nan, Goung yiex hui see ang ndouh siang sing Geeing dix bāeh būi. Dee mōh būi ba keem noh. Yūh nan, noh krei Graeng dix nbrūg Nbrūng hu gah Qu fu, hu houig Nyīex lao see Geeing dix Nyīex Koung fu jee, qog noh gah hog sang jiu dix Geeing dix.

"Oh, sang yūh dix dōng mōh lūd ang noh lūd, mōh mgāig jeng ji." Kaix hngiad Koung fu jee loux ah Gon nyōm ah nin kaix,, "Maix ah mōh Lag ba hai Geeing dix, mox sang yi yūh gah mox? Goung yiex qang oud gah ndēe bāeh būi būi, gon vīex Mgon giex Maox maix, būi hoig yāox noh kom uig!"

"Dax hmom ex! Geem siang sing maix Geeing ex bāeh būi nang?"

"Ang, Gon, Geeing maix mōh Sioux seng eix, ex hoig dōng nqom noh, qux ngīe bōun bāeh noh būi gah ndaex nāing, noh ang bōun mad lēed yūh būi bīe dīx gaex kaix! Kom nan, jeng ji? ...."

"Jeng ji, ang mōh ngīe Lag an laih?"

"Sin yūh nan, Maix qe hu qiux [**] Lag an yaox -- ex dōng, maix hoig mgāe dix gah loux Sim mai Geeing dix, ja mōh ang Lag lai gōuing gah Geeing maix, njī maix yāox būi bāeh būi; dom yūh nin, Goung yiex qang dom dāeg bōun jiu dix."

"Laoh lie gah jī maix ex yāox hngaox maix ex hmoung! Ex sang nīed dix ing sōg Sim an!" Nyōm nbun ah nin gah Dax gūad kom grūb dix noh.

Nyīex Lag oud ndēe mox?

Oud gah yeem [** cf. yēem] kaox kaix Nyīex Goung yiex qang, yām in noh hoig gī ngīe gah yūh dix gon dix gix ih brīex,

" Mīex Lag eui, Geem hmom maix?" Nyōm nbun Goung yiex hui see, nbrīe dix ah nin gah Lag.

"Hmom! Hmom!" Lag ngeih Gaing dix kom ah dix nin, "Oh, Gon nyōm nbun! Geem sang sōg maix ex gah gāing ba dix?"

"Ex houig dix grāi gāing lūd yūh yix mai maix!"

"Gāing lūd? Ang ang, ang maix dīe sax yūh gāing lūd dīd dix gah ex!"

"Geeing ex...."

"Oh ya! Geem mōh ah maix Geeing dix Goung yiex qang laih?"

"Mōh. Noh ko dix ang dig loux hoig ah dix, dox Grāeng vāig Beix sang dox dix gah maix gah Yīex gūad dīx gaex."

" Ba dix? Ba dix? Yīex gūad? ...."

"Mōh, an mōh Yīex ang goui būi briex dīx gaex. Noh hmaing Geeing ex dox Grāeng vāig Bēix gah dix, Geeing ex dom dox box gah noh."

"Oh! Mōh gāing yūh nin!"

"Noh dīeh mīex Lag, gīeh maix meed hrom hri gah, in jīx dix li gai; kom nan, geem rūg bāeh noh būi dīx gaex laih?"

"Ang! Būi bāeh būi braog Mgōng, ang mōh Goung yiex qang kee."

"Yūh nan, mīex Lag! Geem dōng maix būi bāeh būi box?"

"Mōh būi Yaong See gu taix ba gaex Vang ba yian. Mōh noh ba bāeh būi yūh lāi man an, nkrang Grāeng jōuih noh uig, moux noh ndaex Nyīex dix in mōh ex ba du yāox gah Ngai dix!"

"Lāoh lie maix, Mīex lag! Mōh maix ba bōun jiu Geeing ex!"

"Saig hrom gah Goung yiex sian seng! Mōh ex ba lūd ah gah noh!" Lag saex hrom kom ah dix nin, Rom ngai roig ah su su nan.

"Doung doung...." Gon nyōm nbun Goung yiex hui see dāeg goui ndim nūm an, sae rīang dix gūh Grōg oud gah ndaex Nyīex si mīang, loux hoig si nūm dix si yāoh [**] yūh Dax si mīang. Yām in Mōuing noh dāeg sang gēih Gon nyōm, hrom noh hoig lu lax ngīe. Kom nan, kaix hmoung noh loux luah Grōg noh dōng mōh jō būi gāing keem, hoig ang lai dīen gēd Mōuing dix, ran vīex Si mīang an gix hu mgāig.

Hod mgrong din būi yām an, ja mōh daeh maix Grōg, maix gī lūd ang lūd, hoig ran lāeh maix si sib daix, kaix dom daex qog maix,

"Pag!" Si mīang yāog Kaox lāeh, yūh noh ah pag pag nan, qog nin:

"Goung yiex hui dee! Geem dōng maix mgrong daeh būi Grōg laih?"

"Dōng hoig om kaox lāeh gah ndao!" Nyōm nbun ah nin kom mgrūx dix Ngōng dix, noh ang hlad jeeix gox.

"Houig beix heui! Si lēed dix dog noh seing [**]!"

"Ao -- " Būi an gix hoig rīag yōu dix ah nin. Om ba hoig sang gīeh nding nklūd [**] ngīe!

Yām in, Dax gūad jūng braog si mīang si siab dix ah loux mai Si mīang ra loui mgūm.

"Jīx," Si mīang ah nin, "Mgāig gah mōh noh Gon nyōm, ang od dog noh si sib daix, sin loux ah noh ang rūg, dee rīan dix nbāox nīe dog noh! ..."

Goung yiex hui see hoig vīex hrom rāeh dix sang jiu Geeing dix, ang siao ah dog noh si sib daix, vīang gīd gox gāing noh, noh gah ang hlad! Kom nan, kaix hmoung Si mīang loux grāi noh hoig nyīah ah ha ha nan gah.

"Hoig mōh loux bīe heui! Hoig mōh loux bīe heui!" Noh ah nin. "Goung yiex hui see! Geem mōh sang dao luang maix gāing yūh ex laih!"

"Ex ang bōun yūh nin!"

"Geem ah maix jīx ah Lag loux?"

"Jīx. Sim gū jē jīx ah loux uig."

"Maix jīx hngiad loux Sim?"

"Jīx. Geeing ex hoig mōh būi ndaing min gah loux Sim."

"Mgāig maix yāox dan..." Si mīang jī Beid ah loux dix gah ndīang Si vīex, qog Nyōm nbun ah nin: "Geem ah gix ba dix?"

"Hoig mgāex hrom -- gix gah maix!"

"Ba dix? Mgāex hrom gix gah ex?"

"Mōh. Gix ah nin: 'gua gua gua, ...!' Mōuing si mīang hoig gēih Gon guing [**] Gon bāing dīx gaex!"

Si mīang hmoung loux ah nin, dāeg ndaox mu gah; Nyōm nbun jōng dix gaex nyīah dix grāi Si mīang hmoung ah nin:

"Dax si mīang! Mōuing maix hoig gēih gon Si mēix dīx gaex!

Kaix in, būi ndaex nyīex dan kom uig hoig si yāoh [** cf. si yaoh] gah jīx hngiad Goung yiex hui see loux Sim saig yūh nin.

Pao, Si mīang nyīah ah heui heui nan, nbāox jī Gox jee oud bīang Nyīex, qog Nyōm nbun:

"Goung yiex hui see! Maix nbāox hngiad yāox, Gox jee an giex, nbāox ah loux ba dix?"

"Dax si mīang! Mōh si mōd giex maix!"

"Maix grāi yaox, maix grāi yaox!"

"Giex ah nin, gah Yaong See gu taix an, būi bāeh būi Vang ba yian an, mōh jē gon maix, mgāig gah yūh maix ang in, mōh dang yūh maix noh om hrom gēd dix, mōh hod maix dix yūh hod mgrong fax lix?"

Si mīang hmoung loux ah nin, Ngai nbāoh hoig raoh gah. Noh du dāb dix hmaing būi hu mgiex Vang ba yian.

Gāing keem jō Goung yiex qang dom dāeg si mgah kaix an. Yām līh noh kaing nyīex lēng [**] ngāix an, noh hu līag Vāig bēix dīx mu, yām sang houig noh gah ndaex Nyīex, dom dox noh gah Lag.

"Lāoh lie maix heui! Lāoh lie maix heui!" Noh ah nin gah Lag, "Sin ang mōh maix ba deem mgō ex, ex dee ang lai yāox dix līh kaing Nyīex lēng!"

"Ang, ang mōh nin, " Lag ah nin, "Ba ko maix dix sang ah yō, mōh Gon nbun maix!"

Goung yiex hui see hmoung ah Lag nan, Ngai nbāoh hoig raoh gah, kaix noh grūb Lag-dīx nbōg.

Yām in, Sim saig oud ndaex Rāog kaox kom uig hoig bu bīang Nyīex Goung yiex qang uig, hoig si loh ngīe, ba qang go qang, ba nkraoh tiao gah nkraoh heui, vīex nkaog bāox mgrōm dix Goung yiex qang mai Goung yiex hui see an giex ing gah Nyīex.

Qi Qiu Raoh Dīx Mu

Goui Qi qiu raoh dīx mu, ndaing vāo heui, ja gōi noh dix dāing dix ngīe, Maox hoig mgah kaing Daix Gon nyōm an dīx daix ngīe. Gon nyōm an yāox mgah Maox kaing daix dix, hoig yīem ah heei heei nan, Qi qiu an gah ang guang noh, hoig yu yāng yu yāng dix bu haog Rāo ma, bu heui, bu heui, noh hoig bu hlaong kaing Nyīex, num Gaing dix mgāig Gon nyōm an, Si yīex eui, hoig yāox iag Gon nyōm an om Meeig nan bīang diex, gah gon yāox dog yīem Nyōm an nang, hoig du dāig Ngai dix gah Daix dix, hoig did Diex gah Jāong dix ah dēeg dēeg nan.

Qi qiu raoh an hoig dog bu heui bu heui. Pao noh hoig ndēix dēeih gah Bai om, hrom noh dīeh ndēeih ki ngīe dīx daix, noh gēd nin:

"Sin ex nbāox bu haog lāong, Gaing ex dēeih dix houig gah Rāo ma, gīeh ex ang lai bōun bu dix luan kaing Rāo ma, ex sang yūh gah mox?"

Loux ah Qi qiu raoh an hoig lūd, Rāo ma ndaing vīeh ndaing va, Gaing noh mgah kloui bōun dēeih gah yūh gah mox? Noh mōh būi ang dōng dix gāig būi ndaing bīe dīx gaex heui.

Noh bu heui bu heui, bu dix houig braog Mgōng hlaong dīx mu, bīang Mgōng an Hra hoig hloub dix nāog gah, hoig bū nbī ngīe. Qi qiu raoh an dāeg bu dix houig gah mgrēng Mgōng, sin noh sang bu dix houig gah nyōuig Mgōng, grax gon son dix ndaing lang ndaing si ngāi.

Qi qiu yaoh an yāog Gaing dix gah nbuan bīang Mgōng, Maox gon dang deui dix gah Jāong noh, hoig vu vīed ngāe dix, hoig ndaing nyōm dix yāox heui! Qi qiu raoh an om ba nyei mai Mgōng hlaong an, ah nin:

"Maix bō od mgāex yūh nan, ex sang bu dix houig bīang maix lāong, yūh dix hlaong kaing maix, geem siang sing maix noh? Gōun maix mgāig!"

Kaix ah noh nan, nbāox yung hyeh yung hyeh dix bu haog lāong.

Bu heui bu heui, noh hmoung bīn mōd dix Haeg dix, noh ang lai bōun bu, mgāig noh, yāox mōh Kaox mgīx dīng dīx mgong, ba mgiex Haeg dix.

"Bō mgiex ex! Bō mgiex ex! Bō yūh nin, maix Si ngīe kreeing in!" Qi qiu raoh an hoig sae rīang dix si lēed, Ngai nbāoh hoig raoh heui, kom nan rīang Kaox mgīx dīng kaing noh mīex nyāo, noh vīang dug yūh gah mox gah ang mgah. Noh gīed ki heui, yūh dix om ba gon nyīah nan, dīeh loux dix ah nin gah Kaox mgīx: "Dax kaox mgīx eui, maix mōh Kaox ndaing hmom gah bīang Mgōng in dīx mgong heui, hnyab hrom maix bloi ex bu heui, sin ex bu dix houig bīang Mgōng lāong, bieh Blix dīng Blix die ndēeih dox maix ih, geem mīe maix dix piex Blix Mag li?"

Kaox mgīx bīn Haeg Qi qiu raoh dom sīed, ang jū dix nbloi, gon gōi dix ah nin mai:

"Ex ang piex Blix dīd dix, mōh ngīe mīe maix mōh Gon saex ex, mgāig maix yāox, Gon ex hoig om ngīe loun Qiu hriam nan, lūng lī gian nbī ngie, hoig son dix ndaing vāo heui, mōh ngīe ang mgrāng om maix nan, ngai njiad raoh nbū nbū, Haeg njiad lang yūh nin." Kaix ah nan, Kaox mgīx nqob Haeg gaex ndaex dom daix dix, yēng hyeh [**] noh ra daix, Qi qiu raoh gah nug nang Gaing dix ra daix nang.

"Ex ang yūh Gon saex maix!" Qi qiu raoh ah nin.

"A yīh, maix ang hoig nug Gaing dix jū nux lāih?" Kaox mgīx ndaox kom ah dix nin.

"An mōh maix ba dug Haeg ex, ex dom ngēeih Gaing dix, in gah ang son dix mōh nug Gaing."

"Nan maix sang yūh gah mox box?"

"Ex sang bu dix luan kaing Rāo ma."

"Maix iag yūh nin, sin sang bu dix houig ndaex Rāo ma, dee yūm dāeg ngīe. Maix oud din heui, yūh Gon saex ex."

"Sin yūh nan ex sang yūh Si mīang Mgōng."

" Ha ha! Loux ah maix hoig ndaing dīng heui!" Kaox mgīx nyīah kom ah dix nin gah Qi qiu, Daix jāong noh hoig yēng hyeh dix kom. "Yūh nin box, brāix hoig hvaig pao, maix id din ngāix hang, bōun ngōb sax ex gōi goug Dou sad houig uig, Gang gōi, Si vāi, Grīh, Kaox, gon goui Dāi nang goug gix houig uig, qog gix geem jū ang gix jū maix yūh Si mīang. Ja mōh jū gix noh uig, maix gah mōh Si mīang bīang Mgōng heui. Maix mgāig dix yāox heui geem jīx ang jīx?"

"Ex ang jū !" Qi qiu raoh vu vīed Gaing dix kom ah dix nin, "Ex dang yūh Si mīang dix, mox mgah guang gix jū ang jū !"

"Ang jīx!" Kaox mgīx vu vīed Gaing dix kom ah dix nin, "Gix mōh Gon būi oud din heui, geem dōng maix noh laih? Gix mōh jao Mgōng nang, gix ang jū, maix gah ang bōun dix mōh Si mīang, dōng maix noh laih?"

Qi qiu nug Gaing dix jū noh.

Yām in, Si ngāix om Qi qiu raoh nan līh kaing Mgōng, Dou sad gū jē hoig ndēeih ing ndaex nyīex dix, Gang gōi hoig lāig id ndaex hmeem dix pao. Dou sad līh bōun ngāix hoig laex dix uig, Dou sad līh bōun nbōu ang nyāng njāeh dix līh, bīang Mgōng hoig yian nbū ngīe, dāe mōh ngīe Npaeng ba lai ling bīang Mgōng noung dix.

Qi qiu raoh id blag gah diex noung dix, Kaox mgīx gon ngōb boud Haeg noh ndaex daix dix, mgāig noh braog hveing dix, hoig hlad ngīe, kom nan noh gah ang nyāng grāi Kaox mgīx hmoung. Noh sang mīe dix yūh Si mīang, yūh nin noh ang ndouh bōun ah iag hrom dix.

Braog Mgōng goui Rāog kaox gah, Geeing lag giex Mīex lag vīex Gon dix liah mu lai līng gah, lāig ndaex Rāog kaox, hu sōg hmeem dix. Gix ndaing hla houig, gah ndaing haoh njēeih mai.

Yām hoig hvaig brāix, gix yāox Qi qiu raoh an, gah ang- dōng jē ba raoh in mōh jē ba dix.

Geeing lag ah nin: "In mōh ba dix? Jei mōh Kix, lai raoh yūh nan."

"Ang, Kix ang dāeg līh kaing Mgōng pao? Ex gēd...." Mīex lag yāog Gaing dix kom ah dix nin, "Ex gēd in mōh Blix lang liao dīx mu, sin ang mōh gah mōh Blix nbi dīx mu."

Mīex lag dāeg hoig ah noh, Gon noh an gix hoig du dāb dix nkrang dix ah nin:

"Mīex ex sang ih Blix lang liao!"

"Mīex ex sang ih Blix nbi!

"Mīex ex sang ih nang!"

"Mīex...."

"Bō, mōh Mīex ba ja gēd yūh nan, " Geeing gix ah nin, "Ex ah, in ang mōh Blix lang liao, gah ang mōh Blix nbi, mōh ba ndaox eix gah dīx jē."

Mīex lag hoig ndaox ndeing ngīe, noh ah: "Dix ba mōh jē gaex ndaox ndeing?

"Jē ba ndaox mōh ba yūh eix ndaox heui," Geeing lag yūh dix om ba ndaing dōng yūh nan, "Noh dee jīx dīeh dix mōh Blix lang liao dīx mu, sin eix hu ih noh, dee sang dang heui, noh dee dīeh dix mōh jē ba ndaing hai dīx mu, gīed dix ih eix."

"Hrom maix piex ndaing iag yūh nin, hoig iag om Gīang nan, bīang Mgōng in kloui goui box ba ndaox ba dix?" Mīex lag ah nin, kaix noh sang hu mgāig noh, ah nin gah Geeing lag: "Maix nbrēi dix mgāig Gon nyōm, rēeb [**] gix ih Brūx hmom, gīeh gix jāo id. Ex hu mgāig yāox, sin lūg mōh Blix lang liao di dēi, ex gōi bieh vīex eix ih, yūh nin ndaing hmom heui!"

Kaix ah nan, bu dix hu ndēe si ngāi, Geeing lag jei sang dīe noh ang hu ang lai dīen.

Eix gah dōng, bu eix gon pai kaing hu eix gah Jāong dix, dīx vūd ngīe, Mīex lag bu dix houig mgrāeng Mgōng.

Yām in, Kaox mgīx hoig lāig id, Qi qiu raoh gah hoig ja māox nang. Noh ja māox dix lūg yūh Si mīang heui, Si vāi, Grih houig grūb noh, Gang gōi, Lai an gix gah houig nang heui, noh sang sōg dix mōuing nbun ndaing mgrāng dīx gaex, Nbēix jeeb noh hoig raoh ngīe... in dee ndaing hmom heui.

Mīex lag bu dix dum bīang Gag kaox mgīx, ang dōng jē ba raoh in mōh jē ba dix, noh nblīn dom Ngai dix mgāig noh hu ndēix hod Qi qiu, duih noh gah Mgāoh dix, hmoung ah "pag" nan, Om dāoh Nād nan, Mīex lag hoig si yāeng gah, Ngai nbāoh noh hoig mu mī ngīe, ran bu dix ing gah Nyīex. Kom nan ang nyāng bu mīex mglang dix, hrom noh gah gon gēd box jē nan, dom ndēeih bu dix hu mgāig. Ah, jē ba raoh an ang lang oud, mōh ngīe Haeg noh ba gon dang deui dix bīang Gag kaox mgīx Noh nyīah ah ha ha nan, bu dix ing id ndaex Nyīex.

Loux sang gēd Qi qiu dix yūh Si mīang gah Mgōng in, Mīex lag ang nyāng dōng, sin noh dōng, dee nīe saex Dū gah nyīah dix heui.

Nbēen Dou Sad Mai Nbēen Dang jē 10 Blah

1. Gīang Ih Miao

"Gīang gēid dix ih Miao, geem hoig hmoung nang maix lāo būi gix noh?" Gon soux grāi Miao hmoung ah nin.

"Bīe, in mōh loux qao yaox! Miao hmoung noh hoig ah nin kom ndaing meed hrom dix. "Yix Miao ling njū ling pan. hoig mōh mgiex dix -ih Gīang, yāox ndaing hmom ba yūh yix, Gon būi hoig ndaing yāog yō noh, maix grāi yūh nin geem ang mōh blug bliag maix ba lūd mōh ba hmom?"

"Ang, ba mgiex beix mōh Gīang yīe yāox būi, gon goui Gīang gah Fei jou dīx jē, ndaing gin vāo heui...."

Ang gīeh Gon soux ah loux hoig, Miao nbāox meed hrom kom. ah dix nin:

"Toux Njēeih maix, maix ah loux bīe loux hlein, hoig yāog maix hrom dīng Gīang, yēen maix hrom vāo yix Miao! Ang jū maix qao yaox ah nan."

Loux hmoung ah ih Gīang miao, Miao mōh ang ndouh siang sing jeeix gox. Njāo sang dīag Miao noh dēi dēi, Miao sang hu gah Hag diex Fei jou, sang hu qe lai lah mai Gīang vāo an dīx nbōg, yūh būi gix yāox yaox.

"Hoig mōh noh, noh hoig mōh Gīang ih Miao heui, gōi hrom maix gah noh!" Būi hmom hrom hoig brīex gōi dix su siab dix ah nin gah Miao.

"Ha ha ha, ex jei mōh ba dīng ba vāo jē dīd dix, kee mōh box ba iag yūh nin, ang nyāng rōi kaing tou [**] yiux lang Yaong yix, ang ndouh mōh ba bōun yūh lai lah [**] mai ex!"

Miao hoig ndaing mgāex hrom hri, jei mōh ang dix sang ih rīang dix mīex ndīng dix, hoig bōun nbleed ngīe jē ba iag in. Mox mgah dōng box jē ba iag in yāox Miao om ba ang yūh gah mox dix gah. Dāe hmoung ngīe ah npom noh see see nan, npom ob gian gaoh kaing ndaex Njēeih noh pru Gaing miao. Miao om ba jō saex yūh nan, gaex hag noh hoig on ngīe, mgouih bīang diex. Gīang nbrīex gōi dix dāing dix bīang gaex Miao, ih hrang lōm dix mgreeg [**] nkoug Miao ndūd. Noh hoig doud dix ih Hnam Miao uig, si lēed Miao hu gah ndaex, gix kom nyīex kom ba iag ba dīng hoig sag gah Nēix miao dīx nbrīe.

Miao ih Gīang mōh ba yīe yāox būi, qux kaing in, gon goui ba dang jē nang, eix mōh ang ndouh yūh dix bī om

2. Oux

Gah bīang Mgōng, Oux hoig gūah gah dīx pung dīx pung, gū ngāix gu som hoig nyōm nkraoh gix gah houig Npaeng, būi houig lai līng gah hoig nbrēi dix yāog yō gix. Būi jao hua rīang hoig nbrēi dix hua rīang gix, būi jao diam see hoig nbrēi dix diam gix lāig ndaex see diam dix. Su doung po gon ah nin: "Ih brīex ang yāox dix ih Nēix gon jīx, braog nyīex ang jīx dix ang goui Oux." Oux hoig ndaing mgāex leing leing, hoig youig yū gah yāog yō būi gix dix.

"Ex ndaing mgrāng heui! Gīeh ex nīe jīx bruih om Kaox dīe Kaox mag lī nan, būi gix dee nīe ang lai jīx bī om ex."

Yūh nan, Oux hoig nbrīe hrom nbrīe hri dix groux ngāix bruih dāi dix.

Ang goui mīex mglang dix, Oux rūg bruih di dēi. Dāi noh vīang ang si vād gox, noh gah gon ndaing mgāex hrom hri gah, mgāex hrom hri gah jīx bruih jīx dāi dix nang.

Hlog hlein gah ang nyāng goui mīex mglang dix, kaix hoig bruih Oux, noh hoig sae dix blix, in mōh ba ang noh nyāng dīen gēd heui. Njāo blix noh hoig gīeh noh nai rom gaing dix gah dīx njū heui, Hlax glāi Hlax mgrāng an gix hoig hvid ngīe. Noh nug Gaing dix kom vōi hrom hri dix.

3. Rāo Kaox Giex Soux

Rāo kaox ndaing nāb yūng Soux njāo ndaing vāo Soux, sang nbrīe hrom hri dix yūh bāox mgrōm mai Soux. Soux gah ndaing goui hrom gah hlag hliao Rāo kaox, gah mīe dix sang yūh bāox mgrōm mai noh nang.

Ga ah nin gah Rāo kaox: "Bīang hag diex ba ndaing dīng brīex son dix mōh Soux heui. Mgāig maix yāox, vīang mōh gox yām rāo aoh brāix noh gon mglōd [**] Ndag dix lang lang ngīe, mgāig dix yāox noh hoig ndaing gōuing būi gah."

Ga nbāox hu ah nin gah Soux: Ang ex ndouh dōng, geem yūh gah mox maix lai sang yūh dix hmom maix Rāo kaox, Rāo kaox kreeing jūx ngīe, geem ang maix yāox hroih gix dix ih Six Nbrēing [**] goui gah gaex dix laih? Yāox eix noh hoig sang hao eix gah."

Rāo kaox giex Soux ang ndēh hrom dix gah loux ah Ga, si ngāix som hoig lang, giex lai yāox ba ah Ga ba ang hmom an gix gah gaex jao bāox dix, ndaex hrom giex hoig lai gōuing gah bāox dix, hoig lai dang diah dix hu kaing bāox dix si ngāi ngīe.

Eix gah dōng, nplein [**] Soux ndag dix yām rāo brāix, mōh sang yūh noh dix dig si āoh [** cf. si aoh], Rāo kaox gah ang mōh sōg Nbrōuing [**] dix, mōh sōg dix ih loun Gīh. In hoig mōh hog ndōg yūh jāo gix heui.

Bāox mgrōm yūh gix hoig nai pao, hoig mōh njāo hngiad gix loux qeeig būi heui. Nbēen yūh nin eix ko dix briex ndaex hrom dix.

4. Nbrāog

Gah Hag diex Fei jou, goui Dou sad dīx jē, Haeg noh si mgraing, Jāong noh lang ngīe, būi ah Tu lang gah (mōh Nbrāog dīx jē). Gaex noh ang nyōm dix hngiad, ndaex hrom noh dīeh ndaing hmom. Noh ndaing min gah mgiex Gīang, gah jīx līed dix ih Mgrēeing nan, mōh jē Dou sad goui ndēe hmom gah Gon būi, ah blag lī, būi gix ko dix rīeb nkaog briex krian noh.

Gāing dīx dēi ang dīe mōh nin, sin Tu lang houig braog Yaong gū nbōg, būi gix hoig rīeb dix dog noh, ih Si māox, Kaox līa sēn noh gah. Noh ang lai bēix dog būi gix dix, dom nyō būi ah nin: "Bō lai dog, bō lai dog. Ex mōh bāox mgrōm beix. Ex jīx mgiex Gīang, jīx ih Mgrēeing, gāing hmom yūh ex ang lai iag!"

"Bīe maix!" Būi gix ah nin gah noh, "Mox ba ang dōng maix mōh Soux lā nbrīex dix ih la! Houig dom yām sang yūm maix maix mgah gon gian njēeih yūh nin!"

"Ang ex mōh Soux lā, mōh ex Tu lang. Yix ang goui hrang lōm hngim lōm, Dou sad vāo an gix yīe gēid mad yūh yix, njāo sang dīeh yix di reng, yix dom nbrēi dix om Soux lā mai yūh nyōi dix kum. Sin beix ang yi loux ex, mgāig beix yāox Hrang ex mai Mgle [sic **] ex!" Noh ah nin, ang njēeih dix kaix.

"Iah [**], ang mōh Soux lā dīx dēi kee!" Būi gix yāox ang hrang Soux lā lōm, Mgle [**] noh gah ang lang nang, dom dāeg yi mōh dix ba lūd, krub hrom kom ah dix nin mai Nbrāog: "Ai, mōh maix ba yūh dix hlag hlein om Ga vāo vung om Si vāi, maix dom om nqom njāo. Mgāig eix dix yāox, vīang yūh eix gāing dix dix, ang ndouh bōun mgāe dix mai būi ang hmom gāing ang njiad.

5. Mgouih

Mgouih yāox dou Ga dix hu blag dix, dōng mōh sang houig gīed dix, noh ran dix mu mei dix om Qiux nan. Ga yāox mōh gaex noh gad mgīex, ang yāox ndēe sang gēid dix noh, dom ndēeih hu ngīe.

Mgouih yāox hoig hu noh, ndēeih yah gaex dix, yāog ndēeih lai līng nang.

"Maix ndaing hlag heui!" Lag yāox ang Ga bōun dix ih Mgouih, yāog yō Mgouih ah nin.

"Vīang mōh nan ex ang mōh bōun moux dix yūh nin gū nbōg." Mgouih ang moux hrom gēd dix ah nin.

"Yūh gah mox?" Lag qog.

"Ex gon goui ndēe nbēh nang, ex vīang mu mei dix lom lei ngīe, hod Gaing dan gon goui ndēe ndouh nang. Sin Ga sae pum gah ndēe ndouh an, ex ang lai bōun gān heui, ndēe on Vāig ex hoig ndī dix mgreem njēeih Ga." Kaix ah nan, nbāox lōi ah nin gah Lag: "Loux grāi ex maix moux mglib, bō ndouh grāi būi mōd dix hmoung."

Lag mōh jē ba haoh Njēeih haoh loux, dom hu grāi Sim yō hmoung. Yō nbāox hu grāi nang Bēix hmoung. Kaix an dom quang dix hu gū si ndāeh, Ga gah hoig dōng nang kaix an.

Yām gēid Ga dix ih Mgouih, vēui sang yūm Mgouih, Mgouih yīe nqax Lag, ah mōh noh ba haoh njēeih dix grāi Ga hmoung, qix seex, noh bī om noh, mōh noh ba njāeh dix dang grāi.

6. Loux Grāi Mōi Giex Nbrūng

Jao nyīex hoig dox Nbrūng som blag bōun ngāix, bōun som nbāox sāe nang Nbrūng ih liao. Mōi gēd dix ang iag yūh gāing kaing Nbrūng, gon ang yāox dix ih sag om Nbrūng, hoig sae loux nqax kom saex hrom dix.

Nbrūng hmoung noh mgāex kom ah dix nin: "In mōh njāo ndaing gīan gāing yūh ex, yūh gāing gū nbōg, rom Lāeh rom leeing hoig nba nbī, būi gix dom ah Hang ma goung laox [**] gah, maix nīeh, gah gaex maix rom laeh maix dīe līh gox, jīx dix dōng mōh ang maix sae rīang kom yūh dix gāing."

"Ba dix? Ex jīx ang līh rom laeh yūh gah mox?" Mōi med hrom kom ah dix nin, "Mōh ngīe nba rom laeh bīang mgong Mēeih ex, bīang Hloux njēeih ex mai si nax Mgib jāong ex, būi gix dom ang jīx yāox."

"Mōh nin Nbrūng krub hrom kom ah dix nin, "Goui nbōg dīx nblah būi gix dāe jīx yāox ngīe blag bīang ang yāox blag ndaex."

7. Nbēen Si Ngaix Giex Kix

Si ngāix giex Kix mōh bāox mgrōm hmom, giex yīe oud dāe, glieh dāe.

Goui dīx nbōg Si ngāix ah nin gah Kix: "Būx eui, yūh ax Si ngāix giex Kix yeed, hoig bōun jiu gon būi mīex ndīng mox nieh!"

"Geem rūg laih? Maix qe grāi yāox, yūh ex dōng nang. " Kix ah nin.

"Hod hog grāi būi gix noh, ndī ndīx, gah blag dāoh Hag diex, goui būi sang blaex būi dīx gaex, noh jīx son yām sang blaex būi dix brāix glong sang hvaig, dom ah nin gah Si mīang: 'Dax si mīang, Si yīex hoig dōng gah jō ex gāing lāex yāox ex ba keem, noh hoig ndaing meed hrom gah.' Dīx dēi, yām sang hu blaex gix noh, maix hoig dīe si vēui ex, Dax si mīang mai būi jao blaex hoig si ngūa gah yāox dix hvaig brāix glong, dom ran dix boi [** cf. bōi] gō an."

"Jīx ndaox gah gāing yūh nin yūh gah mox, geem hoig hmoung nang maix nbēen dox Ge lun bu Kix laih? Yām njāeh 16 See ji dix, Ge lun bu vīex Rē dīx jūb, houig gah braog rom Jia lex bi jō Npaeng dīng lāex, dom jēn laex dix gah Yiax mai jia, jē ba ih goui bīang Rē gix hoig ih noh uig bag, ndēe nkoig gix hu hmaing būi oud Hag diex an hu deem dix. Būi Ying di ang reng oud Hag diex an, Si bang yax dāeg kraox nkrang Grāeng gix, gix ang jū dix dox jē ba ih gah būi bāing in gix. Būi bāing in gix dom jēn mgrong dix yūm ja ngīe. Houig yām in, Ge lun bu hoig dōng gah sang yeed Kix, noh dou dix hu grāi Ying dix ang reng hmoung: Sin beix ang dox yix ih ba ih, yix dee dēei dix viex Kix rīang beix hu. Ying di ang reng hmoung noh gah ang bian yi noh. Nbōu ngāix an, bīang Hag diex hoig dīe gouig dong maix ex. Būi ying di ang reng gix yāox hvaig brāix, hoig si ngūa si njāox gah, dom ran dūx dāx dix hu dox jē ba ih bīang Rē oud gix, hmaing Ge lun bu ndēeih dox Kix gah gix."

"Geem rūg goui gāing yūh nin?" Si ngāix nyīah kom qog dix kix ah nin.

"Ang ndouh mōh loux bīe jeeix gox, gah ndaex lāi nbēen gah hoig bōd dix lāig ndaex!" Kix ah nin.

Si ngāix hmoung noh nyīah ah ha ha gah, dom nbāox ah nin kaix: "Ko sioux giex Mi sing ang ndouh sax lai lāig bāox dix, nbōg dīx nblah Ko sioux gon jīx deem nang Mi sing, ngāox grāi Mi sing."

8. Bai Om Giex Nbāi

Bai om hoig jeeb yūh bīang Hag dīex uig. Rē houig lai līng ang bian jīx yāox bāox dix bīang Rom, jēn [**] baeng Deed luah ah vi vi nan, hlad dix dēeing dix gah bāox dix.

"In dee mōh nāb yung gix ex gix dom baeng Deed!" Bai om ah nin gah Nbāi.

"Ang!" Nbāi ah nin, "Ah noh dom ndēe uig, mōh gōuing būi gah maix."

"Njāo dix?" Bai om hoig ndaox gah, "Geem ang ex mōh būi on hrom dīx gaex laih? Ang om beix Nbāi nan yām mgāex hrom beix, ang yāox ngai beix, yām meed hrom beix, beix hoig blu bliag Rē jōum ndaex Rom, daih Grāeng gū jē hu...."

"Hrom ex vīang gī rīex gox, kom nan ndaex on hrom maix hoig haoh vei sing gah!" Nbāi bog noh ah nin, "Būi gix hoig jō ba soung mīex ndīng mox nieh, gix hoig briex hrom dix iag gah maix."

Mgāig eix gū jē, ang mgāig ngīe bīang noh nbāoh noh, joung yao mōh mgāig eix dou noh, ndaex hrom noh.

9. Rē Loui Mu Lom Lāo Rom

Brāix glong hoig rīang ngīe, Rom giex Rāo ma hoig glāi om bāox dix. Rē loui mu si ndaeh bāox dix bīang Rom. Yām njāeh gix hoig hmom lom lāo loux maix bāox dix, ndah kaix yām po gix bīang rom mai bāox dix, hoig si mah ngīe mai.

Rē iag ah nin: "Rom vīeh si nbēing ngīe om si liag heui, mgāig noh ang yāox braog noh, hoig gīeh eix nbaih Ngai nbāoh npang hrom hri heui."

"Ang ko. " Rē lang ah nin: "Bīang rom ang ndouh si nbēing jeeix gox, noh hoig glog ngīe. Yām ndēeih houig ex kaing Ying du yang, blag jō See li lang ka Rom hoig glog ngīe, glog 112 mi."

"Bīe." Rē līh npom ah nin, "Bax hoig lūd ngīe, yām gaoh ex kaing Ao da li ya, Rom dan hoig om Mgōng nan."

"Vei, beix bō lai tung tiang bāox dix, ba ah beix hoig ko uig, gah ang ko uig nang."

"Mōh mox ba ah loux nin nie?" Rē an gix yāog Gaing dix mgāig, yāox mōh Kix ba nyīah ah nin mai gix.

"Grai beix hmoung, Rom vīeh ang sax si nbēing, in mōh ex mai Si ngāix ba yūh." Kix ah nin, "Ah beix gah dee dōng, rīang yiex Si ngāix jīx yūh Rom huan gah jīx yūh Rom ang huan, njāo nin, bīang Rom ang sax si nbēing dix nbōg gox. Bīang Rom goui ndēe hlaong nang, gah goui ndēe glog nang, būi gix hoig yāox ndēe yūh nin a liah ndāeh haoh, qi seex ang dāe mōh ngīe in gix."

"Maix mgah jīx dōng yūh gah mox?" Rē an gix nbāox qog Kix ah nin.

"Dao li yūh nin ndaing yīe dix dong. " Kix ah nin, " Jūng ndēe hlaong dom jīx yāox ndēe si ngāi!"

10. Sim Saig Giex Gōng Būh

Sim saig yāox mōu Gōng būh [** cf. būh lū lēi aing] dix hu bīang diex, mgāex kom hu bīn dix noh.

Gōng būh yāox sang ih Sim saig dix, nyō noh ah nin: "Vīex maix bloi ex hu. Gēid ex dix ih Rīah dou ma mgreem diex, an hoig mōh ndēe lūd ex kee. Ex hoig ndōg gāi [** cf. gai] ndēe lūd dix, yām in dāe ih ba si um ngīe."

"Bīe maix," Saig ah nin, "Maix mōh būi ang jīx gāi ndēe lūd dix. Gon mgāe Gon dix gix yūh gāing lūd ndēe mglib."

Gōng būh ran ah nin: "Ex hoig ngēeih Gaing dix gah maix ah lūd dix ang hoig jīx laih?" Noh noi dix bīang diex, dīx daix ngīe noh njōg sae nang dix yāog dāing dix, dou luan ngīe, Sim saig ang lai dīen dōng.

Mīex sim saig yāox O um ngīe Gon dix dan, qog noh ah nin: "Gon, yūh gah mox?"

"A, Mīex eui!" Noh ah, "Ndaing ndaox ex gah, Gōng būh dāeg ngēeih Gaing dix gah ex nux, dīx vūd ngīe hoig ang lai yāox grax hu noh."

"Gon, Gōng būh ngēeih Gaing dix gah maix, ang mōh yāox noh lūd dix, mōh sang dīeh noh maix sang dou noh Kaix in sax bō lai yi loux noh."

1995.8

ISBN7-5367-1081-X