Ngai Lig Ngai Lai Nblong Blag Kaix Lih Gon Bui

Dox noh gah Miex Geeing Gon Nyom Ming Qux ba roi dux an gix

Loux Veui

Pug lai in «Ngai lig ngai lai nblong blag kaix lih Gon Bui» Moh Ex Toung Ji Jing Hui, Jiao Ko Veng ndaex Ling Hox Gox, mai jub yuh mgrong Vui Seng gah ndaex biang Meng ba kraoh [**] Bui ding Pi Nya an gix ba yuh dix dae. Pug lai in moh kong pag lag song ba dox Bui gah jan Miex Gon Nyom mai Gon Nyom ba oud gah Hag Diex Joung Gox Jia kom uig.

«Ngai lig ngai lai nblong blag kaix lih Gon Bui» Gieh gaex hag Gon Bui ndaex Hag Diex Joung Gox Jia moh num loux, grai gaing nblong in gix gao mgrong, veng tix in gix gied nie gied haoh ndaex Hag Diex Seng eix briex yaong ndaex ndaog, mai Hag Diex ndee oud Ming Qux. Kee nin, hoig gieh Miex Gon Nyom mai Gon Nyom boun saex hoig yum miex nding mox nieh. Njao in, yuh dom gieh Bui uig dong mgroh mgrong jix briex saex briex ngia, in hoig moh gaing ding dix nblong. Sin eix dou jix yuh log ba ah ndaex pug lai in yuh nin, ang njuaing moh ngie gieh eix gaex hag Gon Nyom giex gaex hag Nbun Miex boun dix hmom noung, lih kaing in, eix gon boun gieh Gon Nyom mai Nbun Miex tieh saex tieh yum kom ang gix jix ngai lai.

Yam bod yam joux yam diam eix pug lai «Ngai lig ngai lai nblong blag kaix lih Gon Bui» Ex Toung Ji Jing Hui ndaex Ling Hox Gox, Joung Gox Ex Toung Fa Jang Joung Sing ndaing mgo deem eix gah nyao, Ex Toung Sao Ning Goung Jox Siex Tiaox Vui Ying Hui, Seng Fu Ling, Seng Ming Qux Qux Bang Se, Joung Gox Ex Toung Fa Jang Joung Sing Ying Nang Joung Sing, lai lai dix mgo deem baox dix, sae ngai lig ngai lai jie Ming Qux gao jee liab Riang Hua, dox noh gah Miex Geeing Ming Qux gu gaex ba oud ndaex Hag Diex Seng eix Ying Nang.

Joung Gox Ex Toung Fa Jang Joung Sing
Ying Nang Joung Sing
Num 1990 kix 2 ngaix 20

Nbog Yam Ko Nbun Dix Hngei Mai Geih

Soun sang gieh eix Nbun Miex giex Gon Nyom hmom gaex hmom hag, ko geih Nbun Miex yuh si nax goui Gon roi lang. Jan Gon Nyom ba hoig yum 1/3 an (son noh nie) moh njao qaox dix iag num Miex gix mai ding num Miex gix yam hngei yam geih, an dix jee, ang Miex Gon Nyom ndouh gieh si nax dix lang, si ndiad dix geih, yuh nin, Gon geih gix dom yie yum, kaix yuh eix Bui dong mgrong lig ngai mai Riang Hua in sein boun Mgrong, Gon Nyom mai Miex Gon Nyom ba oud gah biang Hag Diex loui yieh hmeen gaex, daeg boun rian saex rian yum.

A. Nbun hngei mai Nbun geih an gix, sin ang nyang goui gao num ndaix mai hlee gix kaing sam sib ha num, saex giex yum yie pied [**] gix.

Nbun ba ang nyang hiex goui gao num ndaix an gix, gaex hag gix gon ang nyang joung, yuh nin, sin gix hngei yam in nu geih, an dix jee, yam geih ndeem gix yie bag, goui Gon Ngie jeeix jeeix, ang houig kix, yie yum.

Nbun ba hlee kaing sam sib ha num an gix yie boun gix saex aoh kaix geih, Gon geih gix gah ang led.

Nbun Miex ko dix ih si ndah lang si nax, bo ndouh hngei veui goui dix gao num ndaix mai hlee num kaing sam sib ha num, goui Gon nbog ba sang ko dix goui heui, log dix nga num puan -- houig sam sib num daeg njiad.

B. Sin si nax goui Gon ang nyang houig ra num Nbun Miex nbaox ndeeih hngei, Gon geih gix ba yum dom moh 50% (dix blag). Kaix geih Nbun Miex sang laex dix ra num haoh, gaex hag gix daeg boun dix ndeeih hmom, sin si nax goui Gon qaox dix ndod, gaex hag gix dom nbeh.

Saex giex yum yie dum gah Gon Nyom ang hiex goui ra num an gix, njao si ndiad Miex gix dix hngei, ang Gon Nyom lai goui riang kaix bluad bex, yuh nin, gix dom hni si ven ngie.

C. Nbun Miex ba nie geih an gix, yum yie dum gah gix yam hngei yam geih. Sin gix ndeeih nbaox hngei (ngoing si nax ang die nyang goui gox ra num) , saex ang gub hnam, lih hnam, saex dang jee an gix dom yie pied gix, Gon geih gix gah ang led, goui ngie jeeix jeeix.

Ih si ndah lang si nax, yuh nin Nbun Miex geem daeg hngei, geih mai nbog yam roi ko.

Jan Meix Mouing gu nyiex, ko dix siao mgrong ih si ndah lang si nax, yuh nin gie nieh, sang goui Gon lai mox geem daeg yam, daeg boun dix jie Gon nbrax Gon hmom gah heui.

Briex Miex Goui Gaex Hmom Hmom

Gah ndaex biang Hag Diex, Nbun ba yum gah hngei, ba yum gah saex an gix, dix ngaix hoig moh dix hreing gaex, mgae bui jix in sein liah mgrong, geem daeg boun gieh Nbun rian saex rian yum yam hngei yam geih. Jeng Fu, Ji Ming Vui Ying Hui, Log Nyiex, Si Meix ba hoig goui Mouing an gix, ko dix mgo deem Nbun hngei Nbun geih,. yuh nin, Gon Nyom giex Nbun Miex geem daeg hmom, gaex hmom hag gah.

Nbun hngei ko dix hu mgaig gia nyiex bai saex si nqeeng, yuh nin, saex giex yum yam geih geem daeg ang lai pied gix.

Nbun hngei sang hu gia nyiex bai saex si , nqeeng, kaix hngei loui kix -- houig a liah kix, dix kix hu gia dix nbog, sin goui ndaix kix -- houig ndim kix, dix blag kix hu gia dix nbog, veui geih dix kix, a liah ngaix hu gia dix nbog. Kaix gia Nbun noh, gix daeg boun yuh mgrong in: ① yaox veng tix jao, jo hu geih nyiex bai saex; ② yaox saex hlaong hnam jao; ③ rian saex ang gub hnam; ④ da jeng rian saex po sang feng (Saex jo npaeng) ra nbog; ⑤ Jing qax mgrong huan Gon Nyom ba oud ndaex vaig Miex; ⑥ dox Nbun hngei ih si ndah rian saex houig; ⑦ grai mgrong geih ngai Nbun hngei, gieh gix ta hrom dix veui sang geih; ⑧ hnie Nbun Miex ih si ndah lang si nax kaix geih.

B. Jan Nbun Miex ba sang geih ang gix, ko dix gieh jao mgiex geih gia yam geih. Jao mgiex geih ko dix dong: ① sin nbog yam geih Nbun qaox dix hreeng (ling si ngaix), dom niad dix viex gix hu geih nyiex bai saex; ② siao mgrong ko, mgrong si ngax, yuh nin Nbun Miex daeg boun tieh saex kaix geih; ③ siao mgrong kraox mgib si nda -- ing Nbun geih ndud; ④ Gon Ngie ba mgi ndaex vaig Miex an sang yuh dix gah mox; ⑤ Nbun nie hnam yam geih sang yuh dix gah mox; ⑥ mgrong dix ko dix goug bui min Bai saex houig; ⑦ fang fax daoh Gon ba ang lih pom an gix kaix geih; ⑧ mgo deem Nbun Miex, gieh gix dox Gon dix bex kaix geih; ⑨ fang fax nbrei dix rian hag Gon Ngie; ⑩ hnie Nbun Miex ih si ndah lang si nax kaix geih .

C. Log Nyiex mai Si Meix ba hoig goui Mouing an gix, sang dong mgrong hngei mgrong geih, yuh nin, saex giex yum geem daeg jag ang lai pied Nbun Miex.

Veui hngei Nbun ko dix dong mgrong ang hmom in gix sein: ① kaix gei ang nyang goui ra num nbaox ndeeih hngei; ② yam hngei ang nyang goui gao num ndaix mai hlee num kaing sam sib ha num; ③ Nbun Miex ba hoig hngei boun nbog haoh an; ④ si veui in jo dix geih Gon Ngie ba ang houig ra gin; ⑤ nu geih dom bih vaig; ⑥ geih ang houig kix; ⑦ laex Gon mai yum Gon ndaex vaig: ⑧ iag Nbun geih ang jao gix hiex goui sam sib bied gin; ⑨ qaox nie diam Nbun Miex.

Yam hngei Nbun sin yuh nin; ① yam hngei ang jix haog, Nbun hmom gaex ko dix haog liah gin yam hngei; ② dom ngai mai bag ngai baing da ngie, ko dix raoh mai baing raoh ngie yam hngei; ③ uah nba, uah jaong mai uah ngai, ko hu gia dix ih nyiex bai saex dom jao.

Sin yuh nin: ③ yam hngei lih hnam kaing ndaex ndeem; ② gin saex gaing ( saex hlaong hnam) ; ③ gin hao [**]; ④ si aoh: Yuh nin dom viex hu gia nyiex bai saex dom pai.

D. Nbun goui gaex ko dix ih briex gu jee, laex dix hmom hmom; veui geih loui kix ko dix nie yuh nin.

Nbun goui gaex ko dix ih briex nyom yam hngei dix, log rom deeih Moi, Blix, Daex, Neix, Gax, Dom Ia, Jeem, bo ndouh yuh dix laeg nqeeih.

Nbun hngei ko jiang gaex jao dix, jiang dix kix dix nbog, dix kix ko dix haog kaing dix kix, veui sang geih jo tie dix liah gin houig gao gin ra, sin hlee kaing in dui Nbun hngei mai Gon Ngie ba oud ndaex vaig ang goui ndee hmom gah.

Sin Nblin yod sub nyaex blai yam hngei dix, dui Gon Ngie ba oud ndaex vaig ang goui ndee hmom gah, kaix in, lih kaing ih si ndah dox jao bai saex ngie, Nbun goui gaex bo ndouh luang dix ih si ndah dang jee ox.

E. Nbun Miex ko dix yuh si nax goui Gon lang jeeix, bo yuh dix hngei veui goui gao num ndaix mai hlee num kaing sam sib ha num, bo ndouh geih Gon dom nie mai ngoing si nax, sin boun yuh mgrong ko, yum geem daeg ang lai pied Nbun pied Gon Nyom, Nbun Miex gieh sang guax [**] Gon ba goui ndaex vaig, ko hnga Bui min gah guax guax dix ih.

Nbun Miex ba hmom gaex hag yam iag yam gon moh gix Nbun Grih, yam hngei yam geih gix veng tix dom ang nie.

Dox Gon Nyom Bex

Saex ang hiex dum gah Gon Nyom ba ih rom deeih Miex an gix. Miex Gon Nyom blag nie ang hrom dox Gon dix bex,kee nin,jan Si Meix ba goui Mouing an gix,baox nyiex Nbun Miex, jao bai saex ko dix qeeig [**] Nbun Miex dox Gon dix bex kaix geih. Ngai lai nblong blag vui seng in sein puan mgrong, moh soun sang yuh eix dom boun gieh Gon Nyom hmom gaex hmom hag, pai haog pai huan kaix yaox gix dix bex rom deeih Miex dix.

1. Rom deeih Miex moh briex nyom rom hloung ba ih Gon Nyom yam goui gix boun kix -- houig liah kix.

Gon Nyom ba goui boun kix -- houig liah kix an, rom deeih Miex moh briex nyom rom hloung ba ih ba un gix. Log rom deeih Moi, briex dang jee an gix, ang jix dix laih gix mai rom deeih Miex bie jeeix.

Jan briex nyom briex yam briex yie gie an gix, njiad goui ndaex rom deeih Miex, rom deeih Miex jix gieh Gon Nyom ba goui boun kix – houig liah kix an hmom gaex pai huan gah.

Jan jee ba tieh saex vaig loung, jee ba tieh saex maog saex baeh an gix; ndaing goui ndaex rom deeih Miex,sin Gon Nyom yaox dix bex noh, gix dom ang lai hiex boun saex.

Yam goui Gon Nyom boun kix -- houig liah kix,sang tie eix gix ih briex dang jee,viang moh gox nan, gon sang gieh nang gix bex houig goui gix dix num ha geem daeg bluad.

B. Kaix lih Gon Nyom, Nbun Miex ko dix dox gix bex pai, sin Gon Ngie giex Miex ang goui saex did dix, kaix geih Nbun dix mu siao six hoig jix dix dox Gon Ngie bex. Nbun Miex viang hoig ta hrom dix veui sang geih gox, gix gah ang dae nyang goui rom deeih kaix geih dix vud ngie, yuh nin, gieh Gon Nyom bex dom jao, rom deeih Miex gix dom boun dix lih pai.

Yuh dix dox Gon Ngie ih rom deeih Moi mai rom nam oi yam gon ta gix rom deeih Miex, mgrong in ang ndouh ko bie jeeix, sin Gon Nyom hoig meed ih dix gong rom deeih, gix dom ang lai hrom bex, yuh nin, rom deeih Miex gix dom ang lai goui, Gon Nyom gah ang lai yaox dix bex.

Gah ndaex si nax Bui hun, goui nbeen ang ko yuh nin dix mu: ang dox Gon Nyom bex rom deeih ba njaeh dix lih kaix geih an, mgrong in ang ko bie jeeix, rom deeih ba njaeh dix lih kaix geih an, ndaing yam ndaing hmom, gieh Gon Nyom ih noh, gix boun tieh saex gu jee, bo lai gieh nai dix.

Jan Yiex Guad mai Jao hai saex, ko mgo deem Nbun ba daeg kraox geih an gix, hnie gix dox Gon dix bex hmom hmom, gieh Gon Nyom noi dix kom mgaex hrom mgaex hri dix yam bex, Gon Nyom yuh riang dix ndod rom deeih kom ang Miex jix hmoung saex.

Sin Gon Nyom ang noi dix hmom hmom yam bex, mgum deeih Miex gix dom duad dom ang lai hiex goui rom deeih, Gon Nyom dom ang lai ju dix bex njao.

Yiam Gon Nyom voung dix nblah moh kee sang gieh gix Bui Ding deem heui dix, ang ndouh moh mie gix dix hex ox. Gieh eix luang dix dox Gon Nyom bex rom deeih ba goui ndaex gong rom lox lox, rom deeih Miex dom iag hu si nbie, yuh nin, Gon Nyom dom ang lai yaox dix bex boud kaix.

C. Rian dox Gon dix bex, rom deeih Miex geem daeg boun dix nie, geem daeg sag yuh vaig Gon Nyom. Kaix geih Nbun Miex, ko dox Gon dix bex yam jai hrom gix, yuh nin, Nbun Miex geem daeg boun rian saex uah deeih, rom deeih gix geem daeg boun nang dix nie. Sin Gon Nyom hmoung jai hrom dix lai mox, dox bex lai an, viang moh gox nin, gah gieh nang gix bex bie ko.

D. Yie boun Gon Nyom saex, yie yum Gon Nyom gah njao ih gix rom deeih ba oud ndaex gong.

Rom deeih Moi, briex dang jee ba ih Gon Nyom, ang ndouh grub rom deeih Miex bie jeeix, kaix ih Gon Nyom noh, ang gix boun tieh saex vaig loung, saex baeh mai saex dang jee. Gieh eix ang nbrei dix ngaig gong rom deeih kaix pag gu nbog, Gon Nyom dom yie loung dix kaix ih, hni ang jix huan, mgaig dix yaox heui, Gon Nyom ba goui boun kix -- houig liah kix an, ba oud ndaex Hag Diex ang rom si ngax an gix, ba yum gah saex vaig loung moh dix nga soun puan biang baox Gon Nyom dix. Yuh nin, eix dom dox Gon Nyom bex gu gaex. Sin Miex ang dien, dom dox Gon Nyom ih rom deeih kaix nbiad Miex ndaex gog. Gieh Miex ang goui rom deeih, dom gieh Gon Nyom bex rom deeih Nbun dang, gieh ang jix, geem daeg dox Gon Nyom ih rom deeih Moi mai briex dang jee gah kaix, ngaig eix rom deeih Moi mai briex dang jee dom uig sin, nbrei dix pag graeng briex si ngax, riex siao jon giex gog kaing gong rom deeih.

E. Veui goui Gon Nyom ra num, ko gon dox gix bex rom deeih Miex ha.

Rom deeih Miex gied hmom gied yam, kaix ih Gon Nyom noh ang gix lai hiex boun saex. Jan Gon Nyom ba goui dix num an gix, hoig mgae gix dix hu, glieh gu si ndaeh, yuh nin, saex dom yie pied gix, rom deeih Miex ba ndaing hmom an, dui grax tieh Gon Nyom saex ndaing goui ndee hmom, kee nin, ko eix yuh dom gieh Gon Nyom bex houig goui gix dix num haoh ha geem daeg bluad.

Haog Huan Gon Nyom

Gieh Gon Nyom jiang dix veui goui gix loui num gu kix, eix geem daeg dong huan ang gix huan, goui ang gix goui saex.

Jee ba ang boun gieh Gon Nyom pai haog pai huan dom moh: ① ang briex ih gix yam; ② saex kaix geih. Sin eix boun yuh mgrong in sein hmom, Gon Nyom geem daeg boun dix pai haog pai huan gah.

1. Veui goui Gon Nyom loui num, ko gieh gix jiang dix dix kix dix nbog, gieh gix si ndiad ang jix haog ra kix, rian dix goui saex. Gon Nyom ndaing pai haog pai huan, sin gix hmom gaex hmom hag, ko dix haog gu kix. Njao nin, dox Gon Nyom bex rom deeih Miex moh kee sang gieh eix gix hmom gaex hmom hag gah.

Miex Geeing Gon Nyom ko viex Gon Nyom jiang dix dix kix dix nbog, ndaex ra kix sin Gon Nyom ang huan moh goui saex gah heui, yam in, ko dox jao bai saex mgaig gia, rian mgrong ding loui nblong mgrong iag gao mgrong in sein:

1. nqom saex; ① Saex si nqeeng; ② ang hrom ih briex yam saex; ③ goui gong ndaex vaig.

2. ang briex ih ko: ① ang briex ih hiex gub; ② ang briex nyom gub; ③ ang si ndah bu (vuix seng su jiax [**]) gub.

3. mgrong si ngax ang nbrei dix yuh dom hmom, ang nbrei dix krian krei Gon Nyom; ① dox Gon Nyom ih rom deeih ba goui ndaex gong; ② ang rom nyaex si ngax; ③ aing neem ang dig ndee sang ko dix dig; ④ ang Bui Ding hiex guang Gon Nyom, mgroug Gon Nyom gieh gix log Gon Ndoui nan.

B. Rom deeih Miex moh briex nyom rom hloung ba ih Gon, Nyom yam goui gix boun kix -- houig liah kix.

Rom deeih Miex ang njuaing moh ngie briex nyom rom hloung ba ih Gon Nyom noung noung, noh gon gieh Gon Nyom boun tieh saex vaig loung mai saex dang jee. Yam tie eix Gon Nyom ih briex dang jee, ko gon dox gix bex houig goui gix dix num ha.

C. Tie Gon Nyom ih briex dang jee yam goui gix boun kix viang gon bex gix.

Briex dang jee moh Glod Dom la, Moig, Blix, Daex, Neix, Ming Tiaox an gix, kom moh nin, jo gon dox Gon Nyom bex houig goui gix dix num ha.

Yam tie eix Gon Nyom ih brie dang jee, rian mgrong in sein: dix nbog dox ih briex kraox dix jee; njaeh bie iag houig dom nie; sin Gon Nyom hmoung su six vaig dix, dom naox ha bo nyang dox gix ih, njun aing Gon Nyom ndeeih hmom ha daeg tie briex ih gix; yam aoh braix glong yam goui saex Gon Nyom bo jom dox gix ih briex dang jee.

Tie eix Gon Nyom ih briex dang jee, njaeh iag houig nie. Jub Bui yuh mgrong vui seng biang Meng hnie eix sae mog ba yuh gah hngoux hoig blaeng an ndaex moig ih Gon Nyom, yuh nin, rom moig dom nyom dix hreeb, yam gah yam.

D. Veui goui Gon Nyom loui num, dox gix ih briex dix ngaix puan nbog -- houig liah nbog.

Iag vaig du Gon Nyom kaing Bui Ding miex nyao, yuh nin, ko eix dox gix ih briex dix nbrie jeeix jeeix, kom moh nan, njao pai huan Gon Nyom, mie gix dix ih briex dom nie, soun sang gieh eix Gon Nyom haog huan dom pai, ko eix tie gix ih briex. Bang Fax in moh ngie dix ngaix dox gix ih briex loui nbog -- houig boun nbog kaing, kaix in nbaox tie gix ih Bing Gang ra nbog, Nblaeh Ming, Muah Nbaex, Blix an gix gon jix nang dix dox gix ih. Gon Nyom ba roi ding an gix, rom deeih Miex dom moh "briex iag" ba ih gix.

E. Lih kaing briex ih log nyiex, gon sang dox Gon Nyom ba ang nyang goui loui num an gix ih nbee jeeix jeeix mai daex.

Njao pai huan Gon Nyom, gix dom nbrax ih gu jee, yuh nin, eix dom dox gix ih jee ba yam log nbee ba yuh gah jeem, ba yuh gah jeem diex. Dox Gon Nyom ih daex kaix jeen dom uig nie.

F. Gieh Gon Nyom ih briex yam (vuix seng su jiax [**]) mgaig dix yaox heui, gah ndaex biang Hag Diex, Gon Nyom ba ndug ngai njao ang vuix seng su jiax [**] goui ndaex gaex gix hoig moh dix nga hmeen gaex. Kee nin, eix dom dox Gon Nyom ih briex goui vuix seng su jiax log rom deeih Moi, Dom la, Dom Lig; jee ba raoh hloux log: Brang Breg, Houn Oi, Blix Mag Jog, Daex glai log: Daex Bo Qai, Daex Nbee, Daex Ga.

Yam goui Gon Nyom saex grin mai saex vaig loung, jee ba yam (vuix seng su jiax), hoig mgrai kaing ndaex gaex gix uig, Gon Nyom ndug ngai blag nie moh njao boun gix saex grin yam iag dix, yam goui Gon Nyom saex, ko gieh gix ih briex yam log (vuix seng su jiax), tie nbog bex, gieh gix ih daex, piex blix, yuh nin ndaing goui ndee hmom gah.

G. Tie Gon Nyom ih briex nyom briex yam kaix saex gix gu nbog.

Sin Gon Nyom boun saex grin saex vaig loung, dom laex yuh gaex hag gix, sin gix nie boun saex haog vaig, gix dom grox hu si nyeig. Kee nin, yam saex Gon yom eix dom yuh gix ih briex nyom briex yie gie, ih bie iag ih nbog nie, gieh eix yaox dix dox Gon Nyom bex rom deeih Miex, nie goui ndee hmom gah.

Kaix saex Gon Nyom, tie gix ih briex nyom rom hloung, dix ngaix tie gix ih dix nbrie, yuh nin a liah ngaix ha.

Yuh mgrong rian saex moh soun sang gieh eix Gon Nyom hmom gaex hmom hag, dox Gon Nyom bex, boun gieh gix rian saex veui goui gix dix num (gieh daix, briex ih mai nyiex yuh briex si ngax si ngeih, yuh nyiex aing nyiex neem goui ).

H. Soun sang yuh eix dom boun gieh Gon Nyom hmom gaex hmom hag, pai haog pai huan, ko eix nyei, glian, hngeed Gon Nyom yam glieh mai gix.

1. yuh dom boun gieh Gon Nyom nyom hrom nyom hri: jan Gon Nyom gu gaex uig mie Bui Ding yuh hrom muih mai dix. Nie Gon Ngie ba daeg kraox geih an gix hoig dong hrom dong hri, gieh Bui Ding glian, hngeed gix yam iag gix si nqeeng, dui blag gaex hag gix ndaing goui ndee hmom gah.

Loux grai Miex Geeing Gon Nyom sang om baox, yuh nin Gon Nyom geem daeg dong, dix moh ba ko, dix moh ba lud. Sin Miex Geeing Gon Nyom dog baox mai si njie baox dix si nqeeng, hrom ged Gon gix geem ang hmom. Dox ding gix sax gix dom ang nyom oud mai Bui.

2. gieh Gon Nyom nyom oud mai glieh gu jee.

Loux, glieh, hrom muih in gix loui jee jix dix gieh Gon Nyom hlag hliao gah heui.

Gon Nyom njaeh dix yam iag, si mie Bui nyei, ngiah, glian dix. Gon Nyom ba ang Bui muih ang Bui glian an gix, krub hrom si nqeeng, ang goui hrom dix glieh, ang hrom ih briex, gaex hag gix gah ang boun dix hmom.

Gon Nyom mgae dix jix mai quh dix, yuh glieh moh soun sang gieh eix Gon Nyom pai haog pai huan gah dix nblong, gah jix nang dix gieh Gon Nyom hlag hliao, goui hrom ndaox hrom ndeing, mie dix dong mie dix jix, yuh loung yuh loi mai Bui, si ngaix kaix sax gix gah ndaing hmom mgae lai.

Miex Geeing Gon Nyom sang yuh jee ba muan Gon Nyom goui; yuh nin Gon gix geem daeg boun dix hlag hliao.

Mgae dix Qang Go, Ah Loux, Hua Riang mai Ah Lai lao nbeen, dui Gon Nyom mgae dix jix ngai lai ndaing goui ndee hmom gah. Kaix jix Gon Nyom gu jee, eix yuh dix yo gix, yuh nin, Gon Nyom geem daeg boun dix hmom gaex hmom hag pai haog pai huan gah kaix.

Ih Si Ndah Rian Saex Mai Da Jeng Rian Saex

Houig nbog yam viex Gon Nyom, da jeng rian saex, gix geem daeg boun dix hmom gaex hmom hag gah kaix.

Kaix hoig toung ji Bui noh, gieh eix ang dox Gon Nyom da jeng rian saex, Gon Nyom dix yieh gaex an, ba yum gah saex grin jo dix moh loui gaex, ba yum gah saex maog jo dix moh ra gaex, ba yum gah saex Po Sang Feng (saex jo npaeng) jo dix moh dix gaex. Ndaex ra yieh gaex Gon Nyom ba boun saex mgron jo dix moh dix gaex. Kaix gieh eix Gon Nyom ih si ndah rian saex mai da jeng rian saex, daeg boun gieh gix bluad saex haog an gix, viang Gox Jia hoig dox mae gah gaing mgrong rian saex miex nding mox, Gon Nyom blag nie gah ang nyang boun yuh mgrong rian saex hoig. Gieh Miex Geeing Gon Nyom jix yuh log in sein boun mgrong, geem daeg boun gieh Gon dix yuh mgrong rian saex hoig, yuh nin, nqom saex dom ndieh dix nyao.

1. Da jeng rian saex jix dix gieh Gon Nyom, tieh saex yie yum, Gon Nyom ba ang nyang da jeng rian saex an gix, hni kaing baox Gon Nyom dix, saex mgron, yie yum. Kaix boun Gon Nyom saex, yuh dix daeg viex Gon Nyom hu da jeng, hoig hla ang lai goui jee.

Gon Nyom ba ang nyang dox da jeng an gix, saex maog dix yieh ngaix, saex grin ba yie yum Bui gah, saex in ra jee yie haog gah gix, sin ang yum yam saex, noh gah nbeh gaex hag, yie yum gah njao ang yaox dix ih, briex nyom rom hloung. Saex grin gon jix gieh Gon Nyom ndex mai ndug ngai.

Gon Nyom ba ang nyang dox ih si ndah rian saex mgron an, yie boun gix saex mgron, Gon Nyom ra yieh gaex ba jo saex mgron moh dix gaex, ang lai jix joung jix hu gah nju dix.

Jee saex Po Sang Feng (saex jo npaeng) yie dum kaix mad Bui, Bui jo saex sin ang nbaox da jeng rian saex si veui in ndix, dom yie yum dix daix.

Bex rom deeih Miex dom boun tieh saex gu jee.

Rom deeih Miex moh jee ba nyom jee ba yam, kaix ih Gon Nyom noh, boun tieh gix saex gu jee.

B. Da jeng rian saex moh gaing ding dix nblong, moh gaing soun sang gieh eix Gon Nyom hmom gaex hmom hag pai haog pai huan gah, veui goui Gon Nyom dix num yuh mgrong rian saex hoig.

Veui goui Gon Nyom dix num, blag nie yie yum gah saex maog dix yieh ngaix, blag iag (1 / 3) yum gah saex grin, blag nie iag (1 / 4) yum gah saex mgron, kee nin, yuh dom gieh Gon Nyom da jeng rian saex, briex Gon Nyom hmom hmom, bo lai gieh gix boun saex haog, in hoig moh gaing ba ndaing goui jee dix nblong gah heui.

Yuh gah mox sang da jeng rian saex dom hoig? Rom jeng Ka Gai Miaox da dix nbog geem boun rian Gon Nyom ih saex miex num, log rom jeng rian saex maog dix yieh ngaix, da dix loui nbog daeg boun dix tieh saex maog, kee nin, gieh eix, ang boun yuh gaing mgrong in gix hoig, saex dom yie haog gah Gon Nyom.

Mgrong rian saex Gon Nyom

kixmgrong rian saex
yam lih Gon Nyomgieh Gon Nyom da jeng Ka Gai Miaox
ra kixgieh Gon Nyom ih si ndah rian saex mgron nbog dix
loui kixgieh Gon Nyom ih si ndah rian saex mgron nbog, ra da rom jeng Bex Bex Po nbog dix
boun kixgieh Gon Nyom ih si ndah rian saex mgron nbog, loui da rom jeng Bex Bex Po nbog ra
puan kixgieh Gon Nyom da rom jeng Bex Bex Po loui nbog
ndaix kixgieh Gon Nyom da jeng rian saex grin

Miex Geeing Gon Nyom ko nbrei briex nbog yam da Gon Nyom jeng rian saex ndaex hrom dix gu gaex, yuh dom gieh Gon Nyom hoig da jeng, gieh eix ang dien yuh gaing in, kaix goui Gan Nyom dix num dam viex gix da pai.

Kaix lih Gon Nyom kaing ndaex vaig Miex, njao goui jee ba tieh saex ndaex gaex gix, kee nin, da jeng yam in ang hiex yam, houig yam goui Gon Nyom liah kix houig ndaix kix, gaex hag gix ang lai hmom log yam iag saex grin dom yie haog gah gix, yuh nin, eix dom gieh gix da jeng rian saex grin.

C. Da jeng rian saex yam ang saex Gon Nyom hiex nie, yuh nin dom goui ndee hmom gah.

Njao goui saex Gon Nyom, da jeng rian saex dom ang boun dix yuh hoig, je je log si aoh, saex baeh, maog, saex vaig loung mai saex hni, ang yuh ba did dix yam da jeng, yaong goui saex grin, saex maog, houig nbog yam ko viex Gon Nyom da jeng rian saex, ang boun dix ntah kaix.

Kaix da Gon Nyom jeng rian saex, sin gix si aoh, yiam riag kom saex dix, lih mu, dox eix gix nyaex rom dom nie, dox ih briex, dox gix bex. Gieh saex nie, hlee kaing loui ngaix, dom niad viex hu gia nyiex bai saex.

D. Nbun goui gao num puan mai Nbun goui si sib si num an gix, ko dix da jeng rian saex Po Sang Feng (saex jo npaeng) kom uig.

Gox Jia blag nie njao ang nbrei dix yuh mgrong si ngax yam geih Nbun, yuh nin, Nbun geih mai Gon Nyom dom ndaing yum gah saex Po Sang Feng (saex jo npaeng), Nbun ba ang sax da jeng rian saex Po Sang Feng (saex jo npaeng) an gix, Gon geih gix ba yum gah saex jo dix moh 1% (dix yieh gaex yum dix gaex) , rian Gon Nyom ba daeg kraox geih an gix ih saex Po Sang Feng (saex jo npaeng), jo dix gon yuh gaing in sein ra nblong:

1. viex Bang Fax kraox rieb geih, mgib goung ba bad si ndaing mai jee ba sang mgie si ndaing an, nbrei dix ngaig mai rom si ndah.

2. hnie Nbun sang goui Gon an gix ran da jeng rian saex Po Sang Feng (saex jo npaeng), Nbun hngei ba ang nyang da jeng rian saex an gix, ko qeeig gix niad dix da kaix hngei, veui geih blag kix nbaox hnie gix da dix nbog, kaix in naox ha liah kix -- houig gao kix ra, sin gix nbaox hngei dom hnie gix nbaox da dix nbog, gieh jeng hoig da dix loui nbog, geem daeg boun gieh Nbun Miex mai Gon Nyom hmom gaex hmom hag ndaex puan num.

[Loung Gon Nyom] ?

Loung Gon Nyom heui, moh njao ang gix yaox dix ih briex nyom. Gieh eix boun yuh mgrong in gix sein, eix dom boun gieh saex vaig loung mgrai kaing Bui.

A. Gon Nyom ba yie yum gah saex vaig loung an gix, moh njao hoig mgrai rom kaing ndaex gaex gix -- louig gix dix, yam in ba ko mai Gon Nyom moh ngie dox gix nyaex rom dom uig nie -- rom si ndah ba goui gih ndaex.

Loung Gon Nyom ndaing ang moh, Gon Nyom ndaex ra yieh gaex ba yum gah saex jo dix moh dix gaex. Kaix boun Gon Nyom saex vaig loung, niad tie gix nyaex rom dom nie, log rom deeih Miex, Moig, Rom Guih, Hreeb Daex jix dox gix ih uig.

Gox Jia blag nie goui rom si ndah ba yuh gah gih, liag eix noh houig gah nyiex sang hod ba ah Bui ndaex lai nan, sae rom bie ko, guax gah jon ha daeg dox Gon Nyom ih kaix. Bo ndouh kao mai rom deeih Moi, rom Blix, rom hreeb gix dae. Rom si ndah ba yuh gah gih ang njuaing moh ngie jee ba boun bai saex vaig loung noung noung, noh gon jix dix gieh Gon Nyom ba daeg kraox loung an gix rian louig.

Rom si ndah jee in, log nyiex jix dang yuh dix ih, deei rom dix gog sae nam oi baing boun jon iag (si sib kex), gih dix blag jon, guax gix dae dox Bui saex nyaex. Kaix in log rom Blix, rom loug ba hoig si giad an, jix dix blud rom si ndah gah uig.

Kaix loung Gon Nyom, sang niad dix dox gix nyaex rom, Gon Nyom ba ang hiex goui ra num, dix nbog dox nyaex rom dix blag gog iag, Gon Nyom ba hoig hlee kaing ra num an, dix nbog dox nyaex dix gog ding. Gong rom deeih ang nyom dix pag, yuh nin, eix dom siao ngie gog. Gieh Gon Nyom hao kaix nyaex dix rom, njun dix vud ha daeg ndeeih dox gix nyaex, dox nyaex dix mgum dix mgum. Nyaex dom ang Gon Nyom lai loung dix, yuh nin loui ngaix -- houig puan ngaix.

B. Sin Gon Nyom boun saex vaig loung yam gon bex gix, bo ndouh bluad bex ox, ko nbaox tie nbog bex. Gieh Gon Nyom ang nyang jix bex, Miex dom nbiad rom deeih een noh ndaex gog, dox Gon dix ih kaix. Gon Nyom ba ang yaox dix bex rom deeih Miex an gix, tie rom dom nie ndaex briex ih gix, yuh rom goui ndaex gaex hag gix.

C. Dox Gon Nyom ba boun saex: vaig loung an gix ih briex.

Viang moh yam loung Gon Nyom, viang moh kaix loung Gon Nyom, sang qeeig gix ih briex, yuh briex roi nyom ba bai sang ih gix, nbrei dix dox ih. Kaix som Gon Nyom, nbaox gieh gix loi dix ih briex on log Moig lan, Moig Neix, Gax, sae nbee jeeix ndaex Moig. Briex yuh nin gieh goui lox lox, dix ngaix dox Gon Nyom ih puan nbog -- houig liah nbog.

D. Yam nie saex Gon Nyom, niad dix viex gix hu nyiex bai saex.

Gieh Gon Nyom yuh log in sein, dom niad hu goug jao bai saex houig:

1. ngai Gon Nyom vib ngie, grouh ndaex moing, iag rom neem, yam yiam ang rom ngai lai lih, louig kaix loung dix;
2. si aoh;
3. ang hrom ih briex, ang nyaex rom, hao lox lox;
4. si nax dix mu siao six -- houig ra mu siao six hoig si ndiad dix aing puan liah nbog;
5. goui hnam ndaex aing (rian dix moh saex vaig nbrai) .

E. Sin saex vaig loung hoig boun dix naox, jo gon tie Gon Nyom ih briex dix ngaix dix nbrie.

Kaix moi saex Gon Nyom, gix uig mie dix som, kee nin, eix dom tie gix ih briex nyom dix ngaix dix nbrie, Gon Nyom ba bex rom deeih Miex an gix, tie bex ra loui, gieh Gon Nyom ndeeih gluing log veui saex, geem daeg son dix hmom gaex.

F. Lih kaing si ndah dox jao bai saex ngie, saex vaig loung ang siao ih si ndah ba did dix.

Saex vaig loung ba hlad Bui gah moh louig. Si ndah jee ba bai saex vaig loung blag nie ang goui ndee hmom, kee nin, lih kaing si ndah dox jao bai saex, Miex Geeing Gon Nyom bo ndouh luang dix dox Gon dix ih si ndah dang jee.

G. Mgrong rian saex vaig loung.

Saex vaig loung moh njao laig jee ba saex ndaex moing Gon Nyom, jee ba saex in gix gaoh kaing ndaex rom, ndaex briex ih, ndaex daix ndaex hngim Bui. Moh Roi ba viex saex houig, kee nin, rian saex vaig loung njaeh dix rian ndaex moing. Hag Diex houd ba ang hiex gub yuh mgrong si ngax an gix, log nyiex jix dix yuh nin:

1. Gon Nyom ba yaox dix bex houig dom goui gix boun kix houig liah kix an, ang gix lai jix boun saex vaig loung mai saex dang jee. Sin gix gon bex kaix goui dix liah kix, eix dom tie gix ih briex dang jee ba si ngax.

2. Gon Nyom ba ih briex dang jee mai Gon Nyom ba ih rom deeih Moi an gix, yam dox eix gix ih briex bo ndouh siao gong rom deeih, siao ngie gog.

3. nyaex rom mo, rom ndo, rom glong, sang ngaig dom uig loug njun giad ha geem daeg nyaex.

4. nie jee ba saex ndaex aing Gon Nyom kaing aing Bui Ding, yuh nin, dig aing Gon Nyom ndaex nyiex aing nbrei dix keem mai.

5. kouig daix yam yuh briex, veui sang som mai kaix aing kaix neem gah sang kouig.

6. hloub rom nyaex hmom hmom, nu gah laig jee ba kreeing ndaex rom.

7. ngaig briex ih dom uig sin, gieh briex hoig ndeh dix hreeng nyao, jee ba kreeing yie pied, kee nin, veui sang ih joux hngaong ha.

8. nbrei dix keem, nbrei dix mgleeing Nyaox nyia ba nyu hnya an gix, yuh nin daeg boun blaex Roi yum.

9. yam in, rom jeng rian saex vaig loung gon ang nyang goui, viang moh nin, saex grin veui daeg houig gah saex vaig loung kaix, yuh nin, eix dom ran da jeng rian saex grin, yuh nin geem daeg boun rian saex vaig loung gah kaix.

Saex Baeh Giex Saex Maog

Saex baeh giex saex maog dang jix moi, ang siao ih si ndah ba did dix. Viang moh gox nin, gieh hoig boun dix moh saex hnao, yie yum, gah ndaex biang Hag Diex Gon Nyom ba yum gah saex hnao dix num ngie hoig moh ra yieh hmeen gaex -- houig loui yieh hmeen gaex, ba yum gah saex grin, saex maog dix yieh ngaix mai saex dang jee an gix, hoig moh dix yieh hmeen gaex, yuh nin, da jeng rian saex dom boun rian saex haog in gix kom uig.

Gieh eix boun yuh mgrong vui seng in sein boun mgrong, siao mae bie iag ngie hoig boun bluad saex hnao mai yum.

A. Gieh pom Gon Nyom lih an "hu hu" nan yam maog, dee moh saex hnao ah eix, yam in, niad dix viex hu nyiex bai saex dom pai.

Sin pom Gon Nyom pai ngie dix vud moh ha sib nbog, dom moh saex hnao ah eix. lih kaing in, saex hnao gon yuh nin: yam lih pom si ang braog siam vib, yam hmom jo dix doun ngie; yam ang Gon Nyom boun ih briex, niad dix viex gix hu nyiex bai saex dom pai.

Saex baeh giex saex maog dang jix vai, ang siao ih si ndah ba did dix, si ndah ba liag Bui ndaex laih ang ndouh ko mai Bui saex, ang goui ndee hmom gah.

B. Rian saex hnao moh ngie dox Gon Nyom bex, dox gix ih briex nyom briex yam, houig nbog yam viex gix da jeng.

1. dox Gon Nyom bex rom deeih Miex: rom deeih Miex boun gieh Gon Nyom tieh saex gu jee. Yam goui Gon Nyom boun kix -- houig liah kix, ko gon gieh gix bex ha.

2. yuh ying yang dom uig gub: Gon Nyom ba yaox dix ih briex nyom rom hloung an gix, iag saex hnao mai ang hiex boun dix yum kaing Gon Nyom ba ang yaox dix ih briex nyom rom hloung an gix.

3. vuix seng su jiax (jee ba yam), boun gieh Gon Nyom tieh saex hnao gah.

4. da jeng rian saex: veui goui Gon Nyom dix num, viex gix da jeng rian saex kom uig, yuh nin, gix dom ang lai boun saex maog dix yieh ngaix, saex oi, saex grin saex haog an gix kaix boun gix saex hnao gah.

5. yuh ndee oud nyom: sin ndee oud si nkoux ngie, saex baeh giex saex maog dom yie haog, Gon Nyom ba hoig bluad bex an gix ko dang gieh gix id noung dix.

C. Yam goui Gon Nyom saex baeh saex maog, gieh gix ih briex, dox gix nyaex rom dom nie.

Yam goui Gon Nyom saex baeh saex maog, nu bex, yuh nin, Bui Ding dom ob aing meeih gix gieh gix nyom bex, sin gix gon ang nyang jix bex, Miex dom nbiad rom deeih een ndaex gog, dox Gon dix ih lox lox. Gon Nyom ba ang yaox dix bex an gix, gieh gix ih briex dix nbog jeeix jeeix, ih nbog nie, kaix saex Gon Nyom, dix ngaix tie gix ih briex dix nbrie, yuh nin houig puan liah ngaix gieh Gon Nyom ndeeih nbrax log si veui an, bo jie moh hoig moi saex ox, oud yam qeeig eix Gon Nyom som, gon sang dox gix nyaex rom dom nie.

D. Yam boun Gon Nyom saex baeh giex saex maog, yuh ndee oud gix roi si u jeeix, kom moh nin, bo qaox nie luan, yuh ndee oud nblang ngie ang nyaox goui bie jeeix.

1. njao iag Gon Ngie ang gix hiex jix si u, yuh nin, eix dom hloub brux id gix hmom, kom moh nan, bo qaox dix yuh sied. Aoh ang ndouh moh nie saex ox, dox ih si ndah mai.

2. Fang Fax gieh pom Gon Nyom boun dix lih hmom si nqeeng: ob aing meeih Gon Nyom lox lox, gieh gix nyom lih pom, nie moh veui id yam gon bex Gon Nyom, gieh Gon Nyom veei gaing dix blag braix noi hmom yam id dix, een dung fux goui rom ndaex nyiex, gieh rom loug qu ngie njaex yuh ndaex nyiex, yuh nin Gon Nyom dom yie lih pom. Nbaoh si viex npang ndaex ndouh nding dix ngaix ra nbog -- houig loui nbog, bo gieh Gon Nyom ang moing dix ndaex ndouh.

3. yuh npom goui ndaex nyiex: Gon Ngie ba oud mai daox ngu daox sub an gix, yie boun gix saex hnao, sin Bui oud braog vung viang gix nkag, miah, saex baeh dom yie haog gah gix, kee nin, Bui goui saex baeh, Bui goui saex maog bo lai yuh dix ndeix Gon Nyom, nu haog saex gah gix.

Yuh Mgrong Si Ngax

Loux Bui dom ah: "Laig saex ndaex moing". Kaix toung ji Bui noh, Gon Nyom ba goui nqom saex blag nie moh yum gix gah ih dix briex ang si ngax, nyaex rom kreeing. Sin eix boun yuh mgrong in sein a liah mgrong, eix dom boun gieh Gon Nyom tieh saex vaig loung, saex vaig hbrai [sic **], saex dom, saex Sang Hang mai saex dang jee an gix.

A. Kouig daix gah si ndah kouig veui sang som, yuh nin dom boun rian saex. Si ndah kouig boun si nkrah dix dig jee ba saex kaing ndaex daix Bui, saex dom daeg ang lai boun dix laig ndaex moing Bui. Kouig nyiex grei Gon Nyom kaix aing gix, kouig daix gix veui sang deei gix dix ih gu jee.

Gon Nyom ba lied mgian, veui sang som rian gieh gix kouig daix dix. Gieh Gon Nyom kouig ngai dix dix ngaix dix nbog, moh kee yie reem Roi ngai gix, yie boun gix saex ngai gah, si ndah kouig moh jee ba kouig, gieh si ndah kouig ang goui, kouig ngai Gon Nyom gah rom si ngaong gah jix.

B. Siao nyiex aing, bo luang dix aing, neem gu si ndaeh, yuh nin dom boun rian saex.

Jee ba saex ndaing goui ndaex aing Bui, aing Lig aing Soux, ndaex aing Grag aing Moi, nie oud gah ndaex aing loung Bui. Kee nin, dig aing hmom hmom, gaing in moh gaing ding dix nblong. Sum nyiex aing goui mai. Sin nyiex aing ang goui, kom Bui Ding kom Gon Nyom ko hu aing dix ndee si ngai ndee ang Bui houig gah, kaix aing nbrei dix keem.

Jee ba saex ndaing haoh gah ndaex aing Gon Nyom kaing aing Bui ding, yuh nin, ko gieh Gon Nyom hu aing dix nyiex aing, mai dig aing gix ndaex nyiex aing.

Bih nyiex aing dom uig si ngax.

C. Siao rom si ngax dom boun nan saex gu jee.

Nyiex siao rom zi laix sui ang lai hiex boun saex. Hag Diex ndee ang zi laix sui goui gah, sang yuh mgrong in sein.

Log: hloub rom mo gah ndieb hmom hmom; rom ang si ngax mai rom kreeing ndaex nyiex aing mai rom yuh briex rom kouig rom neem an gix, sang dang mguah dix; piaox jiad rom, dung rom, maox mal ngoi rom an gix, sang nbrei dix pag si ngax; rom nyaex Bui mai rom nyaex Moi Grag sang dang mguah dix.

D. Hag Diex ndee ang zi laix sui goui gah, nyaex rom loug dom boun rian saex gu jee.

Rom zi laix sui moh rom si ngax, rom glong rom ndo an gix blag raog ndaing si ngaong, jee ba kreeing jee ba saex ndaing goui ndaex. Sin eix ngaig rom dom uig loug, daeg boun blaex jee ba saex, rom glong, rom mo, rom ndo, rom pao vai an gix, ngaig dom loug daeg boun dix nyaex, Gon Ngie ang boun tieh saex njao gon iag gix, yuh nin, bo ndouh dox gix nyaex rom si sin.

E. Si ngax briex ih dom boun rian saex gu jee

1. ko dix ngaig briex ih dom sin, ngaig dom lan, nie moh neix non an gix;
2. briex hoig yuh sang niad dix ih, nu gah si um;
3. briex hoig yuh gieh sang ndeg dix hreeng, (puan mu siao six) , ran yuh si u ha, daeg briex hmom hmom;
4. viang moh briex ba hoig sin gox, veui sang ih gon joux hngaong ha;
5. jee ba ang si ngax yie goui ndaex Neix la, ndaex Neix Lig ndaex Neix Moi, kee nin, bo een gix mai briex ba hoig sin, pia sid Neix im sang nbrei dix pag si ngax daeg siao kaix;

6. nbrei dix pag graeng briex si ngax;
7. nbrei dix briex briex ih dix hmom hmom, rian giad Giang mai reem Roi.

F. Mgleeing, keem nyaox nyia ba dig Log Nyiex dam boun rian saex gu jee.

Roi yie viex saex gu jee houig gah biang ba ih ba un, Blix, Daex hlax mai nyaox ndaex nyiex an gix, yie reem Roi gah, kee nin, jee ba saex dom pai guah, jan gu nyiex gu yaong sang gaong ndaex keem nyaox goui, yuh dom ang lai gieh Roi boun dom.

G. Pag hrang pag ndaex moing dom boun rian saex hrang ( viag hrang).

Kaix ih Gon Nyom jee ba die, (log nam oi) bid dix oud biang hrang gix, jee ba saex ndaex moing gix dom gieh nam oi dieh lih moh jee ba niex, yuh nin viag yuh hrang Gon Nyom gah kaix. Soun sang yuh eix dom boun rian saex viag hrang, gieh Gon Nyom ih nam oi bie iag, veui id bo ndouh dox gix ih; rian pag hrang, njaeh Gon Nyom dix goui loui num -- houig boun num, dix ngaix gieh gix pag hrang ra nbog, boun ngod kaix gaoh dix nbog, boun nbou veui sang id dix nbog.

Saex Houig

Gah ndaex biang Hag Diex, Bui jo saex houig dix num hoig moh dix yi gaex, Gon Nyom ba yum gah saex houig an gix, hoig moh miex hmeen miex yi mox nieh, blag nie moh njao ang briex ih gix yam, gieh Jeng Fu mai Bui hun Bui haoh boun yuh gaing in sein liah mgrong, saex houig dom boun dix ndieh hu si nbie.

A. Rian reem Nbrang Gon Nyom, nie moh boun som.

Saex houig moh jee ba viex Nbrang, kaix doud Nbrang hnam Bui goui saex houig, nbaox hu giad nang Bui hmom gaex, yuh nin, saex dom haog gah Bui hmom gaex, mgrong rian giad Nbrang goui ba yuh nin: siao si ndah blaex Nbrang; yuh sa quang (si viex iag) goui mai ndiang viex; dog Nbrang ba goui ndaex nyiex yum.

B. Blaex Nbrang iag an gix, nu gah haoh hu si nbie. Jan ndung rom, haoh Nbrang gah heui, log ndung ndam, ndee toum, ndaex nbing, ndo hod briex glong, ndaex gong neix hoig yi, kaix jaong Nbrung, Nbrang jix guah gah uig. Blaex Nbrang iag moh ngie gieh rom hid kaing ndung rom, haig diex laig ndaex ndung sein gieh si nbeing ngie.

Houig nbog yam bih. ndee in si ngax.

C. Yaong goui saex houig, gieh Nbun hngei ih si ndah rian saex houig.

Saex houig yie haog gah Nbun hngei, ndaing laex yuh gaex hag gix, hoig gieh gix boun saex ang gub hnam, laex Gon, geih ang houig kix mai yum Gon. Yuh nin, hnie Nbun ih si ndah yam hngei dom boun gieh gix rian saex houig, viang yuh nin gox, gah sang gieh nang gix ih si ndah log loux dom jao bai saex nan, moh kee ang si ndah rian saex houig dix nblah hiex ko gah Nbun hngei.

D. Yaong goui saex houig, sin Gon Nyom si aoh dom viex gix hu nyiex bai saex dom pai, gieh rug moh saex houig dix dei, dom dox gix ih si ndah mee gao ngaix ha.

Njao ang si ndah hiex om baox, ang die ih gao ngaix kom uig ox, viang ang Gon Nyom lai si aoh gox, gah sang gieh gix bai mee gao ngaix ha.

Gon Nyom ba ang nyang jo saex houig an gix, bo ndouh dox gix ih si ndah rian saex houig, nu gah yie nbeh gaex hag gix kaix ih.

E. Yuh Gon Nyom roi si giad yam gon si aoh gix, bo qaox dix yuh lung. Ob gaex hag gix gah rom si u mai dox gix ih si ndah, sin si aoh hoig boun dix ndieh, bo nyang gieh gix jeeb si nbeix dom nie, hloub brux dom bu.

F. Kaix moi saex houig, gieh Gon Nyom nyaex rom dom nie, ih briex bie ko.

Gon Nyom ndaing rox [**] yam boun dix saex houig, rom ang lai goui ndaex gaex gix njao lih rom laeh, yuh nin yam mie gix dix ih briex yam mie gix dix nyaex rom, ko eix dox gix ih dox gix nyaex, rian louig giex hni.

Saex Ai Zi

Saex Ai Zi moh veng tix kraox gah ndaex biang Hag Diex in si ngaix, saex in giad laex yuh Bui biang Meng, Bui jo saex jee in hoig moh puan yieh hmeen gaex -- houig dix hreing hmeen gaex, Gon Ngie ba daeg kraox geih an gix, blag nie hoig jo saex jee in. Saex jee in ndaing nu dix bai, sin Bui boun dom ang lai boun tieh saex dang jee, hu si nbie yum si nbie. Njao ang Bui nyang jix bai saex jee in, kee nin, Gon Nyom miex hmeen miex hreing gaex nieh, hoig lih dix moh Gon Ndoui njao jo Miex Geeing gix saex.

Si ndiex mgae Bui hun Bui haoh rian saex Ai Zi, siao Fang Fax dix mu ngie kaing, sin eix gieh Bui hod dix yuh log in sein puan mgrong, saex giex yum dom boun dix ndieh dix.

A. Saex Ai Zi moh jee ba ang boun dix bai heui, gaoh noh kaing luang Bui dix pid dae, gaoh kaing ndaex hnam Bui saex, sin Miex goui saex, jix haog gah Gon Ngie ba gon oud ndaex vaig gix.

1. jee saex Ai Zi moh num ndee gaoh saex gah heui, hoig laex yuh gaex hag Bui kom mu, gieh Bui saex ang lai boun tieh saex dang jee, yum mai kaix.

Yam daeg haog saex Ai Zi gah Bui, blag raog ang Bui hiex si vex, Bui dix nblah gon hmom ngie blag raog, viang moh nin, saex gix gah jix haog nang gah baox dix, yuh nin, gieh eix siam si vox dix goui saex Ai Zi, dom hu gia nyiex bai saex, kaix si ndiex jao bai saex, eix geem daeg dong mgrong, daeg ang lai gieh saex haog gah Bui.

2. saex Ai Zi in gaoh kaing ndaex hnam Bui saex, gaoh kaing ndaex ngang Si Meix, ndaex ndeem Nbun. Ndee gaoh goui boun ndaeh:

① gaoh kaing luang Bui dix pid dae, Si Meix haog gah Si Meix, Si Meix haog gah Nbun, Nbun ndeeih haog gah Si Meix;
② gaoh kaing da Bui rom jeng yod pein dae;
③ gaoh kaing ndaex hnam Bui saex, Bui goui saex Ai Zi ang nbrei dix jing qax ha, yaog dox Bui jie hnam dix, yuh nin, saex gix dom haog gah Bui.
④ saex Nbun Miex haog gah Gon dix.

Sin eix siao jee ba pag hrang kaix pag Bui goui saex, siao mgon klao kaix klao Bui goui saex, saex Ai Zi ang jix haog, sin eix siao nyeix jeng kaix jih Bui saex hyaog dix, siao nyeix jeng kaix jih Bui saex ndaex gaex dix, ndaing ang goui ndee hmom. Gom mai Bui goui saex Ai Zi hngeed, si ngeh daix Bui goui saex Ai Zi, maog, miah Bui saex, ang saex jix haog gah Bui. Peng aing, jag rieb loux, graeng briex, man brux, man dom biang gu, rom ndung ndee heem Bui an gix, ang saex jix haog gah. Saex Ai Zi ang hiex goui ndaex rom deeih Miex, yuh nin, Nbun Miex goui saex ko gon dox Gon dix bex ha.

Yam da eix jeng rian saex, siao nyeix jeng ba hoig ngaig, saex dom ang jix haog gah Bui da. Ih si ndah yam goui saex Ai Zi, sin sang da jeng, dom gieh jao bai saex da gah nyeix jeng ba hoig ngaig, nu haog saex gah Bui da.

B. Meix Mouing lai lai dix jix gah baox dix, ih hrom baox dix, yuh nin gix geem daeg nyom oud dae, ang guang Si Meix ang guang Nbun, sin si vox dix goui saex Ai Zi, dom siao bi ying tao (yang yid jee ba lang si nax) .

1. ih Meix Mouing hrom baox dix, bo ndouh luang dix pid mai Bui dang, nu gah boun saex Ai Zi dix daix, ang guang Si Meix ang guang Nbun, sin pid mai Bui dang dom nie, saex Ai Zi dom haog dix daix, yam si vox dix goui saex jee in, ko dix siao yang yid jee ba lang si nax.

2. gieh Bui pid mai Nbun jouih jeix, pid mai Bui yod pein, dei ndaex nyiex grei, lih hnam yam dei, saex Ai Zi dom yie haog gah Bui dix daix.

C. Nyeix jeng kaix da Bui goui saex Ai Zi, gieh ang nbrei dix ngaig, saex dom yie haog gah Bui da.

Da rom jeng goui pein, mgrong in giad haoh gah Hag Diex Meng Bui dang ndaeh, lih kaing laex yuh gaex hag Bui, gon gieh saex Ai Zi haog nang gah Bui. Sin Bui nbaox siao nyeix jeng kaix da Bui saex, hnam Bui saex goui gah douih nyeix, saex dom haog gah Bui dang gaex. Gieh Bui nbaox pid mai Bui hoig da rom jeng goui pein, saex Ai Zi nie haog gah Bui dix daix.

D. Nbun goui saex Ai Zi ang ko dix goui Gon

Nbun goui saex Ai Zi yie gieh saex haog gah Gon Ngie ba oud ndaex vaig, gix Gon Nyom in gix blag nie yum veui goui dix loui num. Gieh Nbun siam si vox dix goui saex Ai Zi mai Nbun ba hoig goui saex Ai Zi, bo jom goui Gon, gieh jao gix sang mie dix hngei, dom ran hu gia nyiex bai saex veui, sin rug ang moh saex, geem daeg hngei, Hag Diex ndee goui saex riex sang yuh yuh nin.

E. Miex Geeing gu gaex ko mgae Gon dix dong mgrong rian saex Ai Zi.

Miex Geeing gu gaex gah ndaex biang Hag Diex ko dix dong, si ndiex eix Gon dix, gieh gix dong braix dong glong dong mgrong rian saex Ai Zi, yuh nin, saex Ai Zi geem daeg ang lai boun dix haog gah Gon Nyom -- jub Bui kraox an gix.