Si Mglēeig Ndīang Gai Gex Kai Fang Giex Gāing Sian Dai Hua Yūh Dix Nīe Bōun Gāing Se Hui Ju Yi Goui Nqom Jōung Gox

--Loux grāi ndaex hui dīng dai biao Jōung gox goung qang dang kom mēng nbāex gao boun (Nūm 1992 kix 10 ngāix 12 )
Jiang Jex Ming

Ndee Līh Lāi Ming Qux Ndaex Yun Nan

Bāox būi haoh būi hun:

Hui dīng dai biao Jōung gox goung qang dang kom mēng nbāex gao boun, oud mgreem nbēen si mglēeig eix gai gex kai fang mai gāing Sian dai hua hoig kai dix! pao, ex dai biao Jōung yang vui yian hui nbāex gao loui grāi loux gah hui dīng.

Hui dīng nbōg in hoig glom mgrōh mgrong gāing gīan, būi Dang gū gaex mai gon Ming qux gū jē kom mēng hoig ndēh hrom dix gah hui dīng nbōg in, bāox mgrōm mgāig krian Jōung gox bīang hag diex hoig nbrēi dix mgāig hui dīng nbōg in. Eix son noh, gaoh kaing mgrūm sae Dai biao rīang dix, hui dīng nbōg in jīx mōh hui mgrūm hrom, hui bēix heui.

Kaix hui nbāex gao dīx nbōg loui, oud mgreem nbēen si ndiex Deng siao ping toung zi yūh se hui ju yi goui nqom Jōung gox, Dang eix giex gon būi nbrēi dix yūh gai gex, sae rīang dix njēe nblāong, Gox jia eix hoig louh dix kraox, hag diex Jōung huax hoig dīng louh jē dix, Seng qang lix Se hui ju yi hoig louh dix kraox, nbēen si ngēih, nbēen mgrūm hrom nyīad dix joung, nbēen nyōm oud si u goui gon būi gao yi dīx hoig blih dix, gon nyīad dix hu blag siao kang. Gāing māe kri eix hoig haog nklog dīng, nbēen oud gon būi hoig haog nklog dīng, rīang rāo Gox jia gū jē hoig haog nklog dīng. oud mgreem nbēen dīeh būi bīang hag diex dix njēe nblāong, hoig qe dix yāox nbēen Se hui ju yi Jōung gox, grax joung grax lāoh hoig līh si ndong.

Loux dīng jē lāo Deng siao ping toung zi mai mgāig dix Nan fang yām njāeh nūm in, hoig gīeh Dang eix gū gaex giex gon būi ming qux gū jē kom mēng nīe rian, hrom gang bu giex gon būi nīe nyīad dix si ndong, līh hrom rian hrom joung, blag bīang blag mgreem mgrūm hrom dāe, hoig si loh si ndāeh, hrom gēd gon būi Jōung huax dix Lāoh nīe nyīad dix si ndong līh.

Jōung yang vui yian hui nbāex gao loui hoig mgūah dix yāox nbēen si vēui ngai gū jē, mgrūm dōng noh, pao ndāex Gox jia rīang hoig mgrūm, goui ndēe hmom gah bīang hag diex, gah goui ndēe si laih, nīe goui ndēe hmom, mōh yām ko eix dix haog huan, reng vu hui dīng nbōg in mōh: hod nbēen si ndiex Deng siao ping toung zi yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, nbrēi dix gēd son kaix hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui ndaex gao nūm boun, gīeh gāing si vēui ngai si ndong dīx nbāex, gīeh Dang gū gaex giex gon Ming qux gū jē kom mēng, nyīad dix si ndong hrom, oud mai hmom nbōg yām, si mglēeig ndīang gai gex kai fang giex gāing Sian dai hua, yūh dix nīe bōun gāing Se hui ju yi goui nqom jōung gox.

Dix, Gēd Son Gaing Ding Ndaex Gao Num Boun

Ndaex gao nūm boun, gāing yūh eix, mōh nyīad dix hod mgrong Dang, gaoh kaing gai gex kai fang, gīeh Seng qang lix si ndong mai haog huan, yūh gāing Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, log mgrong sang gīeh gāing se hui vīeh va mai nīe raex, hoig mōh njāeh gex ming kraox dīx nbōg, jē noh giex ndēe sang ndīe noh, mōh sang nbrēi dix joux ba grū grām yūh gāing māe kri haog huan Seng qang lix Gox jia eix, yūh mgrong māe kri kraox Se hui ju yi mgrūm louh dix mgrūm goui rīang, gah joux nang mgrong jeng zi mai mgrong gāing an gix, geem jīx yūh Sian dai hua Se hui ju yi jīie Jōung gox.

Oud ndaex kaix mgrong Dang eix, njū ling dao njāeh ndaex Jōung yang gū gaex oud mgreem Maox jex doung toung zi, ling dao Dang gū gaex mai gon ming qux gū jē kom mēng, gaoh kaing hreeng sae rīang dix, bōun dix gīeh gex ming sing ming ju jū yi bēix, geem yūh nbēen Se hui ju yi, gīeh Seng qang lix si ndong mai haog huan, gīeh Jōung gox brim mu mab nu nai būi ndaex dīx yīieh nūm bōun dix mōh Jōung gox kraox yūh Se hui ju yi, gex ming ndaing dīng jē yūh Jōung gox in, hoig blih grax kraox jīie Jōung gox, ling dao jūb kaix ndaex Jōung yang gū gaex oud mgreem Deng siao ping toung zi, vīex Dang gū gaex mai gon Ming qux gū jē kom mēng lai njāeh gex ming dīng jē dīx nbōg, mōh sang nyīad dix gīeh Seng qang lix si ndong mai haog huan, gaoh kaing hreeng sae rīang dix, gīeh Se hui ju yi Jōung gox gaoh kaing ang haog huan beeig dix mōh Gox jia Se hui ju yi mī lāoh, gīeh ndēe hmom se hui ju yi nīe si ndong ndaex Jōung gox. Gex ming kraox nbōg in, mōh gaoh kaing dīng goui sīag gāing Se hui ju yi giex qeng goung gex ming vēui in, mōh ang mōh sang dīeh nbēen Se hui ju yi, mōh Se hui ju yi ba sang dang joux dix hmom joux dix haog huan. Noh ang mōh nbrēi dix joux mgrong māe kri brim, mōh mgrong māe kri ba sang nbrēi dix joux dix, mgrong māe kri brim noh goui mgrōh mgrong, hoig dīng goui jē, njāo hoig du dīeh tiaox jian dix, ang lai ko mai yūh eix gāing Sian dai hua, ndēe raex lu lie dix gah gai gex ndaex gao nūm boun, mōh yah hrom ang ko gū jē, gīeh gon būi līh hrom rian gū gaex, Jōung gox goui būi gao yi dīx gon yūh Se hui ju yi goui rīang rāo.

Hui dīng dai biao Dang kom mēng nbōg in, log sang gēd son mgrōh mgrong vīex Dang gon būi yūh gāing dīng, log sang si ngih Dang nbēen oud dix, grax lōng dix an gix gū jē, hoig si ndaing ko. Nin log sang gīeh Dang si ndū hrom gēd gū gaex, nyīad dix hod mgrong lōng kaix Dang, gīeh yūh gāing Se hui ju yi goui nqom jōung gox nyīad dix hu si vēui, si ndaing dīng jē lang mgrong heui.

Eix gon dōng gū gaex, bēix eix "See ren bang" hoig gīeh eix gaoh kaing ka hrom bōun daoh Dang giex Gox jia, kom mōh nan, "Ven hua da gex ming" gon gīeh jeng zi, see siang, ju jeex, māe kri si ndaing mu māng, yām an eix sang yūh ba nū, blih si ndong, si ndaing ang yīie. Nūm 1978 kai hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui mai gīeh hui mōh hui Jōung yang ling dao gū gaex oud mgreem Deng siao ping toung zi. Sae dix glom mglom gīan, yūh nbēen dīng lu lie dix, hoig blih gāing Se hui ju yi Gox jia eix haog huan dīx nbōg.

Dang eix oud vēui hui dīng nbāex gao dīx mai kaix ling dao giex deem blag lai lāo seex jian mōh biao jouing jian yian jeng lix dīx mu ngīe. Lai lāo nbōg in hoig dig lōg gaex ba dīng giex "Ra mu ja mōh", hoig joux dix sīm grax jiie fang see siang mai seex see qiux see, in mōh joux grax hrom gēd rāeh.

Dang eix oud ndaex hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui hoig dig "Gīeh jiie jix dou jeng mōh mīex" ba lūd ba ang ko dix sīao ndaex Se hui ju yi in, gīeh gāing dīng Dang giex Gox jia nkaix dix mōh joux jeng zi lu sian rāeh, yām kai fang, gah mgāig ba lūd mglang bax luang fang jeng, ah si ndong dee mōh nyīad hu grax Se hui ju yi, nyīad yūh Ren ming ming ju juan jeng, nyīad yūh Jōung gox goung qang dang ba ling dao, nyīad hod Ma kex see Liiex lin ju yi Maox jex doung see siang. Hrom "Dīx mu joung sing, ra mu ji ben dian" njāeh dix goui, hoig gīeh njāong. grax hu Dang gaex dīx nbōg.

Dang eix ah dee mōh vīex ju jeex lu sian ko houig dix bao jeng yūh see siang lu sian ko giex jeng zi lu sian ko, Hod gah sang nkaix grax dix, yūh ju jeex Dang joung, joux mai tie jūb ling dao gū jē si nyeig, hod nbēen jūb gang bu mōh gex ming hua, nyian qing hua, zi seex hua, juan nyiiex hua, dig nbēen goui dix dēi ba mōh gang bu 'ling dao ling njū, yūh gang bu kraox giex gang bu brim lai lāig mai lai louh.

Dang eix hoig nbrēi dix si ngih ba dīng lūd gah grax lōng eix, yūh noh njēe nblāong, joux ba bīe ba lūd, hoig yūh nbēen gīeh Dang nīe mgrūm hrom, gīeh hrom rian nīe līh gū jē. Hui dīng nbāex gao dīx nbōg līah nbrēi dix lāo blag mgrōh mgrong Dang mglang yūh eix Gox jia, nbrēi dix ang lai jū nbēen "Ven hua da gex ming giex nbēen "Nyīad dix yūh gex ming mgreem vux qang jiie jix juan jeng", gah nbrēi dix mgūah jūb hrom lūd ang jū Maox jex doung toung zi mai hrom Maox jex doung, hoig briex rīan ao min Maox jex doung toung zi ndaex nbēen, blih ndēe dīng jē hrom gēd Maox jex doung. Hod gah haog huan ndaex Gox jia giex lu lie nbēen dix bīang bag diex, ndēe vāo Dang mai hlag dix grāi nbēen dīng in nīe nyīad dix si ndong si nyeig.

Oud yām njāeh bax luang fang jeng dix hoig, nūm 1982 Dang kai hui dīng nbāex gao ra dai biao kom mēng. Hui dīng nbōg in grāi hrom "Gīeh nbēen Ma kex see lai lāig dix mai nbēen Gox jia eix, hu grax jao dix, yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox", ding eix mgūah dix hu ra ndīang houig gah uig See ji in yūh dix bōun gīeh Gox ming seng qang joung jeex haog ra dōb. Kaix lai grāi ndīang loui houig gah mgrēng see ji kaix, yūh Sian dai hua Se hui ju yi. Dang eix hoig yāog Qix dīng vīex gon Ming qux gū jē kom mēng hu blag see ji 21 dīx blah.

Nbōg yām kraox ba ndaing si ndong mōh gai gex kai fang. Gai gex kai fang njāeh dix yāog ndīang dix gah hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui, kaix hui dīng nbāex gao ra hoig nih dix uig. Noh hoig gaoh kaing gai gex Noung qouing houig gah gai gex Qeng see, njāeh gai gex mgrong māe kri houig gah gai gex mgrong an gix gū jē, gaoh kaing grax gīeh blag ndaex yūh hmom houig gah kai fang mai blag brāix.

Njāeh gai gex gah Noung qouing, in hoig ko mai nbēen Gox jia eix, yūh Jia ting lian qang qeng bao, mōh gāing dīng yūh Noung ming Jōung gox. Dang jōung yang hod hrom gēd gon būi hun, rian deem gon būi yūh see yian, ndaex ra loui nūm hoig yūh dix kom mēng, dig Ren ming goung Se, gah ang hu grax dang jīie hag diex, mōh yūh jia ting lian qang qeng bao. mōh mīex, rōm mgūah lai lāig, yūh kom ra dia, hoig si ngih gāing dīng Noung qouing Se hui ju yi Gox jia eix. Noung qouing ndaix yi hoig yāox dix dang sīao hag diex, lai hoig dig nbēen rōm dix līag mgūah dix noung qang ping, bloi njūm noung qang ping blag nīe, gīeh gāing noung nyiiex npouig kaing ndēe hreeng nū māe kri Noung qouing nyīad dix haog huan blag juan nyiiex hua, sang ping hua, se hui hua, hmom gah gon būi Qeng siang gū gaex mīex nyāo, hoig vīex gai gex kom mu giex gāing nqo haog huan. Siang jeng qi yiiex nyīad dix haoh, lai mōh ba dīng jē yūh Noung ming Jōung gox dīx mu. Noh gīeh būi haoh ndaex Noung qouing līh kaing mgūang ma, gīeh Noung qouing mī hmaig mai yūh sian dai hua si nyeig, gīeh gai gex giex fax jang goung yiiex mai māe kri nyīad pai, hoig blih grax kraox dīx nyāing.

Nbēen ko gai gex dix njāeh gah Noung qouing houig gah Qeng see, hui ding nbāex gao ra nbōg loui jū blag jiiex ding gai gex mgrong māe kri o Jiiex ding in grāi māe kri Se hui ju yi Gox jia eix, mōh māe kri jīie būi hun, joux hrom ba gīeh ji hua māe kri giex māe kri grāeng lu lai dab bāox dix, mōh fax jang nbēen jeng zi jing ji nbēen Ma kex see, dox nbēen kraox gah sang gai gex mgrong māe kri kom uig. Houig kaix, Dang hod dix jiiex ding blag sang gai gex mgrong pi nyā giex mgrong si ndiex, gah nyīad dix grāi mux biao giex reng vu gai gex mgrong jeng zi.

Yūh ndēe dang jē māe kri gah Seng jeng, Ju hai, San toux, Sia meng boun ndaeh mōh ndīang dīng kai fang gah blag brāix, mōh sīao māe kri, pi nyā, jing yian guang li Gox jia dang houig dix qe gīeh māe kri Se hui ju yi haog huan, hoig ndaing dīng sīag. Gaoh kaing qe dix yāox, ndēe dang māe kri rū "Se" ang rū "zi". kaix yūh ndēe dang māe kri, lai hod dix kai fang gah yian hai gao mu Qeng see haoh, oud gah Qang jiang sang jiaox jou, Ju jiang sang jiaox jou, hag diex Min doung nan, hag diex huang box hai gīeh mōh hag diex kai fang māe kri, jū Hai nang Jian seng in gix rōm dix mōh ndēe dang jē māe kri, kai fang gah blag brāix dīng si nyeig, hag diex yian hai dee goui būi ra yi pai haog huan, gīeh gai gex kai fang giex yūh māe kri eix kom mēng nyīad dix pai mīex nyāo.

Yūh gai gex giex gāing nqo hmom, Sang sīao see siang giex jeng zi lāoh goui rīang bao jeng. Dang grāi si nqeeng nbēen "Yūh kom ra kon daix", ah yūh gai gex kai fang dīx kon, da jix fang jui dīx kon, yūh māe kri dīx kon, Yūh fax zi ming ju dīx kon; yūh vux jeex veng ming dīx kon, yūh jing seng veng ming dīx kon. Hui dīng nbāex gao ra nbōg līah nāng dix yūh jiiex yi, grāi jing seng veng ming yūh eix dee mōh yūh jing seng veng ming gīeh gāing sian dai hua Se hui ju yi pai, mōh yūh jing seng veng ming nyīad dix hod Boun mu ji beng yian jex. Dang gon ah oud ndaex yūh gāing sian dai hua se hui ju yi gū jē nyīad si ndiex blag ang jū zi yiux hua zi qang jiie jix.

Nūm 1987 Dang kai hui dīng dai biao kom mēng nbāex gao loui. Ndēe dīng jē hui ding nbōg in, mōh brēi dix lāo blag nbēen njāeh Se hui ju yi Gox jia eix, hoig lāo si ndong grax "Dīx mu joung sing, ra mu ji ben dian" Dang Hui dīng nbrēi dix grāi mglang hui dīng nbāex .gao dīx yām njāeh dix yāox ndēe dīng jē grax yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, nbrēi dix grāi, in mōh mglang lai lāig nbēen Ma kex see giex gāing Jōung gox dāe, nyīad dix yāox grax ming ju jū yi kraox Jōung gox, yūh nbōg ra lix see fei yao kraox kaix lix see fei yao kraox nbōg dīx.

Ndaex puan nūm kaix hui dīng nbāex gao loui, mōh puan nūm nyīad eix dix hu grax Se hui ju yi goui nqom Jōung gox. oud mgreem lu lie bīang hag diex nbēen, Dang mgrūm hrom mai ling dao dix gon Ming qux kom mēng, gān kui nan gū jē, hoig yūh se hui joung, jeng zi joung mai māe kri haog huan. Māe kri eix njāeh nūm 1984 houig nūm 1988 hoig gaoh kaing fei yao dīx nbāex pai haog huan dīx mu, hoig līh si ndong Noung yiiex giex Goung yiiex, Noung qouing giex Qeng see, gai gex giex haog huan lu lai deem bāox dix, gox ming jing ji uig hoig haog dīx nklog kraox, Yām pai gāing veng tix gah līh dīx nblah, rīex mōh vux jia ba ang grēing jeeix, ba joux dix yūh sīem nīe, Dang jiiex ding sīao nbōg yām dīx nbāex, joux mgrong māe kri ko, gīeh nīe pai yūh gai gex giex gāing nqo. Nūm 1989 yām rīeb rūng rāex bāox dix līh jeng zi feng bo dīx nbōg, Dang giex Jeng fu yi kao gon būi, toux doung luang si ndong ngīe, breed fang gex ming bao luang līh gah ndaex Bex jing, hoig rīan Jeng quan Gox jia Se hui ju yi, hoig rīan ndēe hmom gah gon būi, hoig bao jeng gai gex kai fang giex gāing sian dai hua nyīad dix hu si vēui. Mai yām in, Jōung yang grāi si ndong, ji ben lu sian Dang giex jiiex qex hui dīng nbāex gao loui ndaing ko, ang ndouh lu lie hrom gah līh jeng zi feng bo nbōg in. Hui dīng nbāex gao loui nbōg boun sīm jūb ling dao kraox Jōung yang. Dang jōung yang nyīad dix hod Ji ben lu sian Dang uig, nyīad dix yūh gāing māe kri joung sing in, sae rīang joux mgrong "Sīam gian dīx kon, sīam on dīx kon", nyīad gāing see siang jeng zi giex gāing jian sex Dang. Oud mgreem lu lie bīang hag diex nbēen, Dang hod nbēen nbrēi dix mgāig, gōi yūh, nyīad dix gīeh hrom dix jom gah yūh gāing jao dix hmom, hod dix yūh jiiex ding blag nyīad !ian jeng jian sex, jiiex ding blag nyīad yūh jeng douing, yūh gai gex raex, jiiex ding blag nyīad gīeh Dang giex gon būi hun rōm dix, jiiex qex blag kai fax kai fang Sang hai pu doung, jian yi blag gui hua gao nūm mai ji hua "Ndaix nbōg puan" Gox ming jing ji giex se hui fax jang, jiiex ding blag nyīad Noung yiiex mai gāing Noung qouing, jiiex qex dīng jē in gix yūh Dang noh yām guang jian lix see, hoig ko uig.

Loux dīng jē lāo Deng siao ping toung zi mai mgāig dix Nan fang yām njāeh nūm in, hoig nbrēi dix mgūah dix yāox nbēen bīang hag diex oud si vēui ngai, hoig nbrēi dix gēd son ji ben seex jian giex ji ben jing yian Dang mglang kaix hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui, hoig bog si ndong veng tix dīng grū grām ndaex hrom eix gah ndaex' ra loui nūm. Loux noh grāi si ndong Ji ben lu sian sang guang dīx yīieh nūm, ang bōun dix lu lie, hmaing hrom eix nīe jiie fang jeeix, hrom yūh gai gex kai fang nīe dīng jeeix, ndīang yūh jian sex nīe pai jeeix, bō ndouh lūd nbōg yām hmom. Nūm in kix loui Jōung yang jeng zi jix kai hui yi jian sex si vēui ngai, log sang kai hui Dang nbāex gao boun hmom, ndaing dīng goui ndēe deem, blag yūh gāing sian dai hua Se hui ju yi gū jē gah dīng gah hreeng goui jē. Kaix in, Dang jōung yang Gox vu yian yūh jiiex ding blag nyīad gai gex kai fang giex yūh māe kri haog huan. Hod loux Deng siao ping toung zi giex mgrong hui kai jōung yang jeng zi jix ndaex nūm in kix loui, gāing yūh sian dai hua giex gai gex kai fang Gox jia eix hoig lāig ndaex nbāex kraox dīx mu.

Ndēeih gēd grax hoig hu ndaex gao nūm boun, gāing yūh eix gah goui ndēe lūd mai ang gūb, ngāix kui nang giex veng tix gon nīe si vēui ngai, gon būi gon haoh yi jian mai goui ndēe ang nyōm hrom dīx jeeix, kom mōh nan rōm dix lāo, see seex mgrūm dōng Dang noh gū gaex giex kom mēng mōh: gao nūm boun in mōh gao nūm boun grōm rīang dix di dēi yūh Se hui ju yi Sian dai hua, mōh gao nūm boun pai haog seng hox sui ping gon būi, hoig blih nbēen kraox, hoig bōun rīang mgāig būi bīang hag diex, gon būi haoh būi hun hoig yung fu Dang.

Dang eix lē bōun dix seng li yūh nin, hoig mōh oud mglang qe dix yāox ndaex gao nūm boun, nyīad dix gīeh nbēen Ma kex see giex nbēen Jōung gox rōm dix dāe, gīeh noh mōh si nyeig mai fax jang nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox. Njāeh gah fax bīao «Goung qang dang sian yian» ndaex dīx yīieh nūm haoh, kix gao gex ming Ex gox, Seng li gex ming Jōung gox mai gex ming gox jia an gix, jeng ming Vux qang jiie jix vīex gon būi dēei Jeng quan mōh jīx qeng goung, log sang yūh Se hui ju yi yūh gah mox, gah hoig goui rīang giex jing yian, kom mōh nan gah gon sang nbrēi dix sōg. Du dīeh nbēen dix bīang hag diex ndaex ra loui nūm in, gīeh būi nīe nbrēi dix gēd vēng tix in. Jōung gox goung qang dang nyīad di dang yūh gex ming giex jian sex si nqeeng, gēd mgrong Se hui yi yi Jōung gox dom ndēe uig dee mōh gaoh kaing jao eix si nqeeng, gaoh kaing nbēen Dang giex grax hu Dang. Ndaex gao nūm boun, sīag Se hui ju yi ndaex Jōung gox, nīe gīeh eix gaoh kaing si laih dix kaix lōng giex mgāig Gox ji jīx dong, nbēen yūh Dang eix se hui ju yi goui nqom Jōung gox hoig ko, hoig ko mai hrom hri si mīe gon būi haoh būi hun. Nbēen in, hoig njāeh dix grāi veng tix sang yūh Jōung gox Se hui ju yi yūh gah mox, sang nyīad dix yūh mai fax jang noh yūh gah mox, vīex hrom kraox, hoig hod mai fax jang nbēen Ma kex see.

Mgrōh mgrong nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox mōh:

Oud ndaex veng tix grax fax jang se hui ju yi, grāi si ndong Dang hu grax jao dix, ang ndag hod ndaex lāi, ang ndag hod ba yūh vuai gox, gīeh nbēen Ma kex see si ndiex, gīeh seex jian mōh biao jouing jian yian jeng li, jiie fang hrom gēd, seex see qiux see, nāb ba yūh būi hun, yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox.

Oud ndaex veng tix nbāex fax jang Se hui ju yi, hoig yūh mgrong loux pi nyā gon oud eix yām njāeh Se hui ju yi dix, grāi si ndong in mōh nbāex hreeng dom ndēe yōm houig dīx yīieh nūm dīx mu, zi ding nbēen gū jē dee mōh gīeh nbēen Gox jia mōh ndīag, ang bōun hu kaing nbēen jao, lūan kaing nbōg yām.

Oud ndaex veng tix gāing jīie Se hui ju yi, grāi mgrong Se hui ju yi mōh jiie fang seng qang lix gīeh seng qang lix haog huan, blaex box siaox, dig nbēen mgūah ra blag, dom ndēe nkoig mgrūm mī hmag. Grāi si ndong nbāex in maox douing dīng se hui Gox jia eix mōh maox douing si nax gāing se hui ntah mai ba sīao vux jeex veng hua haog huan gon būi gū ngāix, dee mōh gīeh yūh seng qang lix oud si vēui, gīeh gāing māe kri mōh joung sing, gīeh se hui pai gū nblag. Sang mgāig gah ko gāing ndāeh mōh lūd gū nblag, dom ndēe nkoig, mōh vīex biao jouing goui ang goui ndēe hmom gah yūh Seng qang lix Se hui ju yi, goui ang goui ndēe hmom gah sang gīeh rīang Gox jia Se hui yu yi joung, goui ang goui ndēe hmom gah sang gīeh seng hox sui ping gon būi haog. Ju yi pi nyā mōh ndēe njāeh seng qang lix, yūh māe kri dee mōh hod haog pai pi nyā giex su jeex jao gāing.

Oud ndaex veng tix rīang fax jang Se hui ju yi, grāi si ndong gai gex gah mōh gex ming dīx nbōg, gah mōh jiie fang seng qang lix, mōh grax hu sian dai hua Jōung gox, gāog oud dīx ndaeh mōh ang jīx goui grax hu. Ndēe ndīe gai gex mgrong māe kri, mōh oud ndaex nyīad dix yūh nbēen mgrūm goui gū gaex giex nbēen hod gāing hu mgūah mōh mīex, mgrong māe kri an gix giex jē nbēen mgūah an gix mōh ba tie, yūh mai tie mgrong laih māe kri Se hui ju yi. Ndēe ndīe gai gex mgrong jeng zi, mōh gīeh tie nbēen hui dīng dai biao gon būi, gīeh tie nbēen Dang hun rōm dix mai rōm dix lāo jeng zi ling dao Goung qang dang rīex mōh jē, fax jang Ming ju jeng zi se hui ju yi. ko mai gai gex jeng zi, māe kri giex haog huan, gīeh "Goui hrom gēd, goui si mū, goui līg lāi, goui ji lix" mōh ndēe ndīe, Yūh jing seng veng ming Se hui ju yi.

Oud ndaex veng tix mgrong blag brāix yūh se hui ju yi, grāi hex ping giex fax jang mōh ju tix dīng ra jē bīang hag diex, yām in, dee mōh nyīad dix hod nbēen hex ping vuai jiao dang yūh jao, gīeh gāing Sian dai hua Gox jia eix bōun goui ndēe hmom gah Gox ji huang jing. Grāi si ndong yūh kai fang mai blag brāix mōh ba ang gai gex giex jian sex bōun dix yōm, ko dix rīeb mai sīao jē ba hmom yūh Gox jia pai bīang hag diex kom jīie Zi ben ju yi yūh Se hui ju yi, lāeng dix jīx gīeh eix ntah kaix.

Oud ndaex veng tix jeng zi bao jeng yūh Se hui ju yi, grāi si ndong nyīad hu grax Se hui ju yi, nyīad yūh Ren ming ming ju juan jeng, nyīad hod ling dao Goung qang dang jōung gox, nyīad hod nbēen Ma kex see Liiex lin mai hrom Maox jex doung. Boun mu ji ben yian jex in mōh ben num yūh eix Gox jia, mōh bao jeng gai gex kai fang giex gāing sian dai hua hmom fax jang, lai bōun nbēen kraox kaing gai gex kai fang giex gāing sian dai hua.

Oud ndaex veng tix ndīang yūh Se hui ju yi, grāi yūh sian dai hua mgūah dix hu Loui ndīng. Oud yām hreeng yūh eix sian dai hua dee mōh hod nbōg Yām, yūh dix bōun nbāex roi pai fax jang, kaix sīag roi hmom ra loui nbōg, kan ra loui nūm haog dīx nklog. Houd si pom ang mōh se hui ju yi, mgrūm mī gah ang bōun, dee mōh yūh mai deem hag diex dīx nblah būi dīx nblah ran dix mī, gīeh vīex hag diex nīe hun mai būi nīe hun mgrūm mī si nyeig.

Oud ndaex veng tix rīang sang hod mai rīang ling dao se hui ju yi, grāi si ndong Goung ren jiie jix mōh jao tung ling dao gāing se hui ju yi, Dang dee mōh ko mai ba sīao gai gex kai fang giex gāing sian dai hua, joux mai tie ling dao gāing gū blag si nqeeng, joux mai tie gāing jao dix, joux Dang feng rāeh, Dang rōm dix mai gon būi, mōh veng tix sang mgrai sang goui Dang. Dee mōh yi kao Goung ren, Noung ming, zi seex feng zi gū gaex, dee mōh yi kao mgrūm hrom gon Ming qux gū jē, dee mōh yi kao būi muih Gox jia hod Se hui ju yi, jao gāing Se hui ju yi mai toung yi jang sian gū blag būi. muih Gox jia mīe Ju gox rom dix gū gaex. Lien jīie gon būi ling dao Dang mōh jao bao vui Gox jia se hui ju yi mai rīang dīng yūh Se hui ju yi.

Oud ndaex veng tix rom Jū gox, grāi mgrong gēd "Dīx mu Gox jia, ra jē nbēen". oud mgreem dīx mu Jōung gox, blag nīe Gox jia hod nbēen Se hui ju yi, Siang gang, Ao meng, Taix van hod nbēen zi ben ju yi ndōg goui hreeng ang dīeh, hod nbēen in hu gīeh hoig gāing dīng rom lū gox.

Nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox gon haoh jē, gon sang hod mglang lai lāo qing kuang kraox, si ngih veng tix kraox, oud ndaex seex jian jian yian nyīad dix gīeh nīe, gīeh mgrūm mai fax jang noh oud mgreem si ndiex nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, Dang eix hoig yūh ji ben lu sian nbāex njāeh Se hui ju yi, in hoig mōh: ling dao mgrūm hrom mai gon Ming qux gū jē kom mēng, gīeh gāing māe kri mōh joung sing, nyīad hod ji ben yian jex boun mgrong, nyīad yūh gai gex kai fang, dang quh daix jāong, gān ba nū mai yūh dix gāing, sōun sang gīeh Gox jia eix bōun dix mōh Gox jia sian dai hua Se hui ju yi mī lāoh

ming ju, veng ming nīe sae rīang. "Dīx mu joung sing, ra mu ji ben dian", mōh lāo ndōd si ndong grax in. Ko mai grax in, Dang eix gon hoig yūh jeng qex dīx jūb mōh blag māe kri, jeng zi, pi nyā, si, ndiex, līg lāi, gāing lien, vuai jiao an gix gū blag. Grax in giex jeng qex in gix gah sang nyīad dix gīeh nīe, gīeh mgrūm mai fax jang mglang yūh dix noh.

Nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, mōh oud mgreem lix see tiao jian mōh hex ping giex fax jang gāing dīng yām in, oud mglang yūh Gox jia eix gai gex kai fang mai gāing se hui ju yi sian dai hua, oud ndaex gēd son Gox jia eix lix see jing yian bēix Se hui ju yi mai ndēe lāex kom sīao jing yian lix see lāex hmom se hui ju yi Gox jia an gix, nīe goui si nyeig mai fax jang si nyeig. Noh mōh sīag lai lāig nbēen Ma kex see Liiex lin ju yi giex nbēen Jōung gox yām in dix dāe, mōh bod mai fax jang hrom Maox jex doung, mōh sīag hlag Dang gū gaex mai gon būi kom mēng gū gaex, mōh jing seng qaix fu ngūah di dīe Goung qang dang Jōung gox giex gon būi Jōung gox. Deng siao ping toung zi mōh jao dīag gai gex kai fang giex gāing sian dai hua Gox jia eix. Noh nāb seex jian, nāb būi hun, krian si nqeeng ndēe hmom gah gon būi giex hrom gēd gon būi hun, rian grōm jing yian giex ba yūh būi hun, pai dōng gah sang fax jang nbōg yām, noh hod nbēen būi hu si vēui gah lūan kaing ba brim, hoig līh si ndong dīng vāo dix blih grax kraox yūh Se hui ju yi mai dīng vāo dix blih nbēen Ma kex see ju yi, blag yūh nbēen gāing se hui ju yi goui nqom Jōung gox hoig dox rīang gīan rīang dīng gah lix see.

Jing yian gāing dīng ndaex gao nūm boun, grōm oud dīx ndaeh, hoig mōh ang lai ndouh quh mgrong nyīad dix gīeh nbēen yūh se hui ju yi goui nqom Jōung gox mōh jao si ndiex grax Dang. In jīx gīeh gāing yūh eix bōun gān ba nū, bao jeng lāoh di dēi gīeh eix bōun hmom houig gah ndēe ndīe.

Nyīad dix hod ji ben lu sian Dang ang lai quh, dom ndēe uig mōh gīeh gāing māe kri mōh joung sing ang lai quh. Kaix hoig njūng nbēen Se hui ju yi, njāo mgrong ndaex Gox jia eix giex ying siang Gox ji, jiie jix dou jeng gon hreeng goui nblōng ndēe nblah, nbōg yām dīx nblah gon nīe gin, eix dee mōh yūh dix si ndong gah mai joux veng tix in gix ko. kom mōh nan, maox douing dīng ndaex se hui eix ang lai mōh jiie jix dou jeng, gāing māe kri hoig mōh gāing dīng sang yūh eix. Leeig [sic] kaing nīe lāig Di ren ndaex Gox jia eix, ndāeh mōh nbōg yām mox dee mōh ang lai quh kaing gāing in. Gah ndaex lix see, njāo ang nyāng nbrēi dix mgāig Gox ji gāing ndaex Gox jia jao, eix hoig goui jiao souing dīng gah dang hu dix kaing gāing māe kri joung sing in. Ndaex gao nūm boun, Gox ji giex ndaex Gox jia eix grāi dix līh gāing dīng jē in jē an, eix ang nyāng quh jōung sing in, kaix ngāix eix gah nyīad dix yūh nin, nyīad dix hod ji ben Lu sian Dang, dee mōh gīeh gai gex kai fang giex boun mu ji ben yian jex rōm dix dāe. Se hui ju yi goui nqom Jōung gox geem goui rīang si lao, hoig mōh yūh noh gai gex kai fang Se hui ju yi. Gai gex kai fang eix geem bōun hmom fax jang, hoig oud gah njāo mōh noh gai gex kai fang hmom gah Se hui ju yi giex fax jang se hui ju yi. Nyīad hod boun mu ji ben yian jex, nyīad yūh gai gex kai fang, hoig mōh sōun sang hmom gah jiie fang giex fax jang seng qang lix. Yām mgāig veng tix "Dīx mu jōung sing, ra mu ji ben dian", oud ndaex Dang nīe mōh ling dao gang bu ko dix rīan Yiu, gah nīe rīe rīan "Jo". Yiu rīex mōh ang jū boun mu ji ben yian jex, yūh zi qang jiie jix zi yiux hua, ndēe nīe gin yūh jeng zi doung luang. "Jo" mōh ang jū gai gex kai fang, hmaing vui sian dīng Hex ping yian bian gaoh kaing jūb māe kri, ndēe nīe vīex hrom "Jiie jix dou jeng mōh mīex" ying siang mai dab gāing māe kri jōung sing in. Yiu jīx lāex yūh Se hui ju yi, "Jo" gah jīx lāex yūh Se hui ju yi. Gah ndaex lix see Dang eix, hrom "Jo" si ndaing raex rīah. "Jo" vīex mgrong gex ming, vīex hmoug dīng nklad būi, om ba nīe "Jo" nīe mōh gex ming, oud mglang yūh se hui ju yi, njāeh nūm 1957 ba lūd ndaex dīx nga nūm, hoig mōh "Jo" uig. gai gex kai fang ko dix sōg mai blih grax kraox, dig mgrong giex hrom mglā yūh seng qang lix, ndēe dūih rīex gaoh kaing "Jo". Yām in si ndong gah rīan Yiu gah rīex rīan "Jo", sang mōh gīeh Dang gū gaex nīe mōh Ling dao gang bu nbrēi dix gēd ba sī ndiex lix see, nbrēi dix hod nbēen ngāix, hod hrom gēd giex gāing jao dix, gīeh hrom hod nbēen Dang nīe joung, si ngih hrom gēd, mgrūm hrom mgrūm ba yūh, gīeh māe kri giex gāing gū jē nyīad haog. Log hrom gēd ang om ang si ndū ndaex gāing yūh, ko vīex seex see qiux see nbrēi dix mgūah, bō yīie hmaing mōh "Jo" ndāeh mōh Yiu gah blag jeng zi.

Nyīad hod ji ben lu sian Dang ang lai quh, dee mōh nbrēi mai fax jang blag jeng zi si ngēih mgrūm hrom. Gīeh jeng zi ang si ngēih, se hui ang si ngēih, gai gex kai fang ba dix, gāing māe kri ba dix, ang ndouh qeng uig. Dee mōh nyīad hod boun mu ji ben yian jex, nyīad dig jē ba gīeh Jōung gox mu māng kom doung luang. Mai yām in, gīeh ang nyīad gāing māe kri mōh jōung sing, ang yūh gai gex kai fang, ang goui māe kri haog huan, gah ang jīx goui mgrūm hrom giex si ngēih joung. Ji ben lu sian ang dīeh, jeng zi Se hui si ngēih, hoig goui in giex, eix geem jīx bōun hu si vēui si nqeeng.

Ra, Nbāex Gāo Sib Nūm Reng Vu Dīng Gai Gex Giex Jian Sex

Eix ang gīeh nbāex gāo sib nūm gāing Se hui ju yi goui nqom Jōung gox nyīad hu si vēui, dom ndēe uig mōh nyīad dix hod ji ben lu sian Dang, nyīad gai gex kai fang, nbrēi dix gīeh gāing māe kri haog, mai yām in, ko hod gāing māe kri jōung sing in, gīeh Ming ju fax zi Se hui ju yi giex gāing jing seng veng ming joung, gīeh se hui nyīad hu vēui gū blag.

Lix see Gox jia eix yām in giex mgrong bīang hag diex si vēui ngai hoig līh si ndong uig, ntah māe kri geem ndaing ang hmom, būi gah yīie mab, si vēui ngai jē ba si laih Gox ji mōh rīang Gox jia gū jē mgreem rīang pi nyā gīex māe kri. Bīang hag diex Gox jia haoh nīe mōh Gox jia giex hag diex oud braog vu vīang eix mgrūm oud mai haog huan dix, gīeh māe kri Gox jia eix hnim haog huan, sang gīeh nbēen Se hui ju yi joung mai gīeh Gox jia hreeng si ngēih sang ndaing jō kui nang dīng uig. Geem ah, māe kri Gox jia eix ang jīx dix ang haog huan, lāo ang mōh veng tix māe kri dīng, gah mōh veng tix jeng zi dīng.

Nbāex gāo sib nūm mgrong fax jang māe kri Gox jia eix, ba ding, brim mōh rīang gāing gon būi Gox jia dīx nūm haog dīx yīieh sōun līah sōun, ngāix mgāig fax jang nbēen Gox ji giex Gox jia eix, jīx dix nīe pai jeeix, mgāig gah njāeh dix son, haog dīx yīieh sōun ndaix sōun houig ndim sōun gah bōun, eix ko hu blag mux biao in. Yām oud bīang yūh jeex liang haog, joux jiiex gou hmom, gīeh siao yix haog sae rīang hod dix yūh mgrong fax jang in, houig gah nkoig see ji mgrong māe kri gon būi Gox jia eix giex rīang Gox jia jīx haog nklog kraox dīx mu. Rīang gāing gon būi jīx lūan kaing ba ding ndaex nūm 1980 ah haog ra dōb. Qang liang grāeng Goung Noung nyiiex dīng si ndong nyīad dix nīe. Blag nom qang nyiiex jiiex gou giex māe kri hag diex hoig ko. Jū yi pi nyā giex blag guang li goui grax haog, jūb Qi yiiex ndēix grub sui ping pai ndaex Gox ji. Seng hox gon būi gaoh kaing som sag lāig ndaex siao kang. Hmaing Gox vu yian joux dix son blag "Ndaix nbōg puan", gah lai lāo ding ji hua "ndim nbōg puan".

Si vēui ngai, ko nbrēi dix hod nbog yām hmom, nyīad gīeh fax jang pai, ba boun yūh pai jeeix ko nyīad pai jeeix, ja mōh hlaong jeex liang, hmom siao yix, ko mai bian hua ndaex laih Gox jia eix mai Gox jia dang, ko dix deem fax jang. Ko nyīad njāeh gah nbēen jao dix, hod rīang hu yūh, yūh grēing gū nblōng, bō log ba brim si mōd yūh fax jang pai, yāog si nbrūb dix yūh, ndēeh [sic] houig gah jē ang mgāig siao yix an, dang hod ngīe qang jeex, si nkrang dix yūh si laih, ang goui si mū yūh ba kraox, ah ngīe yūh dom dīng. Ko yūh dix dēi, dīng hrom gah nbrēi gāing yūh dix, mgrūm hrom mgrūm hri yūh gāing dīng hmom ra loui mgrong, hu grax fax jang māe kri gon būi Gox jia goui ndēe pai gah goui ndēe hmom sīag dīx nyāing.

Yūh māe kri Gox jia eix pai fax jang, dee mōh nyīad jiie fang hrom gēd, nyīad ndīang gai gex kai fang pai, bo gīeh loux rū "Se" rū "Zi" dīx nblah krod hrom dix giex daix jāong. dix. Se hui ju yi sang bēix Zi ben ju yi gah si laih, dee mōh dīng hrom dix dēei māe sīao ndēe lāoh Gox jia būi bīang hag diex kom Gox jia Zi ben ju yi. Zi jing, zi yian, pi nyā, ren qaix mai māe kri dang yūh mōn ba tie lāoh jīie gox vuai, jīx mōh gah boun mōh ba sīao Se hui ju yi, jeng quan oud ndaex daix gon būi, gah goui nbēen māe kri jīie būi hun lāoh, yūh nin ang jīx lāex yūh Se hui ju yi, jīx hmom jīx yūh Se hui ju yi haog huan ngīe.

Gai gex mgrong māe kri Gox jia eix sang ding mux biao mox see yūh gah mox, in mōh veng tix dīng gah gāing Sian dai hua Se hui ju yi kom uig. Hex sing veng tix in, mōh guang si gah ko dōng mai joux ji hua giex ndēe laih. Hrom gēd brim si nqeeng gēd noh, laih māe kri mōh jē ba goui Zi ben ju yi, māe kri goui ndīag geem dāeg mōh māe kri se hui ju yi. Kaix hui dīng nbāex gao dīx nbōg loui, hod gah raex gai gex, eix dig hrom gēd brim si nyeig, yūh ba dōng kraox, ndaing dīng jē gah blag teex gai gex giex fax jang. Hui dīng nbāex gao ra grāi gīeh ji hua māe kri mōh mīex, joux laih mōh ba tie; hui dīng nbāex gao ra nbōg loui grāi grāeng māe kri mōh nbāex ang gāing māe kri Se hui bōun dix lūan kaing, māe kri Se hui ju yi Gox jia eix mōh māe kri goui ndīag oud mgreem nbēen jīie būi hun; hui dīng nbāex gao loui grāi mgrong grāeng māe kri goui ndīag ko dix mōh mgrong rom ndaex ndīag giex laih; kaix hui dīng nbāex gao loui nbog boun, ah yūh mgrong māe kri mai mgrong sīao ndīag māe kri giex joux laih lai lāig, ko mai gāing grāeng māe kri goui ndīag. Nīe mōh loux dīng jē lāo Deng siao ping yām njāeh nūm in nyīad dix grāi, māe kri goui ndīag ang mōh Se hui ju yi, Zi ben ju yi gah goui ndīag, māe kri goui laih ang mōh Zi ben ju yi, Se hui ju yi gah goui laih. Ndīag giex laih mōh sou duang uig. Ndīag nīe jeeix ndāeh mōh laih nīe jeeix, ang mōh ndēe mgūah eix Se hui ju yi giex Zi ben ju yi. Loux Si ndong in, hoig yah hrom gēd māe kri goui ndīag giex māe kri goui laih mōh mgrong nbēen se hui, gīeh eix oud blag dōng veng tix si nax ndīag giex ndēe laih goui hrom gēd kraox. Gai gex kai fang gao nūm haoh, blag ndēe laih dīng si nyeig, njūm grāeng blag nīe hoig bloi dix, blag jeex jiiex guang li si ndong iag, jē gīeh ndēe laih gāing māe kri joung mīex nyāo. Gaoh kaing yūh yāox si ndong, ndēe roi ndaing dīng jē ndēe laih, rīang māe kri gah roi joung, blag fax jang gah roi hmom. Sang yūh jiiex gou māe kri Gox jia eix hmom, gīeh siao yix haog, fax jang pai, si laih mai Gox ji, dee mōh nyīad dix gīeh mgrong laih joung. Haog huan ba yūh giex raex ba dōng, hmaing eix grāi si ndong, mux biao gai gex mgrong māe kri Gox jia eix; mōh yūh mgrong laih māe kri Se hui ju yi, sang mōh gah nyīad dix jiie fang mai yūh Seng qang lix.

Mgrong laih māe kri se hui ju yi sang yūh eix, mōh sang gīeh laih oud mgreem joux Gox jia Se hui ju yi joux zi yian mōh njāong, gīeh lai līng māe kri hod ba ah mgrong njūm, ko mai Lu lie jōuih giex Līag dix; gaoh kaing goung neng mgrong njūm giex mgrong si laih, gīeh blag joux zi yian houig gah ndaex siao yix roi hmom, gah gīeh Qi yiiex vīex rīang mgud giex rīang quh, hod ba hmom bēix ba nbēh ndag; sīao ndēe hmom gīeh ndēe laih māe kri gū jē yīie si ndong, gīeh pai joux mgrong yūh giex sīao. Gah gon mgāig nang ndēe laih goui ndēe nbēh giex ndēe ang ko jao noh, dee mōh nyīad mai joux blag joux Gox jia māe kri. Eix dee mōh nyīad yūh laih rōm kom mēng, nyīad dix gīeh nblag sīao ndēe laih dīng si nyeig, gah hod yao qiux mgrong kex guang, sīao nbēen māe kri, fax gui māe kri jee dao ndīag hmom mai sing jeng guang li ko dix sīao, vīex laih hmom haog huan.

Mgrong laih māe kri Se hui ju yi, mōh oud mai nbēen Se hui ju yi. Oud ndaex jiiex gou nbēen goui gū gaex giex nbēen māe kri goui gū gaex kom nbēen jīie gon būi giex nbēen jīie būi hun mōh mīex, māe kri lōg gaex, māe kri dang yūh lōg gaex, māe kri blag brāix mōh ba tie, māe kri gū jē haoh mgrong hreeng fax jang dāe, māe kri ang om gah jīx rōm dix yūh māe kri haoh jē. Qi yiiex jīie Gox jia, Qi yiiex jīie būi hun jīx dix lāig ndaex laih uig, gaoh kaing hmom yūh si laih, yūh ndēe dīng jē Qi yiiex Gox jia. Oud ndaex nbēen mgūah, gīeh hod yūh hu mgūah mōh mīex, jē mgūah an gix mōh ba tie, lu lai gēd blag rīang giex blag si ndū. Sīao mgrong joux gū jē kom joux ndēe laih, njāeh yō ba pai, gīeh rīang haog, mgūah si nax ba bōun ko, gah rīan nbēen dang hu, yūh mgrūm mī hmag si nyeig. Oud ndaex houng guang tiaox koung, eix Gox jia Se hui ju yi jīx gīeh ndēe hmom vēui ngai giex hreeng hmom, hmom dīx nblōng giex hmom kom uig gon būi rom dix dāe, nīe mōh sīao ndēe hmom ndīag giex ndēe laih ra jē. Ndīag Gox jia mōh sou duang houng guang tiaox koung dīx mu. Ko joux hrom ndīag kraox, joux fang fax ndīag hmom, ndēe gin mōh ding māe kri gon būi Gox jia giex gāing se hui ko, yūh son gāing māe kri, tiaox koung kom uig, jiiex gou dīng giex nih nom seng qang lix hmom, grōm rīang māe rīang grāeng sang sīao yūh gāing dīng jē, rōm dix sīao ndīag māe kri, gīeh māe kri nīe hmom pai haog huan.

Yūh mai joux mgrong laih māe kri Se hui ju yi, mōh gāing ndāing hreeng dīx mu, mōh gāing se hui nū lai grū grām dīx mu. Sang hreeng sae rīang dix, gah goui hrom si nīad; sang goui blag si ndong, gah sang hod nbēen jao dix, mgūah qing kuan ang om, sae rīang yūh hu. Yām yūh mgrong laih māe kri Se hui ju yi, blag lai lāig sou duang gēd son giex ndēe laih dix ra jē, nklog giex mgrong, oud mai ang nbōg yām om, ang om jūb mai ang om hag diex jīx dix ang om bāox, ko vīex hrom dīng dix hu sōg, dīng hrom dix qe, pai gēd son jing yian, gīeh ti zi pai hmom yūh dix. Yūh mgrong laih māe kri Se hui ju yi, sang houig gah jing ji ji qux giex sang qeng jian jux Gox jia eix "ling yix haoh jē, sang ko dix goui mgrong gai gex giex joux jeng qex ko dāe haoh jē, dee mōh nyīad ding gui hua kom uig, goui ndīag, goui ndāing dix yūh. Eix siang sing, laih māe kri oud mgreem Se hui ju yi, gah ko nīe hmom hu kaing laih māe kri oud mgreem Zi ben ju yi.

Sōun sang nyīad gai gex kai fang, gīeh gāing māe kri giex se hui hu vēui gū blag, dee mōh sae rīang yūh gāing gao mgrong.

Mgrong dix, oud ndaex yūh mgrong laih māe kri Se hui ju yi, nīad ndiang gai gex māe kri.

Yūh mgrong laih māe kri Se hui ju yi, dee mōh nbrēi dix yūh ba dīng mgrong lai lāig bāox dix ra loui mu.

Dīx mōh joux blag ji zi Qi yiiex jīie Gox jia nīe mōh Qi yiiex dīng giex Qi yiiex ang dīng ang iag, gīeh Qi yiiex hu blag ndēe laih, tie rīang gix joung, gīeh su jee gix haog. In mōh yūh blag mgrong laih māe kri Se hui ju yi, mōh ndēe oud guang jian yūh Se hui ju yi joung mai sīao ndēe hmom Se hui ju yi. Gaoh kaing joux guang si qang quan, yūh jeng Qi mgūah dix, gīeh Qi yiiex mōh dix dēi dang yūh jao, dang ih dang peuix, dang fax jang jao, dang dan jao, gah glom mglom bao jeex jeng jeex sin jīie Gox jia. Nbēen yūh qeng bao si vēui ngai, ko dix nyīad dix tie. Nbēen gu feng goui ndēe hmom gah nyīad mgūah Jeng Qi, joux ji zi yūh Qi yiiex giex grom hrom se hui, ko rian qe, gēd son jing yian, nyīad ding mai dai fax gui goui ndēe sīao, gīeh noh hmom fax jang. Deem Qi yiiex goui tiaox jian rōm dix, lai lāig dix, yūh jix tuan Qi yiiex ko. Qi yiiex iag jīie Gox jia, dīx nblah jīx dix dox būi jang ndāeh mōh jouih gah ji tix ndāeh mōh log gaex yūh.

Ra mōh nyīad peuix yiux mgrong si laih. Nyīad dix nīe fax jang laih grāeng nīe mōh laih grāeng gāing, rian peuix yiux laih māe kom jai juan, gu piao jeng juang goui njūm an gix, fax jang laih pi nyā, mgrong gāing, loux mouing, nyīiex ma an gix, nyīad pai mōh mgrong laih kai fang kom mēng. Yūh nbēen laih giex gāing fax gui joung, nyīad dig mgrong mgūah nblong, foung so mai loung duan, deem mai rīan si nkrang si ndū. Gai gex njūm mōh guang jian huan laih mai gai gex mgrong māe kri, ko dix mgāig rīang boun gān gū blag, nyīad ndīang gai gex pai, rian joux si nax njūm, yūh ji zi njūm gīeh laih jao joux njūm mōh mīex .

Loui mōh gai gex nbēen mgūah mai nbēen rīan se hui dom raex. La lai rīan ndēe hmom Gox jia, būi hun, log gaex loui blag, joux si nax jē mgūah Jōung yang mai di fang, Gox jia giex Qi yiiex, yūh nbēen li sui feng lioux giex feng sui si nyeig. Yūh gai gex nbēen māe rīang pai, yūh mgrong māe rīang ko mai Qi yiiex, see yiiex dang vui mai ji guang dang goui mgrong si nyeig giex ji zi haog māe rīang si nyeig. Pai yūh mgrong rīan būi ndaex se hui groux gāing yūh, eei gūad, bai saex an gix, sae rīang teex gai gex nbēen oud būi Qeng jeng gah nyīiex.

Boun mōh pai joux jeex 'neng jeng fu. mōh veng tix ko sang qeng jian jux mai jing ji ji qux giex gīeh gāing māe kri pai. Gīeh ang bōun goui sīag seex jeex sing ndaex in gix, gai gex nū bōun raex, mgrong laih māe kri Se hui ju yi gah nū dix yūh. Grax sang joux dix mōh mgūah Jeng Qi. Ja mōh jeex quan gui ding fax ling Gox jia jō ba sīao Qi yiiex, jeng fu gū jūb bō tieh. Quan li boi [sic] gah Qi yiiex, jūb jeng fu jōung yang mai di fang jeng fu uig ang bōun dix gūan. Jeex neng jeng fu, rīex mōh gui hua noh uig, mgiex nbēen, deem blag loux, grōm joux noh, dox fux vu giex jian qax jian du noh. Gai gex ji hua, toux zi, qaix jeng, jing yung mai mgrong guang li bu meng juang yiiex dīx nblah si nyeig, gah gīeh seng ji giex jian du māe kri joung, gīeh mgrong guang li pi nyā mai fang fax mgrūm. Mgūah mee quan māe kri Jōung yang mai Seng, Zi zi qi, Jeex siax see ko, mgrūm sīao ndēe rian Jōung yang giex di fang ra mgrong.

Mgrong ra, Nīad ndīh grax Dui vuai kai fang dom vīeh, gīeh grax sīao māe kri, dou bag dīex, ji sux mai nqom krei briex Vuai gox gāing nqo dom nīe dom hmom.

Gīeh hag diex yūh gāing Dui vuai kai fang dom vīeh, yūh haoh nklog hun mgrong, gīeh gāing kai fang dōu houig gū nklog. Nīad bang ndēe yūh gāing grāeng sīao māe jai, vēing jāe kai fang gah hag diex hod braog rom an gix, mai ndēe kai fang gāing grāeng sīao māe jai gah hag diex hod braog rom dom hmom. Nīad gīeh hag diex gah ndaog gah braog an gix yūh kai fang dom vīeh va, nīad dox. ndīang Dui vuai kai fang pai gah gu mu Seng, Zi zix qui ndaex hag diex eix Jōung gox. Yūh gāing kai fang hag dīex Sang hai blag pux dong mōh num gāing, nīad kai fang vēing jāe hag diex braog rom Qang jiang, nīad yūh Sang hai pai mōh ndēe dīng gāing grāeng sīao māe jai, gīeh mōh laih jāe ding lai louh gah bīang hag diex dīx ndaeh, gīeh vīex gāing grāeng sīao māe jai hag diex Qang jiang san jiaox jōu mai gah hag diex braog rom Qang jiang pai haog. pai huan kom nbaoh uig Nīad gīeh gāing kai fang mai sōg kai fax hag diex brāix glong Guang. dong, Fu jian, Hai nan, mai hag diex hod Bo hai in gix pai. Gaoh kaing sae eix rīang rāo dix nbēen dīx nga nūm sax, gīeh hag diex Guang dong mai hag diex goui tiaox jian bōun yūh sian dai hua ndaex Gox ]ia eix.

Ndīh brāix ndēe sīao eix māe kri blag brāix vīeh. Vīex gāing hmom nqom pai dix blu blie lai louh, gīeh ndēe dox nbaoh sīao eix māe kri nīad njiad ko, gīeh gah dox gah sīao būi yūh lāi blag brāix māe kri nīe nyōm nīe yīie, gīeh A kuang nīad njiad ko log hrom būi. Hod nbēen gāing nqo, nīad goug būi yūh lāi jāe blag brāix dox māe kri, goig gix nīe dox māe kri gah gāing dīng ba sīao, gāing qang yiiex mīex num an gix, mai blag joux eix ji sux qi yiiex dix, gīeh nīe dox dix gah zi jing qang yiiex nīe ji sux, dox gah gāing yūh māe kri, gāing lāi mgēe, gāing glieh lai līng hag diex, gāing nyīiex yaong ndēe oud in gix bīe njiad. Gah ndēe kai fax gāing māe kri ji sux an gix mai ndēe yūh eix gāing ji sux dīng hlaong an gix, nbrei si ngīh dom hmom nbrēi bang dom hmom.

Nīad ndīh laih biang mēng dom vīeh, gieh gāing laih jāe lai louh mai blag brāix nīe haog huan, yūh gāing sog eix grāeng sīao māe jai gah blag brāix haog huan, yūh laih jāe gāing lāi lai louh dīng vīeh heui, gīeh grāeng laih līh blag brāix hmom lāoh, mai joux tie ba lāig ndaex hag diex eix nīe haog heui, sōg eix sīao du hag diex mai ji sux lāoh lie gah blag brāix dom nīe, yūh nqom gai gex gāing lai louh mai blag brāix dom si ndaing, nīad yūh gāing lāi lai louh blag brāix ko mai laih jāe se hui ju yi, gīeh ko mai nqom haog huan laih jāe bīang mēng. Dox A kuang gāing lāi louh blag brāix gah qi yiiex mai jūb ke ji dang vui an gix. Nīad vīex hrom rīan eix ndīh grax gāing dox blag brāix māe kri mai nqom gāing yūh eix gah hag diex brāix būi dom vīeh.

Mgrong loui, joux yeih mgrong gāing yūh eix dom hmom, nbrēi sib hrom hri gīeh gāing Noung yiiex, Goung yiiex, grāeng krai ndēe sīao mai gāing qang yiiex nklog leui pai haog huan.

Hod gah yūh nqom hag diex brāix glong mai gah blag sang haog huan gāing grāeng sīao māe jai Gox jia eix, sae rīang yāog njūm gāing Noung yiiex dom hlaong, gīeh brīex bōun dou gāing yūh nīe si nyeig, Nīad yūh gāing nqo nklog ra haog huan, vīex hrom rian eix joux nom mgrong gāing gōung yiiex dom ko, sae rīang rāo eix yūh gāing qang yiiex nklog loui.

Noung yiiex mōh num mōh mīex gah ndaex gāing grāeng sīao māe jai yūh eix ndaex hag diex dix, ko nbrēi mgiex mian Noung yiiex mōh gāing dīng oud si vēui eix pao, gīeh gāing grāeng sīao māe jai eix ndaex gāing Noung qouing tie dix nīe hlaong. Yūh Noung yiiex dīng gah ndaex hrom gēd eix, gīeh brīex brēem, dāi graeng nīe haog nīe gēeih, nīad joux nom si nax mgrong gāing Noung. yiiex dom hmom, vīex hrom rian dix gīeh Noung, Lin, Mux, Fu, Yuix gāing in gix goui grax haog huan, sae rīang rāo gīeh dou gāing brīex bōun gah ndaex Noung yiiex goui grax haog huan. Nīad vīex gāing ndū dix gah ke ji, gīeh gāing si ndiex mgāe yūh gāing Noung yiex dom haog huan, sōg tie gāing Noung yiiex haog gū blag gū vāng, nīad mgiex mian gāing Noung yiiex sui li bō gīeh npo, nīad yūh gāing ma gaeng dom ko dom hmom, yūh nqom grūm gāing nqo dix dom lāoh. Nīad sae rīang rāo gīeh siang jeng qix jiiex haog huan, nīe njouih njoi [sic] siang jeng qix yiiex hag diex jōung nang mai hag diex gon būi dūx in gix haog huan. Nīad dix guang qex loux ding hui dīng nbōg gao loui nbāex ndaix kom uig, yūh gāing gai gex Noung qouing jing ji ti zi mai jing ying ji zi dom raex dom si ndaing. Gīeh gāing dang nblog yūh gū nyīiex, gāing grom kom dix yūh num, gīeh mōh nbēen num dom gaex dom hreeng, nīad gīeh tie dix hmom. Vīex hrom rian eix gīeh nbēen Noung yiiex hua fu vu gū jē haog huan heui. Hod gah 'yūh hag diex brāix glong, gīeh rīang gāing nqo nīad dix dīng hlaong si nyeig. Nīad tiad gāing gai gex njūm grāeng noung yiiex mai nbēen lai louh gah ndaex Noung qouing. Nīad gīeh laih jāe joux nqom gāing graeng sīao māe jai ndaex noung qouing.

Nīad kai fax nīad yūh gāing grax lai līng, gāing ndouh lai dong, gāing dou hag diex, gāing grāeng sang sīao mai gāing gaong hnong rom ba mōh num in gix pai haog huan, in mōh ba gī sang sīao yung eix si vēui ngai gah yūh eix gāing grāeng sīao māe jai pai, non gah mōh nang rīang ding blag kaix gah sang nīad eix gāing grāeng sīao māe jai. Grōm krom rīang rāo eix dāe, yūh goung qeng hmom lāoh blag nblōng goui kaix hlaong dou dīx jūb, nīad tiad gāing glong hnong rom Qang jiang sang siax gīeh mōh num mōh bang, gīeh rom nang fang ndēeih gah bex fang, gīeh grax hriam lēed suah si yōng blag si fang ndēeih houig gah doung fang, yūh nbēe hlo hriam goui gāing hreing hmeen douing gōung qeng sīao eix dom njū kaix in gix. Nīad nqag sōg krieh hag diex, nīad gīeh gāing ji siex dian zi, see youx hua goung yūh Jāg yūh Qe mai gāing sum nyīiex in gix, gīeh mōh gāing dīng roung gaex gah gāing grāeng sīao māe jai hag diex eix. Bō yūh dix glug nbōg nbāex yam sang haog huan ji sux in gix. Gāing grāeng sīao su siah, gāing dai gāing sōg in gix, gaoh kaing joux kom joux louh mai joux tai ji sux dix, yāog njūm nqom rīang rāo būi hlaong. Brēi dix sīb [sic] hrom dix bō gīeh dou hag diex ba sang sīao eix nai, yūh ba sīao dix goui dou. Ndēe hlee ndēe nbloun dox sīao eix māe kri grāeng krai, ko mōh gah. gāing ji qux sex see, ji qux qang yiiex, mai gah sang joux tie jix sux gah qi yiiex goui tiaox jian in gix. Nīe mōh jūb goung yiiex ndēe brim mai goung yiiex dīng num gah blag joux ji sux.

Haog huan gāing qang yiiex nklog loui, mōh ndēe dang goui nqom gāing grāeng sīao māe jai sian dai hua dīx mu. mglang ga si vēui nāox, qang yīiex nklog loui oud ndaex gāing yūh dou bōun eix gah hag diex, gon si ndaing dīam kaing hag diex Gox jia būi bro an gix, yūh gāing qang yiiex nklog loui om gāing lāi mgēe, gāing māe kri, gāing bao sian, gāing lai līng hag diex, gāing lai louh ndouh dōng, gāing A kuang mai gāing kuai ji, seng ji ndēe nqog qeing gāing nqo ndaex laih ndaex jāe in gix, lāo ang gīeh hmom yūh laih jāe, gon gīeh nīad dix yāog nqom gāing bīang mēng, gāing grāeng sīao māe jai, nqom gah yūh gāing grāeng sīao māe jai mai gah gīeh nqom oud goui gon būi hun nīad yīie dix haog huan, kom nan, gīeh baoh grax sang yūh būi gāing nqo dom va, gīeh mōh gāing dīng mgrong lāoh gah joux nom mgrong gāing grāeng sīao māe jai, gah yūh gah louh būi gāing Qi yiiex mai gah gai gex mgrong oud jeng fu, gīeh Gox jia, būi hun, gaex jao mox kom ra loui blag vīex hrom rian dix, gīeh qang yiiex nklog loui pai haog huan, gīeh noh dīng jē goui mgrong gah ndaex dou gāing yūh eix uig heui!

mgrong boun, nīad gieh gāing ke ji pai haog huan, sae rīang rāo eix gieh gāing si ndiex mgāe haog huan, gieh jūb būi min lāi nqai jie blih nqom hlag rīang rāo dix.

Ke siaox ji sux mōh gāing dīng rīang rāo gah eix. Sang gīeh gāing grāeng sīao māe jai eix haog huan, mōh ran gīeh ke ji haog huan vēui. Gaoh kaing nbrēi būi gīeh ke ji haog huan si vēui, dom dāeg bōun sae rīang yūh si laih mai būi, gāing dīng blag si vēui ngai eix pao, gāing grāeng sīao māe jai ndaex Gox jia eix, mōh houig nbōg yām sang nīad dix gīeh haog huan, joux nom mgrōh mgrong, gīeh gāing yūh eix goui dou njiad hlaong mgrong, nīad gīeh būi goui hrom gēd gah yāog mgrong ke ji dom hlaong, sōg tie mgrōh mgrong ke ji gū blag gū vang, gīeh hod gah haog gāing ke ji dīx dēi heui, gāing blag ke ji gīeh hod blag dīng gāing grāeng sīao māe jai, oud blag sōg son, gāing ke ji mai qang yīiex hlaong, gāing sōg nbuan sōun rāo an gix kom ra loui blag, sōg ding grax sang haog ndēe bōun yūh dix. Gīeh būi Jōung hua min qux jūng gah nklog oud gah ndēe ke ji ko mai dix bīang hag diex. Gaoh kaing yūh gāing gai gex dom si ndaing, nīad yūh gāing ke ji mai gāing grāeng sīao māe jai lāig ko dāe, nīad gīeh dou gāing ke ji vūd dix mōh grāeng laih grāeng lāi mai yūh mōh seng qang li. Nīad gīeh grax nbrēi krom A kuang līg lāi hmai jei hmom. Nīad yūh blag dēei eix dix sīao joux eix dix yūh ke ji lāoh līe. Sae rīang yāog njūm ndīng oud ke ji gah ndaex haog gāing grāeng sīao māe jai, gīeh nqom gāing grāeng sīao māe jai nīe hmom nīe siah si nyeig.

Gah haog huan ke ji, gāing grāeng sīao māe jai mai gah haog huan nbēen oud gon būi, lāo dom ndēe uig. mōh gaoh kaing hlaong hlag hmom si ngaoh gon būi, gaoh kaing hein kaing si ndiex mgāe, gon būi jīx gāing min gah nqo. Eix nbrēi gīeh gāing si ndiex mgāe oud gah nklog ran haog sang huan, sae rīang yāog hrom hlag hliao gon būi dom hlaong kom uig, in mōh num gāing sian dai hua sang yūh eix uig heui. Yūh gāing si ndiex mgāe dom hmom lāoh, sae rīang yūh gāing si ndiex mgāe ndēe njāeh dom hmom, vīex hrom rian eix yūh gāing si ndiex mgāe gah. gāing nqo, gāing si ndiex mgāe būi dīng mai gāing si ndiex mgāe nklog dīng ndēe hlaong an gix haog huan, yōg yō būi dang hein mgāe dix hlag hliao, Jeng fu nklog mox nbaox tie māe kri gah gāing si ndiex mgāe, yōg yō dox māe kri krian krei gāing mgāe lāi gū blag gū vang, mai gīeh būi dang bang nyīiex mgāe lāi, joux gah bang Gox jia gāing si ndiex mgāe uig. Nyīiex mgāe lāi jūb mox nklog dix, hod dix yūh yāeng nbēen si ndiex mgāe jie Dang uig, yāog nqom mgāe dom hlaong. Houig gah nkoig njū nbāex oud dix sax, gīeh jūb nyōm si lao njū dou mgāe lāi uig, bō gīeh būi ang goui ngai lāi goui, gīeh eix boun yūh gāing si ndiex mgāe dīe ndim nūm in uig. Nīad joux nqom nbēe si ndiex mgāe, tai dou jē lāi hein mgāe mai nqom gah hein mgāe lāi. Nīad hein jūb būi si lao nyōm iag an gix dom hlag hliao, gīeh A kuang dang bang gāing si ndiex mgāe vīeh va, gīeh gāing si ndiex gāing mgāe blaig krom dix mai gāing grāeng sīao māe kri, mai gāing ke ji.

Jūb būi min lāi nqai jie mōh jūb būi nīe līg lāi, dōng ke siaox ndaex būi yūh gāing, mōh jūb būi vīex gāing nqo haog huan, gix ndāing dīng jē hlaong si mū gah oud ndaex Gai gex kai fang mai gah yūh būi gāing sian dai hua. Bōun ang eix bōun gīeh jūb būi min lāi nqai jie in gix sae rīang rāo dix, vīex hrom hlag dix houig yūh gāing lāoh līe gah gon būi gū jē, gāing sian dai hua, in mōh mīex gah gāing yūh eix heui. Nīad yūh ndēe sang sae jūb būi min lāi nqai jie rīang rāo dix dom ko dom hmom. Nīad yūh nbēen nāb yung līg lāi" nāb yung būi jīx lāi hlag gāing, sae rīang rāo nīad yūh nbēen ko sōg grax jō, vīex hrom rian nīad gīeh ndēe oud ndēe goui, ndēe yūh jūb būi min lāi nqai jie gāing nqo dom hmom. Yōg yung grūb nāb jūb būi goui kaix nīe gāing yūh an gix, gīeh nbēe yōg yung grūb nāb nīe ko si ndong. Eix ndaing si mgāex hrom hri si mīe jūb būi mgāe lāi hein līg blag brāix gū blag gū vang houig dix deem jōi mgō eix yūh gāing sian dai hua ndaex gox jia eix. Gix gī goui hrom gēd son yūh gah mox ang ah, mōh si mīe gix houig dix yūh gāing Se hui ju yi, ja mōh houig mox eix mōh rīeb dix briex si ngih gāing yūh dom ko, kom nan gon gīeh nbēen lai līng gling glang hmom gah gix. Gīeh jūb būi min lāi nqai jie sae rīang dīng dix gah ndaex gāing sian dai hua jiie se hui ju yi. Pao sax, ang lai gīeh loux dom hrom nāb Gox jia mai būi hun mōh loux nai, nīad vīex hrom si lao dix nīad yūh gāing dīng gāing hlaong ndaex hag diex eix.

Mgrong puan, Nīad sōg blih houi gāing dang ko mai hag diex eix gū si ndāeh, gīeh gāing grāeng sīao māe jai hag diex brāix glong gū si ndāeh pai haog huan, nīad gīeh gāing grāeng sīao māe jai naih nom dix ko kom qouing gox uig.

Hag diex Gox jia eix si ndaing vīeh va, nbēen hag diex brāix glong ndaing si youx kaing bāox gū si ndāeh, grax haog huan gāing grāeng sīao māe jai gah ang si ndū yāeng bāox dix. Njāo nin" oud mgreem naih nom grom krei Gox jia, dang hod gah yūh nbēen hag diex dix" naih nom mgūah gāing dom ko, dang vīex ndēe quan blag dīng rīang dix blūd tie ndēe ntah dix, vīex grax mgrūm haog si ndū huan, nīad gīeh gāing grāeng sīao māe jai hag diex mgrūm haog si ndū' huan gū si ndāeh. Hag diex hod rom braog Doung bu, nīad sae rīang rāo gīeh gāing grāeng sīao māe jai blag brāix haog huan, nbrēi gīeh gāing grāeng ba hlaong dou, ba dīng ngoih [sic], ba hlaong ji sux, ba iag sīao hma gāing an gix haog huan, nīad sōg sīao māe kri, dou hag diex blag brāix dom nīe, gīeh gāing grāeng sīao māe jai nīad dix pai haog dom nīe dom hmom. Dou hag diex Jōung bu mai Si bu ndaing nīe ndaing haoh, hag diex braog ndāog njiad hmom gāing Dui vuai kai fang, gon ndaing goui grax sang haog huan. Gox jia sang nīad dix naih nom gīeh nīad yūh dix dom hmom, hag diex in gix ko nqag gah yūh laih jēi mai nqom gāing grāeng sīao māe jai, nīad dox ndīang gāing Dui Vuai kai fang dom pai, nīad yūh gāing grāeng sīao ba mōh mīex mōh num an gix haog huan, nīad blag sog blag sīao dou hag diex, sae rīang yūh gāing grāeng sīao māe jai gah nīad vīex hrom rian dix yūh dom pai heui, gīeh vīex grax gāing grāeng sīao māe jai haog huan kom uig. Hag diex mox ang ah, gēd sōun sang laoh līe Gox jia kom uig, seed hrom dīng eix vīex hrom lang eix, bō dang gēd ngīe gāing mgrong lōng dīx blag, bō lai yuh gāing sam sōi ang ko an gix, vīex hrom rian dix nīad yūh gāing ko lai louh mai gāing krom lai yūh, yūh nbēen lai voug [sic] mgoug lai doui, nbēen lai hmom nqom lai jo gah si nax gāing grāeng sīao māe jai. Nīad hod gah yūh brāix glong hag diex mai nbēen gāing grāeng sīao māe jai, gīeh hag diex vēing jēi dīng blih nqom rīang dix, sae rīang eix gīeh gāing grāeng sīao māe jai dang goui nqom hag diex eix nīad dix haog huan.

Nīad gīeh gāing grāeng sīao māe jai hag diex jūb gon būi dūx pai haog huan, in ndaing dīng jē gah sang nīad gīeh gon būi grūm hrom lom hri mai bāox, nīad tiad gāing grāeng sīao māe jai kom qouing gox haog huan. Hag diex gon houd iag ba boun an gix, nīad yuh dix pai mī hmag, in mōh gāing grāeng sīao māe jai dīng hlaong ba' sang yūh eix heui, om hag diex gon būi dūx mai hag diex brim kaix yūh nbēen, hag diex ndaog braog mai hag diex houd si npom an gix, Gox jia eix gon vīex nbēen nqom gāing njouih gah gix, hag diex hoig pai lāoh pai min an gix gon sang vīex nbēen hmom gū mgrong gām lāoh gū jē deem jōi gīeh gix nīe pai haog pai luan si vēui heui.

Mgrong līah, Vīex hrom dan eix nīad teex gāing jeng zi ti zi gai gex hu luan, gīeh gāing Min ju giex Fax zi jīie se hui ju yi nīe nīad dix haog huan.

Hod gah Sang ko mai mgrong joux eix gāing grāeng sīao māe jai dix, mai gah nqom gah haog huan gāing grāeng sīao māe jai, hod gah mgrōh mgrong gāing Min ju gīex Fax zi, gīeh gix krom grom dix dāe, vīex hrom rian eix nīad tiad Jeng zi ti zi gai gex. Jeng zi ti zi gai gex jīie eix, ndēe sang si ndāeh mōh yūh Min ju jeng zix jīie Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, ang ndouh mōh yūh gāing nbēen haoh hun dang giex nbēen yi hui zi yāeng hag diex Si fang nan. Sian fax jīie Gox jia eix hoig ding noh; Nbēen Gox jia jīie Jōung hua ren min goung hox gox mōh vīex nbēen Min ju ji joung zi. In mōh mīex mōh num nbēen jīie eix dīx mu heui, Ren min min ju juang jeng mōh dou mōh si nīag nbēen vīex Se hui ju yi. Sin ang goui min ju giex Fax zi ang ndouh bōun goui Se hui ju yi, ang bōun goui Se hui ju yi sian dai hua. Eix ko gīeh rīang rāo dix dīng gah blag yūh eix Se hui ju yi min ju haog huan, nīad nbrēi gīeh Se hui ju yi mgrūm hmom, gīeh hag diex nbēen oud eix nīad dix gaex joung nīad dix haog huan, gīeh gah yūh eix gāing grāeng sīao māe jai dix mai gai gex kai fang hmom haog pai huan.

Nīad gīeh nbēen ren min dai bīao da hui hmom ko si nbīe, nīad yūh blag gāing nqag njoun ren min dai bīao da hui mai qang vui hui gāing fax lix, gīeh ren min dai bīao da hui nīad blih houi nqom nqag njoun dix dom hmom. Nīad gīeh nbēen ndūg ndāi Goung qang dang mai nbēen Jeng zi sīiex sang nīe hmom nīad ko, nīad gīeh nbēen krom muih hag diex nīe gaex log rang, gīeh ren min jeng siiex blih rīang rāo dix gah ndaex gāing jeng zix siiex sang mai min ju jīan du. Mgīex mian nbēen "Grōm oud lang goui, ra lai nqag njoun, lāig hrom mgrūm hri, jō jāox hmom dāe" in dom gaex gian, nīad krom mgrōm lom lāo gāing nqo mai būi haoh būi hun, nīad yōg gīeh būi min ju dang pai an gix mai būi ang goui jūb dang pai an gix, vīex loux mgiex si mīang gah ndaex Gox jia ji guang eix, nīad gīeh Dang eix yūh grax lai muih mai būi ang nyāng lāig ndaex Dang. Gox jia eix mōh Gox jia hun grōum gon būi dix gah, mgrūm hrom lōm lēi būi mai bāox dix gū jē mōh gāing yōg rīan naix krom Gox jia dix, mōh ba dīng rīang Dang sōun sang yūh eix se hui ju yi sian dai hua. Grāi lāo nbēen min ju jiie Dang, mgiex mian mai nīad gīeh nbēen dang krein [sic] krei gon min jux ao dix dom gaex, mgiex mian nbēen si ndū, lai deem, mgrūm hrom, krom yūh in gaex, gīeh gon būi mgrūm haog si ndū huan gū jē, Brēi lom lāo nbēen Lī jīie Dang, nbēen būi dou blag brāix, gīeh gix yūh gāing sian dai hua jīie Se hui ju yi.

Nbrēi dad loux ko gāing si ndong mōh ba dīng lāoh gah yūh eix gāing min ju ji joung zi, mōh gāing dīng gah yūh eix gāing min ju jeng zi Siiex sang se hui ju yi, jūb si mīang mai jao si mīang ko nbrēi dix hngiad loux būi haoh būi hun, gīeh jūb būi min lāi nqai jie, jūb ndēe sōg saoh lāo būi dong nbēen dou sae rīang rāo dix, nīad seed sum nbēen ke siaox min ju jō mai loux rūg ko mai gāing dad. Nīad yūh min ju ndēe njāeh, gīeh zi goung dai biao da hui, ji min vui yuan hui, mai qouing min vui yuan hui blih rīang rāo dix dom ko dom si ndaing. Nbrēi nīad gāing A kuang nqag njoun mai jūb sing jeng nqag njoun gāing nqo dom si ndaing, nbrēi nqag njoun gāing ra lai lāo būi dōng, gīeh nbēen nqag njoun nīe ko hmom si nbīe, gīeh Gox jia ji guang gū nklog mai būi yūh gāing nqo oud mgreem nbēen nqag njoun uig.

Nbrēi nqag yūh gāing Fax zi dom si ndaing. Nīad gāing seed sum Fax lix, nīh nah [sic] yūh ding Fax lix Fax gui, dīe rīan gāing gai gex kai fang, nīad briex krei gāing grāeng sīao māe jai dom vīeh va, gāing grāeng sīao māe jai ko nqom yūh an gix. In mōh ba gī sang sīao blag gah seed bang laih jēi grāeng sīao māe jai jīie Se hui ju yi. Nbrēi dix hod yūh log sian fax mai fax lix, nīad gāing vīex fa lix nqag njoun dom si ndaing, nbrēi joux nbēen gīeh lox bōun dīng kaing fax lix, vīex fax lix hu breed loux gāing ang hmom an gix, gīeh ren min fax yuan, jian qax yuan dang sog si nbaoh gāing lūd an gix. Nīad gīeh jūb jeng fax an gix dang nbrēi dix lāoh līe gian joung, yāog nqom blag sīao būi fax lix dom hlaong. Gīeh gāing yūh min ju fax zi mai gāing sin diex mgāe blag fax lix naix krom dix dāe, gīeh hrom hri būi blag min ju mai fax lix tie dix si ndaing.

Yūh se hui zi an dom hmom, mōh gāing tiab gaex njuang būi haoh būi hun, mōh gāing dīng gah sang nyōm oud goui gon būi mai sang yūh būi gāing grāeng sīao māe jai haog huan, nbrēi sog vīex grax goui rīang dīng rāo, nbrēi joux gah ang hag diex dīx nblah nyōm oud nyōm goui. Nbrēi yūh gāing ren min min ju dom si ndaing, gīeh jūb jūang meng dix yūh an gix graix krom dix mai būi haoh būi hun dom sīed, nīad yūh joung hex zi lix, nīad breed jūb gāing ang hmom, gāing lūd gū jē an gix mgrai, blih houi loux hmom nqom rāeh, dīe rīan būi haoh būi hun nyōm oud si u goui heui.

Mgrong a līah, Sae rīang rāo eix nīad yūh sing jeng guang lix ti zi mai Ji gou gai gex, joux nqom louh gāing yūh eix, gieh nqom oud si ndong, yūh gāing Jing bing jian jeng, yāog rīang rāo dou gāing yūh eix dom hlaong.

Ji gou gai gex, jing bing jian jeng, mōh gāing si nīad gāing gi gah ndaex gāing jeng zi ti zi gai gex. Noh gah mōh gāing dīng gah gai gex eix gāing grāeng sīao māe jai, seed bang laih jēi grāeng sīao māe jai mai nīad yūh sian dai hua dom pai, mgāig ga si vēui ngai eix pao, jūb Dang jeng ji guang nīe haoh nīe hun, hoig nbūx nbix [sic] bāox dix, jūb Dang vui dīx nblah būi yūh ngīe gāing lu hlia grūg grīed [sic], ang si ndah kaix ang nīe rīang rāo, mgrīeh dix dang hu kaing gāing nqo būi haoh būi hun, dīeh ndēeih toux gah sang blaig sang lai louh gāing Qi yiiex dix, hoig houig ndēe ang joux ang jīx heui, Jūb dang vui jūb jeng fu nbrēi yūh dix si ndong gah gū nklog, hod gah mgūah Sing jeng giex Qi yiiex dix, mai nbēen gāing Jing bing jian jeng. krom dāe, yūh kaix gāing eix goui, yūh hrom lūng eix joux sing jeng guang li ti zi mai Dang jeng ji gōu. Ndēe dīng gāing gah jūb ba yūh gāing grāeng sīao māe jai mōh nīad blag briex krei mgiex mgang gāing dīng gāing vīeh, joux yīeh joux grōm jūb ba yūh gāing grāeng sīao māe jai, mai ji gou ndēe om gāing yūh gix bāox dix, nbrēi dieh jūb ji gōu ang mōh ba sang hreeng goui an gix. Rūah dieh ji guang ren yuan dīx nblah, nbrēi ding bian ding yuan. Ji gōu gai gex, Jing bing jian jeng, mōh gāing dīng dīx mgrong, nbrēi dix gēd son, nbrēi dix si ngīh, krom blag bīang blag mgreem[.] Gīeh gāing rūah dieh būi ji gūang mai yāog eix dou gāing yūh dix mōh se hui seng qang li, gīeh naix krom dix haog huan dāe, gīeh būi ji guang joux dix hmom ko, yāog nqom njūng būi hlaong, mai gīeh jūb būi jīx gāing min nqo ndēeih nīe houig yūh gāing qang yiiex nklog loui mai ndaex gāing sang joux tie būi gah, gīeh gix mōh rīang dīng būi lāoh gah ndaex yūh gāing sian dai hua.

Nīad gai gex ren see lao doung zi du dom pai, gīeh nīad ko nīad mgrūm mai nqom gāing ji guang, qi yiiex, mai jūb see yiiex dang vui gah mgūah būi dix briex krei, gīeh gāing yūh būi njiad ko. Gīeh blag Gai gex in naix krom dix mai ji gōu gai gex, goung zix zi dux, nīad teex gah sang yūh Gox jia nbēen goung vu yian zi dux pai.

Mgrong ndaix, Mgiex dom gian, mian dom gaex kom ra kon daix, gīeh gāing yūh Se hui ju yi Jing seng veng ming nīad dix yāog haog nklog hlaong.

Gai gex kai fang mai sian dai hua jian sex, houig teex gon būi Gox jia eix louh hrom tai hri dix, gīeh eix mgāig ndēe hlaong nbuan ndēe vīeh bīang hag diex uig, gīeh eix hu blag vēui, gīeh eix blih hrom rīex dix vīex hrom rian dix, gīeh eix sae rīang rāo yūh lūng yūh lōi, kom nan gon nīe gīeh eix nīad yūh jing seng ven ming dom hmom. Dom vu zix veng ming giex jing seng veng ming hoig dōu yūh dix hmom, deem dāeg mōh Se hui ju yi dang goui nqom jōung gox, jing seng veng ming yūh eix, ko nbrēi bai līng dix hod gāing grāeng sīao māe jai ba mōh nūm gāing in heui, nīad gīeh njouih nqan gah yūh eix gāing grāeng sīao māe jai mai gai gex kai fang.

Jing seng veng ming mōh goui gah yūh dix. Ko nbrēi sīb [sic] hrom eix yūh blag Li louin, gīeh siaox sux dang si yioux [sic] dix hmom, nbrēi sīb Li louin giex seex jix dāe, sōg yūh sōg si nblaoh ba kraox ba hmom, gīeh nbēen lāi jex siaox mai se hui siaox nīad dix bruih yāeng dāi, lai yāeng rom. Mgiex mian dom gaex mai nbrēi gīeh lāi nbēen Ma kex see ju yi Nīad tie jūb būi yūh gāing Li louin dom nīe lāoh, nbrēi sib hrom hri si ndiex he in mgāe jūb būi si lao njū mgrāeng jū ba yūh li louin an gix. Mgiex mian nbēen blag "Vui ren min fux vu, vui se hui ju yi fux vu" mai nbēen blag "Gīeh dāi dōu bruih gū lom, gīeh būi dōu nyei gū gaex." Vīex hrom rian eix nīad gai gex veng hua ti zi, gīeh nbēen Līg lāi hmai jei blag gāing grāeng sīao māe jai nīad nbāox dix hmom, gīeh Līg lāi hmai jie se hui ju yi bruih gū lom hmom kom uig. nbrēi sīb hrom gīeh dou gāing yūh eix goui, nīad tung njouih būi diam bōd Līg lāi goui nqom nbēen, grāi lāo nbēen gai gex kai fang mai gah yūh būi gāing sian dai hua. Nīad gāing blag ba douh būi dōng loux kraox nbēen hmom, gāing Līg lāi, Guang bo Dian see mai līg lāi glieh ngīah. Nīad blih ndēe nquan [sic] gāing blag ndaex ndoung hrom gēd eix, geeig [sic] būi vīex hrom rian dix hu yūh gāing Se hui ju yi. Oud gah ndaex gon būi gū jē kom qouing gox nīe mōh nyōm si lao njū nīad si ndiex mgāe gah num nbēen Dang, si ndiex mgāe muih nbēen hag diex nbēen gāing būi hun mai nbēen Se hui ju yi, si ndiex mgāe gah nbēen jing dai, nbēen sian dai mai nbēen ndaex hag diex Gox jia eix. Nīe gīeh būi tie hrom dang nāb, dang yix mai dang he in jao dix laoh līe; gīeh būi toux teih Zi beng ju yi mai Feng jian ju yi gāing lāex brim an gix, gīeh būi seed sum hrom gēd ba sang yūh goui hrom son ba ko. Nbrēi sīb hrom yūh nbēen hmom vīex loux ko mai gāing yūh eix gū jūb, gīeh nbēen dang gāing yūh eix līh goui si nbīe, nbrēi yūh lūng nbēen A kuang dang gēd son lōg jao dix, grax gāing ang hmom an gix. Nīad si ndiex mgāe būi ndouh dōng nbēen, yōg yō būi yūh gāing log nbēen, yūh līg lāi hmai jei ndaex se ndaex qouing, ndaex yaong ndaex jēi, ndaex qi yiiex, ndaex nyīiex mgāe dom hmom, nīad yūh gāing jing seng veng ming grūm hrom mai lien, krian hri mai būi. Yūh gāing jing seng veng ming dom si ndaing gah ndaex jēi ndaex vīe blag mgreem. Yūh gāing jing seng veng ming ko goui māe kri noh dom bōun, ko gaoh kaing sōg grax tie gū blag, vīex gah sang nbāox yūh nbāox tie grāeng sīao blag līg lāi lāig gah ndaex gāing gēd eix dix sang yūh ndaex yaong ndaex jēi.

Gāing ang hmom goui ndaex nbēen yām oud eix, ndaing lāex yūh nēix hnam hrom hri gon būi, nīe mōh gon nyōm iag nyōm si laoh njū, toux gāing yūh būi sian dai hua mai gai gex kai fang, lāex yūh njah njuang [sic] Se hui ju yi, gon būi gōuing gah dom ndaex rāo ma rāo mung heui. Bō ndouh vīex hrom on eix kom breed bīh dig dix jē gāing jāox jāig an gix, hlag gāing in gix mōh yūh eix noh si ndāeh si ndaing yūh dom goui kaix rīang rāo eix gah heui.

Dang vui nklog mox ang ah, nbrēi gēd son kaix gāing gai gex eix si vēui nāox, nīad tie nīad joux gah ndug ndai gāing jing seng veng ming in. Eix ko nīad hod gīeh gāing Līg lāi lāoh līe brim jīie gon būi Jōung hua in, gīeh blih dix lai vai dix vīeh, sōg dēei briex ba lāoh līe, hoig yūh būi, oud gah ndaex si mgāex si nkong būi kom yūh dix Se hui ju yi, sog yūh jing seng veng ming hmom laoh gah gon būi. Eix gon sang yūh brāix glong nbēen hmom gah yūh dix gai gex kai fang mai yūh eix sian dai hua, hein mgāe būi kraox dīx njū dix njū gīeh gix mōh būi goui hrom gēd son, goui nam ni si ma, goui Līg lāi hmai jei goui nkoig goui ndīag.

Mgrong ndim, Joux brāix glong nbēen oud gon būi hmom si nbīe, mgiex mgang gah sang haog hun gon būi dom si ndaing, nīad dīe rīan hag diex glong ngōd.

Nīad eix dix yūh gai gex kai fang mai gāing grāeng sīao māe jai pai, ndee mōh sōun sang gīeh grāeng sīao māe jai eeb som rom nyāex gon būi nīad tie dix haoh nīe gū si ngāix. Hod gah haog huan gāing yūh eix mai gah nīe sin ngāo eix, brīex ih māe jai, nqom sīao nqom jai, nbēen juang mgōng oud eix nīad nang dix yāog dix hlaong si nbīe. Grāeng jeeb brīex ih, nīe mōh nyīiex yaong ndēe oud, ko nīad goui grax joux dix hmom. Nbēen Līg lāi hmai jei nīe nīad dix haog huan, blag gāing glieh hein, gāing dīe saex bai ngīa nīad gīeh haog huan1 gaex hag nēix hnam nqom oud nqom goui, gah nīad nang dix yāog dix hlaong. Oud gah ndaex hag diex eix ndīng goui gon būi bīang hag diex puan sōun eix hoig jang noh dīx sōun, sin gon būi bōun oud nbēen nyōm oud sag som, hoig mōh gāing dīng rāo ma dīx mgrong heui, kom nan gox eix gon ko dix grāi lāo būi hmoung, hag diex eix gon dīam num iag rīang eix, blag nbēen si vēui eix ngāix gon mōh nbāex dāeg go eix dix yūh gāing sian dai hua, gon sang nīe sīao māe kri gah ndaex gāing nqo yūh dix, gon sang nīad hod dix yūh grax sae rīang rāo, si mgīan si mgēi dix seed sum Gox jia, blag nbēen lāoh in gix, gīeh nbēen si mgīan si mgēi dix, blīh [sic] līh gah ndaex nbēen oud būi uig.

Nbrēi sīb hrom gah nbēen gāing Gox jia eix, mgiex mgang gah sang haoh hun gon būi mai nīad dīe rīan hag diex glong. Bō gīeh gāing ji hua seng yuix npo, nbrēi rūg dīe mgiex mgang ndīang sang haog huan gon būi, nbrēi mgiex mian gīeh būi hmom gēih hmom hya, gīeh gaex hag gon būi hmom, sib hrom sōg son gah gūad soung gon būi, nbrēi yūh gāing briex gūad soung dom hmom. Gīeh gon būi tie hrom hlag gah blag hag diex brāix glong kom uig, dīe rīang mai nbrēi dix siao hag diex ma som, rang kri si māox lied [sic], kaox oux noung yū, glong rom hnong brīex, dou hag diex in gix, sae rīang gīeh hag diex nbang oud eix hmom.

Mgrong gao, Nīad nbrēi jūb Lien dom lāoh, tie gīeh hag diex rīang rāo eix joung, gīeh gai gex kai fang mai gāing grāeng sīao māe jai nyōm pai dix yūh.

Lien eix jōung gox mōh roung gaex si māox joung gah yūh eix gāing ren ming ming ju juang jeng, mōh vēing hriam si vīe braog hag diex dax ndū Se hui ju yi, mōh rīang dīng rīang hlaong gah yūh eix gāing Se hui ju yi goui nqom jōung gox. oud gah yām in si ngāix, vīang mōh gox si vēui ngai eix pao sax, gāing Se hui ju yi sian dai hua yūh eix mōh yūh eix noh yām sūg sāg hag diex, ko nbrēi mgiex mian nbēen ndūg ndāi Dang Lien dom si ndāeh. Hod yāeng loux hrom gēd Deng siao ping grax sang bang eix Lien dix, hu grax nbrēi gīeh Lien eix goui nqom nqeed Jōung gox, yūh lien mōh Lien ba dīng vīex ba ko mai nbēen sian dai hua, nīad tiad gīeh hag diex rīang rāo eix joung, gīeh gix mōh ba dīng rīang dīe rīan gāing gai gex kai fang mai gāing grāeng sīao māe jai. Lien eix ngāix hoig haoh kaing gaing yīeh hmeen gaex, pao sax sae rīang gīeh Lien eix ko mai blag nqom nāing sian dai hua, nbrēi sīb hrom gīeh gix lāoh līe, nīad hein nqom buing gix nāing dom lāoh dom si ndaing, gīeh gix bōun glom mglom dīe rīan A kuang jao hag diex eix, blag rāo ma eix, grax ndaex rom eix, yōg rīan gah krom hag diex dix mai nbēen nyōm oud nyōm goui hag diex gon būi, kom nan, hod gah nqom yūh Gox jia gāing grāeng sīao māe jai, gīeh vīex hrom rīan dix nīad njouih mgō mai sae dix lāig yūh gāing gai gex kai fang mai gāing sian dai hua, sae rīang rāo dix gah gāing sōun sang haog huan. mai sang bruih hmom Gox jia eix. Lien nbrēi sae rīang dix yūh gāing nqo gai gex gū jē, nbrēi gīeh gāing hein mgāe mōh gāing dīng bīang bāox, gīeh Lien dōu hmom gaex hag rīex rīang rāo, gīeh Lien yūh dix jīx gāing nāing gū jē, hmom nqom lāoh hrom, goui nbae goui nklog, goui rīang dīng rāo, sib hrom sōg son blag gāing rīan hag diex mai gāing grāeng sīao blag nāing, joux grāeng nāing hmom si nbīe. Jūb Dang vui, Jeng fu gū nklog mai gon būi kom qouing gox uig, nbrēi hrom sib hri dix gah gāing rīan hag diex, nīad gīeh Lien hoig gāing yūh dix gū mgrong. Nīad gāing si ndiex mgāe blag rīan hag diex, nīad gīeh gāing muih hrom lom hri mai bāox, yōg Lien muih bāox nyīiex haoh hun, gīeh nbēen lai muih lai hrom lai deem lai njouih nīe hmom. Yūh blag gāing min bing, gāing nta rīan, gīeh gāing rīan hag diex nīad rīex gin si nbīe. Lien jōung gox ren min jian qax mōh rīang rāo ba dīe briex gāing Se hui ju yi sian dai hua dīx mu. Nīad tie yūh Lien ren ming jian qax mai Gung ang, mai ang quan jūb bin in gix dom hmom, gīeh nīe goui rīang rāo dix yōg rīan gah nyōm oud Gox jia mai gah nqom hmom nbēen oud eix.

Bāox mgrōm nyōm beix! Gai gex kai fang mai gāing yūh eix sian dai hua mōh gāing dīng gāing hlaong gah gon būi hun haoh, eix sang bōun yūh gāing gian hlaong ndaex njū nbāex gāo sib nūm in, mōh vīex hrom hri dix krom ndū dix gah mai jūb gung ren jiie ji mai gon būi haoh hun, gīeh būi haoh hun vīex hrom rīan dix blih hrom hlag dix, ja mōh lai muih būi hrom lom būi hri bāox dix ndaex hag diex eix gū jē, sae būi rīang rāo dix, yūh gāing Se hui ju yi sian dai hua mōh dee rīan dix bēix heui.

Loui, Nbēen Hag Diex Braix Glong Kom Meng Mai Nbēen Blag Braix Jīie Eix

Oud mgreem sūg sāg lug liag nbēen hag diex, blag gāing yūh Gox jia eix gah brāix hag diex būi hoig ndaing goui kaix gāing yūh rīang rāo eix. Blag gah yūh eix hrom muih mai Gox jia braog bro dix, go dom yām njāeh eix dix bang Gox jia ndīx mōh yām si ndaing hmom hrom muih eix mai Gox jia an gix heui, kom nan, eix gon yūh grax mgrūm hrom gāing deem jōi mai hag diex Gox jia būi, gon nīad dix yūh bāox mgrōm mai Gox jia 'dāeg haog huan dom hmom, gah yūh bāox mgrōm mai Gox jia bīang hag diex kom hag diex Si fang gox jia haog huan an gix, mōh vīex eix nbēen yuan jex puan mgrong, gāing bāox mgrōm yūh eix hoig nīad joux dix hmom, tie dix huan. Nqom ao min dīng jē Gox jia eix gah bīang hag diex gah hoig nīad dix vīeh dīng si nbīe, nklog oud ndēe jūang eix gah bīang hag diex gah nīad nang dix yāog dix hlaong si nbīe.

Bīang hag diex oud eix gah dīeh louh dix si ngāix, jūb yūh gāing dang diah ra blag hoig mgrai, rīang rāo jūb mox mox hoig dang ndēeih sōg krom bāox dix, hag diex brāix glong nīad dix joux dix haog huan gū blag gū vāing. Nklog nbēen kraox joux līh tai dix mōh gon hreeng, gon sūg sāg mgrōh mgrong. Oud gah nbōg yām hreeng si vēui ngai eix pao sax, nīad yūh nbēen hmom nyōm oud hag diex, ang lai gīeh nāing dīng bīang hag diex līh, mōh bōun yūh eix noh ang līh heui. kom nan eix gon mgāig nang, gāing hag diex si vēui ngai eix pao, mōh gon ndaing sūg sāg boud, maox dōuing [sic, cf. maox duing] gū jē bīang hag diex nīad dix nīe haoh, Gox jia mai hag diex dīx nblah, maox dōuing si nax min qux, nkran [sic] būi hag diex glong ngōd, mai nqom gū gag sūg sāg Li lāig oud gon būi, gāing see in gix nīad dix līh nang si nbīe, ndēix gīeh hnam roig nāing daoh. Nqom nkrang būi grāeng sīao māe jai gah bīang hag diex nīad si ndaing gū ngāix, brāix glong hag diex Gox jia dāeg sang haog huan an gix nīad dix lāex nīad dix jāox, nbēen lai qa lai lūd hag diex blag nāing blag bēix bāox dix nīe nīad dix dīng lang si nbīe.

Gīeh hag diex nyōm oud hmom goui. mai gīeh haog huan in mōh gāing dīng gah bīang hag diex ra mgrong. Sang haog huan nbēen oud goui gon būi, mōh gīeh hag diex nyōm oud hmom goui Vēui, nyōm oud hmom goui gah gon sang haog huan nang, jūb gāing Ba quan ju yi, jūb nkrang A kuang hag diex, gon goui gon haoh, gon mōh ba dīe ba toux gah yūh gon būi nbēen nyōm oud hmom goui mai gah sang haog huan hag diex. Hag diex sang haog huan, gah ang ndouh boun gah sōun gōn [sic] haoh Gox jia houd ka dix. Gah pai dīeh louh mai gah sūg sāg hag diex mōh gīeh būi bīang hag diex bru haing pao. Jūb Gox jia hoig gaoh kaing dāeg ka dix, nqom yōg rīang blag A kuang dang krian krei dix haog huan, lai hmom lai muih lai krom lai deem nīad dix si nbīe heui. Gīeh hag diex nyōm oud, gīeh Gox jia haog huan, gīeh se hui nbēen oud būi nīad hmom, Gīeh grāeng sīao māe kri haoh nīe nīe, gīeh nqom oud gon. būi yāog dix hlaong in gix mōh hrom sang. si mīe gon būi gū mu Gox jia heui.

Eix nblag dix gah nbēen kraox bīang hag diex. Jōung gox goung qang dang, Jōung gox jeng fu mai būi Jōung gox sang nīad gīeh hag diex brāix ndēe yūh Gox jia eix gai gex mai gāing grāeng sīao māe jai dom hmom, sae rīang rāo eix sōun sang hmom haog huan bīang hag diex uig.

Jōung gox vīex nbēen dang yūh jao nbēen hmom gah blag brāix si nqeeng heui. yōg rīan nbēen dang krei mai A kuang dang yūh Gox ja eix, gīeh tiad hag diex nīad dix hmom nyōm dix oud mai gīeh haog huan. In mōh ndēe sang si ndāeh gāing nbēen blag brāix jīie Gox jia eix. Oud gah blag gāing houig sōun ndēe hmom gah ming qux mai gah A kuang Gox jia, eix ang ndouh yūh dix hlad gah ba gaoh kaing blag brāix. Jōung gox mōh rīang rāo gian joung ba yōg rīan gah hmom oud nyōm goui bīang hag diex. Jōung gox ang ndouh lāig mai Gox jia mox, jūb būi mox ndaex bīang hag diex, ang lāig mai jūb Lien mox dix. Jōung gox ang nkrang dix mōh jao vog dix mōh nong dīx nbōg gox, ang yūh gāing pi mab ja keem bīang hag diex dīx nbōg gox, kom nan, gon toux tieh jē Ba quan ju yi, jūb ba nkrang A kuang hag diex mai gāing jax keem hag diex bāox dix. Jōung gox ang jū būi yūh gāing si laih Lien. grāeng nāing, hmaing būi vīex nbēen grax rāeh nqom ba ko gēd son gū blag, si nbēing yāeng bāox, nbrīe dieh gāing Lien mai mgiex mgang grāeng nāing dom bōun. Gox jia dīx nblah bīang hag diex pao lom lāo nang blag dieh Lien, kom nan gox, gix ang dīe nyāng dieh grāeng nāing lāoh dix. oud yām bian yām joux gāing bīang hag diex, Gox jia eix nbrēi hod nbēen loux vīex Ling he gox gah gāing hag diex. nbrēi mgiex mian loux rūg dix dēi mai vīex loux si ndong hu brōng gāing hag diex.

Sang yūh gāing hag diex yūh ga mox, in mōh gāing dīng gēd sōun būi bīang hag diex uig heui. Hod kaix nbēen si vēui luan mai nqom brāix glong pao, eix vīex nbēen oud bīang ra lai nāb yung A kuang jao dix mai gah dang hmom hag diex, ang lai mab bāox ang ra lai su seih loux si nax bāox mgrūm si ndū hmon oud nyōm, goui dāe. Yūh gāing hag diex hmom oud nyōm goui, gaex joung, rāeh si ndong, ko njiad, nbēen gāing gon mōh gāing grāeng sīao māe jai si ndū hmom mai bāox gah ndaex bīang hag diex. Hag dīex oud eix gon būi, mōh haoh mgrong hun jē, si nax gox jia gū mu mōh dang goui ndēe si youx kaing bāox. Gon būi gox jia mox goui A kuang dix dīe rīan nang, hag diex Gox jia mox dang sōg rūah nbēen ko mai hag diex dix. Grax sang haog huan dix. Gox jia mox gī iag dīng, gī laoh, tah, gī houd mi ang ah, ko mōh ba si ndū yūh gāing hag diex mai bāox, Gox jia mox ang ah, ko ra lai nāb yung, sog grax mgrūm goui, si nbēing om bāox nyōm oud mai bāox. si nax Gox jia mox blag gag loux dang si mgah, ko nbrēi hod sian jang mai loux ding Ling he gox, gaoh kaing lom lāo po hmom noh dāe, ang bōun grāi nād mōg, vīex nād mōg nklad bāox dix. Jūb Ba quan ju yi mai jūb ba nkrang A kuang hag diex, Gox jia dēei dix dīng loux vāo nqom gah ndaex gāing hag diex, mōh ang ndouh jīx. Bang yūh nbēen kraox gāing hag diex mōh gāing hreeng dix yūh, gon būi Jōung gox om gon būi gū mu gox jia nan, sae rīang rāo dix gah gāing blag in ang ndouh gīeh npo.

Jōung gox hoig mōh Qeng yuan gox mai An li hui qang ren li see gox gah ndaex Ling he gox, sib hrom gah gāing Ling he gox, vīex hrom rian dix yūh gāing Ling he gox. Eix nāb yūng Ling he gox mai An li hui blag yōg rīan hmom oud nyōm goui hag diex, tiad gīeh gāing dieh Lien nīad pai, gīeh bīang hag diex haog huan kom uig, mai gah joux brōng loux si mah hag diex gāing in gix gū blag dom hmom.

Jōung gox mōh Gox jia dēg haog huan, nīad naix krom yūh hrom muih mai gox jia nklog loui mōh num nbēen gaex joung gāing blag brāix gah Gox jia eix, jōung gox gon nīad dix ra lai yōg yung gah yōg rian gox jia nklog loui A kuang dang krei jao dix, nīad nbāox lai loui lom lāo gāing grāeng sīao māe jai, Līg lāi hmai jei, blag gāing nqo in gix. Jōung gox hoig mōh jao gūan dix nqag njoun gāing ang ko ang lāig mai bāox an gix, lōig yūh grax nqom lai louh mai jūb Ji tuan jiad sib jiad Gox jia, pao sax gon sang nīad yūh grax mgrōm krom mai gix.

Oud mgrēem nbēen hmom oud nyōm goui Yuan jex puan mu, Jōung gox jū dix yūh bāox mgrōm krom krei mai Gox jia bīang hag diex kom uig. Nbēen se hui zi du, Yi seex sing tai gī dang gox kaing bāox, ang ko dix mōh ba toux grax yūh Gox jia nbēen lai muih mai bāox dix. Yām lai līng gling, glang gon būi bīang hag diex, eix ang ndouh vīex nbēen se hui zi du, Yi seex sing tai jīie Gox jia eix tux gah būi, kom nan, eix gah ang jū Gox jia bro vīex se hui zi du, Yi seex sing tai dix tux gah eix Jōung gox. Nbēen vīex grax jūng eix mōh ang ndouh jīx dīeh dix heui.

Eix nbrēi yūh lūng gāing Dui vuai kai fang, bō gīeh klug klaig, oud mgreem nbēen hmom nyōm oud sang nīad dix gīeh gāing grāeng sīao māe jai, blag krom dix yūh ke ji, nīad dix gīeh gāing līg lāi, gāing si ndiex mgāe, gāing dīe saex bai ngīa, gāing hein gon būi gaex hag dix, blag in gix nīe blug blaig lai louh dix mai Gox jia bīang hag diex kom mu.

Jōung gox goung qang dang nbrēi sīb hrom dix blug blaig hrom hri dix mai Jēng dang gū mu Gox jia. Si ngāix, Jōung gox goung qang dang hoig blug blaig hrom hri nqom gāing gū jē mai jēng dang, jeng zi ju zi ndaex Gox jia būi dīx yīieh haoh. Eix gon sang hod nbēen dang krein krei jao dix, si ndū om bāox, ra lai nāb yung, ra lai ang su siah, su sei gāing ndaex hag diex bāox dix, nīad dix blug blaig hrom hri vīex nqom muih mai jēng dang ndaex Gox jia gū mu, hod gah ndēe om brah nbēen dang kaing bāox, nīad gīeh būi ra lai dōng bāox ra lai krei krom bāox dix.

Hoig bang seed Jōung hua ren ming goung hex gox dix, mōh hoig nang nbēen mab nu nai, si ndāeh nbēen mgud gaing aing ngai kaing gon būi min qux gū jē ndaex Jōung gox heui. Nbēen A kuang oud būi gah joux louh nang dix hmom si nbīe, gon būi hoig mōh jao hag diex nyīex yaong dix, nīad dix sōg yūh nbēen kraox grax oud goui dix. Sian fax Gox jia eix hoig dīe rīan A kuang gon būi gū jē. Jōung gox hoig lāig nbēen loux dīe rīan A kuang sōun gon būi gū jē gah bīang hag diex, yōg yung gah lom lāo būi gāing A kuang gon būi bīang hag diex. A kuang sōun gon būi lāo eix noh dom si ndāeh mōh. gāing blag A kuang dang krein krei Gox jia dix heui. Eix nbrēi yūh lūng tieh breed gah vīex būi A kuang sōun gon būi hu yūh gāing su seih gah ndaex Gox jia būi bro.

Kaix nbēen gāing yūh būi hoig gīeh eix dōng, sin eix yāog dix glom man qix yūh gah mox ang ah, ja mōh hu jax keem A kuang nbēen dang krein krei Gox jia būi gāing jao nyīiex yaong hag diex dix, su seih gāing ndaex Gox jia būi, yāox dīng dix mab ba iag, yāox vāo dix mab ba si mgoih, yāox mī dix mab ba houd, gāing yūh nin mōh ang ndouh lāig gah hrom būi. Mox dox daix dix lang, mox mab nu nai bāox, gon būi bīang hag diex uig mōh toux tieh, nqax būi gah noh heui. Si nbīeh goui būi tie, si nbīan goui būi dieh, ja mōh vīex loux hmom yūh gāing lāoh mōh ang ndouh jīx npad dīx nbōg gox heui.

Boun, Nīad Yuh Dang Eix Gian Rīex Mai Joux Nbēen Ndug Ndai Dang Hmom

Num nbēen grax jīie Dang mōh hreeng ang dīeh louh dix, nīad mgiex dom gian mian dom hreeng, sang gīeh gai gex mai yūh sian dai hua jīie Se hui ju yi dom hmom dom pai, sang nyōm oud lang goui mai sang lāoh līe mī hmag Gox jia si mglōuig goui mai Dang eix, goui gah vīex mian nbēen yūh se hui ju yi goui nqom Jōung gox yāeng Loux ah Deng siao ping hu lāig ndaex hrom būi Dang eix kom uig.

Ndaex jiad sib nūm in, Jōung gox goung qang dang hoig muih krom lom hri mai gon būi gū jē, tung gon būi kom uig, hoig vīex būi bēix kaox gian gāing nū gū jē, hoig nkaog ndēe oud gon būi Jōung gox, blag nbēen oud Jōung gox mai nqom nbēen Jōung gox gah hoig louh bag ngai tai bag nbāoh dix. Kaix hui dīng nbāex gao dix nbōg loui, Dang eix hoig ndūg ndai gon būi nblah dix yūh gai gex kai fang mai sian dai hua gāing kraox in gix. Jōung gox goung qang dang mōh Dang dīng hlaong. vāo rīang, ba goui bag ngai, ba vīex loux rāeh yūh gāing si ndong, lao ang bōun ndug ndai Gex ming bōun si ndāeh, gōn [sic -- does this book distinguish 'gon' child from gōn 'still'] bōun ndug ndai gai gex mai yūh gāing nqo hag diex eix dom si ndāeh. Jān loux koig koi [sic], ba dieh rīang eix iag, ba teih nklog ndēe oud Dang eix mai ba teih tiang hrom gēd nqom ndug ndai Dang, mōh ba lūd dom num si um dom rīah, in mōh ba si ndaing lāex leeing eix gah. oud gah nbāex nbēen kraox pao, ndēe oud Dang mai gāing glom Dang eix gah hoig dīeh louh nang dix pao, blag yūh see siang, jeng zi, Ju zix, Jox feng Dang hoig haoh joux nang nqom kraox, gāing kraox, Eix nbrēi hrom dix hod yūh hag diex nqom kraox, hod hroi num nbēen grax jīie Dang, nbrēi giex mian gīeh Dang guang Dang mai joux Dang eix dom gian dom rīex. Nīad yūh nīad gīeh Dang eix rīex gian, sae rīang yāog nklog ndēe oud Dang mai nklog ndūg ndai Dang, gīeh Dang Ma ke see ju yi jīie eix ba hoig hreeng kao yian dix in, nīe blih rīang rāo dix gah ndaex ndug ndai dix būi yūh gāing dīng hlaong Se hui ju yi goui nqom Jōung gox.

Mgrong dīx, Nbrēi mgāe nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, nbāox nīad lom lāo hod yūh num nbēen grax jīie Dang, sae rīang rāo yūh lūng yūh lōi heui.

Dang eix mōh jūb goung ren jiie jix ba bang ga luan si vēui būi, vīex Ma ke see ju yi Maox jex doung see siang mōh ba njī grax long si vēui dix. Ma ke see ju yi mōh ke siaox raex rīah ndaex gāing nqo, noh gon nīad dix haog huan ndaex gāing nqo, nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox, mōh nbēen kraox kaix grom krom eix Ma ke see ju yi mai hag diex brāix glong Jōung gox, mōh Ma ke see ju yi jīie Jōung gox si ngāix, mōh nbēen lāoh He njī eix yūh gāing nbēen kraox, mgāe hein Ma ke see Liex Ling ju yi maox jex dōung see sīang, du nbēen in dīx dēi heui mōh mgāe nbēen yūh se hui ju yi goui nqom Jōung gox. Dang yuan ling dao gang bu nīe mōh jūb gao jix gang bu an gix, nbrēi mgāe nbrēi sīao dom hmom. Nbrēi mgāe nbēen hrom gēd gāing lāoh yīex Deng siao ping. Nbrēi mgāe dix vīex Ma ke see ju yi lix qang, guang dian mai fang fax sōg son nbēen kraox, joux brōng gāing kraox. Gīeh nqom mgāe giex nqom gāing yūh eix naix krom dix dāe, gīeh gix naix dix mōh nbēen lāoh nbēen gaex joung hmom dix sīao. Gaoh kaing mgāe dix, gīeh Dang yuan gang bu haoh hun nbrēi sib hrom hri dix gah nbēen se hui ju yi, Goung qang ju yi, gīeh hrom hlag gah nbēen mai nqom joux brōng Dang eix gāing nqo yāog dix hlaong si nbīe, gīeh nqom hrom rīang rāo eix dīeh louh dix pai mōh rīang rāo dīng hlaong gah gai gex kai fang" mai yūh sian dai hua.

Jiie fang see sīang see seex qiux see mōh mgūa nbēen yūh Dang eix goui rīang rāo si nbīe heui, Jiie fang see siang giex see seex qiux see mōh ba naix krom dix dāe heui, mōh hmaing eix yūh hrom gēd ndaex ndoung dix ko mai brāix glong nqom oud hag diex, oud mgreem tung njī Ma ke see ju yi eix, nīad eix dig nqom hrom brim mai hrom gēd ngai nqag ang ko an gix, joux louh ba brim mai hrom nqom ang tiab mai loux kraox gāing kraox, eix ang ndouh nāox gāing gah nbēen Ma ke see ju yi nong, ang gēd yīie mōh mgrong mox mgrong an, mai bō gīeh gāing yūh eix nāox gāog njāo 1ūd gēd son būi gāing Se hui ju yi, mai bo gīeh gāing yūh eix nāox gāog gah loux hrom ang ko mai nbāex nbōg njāeh se hui ju yi, nbrēi vīex nbēen Bīan jeng vui vu ju yi mai Li seex vui vu ju yi sōg son joux brōng gāing nqo, gīeh hrom gēd eix ko mai blag haog nbēen kraox. jūb ling dao mox mai gaex jao ling dag mox, oud ndaex yūh eix gāing gai gex, vīex num nbēen grax jīie dang naix dix mai brāix glong gāing hag diex dix, gāing bu mēng dix, vīex hrom dīng hrom vāo eix sog dix qe yūh, nīad pai sōg son kaix gaing yūh eix, blaeh eix yūh gāing kraox gāing lāoh.

Nbrēi yūh dix si ndong gah gāing sian dai ke ji hoig si ndaing pai log ba bu nan, laih jēi grāeng sīao māe jai se hui ju yi gah haog huan si nbīe, ba ang eix dong gāing ang eix jīx ndaing haoh ndiang hun. Būi Dang eix kom uig, nbrēi mgāe kom yūh dix noh, nbrēi mgiex mian nbēen hein mgāe mōh gāing dīng si nīad gāing hreeng. Lāo ang hein mgāe gāing nbēen, eix gon nbrēi nīad hein blag gāing grāeng sīao māe jai, hein mgāe dix blag krein krei gāing nqo nqom yūh, hein mgāe Līg lāi sian dai ke siaox, yūh lūng glung glouig gāing yūh dix, sae rīang gīeh dix mōh jao gāing njang vān ndaex gāing nqo yūh dix.

Mgrong ra, nīad nbrēi yūh jūb Ling dao bang zi dom Lāoh, hein mgāe būi blūd gāing Se hui ju yi.

Hod gah nbēen gīeh jūb gang bu dui vu mōh būi min gah nbēen, būi si lao njū, būi goui līg lāi hmai jei būi sug gah gāing mai gīeh mōh būi hmom hrom lāoh gāing, gīeh jūb ling dao bang zi gū nklog sae rīang rāo dix gah nbēen Ma ke see ju yi, mgiex mian jūb ling dao bang zi hu grax nbēen se hui ju yi goui nqom Jōung gox, mōh ba gīeh grax long hu Dang eix lang mai gāing gian sang gīeh hag diex Gox jia nyōm oud lang goui. Gāing sang lāoh hmom gang bu, ;mōh mgāig gah nqom hod yūh eix num nbēen grax jīie Dang. Jūb gang bu lūng hrom yūh num nbēen grax hu dang gīeh goui hrom gah gāing nqo mai gīeh gēd sōun gon būi gah yūh dix gāing nqo, oud ndaex gai gex kai fang mai yūh gāing sian dai hua gīeh rīang rāo kaix gāing yūh nīe quan, gīeh būi hun nāb yi nang, gīeh nīad glom mglom gāing dīng, jūb gang bu ba gēd gāing nqo sōun jao dix, ba ang bōun yūh mglom gāing jīie dix, nīad joux nīad gīeh līh kaing nklog ling dao gāing yūh heui. Jūb būi dīng gēd sōun jao, si mīe dix mōh laex si mīang, bō ndouh nqag ndouh yāog yung. Rūah sōg sīao gang bu mōh blih houi nbēen min ju, hu grax būi haoh būi hun, nīad yōg gāing hod mgrong nbēen loux ding eix dix sang joux nqom ang ko sīao būi an gix. Sōg rūah jūb gang bu si lao njū lāig ndaex ling dao bang zi, mōh gāing dīng gāing gī si vēui ngai eix pao. Gīeh nbēen tai louh bāox. Nbēen sōg son gīeh būi mgrūm hmom nqom brim ang ko an gix dig dix luan, gīeh laex huei [sic], nbrēi briex rīan hein mgāe jūb nyōm si lao njū dom lāoh hmom. Sib hrom nbrēi sōg rūah dix sīao gang bu nbun mai gang bu gon būi dūx an gix. Nīad yūh gāing lai louh blūd lāig gang bu. Nbrēi yūh nbēen laex leei [sic] gang bu gūad soung dix. Nīad tiad gah lai louh lai blūd gang bu kraox brim bāox dix. Nbrēi briex krom gang bu hoig nāox gāing laex leei dix blag nbēen blag oud gix, gīeh gix yūh gāing bōun yūh dix mai gūad dix, gīeh nyōm oud briex gūad dix, Se hui ju yi sang lāoh sang lāex, sang haog huan, mōh gīeh būi sae rīang rāo dix nīad yūh dīx njū dīx njū. Gāing sang yūh eix gon gīan mglom tang grax. noh ndāeh hrom hri dix gah jūb būi si lao njū. Dom eix boun hein dix sīao nyōm si lao njū eix dom boun bēix gāing si vēui ngai eix sax. Goung qing tuan mōh kaox mgīx Dang mai lien blag kaix sax. kom Dang eix uig, kom se hui uig nbrēi krian krei briex nqag njoun nyōm si lao njū, gīeh gix haog gaex hmom hag, oud ndaex gai gex kai fang mai ndaex gāing nqo sae rīang rāo hein mgāe būi blūd moi ndoi [sic] njū gaing se hui ju yi haoh hun.

Oud gah ndaex yām yūh eix gāing sian dai hua jīie se hui ju yi, nbēen dīeh louh nbēen blug bliag lūd loui rīan dix gon goui si nqeeng boud, ang ndouh gīeh nqom rīan dix npo. Nīe mōh jūb gāo jix gang bu ndaex Dang eix, nbrēi yūh ndaex ndoung ndaex hrom dix si ndong si nqeeng.

Mgrong loui, Tiab hrom hri lom līe mai būi haoh hun, yūh lūng breed gāing lāex gāing si um an gix.

Gon būi haoh hun mōh num ndēe haoh rīang ding rāo mai ba gīeh eix bēix gāing gū jē. Kaix hui ding nbāex gao loui ndaex nbōg loui nāox, num nbēen grax vīex Dang mai gāing yūh Dang kom dee hmom gah gon būi, go lāo dom si ndāeh Dang mai būi haoh hun mōh lāig hrom lom hri dāe heui. Kom nan, eix gah nqag nang, nbēen gāing ling dao si vēui ngai eix mōh gon goui Guang liaox ju yi, sing seex ju yi gāing nqom ang hmom an gix, gāing lūd loui ang kom ai mgrong fax lix, ndaing gīeh njuang Dang eix ang hmom, gīeh nbēen lom krom Dang dix mai būi hun lāex, Dang yuan nbrēi briex dix dōng gū gaex gū būi, oud nbōg mox, oud nbēen mox, gēd sōun hmom gah gon būi hun, nīad li louin giex see jix mgāex dāe, nīad tieb [sic] hrom hri mai būi hun, nbrēi yūh pi ping mai jao dix. Ling dao ji guan mai ling dao gang bu gū nklog, nbrēi blih blag mgrom sog nqag gēd son loux hrom gēd būi hun, nqag krian krei gah ndēe ka būi hun dix, hngiad loux ah būi hun, dieh iag kai hui mai lāi veng jian, bang gāing dīx dēi, yūh kaix rīang rāo eix haoh, vīex num nbēen nqom lāoh mai grax gāing blag būi hun jīie Dang houig ndaex gāing nqo. Nīad gah ndūg ndai Dang jūb Goung hui, Goung qing tuan, fu lian gāing jīie būi haoh būi hun in gix hmom, gīeh nqom mōh gix si nbaeg maox hom blūg [sic] lāig lom lie Dang mai būi hun nīe gaex nīe hmom.

Nīad gāing dog doing mai nqom jāox loux ang ko an gix, mōh gāing dīng gah blag tieb Dang giex būi hun hrom hri dix dāe. Nīad yūh eix si ndong dong gah gī, gah hreeng mai gah gīan gāing in, ndaex mgrong yūh eix gai gex kai fang kom uig, gīeh gah dog doing eix nqom ang ko mai gah joux eix nqom mgrong oud Dang eix. Nīad gīeh Dang yūh dix si ngax nblang mōh gāing dīng dīx mgrong, saex rīang yūh lūng gīeh kaix dou gāing yūh eix goui, gīeh būi hun yi yung Dang eix. Yūh gāing rāeh si ngax, nbrēi yūh nbēen hmom sōun gon būi, mōh go yūh dix gah jūb ling dao ji guang gū nklog, mai ling dao gang bu gū gaex. Dang yian ling dao gang bu, nīe mōh jūb gang bu ba dīng hlaong ndēe mgiex an eix, nbrēi rīan gaex jao dix, yūh jao dix mōh bag baeng, si ndiex mgāe gon brāix dix hmom, vīex būi dog doing nqom jāox gāing ang ko, gīeh gāing nbēen jeng fu eix si ngax nblang mōh gaoh kaing si ndiex mgāe, mōh ndū nqan dix gah fax zi. Nbrēi nīad gāing Dang eix gū nklog mai nīad gah ngai nqag, ji lix jing qax ji gou, jūb Dang yuan gang bu, nīad gah ngai nqag blag būi haoh būi hun, ming ju Dang pai mai būi ang goui Dang par gū jūb ndaex Dang eix. Nīad bang nbēen ra lai mgrōm nqag kom ndaex Dang mai blag brāix uig. Go gah blag bīang houig blag mgreem, go gah mgreem houig blag bīang. Nīe mōh jūb zi fax bu mēng mai jūb ba yūh gāing nqo blag nqom oud gon būi, būi mgiex māe, būi mgiex grāeng in gix. Seed jūb dīe A kuang yūh būi gāing jao dix mai jūb ba yūh gāing lūd an gix, jūb būi yūh gāing jāox vīex loux lāex gīeh Dang mai gon būi eix lāex, ang guang mōh būi yūh gah mox, vīex nbēen Dang ji gox fax nbrēi yūh yāox nqom.

Mgrong boun, nīad nbrēi yūh ji qeng Dang ju zix dom hmom, gīeh Dang yuan blih rīang rāo dix nīad yūh gāing hmom si vēui būi.

Ji qeng ju zix jīie Dang eix mōh num gāing uig mai ndēe dīng rīang rāo Dang eix. Dang vui gū nklog sog yūh gāing goui rīang rāo dix gah, sae rīang rāo yūh Ji qeng Dang ju zix, gīeh mōh gāing grom krom mai ba vīex būi hun yūh gai gex gāing nqo. Ndaex noung qouing nīad gīeh Dang zi bu mōh num gah yūh eix ju zix nklog ndaex qouing. Qouing ming so you zi qi yiiex, nīad blih nqom ndēe dīng rīang rāo Dang ju zix līh, nbrēi mgiex nīad joux nbēen qang jang fu jex zi, ndū nqan dix gah jūb būi gung ren kom hrom kom hri dix. Oud gah ndaex yūh eix gāing grāeng sīao māe jai gū mgrong, hod brāix glong hag diex dix, nīad tiad seed sum Dang ju zix mai nbēen. gāing nqo dom mgrūm dom hmom. Ji qeng Dang ju zix ndaex ji guang, ndaex nyīiex mgāe lāi, ndaex jūb būi sog son ke siaox, ndaex laih jīe in gix, hod gah yūh nqeed nqom jūb dix, nīad nbrēi joux yūh gāing jūb dix hmom. Nbrēi sīb hrom dix gah goung ren, noung ming, jūb būi min lāi nqai jei būi haoh būi. lāoh līe hoig lāig ndaex Dang eix. Yām in goui jūb Dang ju zix dīx nblah ang goui rīang goui rāo. Dang vui blag bīang gīeh būi goui rīang rāo houig dix deem jōi dix.

Oud gah nbāex nbēen yām kraox pao, blag tung goung qang dang yūh gāing nqo si vēui būi kom nīad joux tie dix, nbrēi nīad yūh nīad joux gah hein mgāe mai krei krom dix Dang yuan dom si ndaing, yāog njah [sic] nqom hrom si ma gix hlaong, tie hrom hri nbēen Dang eix nīe hmom, gīeh Dang yuan mōh būi luan. si vēui. Ba goui kaix gāing nqo ba goui kaix rīang rāo, gīeh gix mōh ba hod yūh lūng num nbēen grax Dang dom si ndaing, gīeh sae rīang rāo dix gah gai gex kai fang mai gāing sian dai hua, gēd sōun gon būi log hrom hri dix, tung vīex būi hun yūh gāing grāeng sīao māe jai mai yūh nbēen oud gon būi haoh hun. Oud ndaex Dang uig sae rīang dīng eix yāog vīex būi tai louh hrom gēd dix, gai gex si nblaoh nqom kraox dix. Nāb yung ke siaox, nbrēi yūh lūng yūh lōi, gēd sōun blag būi hun, ndēe dīng, lom lāo krom dix yūh, sīb hrom sīb hri dix, yūh gāing lāoh hmom, sae rīang sae rāo, bō gēd sōun jao dix, gīeh ndēe hmom blag lāoh gah būi Goung qang dang blih dix ndaex yām yūh eix gāing Se hui ju yi veng ming mai jing seng veng ming.

Mgrong puan, Mgiex mian mai nīad yūh nbēen Ming ju ji joung zi dom gian dom mgrūm, dīe rīan nbēen muih hrom lom hri mai nbēen nīad nah [sic] krom krei jīie Dang.

Yūh sian dai hua mai gai gex kai fang mōh gāing ndaing dīng ndāing nū. Dom eix bōun vīex nbēen ji joung bīang ming ju mai nbēen ming ju mgreem ji joung naix dix dāe dom bōun gīeh Dang ju zix gū nklog mai Dang yuan haoh hun sae rīang blih nqom gah hlag hliao dix, dom bōun grom krom nqom hlag hliao Dang eix dāe, bōun gīeh Dang dad vīex grax nbēen hmom gāing ko mai goui dou kaix gāing nqo rīang rāo. tie ji lix mai rīang rāo Dang eix dom rīex, gīeh gāing yūh eix hmom hu blag si vēui dix. Nīad gīeh nbēen ming ju gah ndaex Dang eix, nīad yūh nbēen Dang eix dom rīex, gīeh dīe rīan A kuang ming ju jīie Dang ju zix gū nklog, Dang yuan gū gaex. Nīad dōuh [sic - douh?] vīex grax ming ju ndouh gah ndaex Dang eix. Gīeh loux lāo, hrom gēd, nqom ah Dang yuan pai blih houi dix līh. oud ndaex nbēen Dang eix, nīad yūh nbēen ah loux rūg, bō lāo loux dīeh, gīeh loux lāo mai nqom yūh mōh dāe, mgiex mian dīe rīan A kuang grāi lāo Dang yuan loux hrom gēd dix yāeng nbēen ding Dang jang nan. Ba nkrang jax A kuang ming ju Dang yuan, ba mgud keem loux ah loux bōd Dang yuan, ba yūh grax bog nbīx mai ba ah loux mgud yeen [sic - yēen?] keem bāox, būi yūh nin, mai gāing yūh nin nbrēi sāg yūh yāox nqom. Dang vui gū nklog mgiex mian nbēen ko gah būi hun, ndug ndai gāing nqo dom mgrūm. Gaex jao mox goui loux ang om hrom ang si ngēih, jū noh ndāeh briex hang, mōh hod hom mgrūm yūh loux dad dīng būi hun hang. Mgiex mian yuan jex: Gaex jao Dang yuan hod hom ju zix jīie Dang, būi dūx hod hom būi hun, ju zix blag mgreem hod hom ju zix blag bīang, dang ju zix gū nklog kom uig mai Dang yuan gū gaex hod hom hui ding ndaex quan gox dai biao jīie Dang mai Jōung yang vui yuan hui. Tieh toux nbēen zi youx ju yi, tieh toux ba ang goui ju zix, ba ang goui ji lix, loux ah būi ang yūh. Ba hmaing būi noh ang jū. sang muih dix yūh ga mox yūh, gāing ang ko in gix. nīad ji lix jīie Dang dom nīe mai nīad gāing ji lix jian qax jīie Dang. Dang yuan oud si vēui ji lix jīie Dang mōh om bāox dix gū gaex, ja mōh lūd blag nbēen ji lix jīie Dang, mōh yūh noh yāox nqom heui. Gāing sang yūh ndēe sang si ndāeh Dang eix sax, gon mōh boud sae rīang yūh nbēen goui ji joung gah goui nang Ming ju, goui ji lix gah goui nang zi youx, goui ndēe naix nom krom dix dāe. noh gah goui nang ndēe houi būi loux hrom dix, gīeh nbēen laeng laeh si mgāex hrom būi blih houi dix līh heui.

Nbēen muih hrom lom hri Dang mōh nēix hnam Dang eix heui, oud gah nbōg nbāex si mglēeig yūh gai gex kai fang mai sian dai hua pai, nīe sang gīeh Dang kom uig nīad grax muih hrom lom hri bīang num nbēen grax hu Dang heui. Dang yuan gū gaex nīe mōh Dang yuan gang bu, nīe dīe rīan nbēen muih hrom lom hri jīie Dang mai A kuang Jōung yang, nīe gīeh ndaex hrom gēd nbēen oud eix mōh dīx mu ngīe mal Jōung yang. Ang ndouh jū gāing blaex lāex, grax dang hu dīah kaing Dang goui dīx jē gox. Go gah Jōung yang houig dom ndaex dang vui gū nklog, nbrēi hrom hod yūh nbēen seng hox jīie Dang, ndaex ling dao bang zi, nbrēi seed sum nbēen ra lai nāb yi, ra lai njouih nqan, ra lai ta njū mai ah nēi giex dang ah nēi jao dix, gīeh būi mgrūm hrom mgrūm rīang, yūh gāing. dom hmom. Ling dao gang bu gū nklog tung mgiex mian nbēen yuan jex dom gaex si vēui būi, briex dīe nqom loux dom sīed, dīe rīan blag ndēe dīng būi hun, nīad grax muih hrom lom hri, Dang kom uig dom si mgāex si mgua, muih hrom lom hri sae rīang sae rāo dix, gāing yūh eix dom bōun si ndāeh.

Sōun sang nīad yūh Dang mai joux Dang nqom ndug ndai dix, Jōung yang vui yuan hui jūb ndaex gao nbōg loui, gīeh blag nblāong sang joux «Jōung gox goung qang dang jang qeng» līh, gīeh dai biao da hui lom lāo mai bāox, blag nblāong joux gīeh nbēen yūh Se hui ju yi goui nqom Jōung gox mai dou num nbēen grax gāing jīie Dang bōd dix lāig ndaex, in ndāing dīng jē hlaong jē gah Dang kom uig, mai gīeh Dang krom hrom gēd nqom yūh dix dāe, mgiex mian gah hod grax nblong se hui ju yi goui nqom Jōung gox dom gian.

Jōung yang gu veng vui yuan hui mglang seed sum dix ndaex gao nūm in, hoig ndaing nīe deem jōi Dang jōung yang yūh gāing nqo sōun dīe rīan muih hrom lom hri jīie Dang mai gaex joung nbēen oud, teex tiad gai gax kai fang mai yūh sian dai hua, gix hoig ndaing dīng rīang nīe kaix sōun Dang, sōun Gox jia, sōun gon būi. Jōung yang. gu veng vui yuan hui hoig hngaox noh gah dai biao da hui nbōg in. Go gah hui dīng nbāex gao boun pao, ang lai seed sum jōung yang gu veng vui yuan hui.

Nyōm beix eui, gāing sang gīeh hag diex njū dax eix bōun krom dix dāe, mōh num ndēe oud sōun nbuan kuan ngāo eix gon ming qux Jōung huax, mōh hrom hri ndōg si mīe gon būi Jōung gox kom uig mai kom bāox aig gon geeing bāox ou gon mīex bāox nyīiex nkom yaong ndaex hag diex Taix vuang, Gang Ao mai gah blag brāix kom uig. Yūh lūng nbēen "krom hmom si ndū, dīx mu hag diex nbēen ra jē" bō gīeh nāox dix, vīex hrom rian nīad gīeh hag diex njū dax grom krom dix. Jeng fu Gox jia eix gon nīad dix krom dix mai jeng fu Ying gox giex Fu tao yax gox jia in giex ra mu. Gīeh Siang gang giex Ao meng goi ndīang hmom hmom, gīeh hreeng gaex joung haog huan. Taix vuang mōh hag diex ang ndouh bōun grīeh dix kaing Jōung gox dīx ndaeh, eix teih tiang loux ah "Ra mu Jōung gox" "Jōung gox dīx mu Taix vuang dīx mu" mai "Gox jia dīx mu jeng fu ra mu" ba ang ko in gix, yūh lūng teih tiang gāing loux jīie dix sang gīeh Taix vuang dang juix mōh nong. Eix gon nīad gīeh grax dox lāi, hu rē, yūh lāi mgēe kom ra blag, tiad gīeh gon būi kom ra blag lai louh hu mai gāing grom krom lai louh gū blag gū vang, nīad grom krom blag gāing grāeng sīao māe jai, gīeh grāeng sīao māe jai mgrūm haog si ndū huan kom ming qux gū jē. Eix gon nbāox grāi lāo noh, Jōung goung qang dang si mīe giex Jōung gox gox ming Dang nīad pai houig hu mai bāox, gīeh yīie dix sōg yūh gāing nqo gīeh nqom gōuing ko ra blag gah bāox nīad dix hoig, gīeh nīad dix lom lāo dad loux gah sang mgrūm krom eix hag diex dix. oud ndaex lom lāo dad eix loux sax, jīx dix gīeh jeng dang tuan ti mai būi dai biao gū blag an gix kom ra blag lāig dix lom lāo dāe. oud mgreem loux nbēen Jōung gox dīx mu, gāing ba dix eix jīx dix lom lāo. kom grax blag sang lom lāo eix noh yūh gah mox jīx dix lom lāo tao louing mai Taix vuang blag an, sōg bang fax dou ko gah eix kom ra blag. Si mīe jūb Taix vuang dang jix, hod gah yūh hrom si mīe gon būi hun, dig ba gīeh toux grax sang mgrūm krom hag diex njū dax eix dix, gīeh nbēen lom lēi kom ra blag dix dāe nīad dix pai.

Nyōm beix eui, nbēen Se hui ju yi mōh nbēen kraox kom uig gah ndaex nbēen oud gon būi bīang hag diex, noh jō dix blūd doui nbēen zi beng ju yi mōh diex ba Yēen mōh nbēen ba yūh, mōh blag ding nblong sang hu nbēen heui, Nbēen kraox mox mox gah njāeh dix līh mai gah nīad dix gaex joung haog huan, mōh gaoh kaing yūh lūng yūh lōi, roig hnam yāox būi yūm, lai louh blug blaig ba hmom giex ba ang hmom dix dāe heui. Būi goung qang dang mai gon būi haoh hun, mōh gaoh kaing hein kaing mgāe dix, hoig krom hoig sog kaix gāing yūh grax long dix, gīeh nbēen Se hui ju yi nīad dix hu blag haog huan hmom lāoh. Oud ndaex Gox jia eix, gaoh kaing sae gon būi gū jē kom uig rīang rāo dix, gāing Se hui ju yi haog huan gū si ngāix. Jōung gox mōh Gox jia dīng, Gox jia haoh hun gon būi goui gao yi dīx haoh, Jōung gox goung qang dang mōh dang dīng goui Dang yuan puan hreing hmeem gaex būi. Goui grax haog huan gāing se hui ju yi goui nqom Jōung gox, ndāing dīng jē hlaong njūang gah, gāing Se hui ju yi bīang hag diex kom uig, mai gāing lāoh gāing hmom gah gon būi kom uig.

Go nbōg yām in pao houig dom njū kaix sax, mōh nbāex nbōg yām ndāing lāoh ndāing ko gah sang gīeh hag diex njū dax haog huan mgrūm hmom. Kaox mglom gāing yūh eix gah ndaex nbēen njū gāo sib nūm mōh sang seed sum nbēen kraox blag gāing grāeng sīao māe jai, gīeh bōun yūh nbēen oud eix hoig gah siao kang sui ping yāeng ndīang ra gah ndēe sang houig blag sang haog eix. Gaoh kaing nbāox sae eix rīang rāo dix nbēen dīx nga nūm sax, gīeh nbēen zi du jīie eix gū blag gū vāng mōh nbēen zi du gaex joung hmom lāoh. Oud kaix an sax, houig gah njū kaix yām koub Dang eix Jōung gox dīx yīeh nūm sax, gīeh eix bōun houig gah ndīng loui yāeng loux gēd eix dix sang haog huan sax, gīeh eix boun yūh sian dai hua jīie Se hui ju yi. Būi Dang eix kom uig mai gon būi gū jē kom qouing gox, oud mgreem ndug ndai Dang Jōung yang eix. nīad mgiex daix mian jāong bāox eix, muih hrom lom hri mai bāox dix, gīeh eix krom dix npom dāe, grom dix sōun dāe, gīeh hrom hri eix mōh maox dīx nyāing, lai nbraeg [sic] daix bāox eix yāog man qix vīeh dīng yūh se hui ju yi goui nqom Jōung gox dom hlaong, sae rīang rāo eix, vūd eix hu blag hlaong lāoh si vēui eix pao!