Yāog Qix Jee Deng Siao Ping Li Lun Dom Hlaong Nteen Yūh Gāing Se Hui Ju Yi Goui Nqom Joung Gox Lāig Ndaex 21 See Ji Gū Blag

Loux grāi ndaex hui dīng dai biao Joung gox goung qang dang kom meng nbāex gao boun (sic - gao puan!) (Nūm 1997 kix 9 ngāix 12)
Jiang Jex Ming

Ndēe Līh Lāi Ming Qux Ndaex Ying Nang

Gaing Lāi

Dix. Mgrōh Mgrong Hoig Long Mai Gāing Si Vēui Yām Sang Si Ndēed See Ji (2)
Ra. Gāing Hoig Yūh Eix Ndaex Puan Num (8)
Loui. Lix See Di Veui Deng Siao Ping Li Lun Mai Hog Sang Jee Dao Noh Gāing Yūh Eix (16)
Boun. Mgrōh Mgrong Grax Hu Mai Gang Ling Se Hui Ju Yi Nklog Njaeh (25)
Puan. Jing Ji Ti Jee Gai Gex Giex Jing Ji Fax Jang Jang Nyox (36)
Liah. Jeng Jee Ti Jee Gai Gex Giex Ming Ju Fax Jee Jian Sex (57)
A Liah. Veng Hua Jian Sex Se Hui Ju Yi Goui Nqom Joung gox (67)
Ndaix. Nteen Yūh Gox Jia Rōub Naix Dix Dāe (76)
Ndim. Gox Ji Sing See Mai Jeng Qex Yūh Blag Brāix (81)
Gao. Joung Gox Goung Qang Dang Sang Lāig Ndaex Seex Ji Kraox (86)


1998

ISBN 7-5367-1580-3

Bāox būi haoh būi hun:

Pao, ex dai biao Jōung yang vei yian hui nbāex gao boun grāi loux gah hui dīng.

Hui dīng dai biao Joung gox goung qang dang kom mēng gao nbōg puan mōh hui ndaing joung yao dīx mu, mōh hui doud blag vēui doui blag kaix, hui bao jeng Dang eix hod lōng kaix grax ah Deng siao ping, nqob hrom hri dix hod grax ko lōng eix kaix Hui dīng dai biao Joung gox goung qang dang nbāex gao dīx nbōg loui nāox.

Ba sang grāi eix ndaex hui dīng in nbōg in mōh: Hod grax nqī [sic] Deng siao ping li lun dom hmom, gīeh gāing Se hui ju yi goui nqom joung gox nīe vīeh va si ndaing ndaex 21 see ji.

Grax sang hod ndaing joung yao. Grax sang hod mōh nblōng sang hu, mōh rīang gaex jao eix. Hod eix grax kaix Hui dīng dai biao Joung gox goung qang dang nbāex gao dīx nbōg loui ang lu lieh, hoig mōh hod eix grax nqī Deng siao ping li lun ang lu lieh. Kaix mgrai ngai Deng siao ping toung jee kaing eix, Dang yian kom uig dee mōh nīe briex hrom hri dix gū gaex ndaex būi, yūh hrom dix joung, dang yūh dix si ndong gah grax lōng dix, hod grax nqī Deng siao ping hmom hmom.

Sang gīeh gāing yūh eix lāig hmom ndaex 21 see ji, dee mōh nqob nbōg yām gaex bō gīeh lūan, nīed [sic] sae rīang hu si vēui bō hod mgrōh mgrong brim, hod mgrong gīeh Jing ji jing sex mōh mgrāeng gāing, nbāox gīeh Jing ji ti jee gai gex haog nklog kraox, yūh Jeng jee ti jee gai gex nīed luan si nbīe, Jing seng veng ming nīed yūh joung, nu naix deem mgō bāox dix gū blag, gīeh gāing nqo mai gāing dang jē hāog [sic] gū blag. Yūh eix in mōh mgrāeng, mōh nbēen oud eix ba gīeh, mōh hrom gāex [sic] gon būi kom mēng.

Dix. Mgrōh Mgrong Hoig Long Mai Gāing Si Vēui Yām Sang Si Ndēed See Ji

Yām hoig ndēix lūan 20 see ji pao, kai hui Dang eix kom mēng, Dang yian hoig dōng ba yūh nin uig: Dang eix mōh ba bōun seed num sum rīah eix gon Jōung huax ming qux kom mēng heui.

Njāeh nūm 1900, Lien ndaix mu Gox jia houig dix buing Hag diex Bex jing, Jōung huax ming qux hoig jō gāing lāex gāing leeing, Gox jia eix ndēix mgrai nyīex yāong eix ndēix mōg, houig nūm 2000, gon būi Joung gox oud mgreem Se hui ju yi hoig nīed yūh dix mī lāoh, yāog ndīang dīng dix hu grax haog huan, mōh yām gīed haog huan dīeh louh Joung gox dix ndaex di yīeh nūm.

Kaix nāing pein, Joung gox hoig dīeh dix mōh Hag diex nai dīx mu. Jōung huax ming qux sang yūh gāing dīng ra mgrong: Dīx mgrong mōh gīeh Ming qux dang seed sum dix mai gīeh gon būi gai fang dix uig. Dīx mgrong mōh gīeh Gox jia mī lāoh haog huan gīeh gon būi mgrūm mī kom uig. Gāing an blag vēui hoig douh gāing an blag kaix ih grax, hvad noh in mgūang.

Ndaex dīx yīeh nūm in, grax hu gon būi Joung gox hoig dīeh louh dix loui nbōg, līh būi dīng loui gaex: Sun joung sang, Maox jex doung, Deng siao ping.

Nbōg njāeh mōh Sing hai gex ming, hoig bōun blu bliag nbēen Jing ju yūh Joung gox mīex hreing nūm mox nieh. Mōh Sun joung sang ba ling dao. Noh njāeh dix ah: "Nīed yūh Jōung huax haog huan" mgūm loux in, njāeh dix yūh Jing dai ming qux ming ju ge ming līh. Sing hai ge ming ang nyāng bōun dīeh nbēen brim oud Joung gox mai hog ka gon būi dix, kom nan hoig baoh si vīex grax sang haog huan Joung gox npang, gīeh nbēen ang ko grax ang njīed [sic] an gix ang lai gaex rīah.

Nbōg ra mōh bōun qeng lix giex Jōung huax reng ming goung hox gox dix mai bōun seed sum Se hui ju yi dix. In mōh kaix bōun seed sum Joung gox goung qang dang dix, mōh jūb Maox jex doung gix ling dao nbāex njāeh ba hoig yūh. Go kaix Bex fax, Tu di ge ming, nāing buing Hox rom mai nāing gai fang, bōun dēed keem Di gox ju yi, Foung jian ju yi, Guang liaox jee beng ju yi mgōng loui mu, gon būi Joung gox bōun dix jūng njūng kaix an, mai haog gah grax njāeh Sing ming ju ju yi houig gah Se hui ju yi, ndaing bōun gāing Se hui ju yi yūh dix mīex nyāo. In mōh gāing dīng gāing bēix ang Joung gox sax bōun yūh dom yām go Hag diex dix nāox.

Nbōg loui mah Gai gex kai fang, sae rīang dix gah gāing Se hui ju yi sian dai hua. Mōh jūb Deng siao ping gix ling dao nbāex ra ba toung būi hun yūh. Oud bīang gex ming giex gāing yūh eix kaix bōun sum Gox jia dix, Dang eix jūng jiex gāing hoig yūh dix njēe nblāong, hoig bōun hu grax kraox Se hui ju yi goui nqom Joung gox. Gāing haog huan Se hui ju yi yūh Joung gox, hoig yāox būi noh gah ngai dix bīang Hag diex uig.

Njāo bōun dīeh louh Joung gox dix ndaex dīx yīeh nūm in mōh :Dāe mōh Joung gox goung qang dang ba dāeg bōun vīex gon būi Joung gox yūh dix gaoh jūng, yāox dix gai fang mai bēix gāing Se hui ju yi, dāeg bōun yūh grax Se hui ju yi goui nqom Joung gox ndouh, gīeh Ming qux haog huan, Gox jia mī hmag, gīeh gon būi nyōm oud si u goui.

Oud yām sang houig See ji kraox pao, gāing nū gāing gin gon haoh si vēui ngai eix, tiaox jian hmom mai nbōg yām ko gah ndaing haoh nang. Yūh dix dom dōng dom yāox ba yūh nin: gāing lai lah [sic] yūh būi bīang Hag diex hoig ndaing gin, ndah eix kaing Gox jia mī blag Jing ji, Pi nyā hoig ndaing mu māg yūh hrom eix, kui nang eix gon ndaing haoh. kom nan eix gah yāox nang: Dīx, gīeh Hag diex si ngēih mai gīeh gāing nqo haog huan hoig mōh ba mīe būi bīang hag diex uig, nbēen oud gon būi bīang Hag diex haoh jē haoh jōng, dee bōun gīeh Hag diex si ngēih lang hmom. Bīang Hag diex gū si ndāeh si ndū Pi nyā gex ming hoig haog huan gū ngāix gū som, gāing gū jē gah nīed dix haog. In gix hoig mōh tiaox jian hmom gah eix. Ra, kaix seed sum Gox jia dix nīe mōh ndaex dīx nga nūm nin, rīang Gox jia eix gū blag gah hoig ndaing haog, Gai gex kai fang hoig līh eix ih tiaox jian hmom gah gāing Sian dai hua, yūh blag See qang mai blag gaoh māe nīed dix vīeh hvang, rīang gon būi mīex hreing hmeen mox hoig bōun nblih dix līh. Loui, ba gin si ndaing mōh, Dang eix hoig bōun seed sum mgrong grax ko njied [sic] gah grax Se hui ju yi goui nqom Joung gox. In gix hoig mōh ba dāeg yāox eix ngāix gah mōh ba ang sax yāox mglang ga in mai tiaox jian ang nyāng gūb nāox.

Bōun ang eix bōun nqob nbōg yām, yīe mōh ba ying siang Gex ming giex Jian sex yūh eix heui. Mglang ga in nāox eix hoig bōun nqob nbōg yām dīng, gah hoig nai nang nbōg yām. Dang eix kom uig dee mōh nqob hrom dix gū gaex pao, nqob nbōg yām yām uig See ji hmom hmom, yūh ndīang jāong kraox dix joung njūng.

Gaog nboun [sic - Goug nbuan !?] See ji blag vēui, mux biaox eix mōh, nbōg njāeh ndaex gao nūm yūh Gox ming seng qang joung jeex hlaong kaing nūm 2000 dīx dob, yūh seng hox gon būi nīed hmom, yūh Se hui ju yi see qang jing ji ti jee nīed gaex nīed hmom; kaix an nbāox sae rīang dix gao nūm, houig yām seed sum Dang dix dīx yīeh nūm, gīeh gāing nqo gū jē nīed dix haog huan, Jee dū gū jē nīed dix gaex joung; Houig yām blag See ji yām seed sum eix Gox jia dīx yīeh nūm, yūh ndēix mōh Sian dai hua uig, yūh Gox jia eix mōh Gox jia Se hui ju yi Mī lāoh, Ming ju, Weng ming dīx mu. Om ba ah Deng siao ping: "Pao, tiaox jian ndaex gox jia hoig mgrūm, Huang jing blag brāix gah hmom, nbāox nang ndēe hmom Se hui ju yi rōub rīang dix yūh gāing dīng, oud ndaex grax yūh eix Sian dai hua kaix in sax, gāing yūh eix dee nīe pai, siao yix dee nīe hmom ra loui nklog, in dee bōun yūh dix, eix gah bōun yūh nang. Eix dee mōh yūh dix goui hrom vāo hrom dīng yūh nin!"

Ra. Gāing Hoig Yūh Ndaex Puan Nūm

Njāeh nūm 1992 Deng siao ping grāi loux blag jō seih mai kaix kai hui Dang kom mēng nbāex gao bōun ndaex puan nūm in, ndaex puan nūm in mōh ndaex puan nūm bōun bēix eix gāing yūh dix gū mgrong. Ndaex puan nūm in, Dang eix ndug ndai Ming qux gū jē, bōun dīe Jeng jee foung bo līh gah yām sang uig beid sib nūm mai yām njāeh gao sib nūm dix, vīex gon būi nīed lōng grax Se hui ju yi goui nqom Joung gox gaex joung; ndaex puan nūm in; see siang būi nīed dix gai fang, rīang būi nīed dix dīng, Gai gex kai fang mai gāing sian dai hua yūh eix nīe haog gah nklog kraox; ndaex puan nūm in, oud mgreem yūh dix Se hui ju yi see qang jing ji nīed haog huan, hoig bōun joux si nax Gai gex, Fax jang, veng ding in gix, hoig ndaing bōun dou gāing yūh dix gū blag gū vāng; ndaex puan nūm in, oud mgreem pai dīeh louh nbēen blag brāix dix, di veui Gox jia eix gah nīed dix hlaong nang.

Hui dīng dai biao Dang kom mēng nbāex gao boun yūh jiex qex dīng jē līh loui mu :dīx mu mōh nqob nbōg yām gaex sīed, yūh dix pai haog huan; ra mōh grāi si ndong ndēe sang houig Jing ji ti jee gai gex yūh Gox jia eix mōh seed sum Se hui ju yi see qang jing ji ti jee; loui mōh bōun gīeh Se hui ju yi goui nqom Joung gox ah Deng siao ping mōh ba ndug ndai Dang eix kom mēng. Njāo sang yūh dix hod jing seng hui dīng dai biao nbāex gao bōun, Jōung yang hoig kai hui a līah nbōg, grāi hog sang yūh eix Se hui ju yi see jang jing ji ti jee, hog sang yūh eix Dang, grax sang hu mai nklog sang houig eix gah" jiu vu" mai nūm 2010, hog sang yūh eix gāing Jing seng veng ming gāing dīng gāing hlaong an gix. Ndaex puan nūm in gāing yūh Dang eix kom mēng mōh, nīed dix' hod mgrong hoig din Dang gū blag gū vāng, nbrīe dix yūh hog din hui dīng dang kom mēng nbāex gao boun, hod mgrong "Mgīex nbōg yām gaex, yūh gai gex hu, nīed baoh braog bro vīeh, yūh gāing haog huan, yūh nbēen oud joung njūng" dom hmom, Vux jeex veng ming giex Jing seng veng ming hoig nīe hu gū blag. Rīang gāing yūh Gox jia eix, rīang Gox jia eix mai seng hox gon būi, hoig haog gah nklog kraox.

Ndaex puan nūm in, gāing nqo yūh eix gah hoig ndaing haog huan. Njāeh nūm 1992 houig nūm 1996, gāing yūh Gox jia eix dīx yīeh sōun hoig haog gao ra sōun haoh, hoig gīeh Jing ji pai huan, gah bōun yēen Toung ho poung jang nang, ang gīeh gāing yūh eix dīng haog dīng krub. Mgrōh mgrong jing ji yūh eix gah bōun tiaox jeng dix hmom. Gāing Noung nyiex gah nīed nbāox dix, dou ma dou goi yūh eix nīed dix haoh. Sui li, Jiao toung, Toung sing an gix mai Gang tiex neng yian an gix gah nīed dix haog. Jing ji blag Doung bu nīed dix haog, blag Jōung si bu gah hoig pai huan. Ji hua yūh eix ndaex "Bax vu "hoi hoig, ji hua" Jiu vu" gah hoig ko njāeh dix.

Gai gex kai fang nbāox haog nklog kraox. Hod hog ko yūh Se hui ju yi see qang jing ji ti jee, nīed yūh ndīang dīng gai gex Qaix jeng, Sui sou, Jing rung, Voi mao, Voi hui, Ji hua, Toux jee, Jia gex, Liux toung, Ju fang mai Se hui bao jang an gix nīe hu, rīang See qang gah ndaex jee yian peix jeex gah nīed dix giang [sic], mgrong houng guang tiaox koung gah hoig bōun seed sum dix. Gox yiu qi nyiex gai gex oud bīang ndēe qe dix di yūh hoig bōun nīed dix hu si nbīe. Yūh Goung yiu jee mōh rong Jing ji gū jē mgrūm haog huan gah hoig bōun yah dix. Jing ji blag brāix, Pi nyā rōum naix dix nīed dix vīeh, Lāi mgēe blag brāix mai Māe sīao blag brāix gah hoig nīed huan, Māe yam gox jia nīed dix nīe.

Jing seng veng ming jing sex haog gah nklog hlaong. Blag yūh Ko ji, Jiao yiux, Veng hua, Veui seng, Ti yiux mai Ji hua seng yiux in gix gū blag hoig ndaing bōun rīang rāo dix. Gāing blag sian quang mai gāing si ndiex hoig nīed dix joung njūng. Se hui ju yi ming ju giex Fax jee jing sex gah hoig si ndaing pai, hoig yūh Fax lix giex Fax jee ko mai mgrōh mgrong Se hui ju yi see jang jing ji, nīed joung yūh gāing jee fax giex see fax. Rīang muih Gox jia gū blag gah nīed dix haog huan, mgrong muih nāb Ming qux gū jē bāox dix gah nīed dix gaex. Krom kreh [sic] si ngēih oud ming qux gū jē mai bāox dix hoig mōh ba joung yūh Gai gex giex gāing yūh eix.

Gox fang sian dai hua yūh eix gah hoig nīed hu. Rīang Lien eix nīed dix dīng. Oud mgreem bāe dix Gox jia si ngēih oud, gīeh Gox jia ndēeih naix dix dāe mai blag yūh gāing Gox jia, deem mgo gāing jāox gāing leeing jo būi an gix, Lien eix hoig ndaing hmom ba yūh.

Seng hox gon būi hoig nīed nkaog dix hlaong. Seng hox būi oud ndaex Jēi ndaex dīx yīeh sōun hoig nkaog dix a līah sōun ra, būi Noung quing ndaex dīx yīeh sōun nkaog dix puan sōun a līah, mōh nbog ndaing pai haog dīx nbog. Ndaex laih mgēe grāeng gū jē hoig nāog gah, Grāeng krai brīex brēem ndēe id ndēe dūm gon būi an gix hoig ndaing dīeh dix mīex nyāo. Māe hnang quing būi gah nīed dix nīe. Būi houd ka dix ndaex Noung quing gah Gox jia eix hoig ndieh loui hreing ra yīeh hmeen.

Ndaex puan nūm in, eix gah hoig yūh gāing hox ping tung yix Gox jia dix luan mīex nyāo. Jeng fu eix hoig boun dēei Siang gang houig, hoig boun pag gāig nēem būi gaing aing būi ngai eix gon Jōung huax ming qux ndaex dīx yīeh nūm, eix mgāex hrom kom grāi dix Dax ndū douh grax Yīex ndū nbang laih dix hmoung pao. In hoig mōh gāing ndaing mgāex hrom eix gon būi Joung gox kom uig gah dīx mgrong heui, gah bīang Hag diex gū si ndāeh būi gix gah ndaing yāog yō nang.

Eix yūh hrom dix joung kom long dix grax dang ko nbēen dang jo gah jao dix, nīed yūh grax hmom vēui Gai gex kai fang giex gāing Sian dai hua yūh dix. Rīang jao Gox jia eix gah hoig dix dīng.

Eix hoig nīed dix yūh gāing Dang hmom. Dang yian kom mēng sae rīang dix mgāe dix gah li lun Deng siao ping ba mōh Se hui ju yi goui nqom Joung gox. Gāing blag yūh ling dao mai Gang bu gah hoig ndaing pai, būi si mglaoh njū mīex nyāo hoig lāig yūh ling dao. Gāing si ngax Dang mai Nāing nteen ba jōun ba lu liag gah hoig nīed dix hu si nbīe. Gāing jū jeex blag mgreem gah hoig nīed joung, Goung qang dang yian mōh jao ndug ndai būi. Seng hox ndaex Dang nīed hu blag Jee du hua, Gui fang hua.

Eix gah hoig yāox, grax sang lōng mgrong sang hu gon ndaing nū ndaing kui nang, gāing yūh eix gah gon goui ndēe ang ko ndēe ang gūb. In gix mōh: gāing yūh eix blag Jing ji su jeex ang mgrūm hlaong siao yix gah ang hmom, Jing ji jiex gou gah ang ko hu, gon goui Gox yiu qi nyiex dīx nblah ang bīen [sic] jīx haog; būi hun ang nyāng ko hrom gah blag Dang foung, Jeng foung, Se hui foung qi mai Se hui jee ang in gix, ba nbrīex ba si um, ba nai brīex nai brēem in gix gon nīed dix nīe, Guang liaox ju yi, Sing see ju yi, ba dīeh ba lu liag an gix gon ndaing gin; hog sang mgōuih rīang gah ang nyāng si ndong, blag haog huan gāing gū Hag diex gah dang kaing bāox dix, seng hox būi oud ndaex Jēi dīx nblah gon ndaing kui nang; gon būi nīed nīe, Jing ji nīed haog huan hoig gīeh Jee yian mai huang jing oud eix nīed lāex. Eix dee mōh ju yi dix blag in gix, nbrīe hrom hri sae rīang rāo dix gai jiex dom hmom.

Ndēeih mgāig eix gāing hoig yūh dix ndaex puan nūm in, hoig son dix mōh nbōg yām hmom Gai gex giex gāing yūh eix. Jao ndug ndai Dang eix hoig bōun lai lāig ba brim giex ba kraox, hoig gīeh Grax lōng, Fang jeng, Jeng qex yūh eix dod dix mōh maox dīx nyāing gah gīeh nang nbēen oud eix gex joung, hoig bōun qu lī veng tix dīng gah ndaex Gox jia mai blag brāix, gaex yūh mai haog huan yūh jeng qex hod eix kaix hui dīng Dang kom mēng nbāex gao dīx nbōg loui, gon būi hun eix ndaing mgāex, būi gah ndaing yāog yō blag brāix. Ba yūh eix ndaex puan nūm hoig bōun jeng ming, jiex qex yūh hui dīng dang kom mēng nbāex gao boun ndaing ko, Dang eix hoig dang bōun yūh gāing sang yūh dix. Ba bōun eix ndaex puan nūm, hoig mōh Dang kom uig mai gon būi haoh būi hun kom mu ba sae rīang dix yūh līh. In hoig bōun seed sum num gāing sang yūh eix blag kaix sax dom gaex, hoig bōun krom ba ko gēd ko yūh eix, dee nīe si lao yūh hrom eix nbāox hu yūh ba kraox ba dīng ba hmom.

Loui. Lix See Di Veui Deng Siao Ping Li Lun Mai Hog [sic] Sang Jee Dao Noh Gāing Yūh Eix

Oud nklog kraox yūh eix Gai gex kai fang giex Sian dai hua Se hui ju yi, oud gah grax sang lāig eix See ji kraox, dee mōh yāog Qix jee Deng siao ping li lun dom hlaong, vīex Deng siao ping li lun hu jee dao gāing yūh eix gū blag. In mōh ba hoig bōun joung jiex Dang eix noh gah nbēen yūh dix grax long dix.

Joung gox goung qang dang mōh Dang ndaing ndēh hrom dix vīex li lun hu jee dao gāing yūh dix. Kaix yāox gon būi Joung gox Ma kex see liex ling ju yi, nbēen oud gāing yūh Joung gox hoig kraox dīx daix ngīe. Ma kex see liex ling ju yi naix dix mai gāing yūh Joung gox hoig gīeh gāing yūh Joung gox pai huan dīx daix ngīe ra nbōg. Dīx nbōg mōh boun jeng ming noh hog sang yūh nbēen oud giex gāing yūh Joung gox, jao njāeh nbog in mōh Maox jex doung, Dang eix ah Maox jex doung see siang gah. Nbōg ra mōh li lun Se hui ju yi goui nqom Joung gox, jao njim noh mōh Deng siao ping, Dang eix ah Deng siao ping li lun gah. Li lun in giex hoig rōum naix hrom gēd gāing yūh Dang eix giex gon būi eix.

Dang njāeh dom yām nbang di dix nāox, hoig gīeh Ma kex see liex ling ju yi mōh jao nqi dix yāox grax jax dix yāox nbēen. Go kaix Juing yi hui yi giex Yian ang jeng foung, hui dīng Dang nbāex a līah vīex Ma kex see liex ling ju yi giex nbēen oud Joung gox naix dix dāe yūh mōh Maox jex doung see siang, gīeh mōh jao nqi Dang ih grax. In mōh Jiex qex yūh kaix joung jīex dix nbēen oud Dang ndaex dīx nga nūm boun. Pao, hui dīng Dang nbāex gao dīx, gao ra, gao loui nīe mōh nbāex gao boun, Jōung yang hmaing sae Deng siao ping li lun lāig ndaex Dang jang gah nbāex gao puan, gīeh Deng siao ping li lun mōh ba nqi Dang eix ih grax, grāi si ndong noh ah nin: Joung gox goung qang dang gīeh Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang, Deng siao ping li lun mōh ba nqi dix yāox grax. In mōh Jiex qex yūh mai joung jīex dix nbēen oud Dang ndaex Gai gex kai fang giex Se hui ju yi Sian dai hua dīx nga nūm haoh. Yūh jiex qex in līh, hoig mōh sang gīeh Jōung yang giex Dang ba njāeh Deng siao ping dix yūh, ba mōh Se hui ju yi goui nqom Joung gox nīed nteen yūh lāig ndaex See ji kraox, gah mōh nang hrom gēd hrom mgrūm gon būi kom mēng.

Nbēen oud eix gah hoig bōun jeng ming, Deng siao ping li lun mōh ba blūd ba nīed yūh Maox jex doung see siang haog huan, mōh li lun ko njied ndug ndai nqi ngāox gon būi Joung gox ih grax si ndong gah Gai gex kai fang mai gāing Se hui ju yi Sian dai hua. Oud gah nbēen kraox Joung gox, dee mōh vīex Max kex see ju yi giex nbēen oud Joung gox naix dix dāe mōh Deng siao ping li lun, kaix ang lai goui li lun dīd dix bōun gai jiex grax sang hu giex Se hui ju yi. Deng siao ping li lun mōh Ma kex see ju yi ndaex nbēen kraox oud Joung gox, mōh Ma kex see ju yi oud gah nklog kraox haog huan Joung gox.

Njāo mōh Deng siao ping li lun Ma kex see ju yi ndaex nbēen kraox oud Joung gox, mōh yūh nin:

Dīx, Deng siao ping li lun hod mgrong Gai fang see siang, seex see qiux see, hod mgrōh mgrong brim gah dig ba ang ko, nīed yūh Ma kex see ju yi lāig gah nklog kraox. Seex see qiux see mōh nyōuig nyōng Ma kex see liex ling ju yi giex Maox jex doung see siang heui, gah mōh nyōuig nyōng Deng siao ping li lun nang. Nūm 1978, loux grāi Deng siao ping «Gai fang see siang, seex see qiux see, krom bāox dix hu blag vēui» in, mōh loux dīng loux goui si ob kaix hoig "Veng hua da gex ming", yām sang sōg Joung gox grax ko gah dix, kaix hoig dig nteen būi "Ra mu ja mōh", kaix hoig bōun sōg eix grax kraox grax hmom, bōun yūh eix Se hui ju yi goui nqom Joung gox nīed hu si nbīe. Nūm 1992, loux grāi Deng siao ping blag Nang fang, mōh loux dīng loux goui si ob gah yām gīed dīeh nbēen dix bīang Hag diex, kaix hod eix mgrong hui dīng Dang kom mēng nbāex gao dīx, kaix yah maox vīen hrom būi gix mīex mglang mox, gīeh Gai gex kai fang giex gāing Sian dai hua haog gah nklog hlaong dīx nbōg. Yām sang lāig eix gah See ji kraox pao, oud mgreem jō eix gāing nū ang dix sax jō, Deng siao ping li lun hmaing eix yūh hrom dix dom joung mai yāog nkaog hrom Gai fang see siang, seex see qiux see dom hlaong, goui ang goui ndēe ih gah sang yūh eix gāing nqo haog, goui ang goui ndēe ih gah nīed yūh eix rīang Se hui ju yi gox jia joung, goui ang goui ndēe ih gah yūh eix seng hox gon būi nīed hmom in gix "loui mu goui ndēe ih "hu ndīex gāing yūh dix, nīed yūh gāing yūh eix haog nklog hlaong.

Ra, Deng siao ping li lun hod mgrong Ko sox Se hui ju yi, nqob mgiex "Se hui ju yi mōh ba dix, sang yūh Se hui ju yi gah mox" mgrong dīng in, bih bai beng jeex Se hui ju yi, gīeh hog dōng eix Se hui ju yi bōun haog gah nklog kraox nklog Ko sox. Gai fang see siang ah eix yām in, mōh sang yūh eix see siang dix gai fang blag in heui. Se hui ju yi yūh gah mox gah jō ba lāex ba leeing vēui Gai gex kai fang ndīx, kaix Gai gex kai fang eix gon nbāox jō nang ba lāex, ah dom ndēe uig mōh ang eix nyāng si ndong gah mōh Se hui ju yi ba dix, sang yūh noh yūh gah mox in gix. Yūh Gai gex gū blag, njāeh gah Gai jix dou jēng houig gah yūh gāing Jing ji mōh mgrāeng gāing, njāeh gah foung bi bang foung bi houig gah Gai gex kai fang, njāeh gah Ji hua jing ji houig gah See qang jing ji, njāo dīeh nbēen. oud eix dix gah ndaex dīx nga nūm in, mōh dāeg dōng eix grax sang hu dix, dāeg dong eix dix mōh Se hui ju yi, grax in gix eix dee gon nīed dix lōng noh sein.

Loui, Deng siao ping li lun vīex Ma kex see ju yi hu mgāig nbēen Hag diex, mgāig nbēen oud gon būi, hoig si ndong gah nbēen oud giex gāing bīang Hag diex, si ndong gah gāing ko gāing lūd yūh Se hui ju yi Gox jia bīang Hag diex uig, si ndong gah gāing yūh Gox jia dāeg haog, si ndong gah maox douing Gox jia mī an gix, ko gēd noh gū blag, jīx dong noh gū jē. Dīeh louh nbēen Hag diex dix ndaing pai, nīe mōh blag dīeh louh Ju yi pi nyā dix hoig dīeh louh yūh seng hox gon būi mai bīang Hag diex uig, vīang mōh būi Gox jai mox, ja mōh noh būi Ma kex see ju yi dee mōh nbrīe dix hod hmom. Deng siao ping li lun hoig mōh hod mgrong in hu din grax sang hu Dang eix mai gāing sang yūh eix blag brāix, hmaing eix vīex hrom gēd kraox dix hu yūh dix dong, hod yāog Ma kex see ju yi, gon ah nin mai dom yūh nin dom dāeg mōh Ma kex see ju yi di dēi, hod sēe lōng mgrōh ang dīeh ang louh dix dee lox hou gah dee seex bai. In mōh jing seng Deng siao ping li lun gah nbēen oud eix ngāix heui.

Boun, rōum dix ah, Deng siao ping li lun hoig gīeh li lun Se hui ju yi goui nqom Joung gox mōh ti si kraox dīx mū. Noh oud mgreem hoig mōh Hox ping giex Fang jang rong nbēen oud eix ngāix, oud mgreem Gai gex kai fang mai gāing Sian dai hua yūh eix, oud mgreem joung jiex dix ndēe bēix ndēe lāex Se hui ju yi yūh Gox jia eix mai mgāe dix gah ndēe lūd ndēe ko yūh Se hui ju yi Gox jia dang, dom dāeg vah dom dāeg bōun haog huan. Noh dāeg bōun grāi si ndong grax sang yūh Gox jia eix Se hui ju yi, nklog sang houig eix, gāing sang yūh eix, hog sang sae eix rīang dix, tiaox jian blag brāix, jeng jee bao jeng, ndīang sang hu eix, hod sang ling dao Dang eix, rīang sang siao eix mai hog sang toung yix eix Gox jia in gix, vīex Dang eix din grax sang hu dix gah nklog njāeh Se hui ju yi. Noh hoig si ndouh ndaex Jex sox, Jeng jee jing ji sox, Ko sox Se hui ju yi an gix, uig jō Jing ji, Jeng jee, Ko ji, Jiao yiux, Veng hua, Ming qux, Jing see, Voi jiao, Tung yix jang sing, Jian sex eix Dang an gix gū jē, gah mōh ba sang rōum dix yūh haog huan dīx jē.

Deng siao ping mōh būi Ma kex see ju yi. Noh oud kom gīeh dix eix Jōung huax ming qux bōun njūng dīx gaex bīang Hag diex mai bōun dix gai fang, oud kom gīeh dix Se hui ju yi jee dū Joung gox bōun seed sum dix, oud kom gīeh dix Gai gex kai fang giex Sian dai hua yūh Joung gox nīed hmom, hoig hruad noh nēix hnam dix gah. Noh hoig dox gaex dix gah gon būi Joung gox kom mgō, yūh jīe būi hun oud ndaex hrom ndaex hri dix. Ndēe ndaing dīng yūh noh gah Dang, gah gon būi, gah Ma kex see ju yi, ba ndēh noh eix yāox mōh Deng siao ping li lun heui. Li lun in, hoig haoh ndaex Lāi diam noh an kix, hui dīng dai biao dang nbāex gao dīx nbōg loui mai lai nbēen Dang eix giex Gox jia eix an gix.

Ma kex see ju yi mōh Ko sox, noh hoig brīe dix hod mgrōh mgrong gāing ko gū blag. Nbēen oud kom dīeh louh dix gū ngāix, hog ndaing dīeh louh dix ndaex dīx yīeh nūm. in eix hoig ang lai dōng gox sang ah dix gah. Yūh nin, Ma kex see ju yi dee mōh hod haog huan mai Seex dai, Seex jian mai Ko sox nang, ang dāe gāog ang jīx louh dix nan. Hog sang mgāig sang mgāe eix dix gah Ma kex see ju yi, in mōh sox foung dīx mū: Geem mōh sang hod sang siao eix noh kom mū, geem mōh sang ih eix ba gēd Ma kex see ju yi hu yian jiu mai gai jiex gāing yūh Joung gox. Maox jex doung hoig grāi ndaex Yian ang jeng foung ah nin: "Dee mōh yūh blag yian jiu gāing yūh giex nbēen oud Joung gox mōh mgrāeng, gīeh Ma kex see liex ling ju yi mōh ba nqi eix ih grax, dig nteen fang fax gāog kom yian jiu dix Ma kex see ju yi. "pao eix ah sang vīex dix Deng siao ping li lun hu jiao yiux Dang eix kom uig, ah sang mgāe dix gah Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang, ndaex mgrāeng mōh sang mgāe dix gah li lun Se hui ju yi goui nqom Joung gox, dee mōh nīed yūh noh haog huan heui. Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang ang bōun dix dig, dig noh hoig mōh dig eix num rīah dix. kom nan dee mōh yūh gāing yūh eix gāing Gai gex kai fang giex Sian dai hua, gāing dāeg yūh eix pao mōh mgrāeng gāing, siao li lun Ma kex see ju yi hmom, gēd gāing yūh dix si ndong, gēd gāing kraox gāing dāeg līh. Ang gēd gāing dang yūh Gox jia dix hu ah Ma kex see ju yi, ang goui ndēe ih. gāog kom yian jiu dix Ma kex see ju yi, gīeh noh dang mgrīeh kaing gāing yūh dix, nteen gāing yūh dix, gah mōh grax ang ndouh. Oud gah nbēen oud Joung gox pao, Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang, Deng siao ping li lun gix mōh maox vīen dix di nyāing. Hod mgrong Deng siao ping li lun, hoig moh hod mgrong Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang; yāog Qix jee Deng siao ping li lun hlaong, hoig moh yāog Qix jee Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang hlaong.

Boun. Mgrōh Mgrong Grax Hu Mai Gang Ling Se Hui Ju Yi Nklog Njaeh

Kaix hui dīng Dang kom mēng nbāex gao dīx nbog loui, Dang eix nbrīe dix gēd gāing yūh Gox jia eix, ah gon oud Gox jia eix nklog njāeh Se hui ju yi. Eix ah yūh gāing ba dix dee mōh yūh mai ko gah nklog oud jao dix, ba ko gah nklog oud Joung gox mōh nklog njāeh Se hui ju yi heui. Eix ah sang yūh dix di dōng "Se hui ju yi mōh dix, sang yūh Se hui ju yi gah mox", dee mōh yūh dix dōng dix mōh Se hui ju yi nklog njāeh, sang yūh Se hui ju yi nklog njāeh gah mox. Njāo jō eix gāing lūd gah yūh dix Se hui ju yi vēui hui dīng Dang kom mēng nbāex gao dīx nbōg loui, mōh nīe lūan luan nklog ba din eix kaing nklog njāeh Se hui ju yi. Njāo ndaing pai ndaing si ngēih gāing Gai gex kai fang giex Sian dai hua ndaex dīx nga nūm in, mōh bōun kex fux eix Jeng jex ang ko mai nklog oud eix an gix, gah bōun dig nteen loux lūd hmaing eix brah Se hui ju yi an gix. Yūh nin, eix ang nyāng brah Se hui ju yi, mōh nīed sae rīang rāo dix yūh gāing Se hui ju yi, gīeh Se hui ju yi nīed haog huan ndaex Joung gox, gon būi hun būi haoh gah nīed mgāex leing kom krom yāog dix Se hui ju yi.

Hui dīng in nbōg in nīed dix nbāox grāi veng tix in, mōh njāo: Eix oud kom sang nīed yūh dix Gai gex mai gāing gū jē haog huan gū blag, oud kom yūh dix loux gū jē si mgah hlaing hlaing [sic], yūh dix dōng yūh gah mox gah lōng eix grax yūh nin ang lōng grax dang jē, in gix gūang jian mōh yūh eix dix si ndong gah nklog njāeh Se hui ju yi heui.

Se hui ju yi mōh nklog njāeh Goung qang ju yi, Joung gox gon oud gah nklog njāeh Se hui ju yi, nklog ang nyāng ndaing mī. Oud ndaex Gox jia dīng yūh nin, njāeh gah Sing ming ju ju yi houig hu grax Se hui ju yi, in mōh Nāing dīng bēix yūh eix dīx nbōg. Kom nan, kaix lāig Gox jia eix gah ndaex Se hui ju yi, ah blag gāing nqo yūh eix, eix gon ndaing ntah kaing Gox jia mī. In hoig jiex din eix dee gon lang oud gah nklog njāeh Se hui ju yi, hu yūh Goung nyiex hua, Se hui hua, See qang hua, Sian dai hua. In mōh nklog ang eix ndouh njao heui.

Gah ndaex gang ling Dang eix hoig nbrīe dix grāi dix mōh nklog njāeh Se hui ju yi, in mōh nbōg njāeh dix grāi gah ndaex Ma kex see ju yi heui. Deng siao ping grāi gah hog sang yūh eix Se hui ju yi nklog njāeh ah nin: "Gāing yūh eix pao, mōh gāing kraox dīx mgrong. Ma kex see ang sax grāi, būi blag vēui eix ang sax yūh, Se hui ju yi Gox jia dang gah ang nyāng sax yūh, njāo nin, eix ang goui ba sang mgāe dix mai. Eix geem mōh yūh kom mgāe di dix, mgāe kom yūh dix noh. "In mōh ah nin, gah ndaex Joung gox, see rūg sang yūh Se hui ju yi, dee mōh nbrīe dix yūh hod mgrong nklog njāeh Se hui ju yi, ang nīeb yūh hog ba gēd gaex jao dix, ang nīeb hod jē in jē an jīe Voi gox, ang nīeb tud dix siao ba goui ndaex lāi diam Ma kex see an gix dīx nblah mai ba lūd loui giab dix ndaex Ma kex see ju yi an gix.

Nklog njāeh Se hui ju yi, mōh sang yūh dix dig hog houd hog ntah dix, yūh dix bōun houig gah nklog Se hui ju yi sian dai hua; yūh dix njāeh gah nklog Gox jia haoh būi yūh gāing ma gah, houig gah nklog Gox jia goung nyiex hua; yūh dix njāeh nklog Jee rang bang jee rang jing ji houig gah nklog See qang jing ji; yūh dix njāeh gah nklog ang būi dōng ngai lāi haog houig gah nklog haoh būi jīx lāi min gāing; yūh dix njāeh gah nklog haoh būi houd ka dix hu houig gah nklog dōu mī būi gū gaex; yūh dix njāeh gah nklog ang Hag diex si ndū mī om bāox houig gah nklog ndēix si nbēing mī būi gah kom uig; mōh nklog oud kaix yūh dix Gai gex, sum seed Se hui ju yi see qang jing ji, Se hui ju yi ming ju jeng jee ti jee mai ti jee dang an gix gū blag; mōh nklog njim gon būi Se hui ju yi goui nqom Joung gox ndaex hrom hri gū gaex, sae rīang rāo dix, nka gāing nka dāeg, rīan yūh gāing mī Gox jia mai, oud kom sae rīang rāo dix yūh gāing Vux jee veng ming, gah gon sae rīang rāo dix yūh Jing seng veng ming nang; mōh nklog yūh dix ngaing si nax mai Gox jia ndaing mī, oud bīang yūh dix Se hui ju yi gīeh Jōung huax ming qux dīng si māo bīang Hag diex. Mglang sang hu eix grax in, ah yōm dix dee goui dīx yīeh nūm. Eix sang yūh Se hui ju yi gaex mai yūh noh haog huan, nbōg yām dee nīe gon lang kaing in, sang gīeh eix sae rīang dix yūh mīex njū, mīex gao njū mox nīeh.

Njāeh gah yām go Gox jia eix dix lāig gah nklog njāeh Se hui ju yi yām mgrāeng See ji in houig pao, ndaex si sib nūm haoh nīe mōh ndaex dīx nga nūm in, gāing nqo yūh Gox jia eix, hoig ndaing haog huan gū blag. kom nan ah dom ndēe uig, njāo nīe haoh būi eix, yōm num eix, hog haog huan gāing gū hag diex ang si ndū om bāox dix, dou gāing yūh eix gah ang nyāng bīan [sic - bian?] nīe; Jee du Se hui ju yi gah ang nyāng bian njiad, Ti jee Se hui ju yi see qang jing ji gah ang nyāng bian gaex, Fax jee Se hui ju yi ming ju gah ang nyāng bian mgrōm, Foung jian ju yi, hrom gēd Jee beng ju yi mai rīang būi yūh gāing iag an gix gah gon ndaing haoh gah nbēen oud eix. Se hui ju yi Gox jia eix gon oud nklog njāeh.

Num reng vu Se hui ju yi mōh sang yūh gāing nqo haog huan. Oud nklog njāeh Se hui ju yi, dee mōh nīe rōum rīang rāo dix yūh gāing nqo nīed haog huan gū blag. Maox douin gū jē gon ndaing haoh gah Jing ji, Jeng jee, Veng hua mai Se hui seng hox yūh Gox jia eix, Gai jix maox douin gah dee gon lang goui nang, kom nan maox douin dīng; dee mōh blag haog huan mgrāeng sang siao māe sang jai gon būi mai gāing gon ntah yūh eix in giex, maox douin num in hoig vu hvian dix gah nklog njāeh Se hui ju yi uig. Njāo nin eix dom gīeh gāing Jing ji mōh gāing mgrāeng gah gāing yūh Dang giex Gox jia uig, gāing gū jē mōh hod mgrāeng dīng in uig heui. Dom eix nqob mgrāeng gāing in gaex, eix dom dāeg boun nqob gāing sang yūh dix, gah dāeg boun gai jiex maox douin gū jē kaix. Yūh gāing nīed haog huan mōh dao li gien dīx mu, Joung gox sang gai jiex gāing gū jē dee mōh nīed yūh gāing yūh dix haog huan.

Oud nklog njāeh Se hui ju yi, hod num reng vu sang nīed yūh gāing haog huan in, dee mōh gīeh Gai gex mōh rīang dīng bōun nteen gāing yūh eix Se hui ju yi goui nqom Joung gox hu gū blag. Gai gex mōh Gai gex gū blag, oud mgreem hod dix mgrong Se hui ju yi, dang tiaox jeng si nax Seng qang guang si giex Sang qeng jian jux, yūh ko hu mai nklog njāeh gāing yūh eix giex Sian dai hua yūh eix. Naix nom Se hui ju yi giex See qang jing ji dāe, mōh gāing dīng dāeg yūh eix dīx mgrong. In dum mīe eix nīed hu sōg grax sang ndōuh [sic - ndouh?], yūh hrom dix joung, nāb yung hrom dang gēd gon būi; nīed yūh gai gex dom raex, gai jiex maox douin līh gah louh eix Ti jee oud dix; nīed baoh Hag diex npang, dēei dix siao ba kraox ba njied ba hmom yūh Gox jia dang vīang mōh gox Jee beng ju yi gox jia mī an gix bīang Hag diex uig.

Oud nklog njāeh Se hui ju yi, dee mōh yūh si nax Gai gex, Fax jang mai veng ding hmom, gīeh nbēen oud eix lang si ngēih, hoig mōh gāing dīng dīx mu. Ang nbēen si ngēih mōh ang bōun yūh gāing dīd dix. Dee mōh hod ling dao Dang mai Reng ming ming ju juang jeng, nīed yūh Vux jeex veng ming giex Jing seng veng ming kom ra kon daix, yūh gaex yūh joung mai, dig nteen ba yūh hag diex ang si ngēih an gix, dig nteen Jee qang gai jix jee yiux hua, bō gīeh ba gaoh kaing blag brāix ba kreeing ba si um an gix lāig ndaex nbēen oud eix. Rōum hog nīed eix Gai gex, hog pai haog huan gāing mai ndīng bōun dīe se hui noh in gix dāe, gīeh oud kom si ngēih nbēen yūh Gai gex giex gāing haog huan nīed lūan, oud kom yūh dix Gai gex giex gāing haog huan gīeh nbēen oud eix nīe si ngēih.

Oud yām sang nīed nteen eix gāing yūh dix gū blag hu ndaex 21 see ji pao, nbāox lōi dix grāi loux ah nin: Dang yian kom uig dee mōh ang gīeh hrom dix lu lieh kom hod dix grax tung Dang eix hu grax Se hui ju yi goui nqom Joung gox, gīeh gāing yūh Jing ji jian sex mōh mgrāeng naix nom dix mai See siang ji beng yian jex, Gai gex kai fang ndaex gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox. In mōh ba ndaing ko yūh Dang eix ndaex dīx nga nūm, ba yūh eix bōun bēix gāing nū yūh dix gū blag heui. Rīan dix gah Yiu, gah nīe rīan dix gah "Jo", yūh ndīeb ndoung dix si mgah, dīe nteen gāing ang mōh gū jē, hod grax Se hui ju yi giex li lun Deng siao ping ang lai yu yieh [sic]. Hod mgrong li lun giex grax in, hu gah ndīang Se hui ju yi mī lāoh hoig din dix, nīe yūh dix si ndong gah dix mōh nklog njāeh Se hui ju yi gah Jing ji, Jeng jee, Veng hua gah ndaex Se hui ju yi goui nqom Joung gox, sang yūh gāing Jing ji, Jeng jee, Veng hua in gix yūh gah mox. In ndaing goui ndēe ih.

Jing ji yūh eix blag Se hui ju yi goui nqom Joung gox, mōh oud mgreem hod dix grax Se hui ju yi hu yūh See qang jing ji, nīed yūh gāing haog huan. Njāo nin dee mōh nīed yūh jee dū Se hui ju yi gung youi jee mōh num, gāing Jing ji gū jē haog huan dāe; nīed yūh ti jee Se hui ju yi see qang jing ji hmom, gīeh See qang hmom oud mgreem tiaox jiex Gox jia dix; nīed hod mgrong mgōih mox yūh ndīng ih ndīng, jū Hag diex dīx nblah būi dīx nblah ran mī vēui bāox, būi hoig bōun mī lai ndēeih deem būi ntah, yūh dix bōun mī gū gaex ndaex būi uig kaix; yūh gāing baoh blag brāix hmom, nīed yūh gāing lai lāig gāing lai lah mai blag brāix. Gīeh gāing nqo yūh eix nīe hmom hu, gīeh gon būi nīed dix mī.

Jeng jee yūh eix blag Se hui ju yi goui nqom Joung gox, mōh oud mgreem si ndīex Joung gox goung qang dang dix, oud mgreem dang yūh gon būi jao nyīex dix, vīex Fax lix hu yūh gāing Gox jia, yūh gāing Se hui ju yi ming ju jeng jee nīed haog huan. Njāo nin dee mōh nīed hod mgrong Reng ming ming ju juang jeng gīeh Gung reng gai jix mōh jao ndug ndai, gīeh Gung reng giex Noung ming naix dix mōh num; nīed yūh Jee du Reng ming dai biao da hui mai Dang gū jē krom dix mgreem ndug ndai Goung qang dang dix hmom, yūh jee du gīeh Ming qux dang jē dang yūh dix haog huan hmom; yūh Ming ju nīed haog huan, yūh Fax jee nīe mgrūm, yūh Se hui ju yi fax jee Gox jia hmom. Yūh nbēen oud si ngēih, Jeng fu si ngax, gīeh Ming qux gū jē kom mēng naix krom dix hmom oud dāe līh dīx mu.

Veng hua yūh eix blag Se hui ju yi goui nqom Joung gox, mōh gīeh Ma kex see ju yi mōh ba ndug ndai dix, yūh dix boun peuix yang būi goui Li siang, goui Dao dex, goui Veng hua, goui Ji lix mōh ndēe houig dix, yūh Veng hua Se hui ju yi hu blag Sian dai hua, hu. blag brāix, hu blag si vēui ngai. Njāo nin dee mōh nīed vīex Deng siao ping li lun hu si ndiex Dang eix, hu si ndiex gon būi eix; sae rīang rāo dix yūh See siang dao dex mai jiao yiux ko sox sui ping haog gah nklog hlaong; hod mgrong yūh gon būi ih gāing hmom, hod mgrong Se hui ju yi mai mgrong gīeh dāi mgrūm bruih, gīeh būi mgrūm nyēi [sic] an gix, sae rīang yūh hmom, yūh Sox su giex Veng yi nīe bruih om dāi lai om rom. Yūh Jing seng veng ming Se hui ju yi ko mai nbēen oud Joung gox, ko mai ba douig dai dix mai ba brah dax ndū eix nāox, ko mai ba dēei eix siao ndaex Veng hua jīe Gox jia dang an gix.

Ndēe sang houig giex Jeng qex sang hod Se hui ju yi goui nqom Joung gox blag Jing ji, Jeng jee, Veng hua in gix lāong [sic], naix nom dix mōh maox dīx nyāing, ang jīx dix mgōih [sic - mgōuih?] kaing bāox dix, rōum dix mōh gang ling nklog njāeh Se hui ju yi. Gang ling in gix, hoig mōh ba ndaing joung yao ndaex Deng siao ping li lun, mōh mgrong hu Dang gah blag Jing ji, Jeng jee, Veng hua in gix, mōh jing yian boun joung jiex eix ndaex ra loui nūm in.

Puan. Jing Ji Ti Jee Gai Gex Giex Jing Ji Fax Jang Jang Nyox

Njāeh pao houig ndaex See ji kaix gao nūm, mōh nbog yām yūh Gox jia eix dix hoig yūh ndīang ra kaix nbāox yūh dix houig gah ndīang loui heui. Eix mōh nīed nteen louh Ti jee gāing yūh dix mai hog sang haog huan gāing yūh dix, sae rīang yūh "Jiu vu" ji hua mai ndēe sang houig yūh gah 2010, yūh num Sian dai hua si yāg [sic] eix dix sang yūh gah mgrāeng See ji kaix sax dom gaex. Oud yām in, yūh Ti jee Se hui ju yi see qang jing ji nīe ko, yūh gāing nqo yūh eix nīe ko haog huan, mōh gāing. dīng sang gai jiex eix ra mgrong. Hod blag Gai gex Se hui ju yi see qang jing ji hmom, gīeh Gai gex nīe nbāox haog nklog kraox gah blag gāing dīng an gix, nīe blag yūh eix Jing ji jiex gou ko, yūh eix Ju yi pi nyā haog huan mai nkaog eix nklog baoh npang dix blag brāix an gix, sog grax ko grax nīe pai gāing, grax nīe boun eix dou, grax nīe hlaong su jeex gon būi an gix.

Dīx, Tiaox jeng mai yūh dix si nax so yiu jee hmom. Yūh Goung yiu jee mōh rong, gīeh So yiu jee haog jē boun haog huan dāe, mōh Jing ji jee du yūh eix gah nklog njāeh Se hui ju yi dix. Sum seed Jee du in dix, mōh sing jee Se hui ju yi mai nklog njāeh oud Gox jia eix ba din: dīx blag, Gox jia eix mōh Gox jia Se hui ju yi, dee mōh gīeh Goung yiu jee mōh num nbēen oud dix; ra blag, Gox jia eix oud nklog njāeh Se hui ju yi dix, dee mōh oud kom gīeh dix Goung yiu jee mōh rong nbāox yūh gāing So yiu jee gū jē nīe haog huan mai; loui blag, gāing gū jē ja mōh ko mai So yiu jee "loui mu goui ndēe ih" uig jīx dix siao gah gāing Se hui ju yi.

Kaix hui dīng dai biao Dang nbāex gao dīx nbōg loui, Dang eix hoig nbrīe dix joung jiex gāing yūh dix gah So yiu jee njēe nblāong, jee din mgrong gīeh Goung yiu jee mōh rong, gāing gū jē haog huan dāe, hoig nīed dix dig nteen So yiu jee ang ko ba ntah yūh gāing nqo an gix, gīeh Goung yiu jee gū jē gū jong mai gāing jing ji gū jē haog huan dāe. Nbāox nīed tiaox jeng si nax So yiu jee, nīed gai fang mai yūh dix gāing gū jē haog huan, mōh reng vu dīng blag Jing ji ti jee gai gex heui.

Nīed yūh dix si ndong dōng dix mōh Goung yiu jee jing ji. Goung yiu jee jing ji nji [sic] lāo ang bao kox Gox yiu jing ji giex Jix ti jing ji, gah gon bao kox nang Gox yiu jing ji mai Jix ti jing ji naix dix ndaex an gix. Yūh Goung yiu jee oud mgrāeng mōh njāo: Jee qang jīe būi hun ndaing nīe ndaex Jee qang yūh eix kom uig; Gox yiu jing ji hoig bōun nqob mgiex gāing yūh eix kom uig, boun ndug gāing yūh eix hu haog huan. In mōh ah eix noh gah kom mēng Hag diex oud eix, Hag diex dīx nblah qang yiex dīx nblah dee gon dang nang kaing bāox dix. Goung yiu jee qang jang blag nīe, mīe noh nīe nang, gah mīe dou noh hlaong nang. Ndēe mōh Gox yiu jing ji ba ndug ndai gāing gū jē, ju yao līh blag bōun nqob noh gāing dang jē an gix. Dee mōh tiaox jeng Gox yiu jing ji blag ndēe hlaong. Yūh ba ndaing dīng ndēe ih gah gāing dīng yūh Gox jia an, jang blag nīe gah Gox yiu jing ji. Oud gah blag gāing dang an gix, jīx dix lai lāig Jee qang mai tiaox jeng si nax gix, yūh ba dīng hmom, yūh Gox yiu jee qang nīed haog huan. Dom eix hod gīeh Goung yiu jee mōh rong, Gox jia bōun rōum dix mgiex Gox ming jing ji, rīang Gox ming jing ji nīe nīed dix dīng, yām yūh nin, Gox yiu jing ji vīang yōm gox jēeix, gah ang hu ying siang Sing jeex Se hui ju yi yūh eix.

Jix ti so yiu jee jing ji mōh Goung yiu jee jing ji dīx blag. Jix ti jing ji jīx dix yūh būi hun mgrūm mī, jīx dix seed dix siao māe pru praih [sic] ndaex se hui, nbāox būi yūh gāing, yūh māe krom būi hun giex Gox jia nīed dix nīe. Dee mōh nīed deem mgō Jix ti jing ji goui ndaex Jēi an gix haog huan gū blag. In ndaing goui ndēe hmom gah gāing Goung yiu jee jing ji heui.

Hog sang yūh eix Goung yiu jee jīx dix haoh jē. Hog sang ko dix yūh noh hmom jīx dix vīex hrom dīng dix hu yūh. Dee mōh sae rīang dīng dix hu sōg nblōng nīe haog huan gāing gah yūh eix Goung yiu jee. Gu feng jee mōh hog sōg Qi nyiex yām in māe dīx jē, goui ndēe hmom gah mgōuih eix būi jao giex būi yūh, goui ndēe hmom gah nkaog eix Qi nyiex mai pai yīe māe dix siao, Jee beng ju yi jīx dix siao, Se hui ju yi gah jīx dix siao. Ang jīx dix ah geem mōh Gu feng jee Goung yiu geem mōh See yiu, guang jian mōh mgāig eix mōh nqob mox noh ndaex daix dix blag nīe. Sin Gox jia giex Ji ti nqob noh blag nīe, an mōh Goung yiu heui, ndaing goui ndēe hmom gah yūh eix ndēe sōg dix māe siao būi hun vīeh, ndaing goui ndēe hmom gah sang sōg eix māe gah gāing dīng jīe būi hun. Yām in, Gu feng ndaing haoh jē gah ndaex Jēi, mōh ba kraox līh ndaex Gai gex, dee mōh nīed dix deem mgō mai njouh [sic - cf. njouih] noh, joung jiex kaix hoig yūh dom hmom, nīed yūh noh nīe si ndaing. Jix ti jing ji rōum rīang jao yūh gāing mai māe bōun jao yūh gāing, nīe ko dix yāog nkāog [sic - nkaog?] mai yāog yō.

Ba ang mōh Goung yiu jee jing ji an gix gah mōh ba ndaing dīng jē gah Se hui ju yi see qang jing ji yūh Gox jia eix nang. Om Go ti, See ying an gix ba ang mōh Goung yiu jee jing ji dee mōh nīed dix nkaog yāog, yūh gix hmom haog huan. In ndaing goui ndēe hmom gah haoh ba mīe būi dix siao, yāox būi dix yūh gāing, gīeh gāing yūh Gox jia eix nīed haog huan an gix.

Yūh Fax lix blag grāeng nyīex an gix mgrūm, vīex Fax lix hu bao fu Qi nyiex gu jē, gīeh gix hmom haog, nbrīe dix Guang li gix hmom mai.

Ra, Nīed nteen Gox yiu qi nyiex Gai gex pai hu. Gox yiu qi nyiex mōh roung brang gah gāing yūh Gox jia eix. Yūh Gox yiu qix nyiex gai gex hmom, ndaing goui ndēe hmom gah bōun seed sum Se hui ju yi see qang jing ji ti jee mai gaex yūh Se hui ju yi jee dū.

Sum seed Sian dai qi nyiex jee dū mōh blag sang Gai gex Gox yiu qi nyiex heui. Mōh dee hod "Yūh qang qian si ndong, yūh Qian jex si ndong, mgrīeh Jeng jee giex Qi nyiex, yūh blag Guang li ko sox" mgrong in gix, yūh Goung see jee gah gai gex Qi nyiex dīng an gix, gīeh Qi nyiex bōun dix mōh ba goui jao mai ba ko mai See qang. Nīe yūh dix si ndong gah Qian li Gox jia giex Qi nyiex. Gox jia hod ndīng sae dix māe gah Qi nyiex jīe ndīng an, glom daig [sic - dāig?] Qi nyiex dīx nblah nang; Qi nyiex hod mgrong Fax li dang yūh gāing jao dix, dang fu jex ba bōun ba lāex dix. Jeng fu ang bōun dix dox daix dix gah gāing yūh Qi nyiex, Qi nyiex gah ang bōun dix ang hngiad loux būi rōum dix yūh Qi nyiex an gix, yūh jīe gix lāex. Ih fang see gū jē, om jeex jiex dix rōum māe, yūh māe sang siao Qi nyiex haoh jeeix. Yūh hog sang Tox jee haoh jē, nīed nteen gīeh Jeng fu giex Qi nyiex mguah dix mai dīeh louh hog yūh dix Qi nyiex an gix.

Gīeh hog Gai gex eix Gox yiu qi nyiex rōum dix mai Gai ju, Gai jao, Guang li an gix. Dee mōh ndēh hrom dix gah hog sang yūh eix Gox yiu jing ji hmom, jūa [sic] ba dīng hmom, yūh ba iag nbrax, yūh Gox yiu qi nyiex hmom dom ndēe raex. Gīeh māe mōh jao tud, hod mgrong See qang yūh Qi nyiex jix tuang dīng ndaing vīeh ndaing goui rīang nīe hun līh. Siao mgrong Gai ju, Rōum dāe, Naix krom, Qeng bao an gix, nīed yūh ndīang yūh Qi nyiex iag an gix pai jeeix. Nīed nteen yūh Pi nyā Qi nyiex pai, gīeh Qi nyiex nīe sae māe gah blag louh dix Ji sux, gīeh Qang ping kraox mai Ji sux kraox an gix nīed dix haoh ndaex See qang. Nīed sae rīang guang li hmom, sōg ba ko mai See qang jing ji gui lix giex ba ko mai mgrong yūh Gox jia eix Qi nyiex jee du, sum seed dix ih Jiex qex, Jee sing, Jian dū ko an gix. Yūh ling dao bang jee Qi nyiex hmom, gīeh Dang ju jeex nīe goui rīang ndaex Qi nyiex, hod mgrong vīex eix hrom hmom hrom njied dix nāb yūng Goung reng jie jix.

Yūh gīeh Qi nyiex lāig bāox dix, gīeh mgrong lāex si ndong, mgōuih ba ang yāox dix yūh gāing an gix hu gū blag, dig būi nblah mai nīed yūh gāing haoh an gix, gīeh Qi nyiex hmom yūh gāing lai lah [sic] mai bāox dix. Oud mai nīe rāex Gai gex yūh Qi nyiex, haog huan Ju yi pi nyā yūh eix mai tiaox jeng si nax Jing ji, būi hu lai lāix [sic] mai būi haoh ang yāox dix yūh gāing an gix dee ang lai bōun dīe dix. In dee mōh kui nang ndaing dīng gah Jee goung dīx nblah, kom nan ah dom ndēe uig, goui ndēe hmom gah blag haog huan gāing nqo, ko mai li yix Goung reng gai jix ndēe lang. Dang giex Jeng fu dee nīe ih qo see gū jē, rōum rīang būi gū blag, ang paix seng hox būi līh kaing gāing yūh dix hmom hmom, yūh gāing Jeex nyiex pex [sic] sing hmom, sōg nblōng yūh gāing vīeh, nīed nteen yūh gāing nbāox yūh hu. Būi jee goung gū gaex dee mōh dīeh louh hrom gēd dix, yūh su jee dix haog, sae rīang yūh dix see ying Gai gex mai hog haog huan gāing.

Nīed nteen yūh Gai gex hod bāox gū blag. Yūh gāing Gox yiu jee qang guang li, Jian du mai Ying ying ji jee, gīeh Gox yiu jee qang nīed haog nīe huan, bō gīeh nai. Seed sum Se hui bao jang ti si, gīeh se hui giex gaex jao līh māe kom ra blag, yūh mgrong eei dix gūad mai mgāig dix saex gah, yūh Jee dū Seex nyiex bao sian mai Se hui jiu ji hmom, yūh būi ja nyōm oud gū gaex. Yūh māe hrom Jēi blag sum dix nyīex, nīed yūh Gai gex gah jee du nyīex oud.

Nīed yūh Gai gex Gox yiu qix nyiex raex, mōh gāing dīng gāing gin sang yūh Dang kom mēng heui. Dee mōh nqob hrom hri dix, sae rīang rāo dix, yūh hrom dix joung, gīeh Gox yiu qi nyiex blag nīe uig yūh Sian dai qi nyiex jee du gah yām uig See ji in, gīeh gix ja ndēix uig yūh dix hmom, yūh Gai gex Gox yiu qi nyiex haog gah nklog kraox.

Loui, yūh jiex gou sog mgōuih mai hog sang mgōuih hmom. Hod jee du mox yūh ndīng mgōuih ndīng mōh rong, hog mgōuih haoh jē oud dāe an gix. Naix nom mox yūh ndīng mgouih ndīng giex gāing sang siao ndaex gāing an .giex dāe, jian qeex mgrong gīeh siao yix hu vēui, nbrīex yūh si ndū, goui ndēe hmom gah blag peuix jeex eix Jee yian, blag yūh gāing nīe haog huan, yūh nbēen nīe nyōm oud. Vīex Fax lix hu bao hu māe hnang bōun būi, jū būi mai yō būi ran mī gah rīen dix, jū būi gix vīex māe dix Ju yi pi nyā dix hu naix dix yūh gāing, gah yāox dix mgōuih dou gāing nang. Dig nteen māe hnang bōun blag yūh dix gāing ang hmom, om būi jōun dix siao māe Gox jia mai būi toux sui taox sui, būi lai louh māe gah si mīang mgiex dix an gix, dee mōh vīex Fax lix hu dog yāox nqom. Joux blag ang būi ko bōun māe hnang, om ba siao Hang nyiex oud dix mai siao tiaox jian hmom dang yūh gaex jao dix mī an gix dee mōh joux hmom. Tiaox jiex māe ndaing hlaong bōun, yūh So dex sui bōun jao si ndong, njāeh dēei Yix qang sui kraox an gix. Yūh blag mgōuih māe bōun būi ko, gīeh si nax iag jeeix ko jeeix, bō gīeh luan hu ra blag (būi mī ndaing mī, būi houd ndaing houd).

Naix nom māe hnang rīang rāo, yūh Qaix jeng Gox jia nīed haog, mōh gāing dīng gah gāing sang yūh gū blag heui. Dee mōh yūh blag mgōuih si nax Gox jia, Qi nyiex, Go reng mai Jōung yang giex Di fang ko, nīed yūh māe bōun eix gah Qaix jeng nīe ndaex Gox ming seng qang joung jeex mai gīeh māe bōun Jōung yang gah Qaix jee hlaong gah ndaex Qian gox qaix jeng, yūh hod ko mai dīeh louh So yiu jee dix mai dīeh louh Jeng fu jeex neng, tiaox jeng jiex gou blag bōun blag sīao eix māe, sum seed Gox jia qaix jeng dom gaex.

Boun, siao rīang See qang dom hmom, yūh Houng guang tiaox koung dom gaex. Dee mōh nīed pai yūh ndīang Gox ming jing ji see qang hua. Nīed yūh see qang gū jē haog huan gū blag, nīe yūh Jee beng, Laox dōng lix, Ji sux an gix hmom, yūh blag ngōih [sic] grāeng an gix si ndong. Gai gex mgrong blag jōuih grāeng krai, yūh mgrong See qang mgrūm, guang li noh hmom, dig nteen ba ju jax yūh See qang, douh gah dīe Hag diex dīx nblah See qang dix ndouh, nīed yūh See qang toung yix dix si ndong līh, nbāox nīed fax hui ndēe hmom See qang gah Jee yian.

Njao yūh eix Houng guang tiaox koung, mōh sang yūh eix gāing Jing ji hmom si ndū, gīeh dīe Toung ho poung jang, yūh si nax gāing Jing ji hmom, gīeh gāing Jing ji bōun haog huan. Houng guang tiaox koung yīe siao Jing ji giex Fax lix ra daix. Dee mōh nīed yūh Gai gex Jing roung, Qaix jeng, Ji hua ti jee an gix raex, yūh Houng guang tiaox koung mai ji jee hmom. Yūh Jeng qex si nīed gah Qaix jeng giex māe, nqob mgiex dom gaex. Vīex Fax lix hu gūang blag Jing rung an gix, gīeh gix hmom hu, bō gīeh lāex.

Puan, nīed yūh Noung nyiex mōh num gāing, tiaox jeng jiex gou Jing ji hmom. Dee mōh dang geng ji dix yāox hog haog huan gāing yūh Gox jia eix, nbrīe dix gēd hog haog huan Ju yi pi nyā gah bīang Hag diex mai hog naix nom Jing ji dix bīang Hag diex an gix, ndēh hrom dix gah hog sang nīed yūh dix Gox ming jing ji haog huan, yūh rīang Gox jia nīe dīng gīeh nīe bōun yūh gāing lai lah mai būi bīang Hag diex, tiaox jeng si nax gāing Jing ji hmom. In mōh gāing sang lang yūh eix gah blag haog huan Gox ming jing ji heui. Mgrong sang hod mōh: Gieh See qang mōh jao ndug, gīeh gāing yūh eix hod ko mai ba sang siao See qang; siao Pi nyā kraox, yūh si nax Qang nyiex hmom; dang yūh gāing ko mai Hag diex dix, nteen yūh gāing Hag diex dix nīed haog; lai louh nblōng haog huan Jing ji, bō yūh gāing sae rīang rāo dix mīex nyā dāe yāox dix ih dou jēeix ngīe an gix.

Ndēh gāing Noung nyiex oud vēui gāing yūh eix kom mu, yūh Jeng qex vīex Dang ndaex Noung quing dom gaex, nīed yūh Gai gex Noung quing raex, gīeh gāing yūh Noung nyiex giex Noung quing haog huan, yūh māe bōun Noung ming nīe jeeix. Nīed yūh dix nbāox toux yux gū blag, yūh gāing Noung nyiex nīed gaex, yūh tiaox jian nīe hmom. Nīed sae rīang rāo dix hu vīex Ju yi pi nyā yūh Noung nyiex, yūh Noung nyiex hlaong dou, hmom dou mai Noung nyiex iag siao Rom. Yūh Qang nyiex hua gah Noung nyiex, gīeh mgrong yūh, jia goung, mgrong jōuih an gix naix dix daex, gīeh Noung nyiex hu nblōng Sang ping hua, Juang nyiex hua, Sian dai hua. Rōum dix yūh Noung nyiex, Ling nyiex, Mux nyiex, Fu nyiex, Yix nyiex an gix haog huan gū blag, nīed yūh Siang jeng qi nyiex haog huan nang, yūh si nax Qang nyiex yūh eix ko. Gui hua yūh Jēi iag hmom. Yūh Jex reng jee dang yūh qeng bāo gah lōh [sic - loh?] nyīex dom gaex, nīed yūh rīang gāing ji ti dīng hlaong. Gai gex blag līag jōuih brīex brēem giex Dāi, yūh Jeng qex ngōih ko. Yūh Noung nyiex se hui hua, Noung qang ping see qang mai blag njouh Gox jia Noung nyiex an gix mgrūm. Nāb yung gāing dang yūh Noung ming, bao fu gāing yūh gix, dieh dig ba gīan glom gix, gīeh Noung ming kom uig oud mgrēem jeng qex Dang yāox ba hmom jō ba lāoh.

Gai qao gāing Qang nyiex yūh dix mglang ga in nāox, yūh Qang nyiex kraox mai Qang nyiex hlaong Pi nyā ndaex nīed haog huan, nteen yūh Gox ming jing ji sing six hua. Nīed yūh grāeng num gāing mai gāing. num, tiaox jeng nklog jia goung goung nyiex, yūh Qang nyiex rong nīe haoh, sōg blag kraox haog gāing nqo yūh eix. Gīeh Pi nyā kraox, Qang ping kraox, Qang nyiex kraox an gix vīen dix mai See qang, naix Qang nyiex haoh Pi nyā ndaex mai Qang nyiex nū gāing an giex dāe. Yāog yūh Di sang qang nyiex nīed haog huan.

Yūh jing ji gū brāix ko haog huan. Blag Doung bu siao tiaox jian hmom gah dix dom hmom, oud mgreem nteen yūh dix Gai gex kai fang gīeh gāing yūh dix nīe haog gah nklog hlaong, Hag diex hmom tiaox jian njāeh yūh dix boun yūh Sian dai hua. Hag diex Jōung si bu nīed yūh gāing Gai gex kai fang pai hu, siao Jee yian haoh. gah dix, yūh Qang nyiex hmom gah dix nīed haog huan. Gox jia mōh dee sae rīang dix mgo blag Jōung si bu, ran ang paix gix ih Sex see hmom mai Siang mux sang ko gah gix, yūh Qaix jeng dīeh vai dix hu blag an, hmaing būi sang toux jee ndaex Gox jia būi blag brāix hu toux jee gah Jōung si bu. Nbāox nīed gīeh Hag diex Doung bu giex hag diex Jōung si bu lai lāig dix yūh gāing dāe. Nīed dee mgo gāing yūh Ming qux iag. Sae rīang dix gū blag, yūh si nax Hag diex mī giex Hag diex ntah nta iag. Hag diex gū blag dee mōh yūh gāing ko mai jao dix, yūh Jing ji dang goui nqom gah dix haog huan, nīed gai qao ndēe ndōg yūh būi Goung nyiex pai, gīeh Jēi dīng mōh jao ndug ndai, sae rīang yūh gāing lai lāig gū Hag diex an gix. Nīed yūh Gai gex blag Toux rung jee an gix hmom, yūh Qang nyiex jeng qex jīe Gox jia hmom, gai jiex blag "dīng gah mgrūm", "iag gah mgrūm" mai gāing nbāox yūh ang ko an gix.

Līah, vīex Ju yi pi nyā giex gāing mgāe hu sum seed Gox jia mai gāing haog huan si nqeeng. Ju yi pi nyā mōh rīang ndaing dīng gah gāing yūh eix, noh boun jiex din ndīng sang boun eix gāing yūh dix. Dee mōh nbrīe dix gēd ndēe ndaing hmom Ju yi pi nyā gah sang yūh eix rīang Gox jia nīe dīng, si nax jing ji yūh eix mai Seng hox gon būi, gīeh Ju yi pi nyā oud mgrāeng ndēe yūh eix gāing yūh dix haog, gīeh gāing yūh du juang dix blag siao eix Ju yi pi nyā mai yūh eix Su jeex būi yūh gāing nīed haog. Dee mōh gaoh gah ndēe sang haog huan gāing yūh Gox jia dom ndēe lang, Jee din blag haog huan Ko sox, mgāig gāing yūh eix gū blag, yūh ba ko ba dīng, ba ko dix yūh mōh nīed yūh, ba ang ko dix yūh bo yūh, nīed yūh yian jiu gah gāing num mai pi nyā kraox an gix, yūh Qang nyiex hua blag pi nyā kraox nīed hu. Nīed tui guang pi nyā siao būi an gix, gīeh Ju yi pi nyā juang dix hu blag ndaex gāing yūh eix, sae rīang dix hu gai jiex hog haog huan gāing dīng yūh eix blag Jing ji mai Pi nyā. Rūah dēei dix siao Pi nyā hmom jīe būi, nbāox sae rīang dix yūh ba kraox jīe eix haoh nang. Gox jia eix mōh Gox jia dāeg haog, njāo nin dee mōh nīe nbrīe dix vīex Pi nyā kraox an gix hu yūh gāing yūh dix, yūh Pi nyā jīe dix nīed haog huan.

Nīed yūh Gai gex blag Ju yi pi nyā mai blag Jiao yiux raex, gīeh giex naix nom dix mai gāing Jing ji yūh eix. Nīed fax hui rīang See qang giex ba sang siao būi yūh nīe nteen Pi nyā hu, njouh njōun [sic] Qi nyiex yūh yian jiu mai gai qao dix Pi nyā, gīeh Qi nyiex mōh rong gāing yūh pi nyā pai hu. Om Ko yian ji gou giex Da juan yian siao goui tiaox jian an gix jīx dix lāig ndaex Qi nyiex, yūh gāing naix nom mai Qi nyiex, hu grax naix nom Qi nyiex giex Sox siao dix dāe, gai jiex blag dang diah Pi nyā giex Jiao yiux dix kaing bāox dix. Yūh bao fu Jee seex qang qian hmom. Būi jīx lāi min gāing mōh ba boun yūh Pi nyā mai gāing yūh eix haog huan heui, dee moh yūh ndēe peuix yang eix būi jīx lāi min gāing an gix hmom. Nīed dēei dix siao būi jīx gāing blag brāix. Nyō būi Liux sox gah blag brāix ndēeih houig yūh gāing Gox jia.

Gox jia eix mōh Gox jia haoh būi, Gox jia ang Jee yian gūb dīx mu, oud gah gāing Sian dai hua yūh eix dee mōh gāing haog huan si nyeig. Hod nbēen Gox jia blag Ji hua seng yiux mai bao fu huang jing hmom, yūh si nax blag haog gāing mai Reng ko, Jee yian, Huang jing an gix ko. Yūh gāing kai fax eix Jee yian mai blag Jiex yox eix Jee yian hmom kom ra blag, ndēh blag Jiex yox oud blag vēui, yung siao Jee yian hmom hmom. Siao Hag diex Gox jia hmom hmom, hod hog hmaing Fax lix eix yūh blag bao fu Hag diex, Rom, Rāog kaox, Kuang qang, Hnong rom an gix. Jee li Huang jing kreeing oud eix hmom hmom, sum kaox sum oux, yūh Hag diex giex rom si ngax, nteen dīe Sa mox, yūh Hag diex oud dom hmom. Bō lai yūh gon būi ndag haog huan, yāog su jeex gon būi hlaong, joung see gāing blag būi hoig ndaing hlaong nūm an gix.

A līah, yūh gāing baoh npang yūh blag brāix haog. nklog hlaong. Baoh npang blag brāix mōh Jeng qex lang sang yūh Gox jia eix dīx mu. Oud mai nīed naix nom Jing ji, Pi nyā yūh būi bīang Hag diex, eix dee mōh nīed yāog ndīang dix hu blag brāix nang, yūh grax baoh gū blag, haoh gū jē, vīeh gū nblōng gah gāing baoh blag brāix, Yūh gāing Jing ji baoh npang dix, yūh rīang dix nīe vao [sic] bīang Hag diex, yūh si nax Jing ji hmom mai yūh Gox ming jing ji su jeex haog.

Yūh Siao yix dom haog mōh mgrāeng gāing sang Yūh eix, sae rīang dix yūh jōuih grāeng krai blag brāix, yūh si nax gāing lāig giex gāing līh hmom. Yūh dix bēix būi blag hmom grāeng mai blag haoh See qang, nīed yūh grax baoh nbaoh See qang blag brāix. Yūh Guang sui dīem [sic] jeeix, nīed dēei dix siao Pi nyā kraox mai Sex bei hmom blag brāix. Yūh Gai gex gāing lāi lāig blag brāix dom hmom, nbāox nīed daox Jing ying qian gah Qi nyiex yūh lāi blag brāix, gīeh gix dōu yūh lai lah mai bāox dix. Nīed hu lāig yūh gāing lai lāig mai Hag diex dang an gix mai yūh lāi lai lāig mai būi bīang Hag diex uig.

Dēei dix siao Māe blag brāix hmom. Yūh gāing baoh npang gah Fux vu nyiex si nyeig. Vīex Fax lix hu bao fu gāing yūh būi Gox jia dang ndaex Gox jia eix, yūh gix om būi Gox jia eix nan, nīed si ndiex si ndū gāing yūh gix hmom. Nīed yūh gāing hoig hmom yūh Gox jia eix blag brāix an gix hmom. Nbrīe dix siao See qang giex Jee yian ndaex Gox jia mai blag brāix ra mu hmom hmom. Yūh Fax lix gāing yūh eix blag brāix nīe si mgah si ndong. Yūh si nax gāing baoh npang blag brāix mai gāing dang yūh jao dix dang ih rīang rāo dix yūh dix haog huan in gix ko dāe, yūh gāing Jing ji yūh Gox jia si yūh ngēih.

Nīed nbāox yūh Jing ji tex qi mai Sang hai pu doung sing qi hmom hmom. Nīed yūh Hag diex in gix luan si vēui būi blag yūh Ti jee kraox, yūh Qang nyiex haog, yūh gāing baoh npang blag brāix nīe vīeh in gix gīeh nīed nteen gāing yūh Gox jia eix lūan si nyeig.

Ndaix, yūh seng hox gon būi nīed hmom. Yūh seng hox gon būi nīe haog hmom, mōh mux dix yūh eix Gai gex kai fang giex gāing Jing ji haog huan heui. Oud kaix hoig yūh eix gāing Jing ji haog huan, gīeh seng hox gon būi houig gah siao kang, oud kaix nbāox haog gah nklog hlaong. Sae rīang yūh māe bōun būi oud ndaex Jēi nīed haog, yūh gix haoh nblōng līag di dix siao grāeng, yūh hog siao gix grāeng gū jē ko. Oud kom yūh dix seng hox gix blag brīex brēem grāeng krai nīed haog, gah nīed yūh nang seng hox gix blag glīeh [sic - glieh?] lin hmom nang, yūh seng hox huang jing nīed hmom, yūh seng hox jee liang gix nīed haog. Nīe yūh gai sang blag ndēe oud ndēe dūm, Veui seng, Jiao toung mai Toung sing in gix, nīed yūh blag siao grāeng nīe vīeh. Nbāox yūh blag Goung gung sex see mai Se hui fu lix sex see an giex hmom. Yūh blag Jiao yiux mai blag bai būi saex nīe hmom. Gox jia dee ih qo see gū jē, nīed yūh dix bōun dig nteen houd ka, gīeh būi gin houd ndaex Noung quing ja bōun nyōm oud si u goui yām nkoig See ji in dix.

Bāox būi haoh būi hun eui! Gai gex sang yūh eix blag gāing Jing ji mai nklog sang yūh eix dix bōun houig, hoig ndaing goui ndēe hmom gah gon būi gū gaex, dee mōh siao eix rīang gon būi kom mu hu nka dix yūh hoig. Ja mōh hod eix mgrōh mgrong ko, sae rīang rāo dix gū gaex ndaex būi, dee bōun qeng goung yūh Se hui ju yi see qang jing ji ti jee ndaex Gox jia eix, dee bōun gīeh gāing nqo yūh Gox jia nīed haog huan hmom.

Liah Jeng Jee Ti Jee Gai Gex Giex Ming Ju Fax Jee Jian Sex

Njāo sang yūh eix Jing ji ti jee gai gex nīed raex mai yūh eix Se hui ju yi Sian dai hua haog huan ndaex See ji kraox, dee mōh oud kom hod dix See siang ji beng yian jex, kaix nīed nteen yūh Jeng jee ti jee gai gex pai hu, nīed yūh Se hui ju yi ming ju vīeh, yūh Se hui ju yi fax jee si ndaing, vīex Fax lix hu yūh Gox jia, seed sum Se hui ju yi Gox jia hmom Fax lix dīx mu.

Yūh Se hui ju yi ming ju jeng jee haog huan, in hoig mōh nblōng sae Dang eix rīang rāo dix yūh dix houig gah heui. Ang goui Ming ju gah ang goui Se hui ju yi, gah ang goui Se hui ju yi Sian dai hua nang. Num mgrāeng Se hui ju yi ming ju mōh dang yūh gon būi jao nyīex dix heui. Qian lix Gox jia kom uig mōh jīe gon būi. Gox ti Reng ming ming ju juang jeng yūh. Gox jia eix mai Jeng ti Reng ming dai biao da hui jee dū yūh Gox jia eix in giex mōh ba bōun gon būi kaix uig Nēix hnam rīang rāo dix mai grax ko gah gix, dee mōh nīed hod yūh Jeng jee jee dū in giex hmom, bō hod mgrong Jeng jee jee dū yūh Si fang, in ndaing goui ndēe hmom gah hod eix mgrōh mgrong Dang mai hod eix mgrong Se hui ju yi jee dū, yūh eix Reng ming ming ju in gix.

Yūh eix Ming ju haog huan dee mōh naix dix yūh noh mai Fax jee, vīex Fax lix hu yūh Gox jia. Ah eix vīex Fax lix hu yūh Gox jia, mōh gon būi haoh būi hun oud mgreem si ndiex Dang dix, hod mgrong din Sing fax giex Fax lix, guang li gāing Gox jia hmom, guang li gāing Jing ji veng hua, guang li gāing Se hui, du ih Fax li [sic - lix?] yūh gāing Gox jia gū mgrong, yūh si nbīe dix bōun yūh Se hui ju yi jee dū hua, Fax lix hua, gīeh Jee dū in mai Fax lix ang dīeh louh dix njāo dīeh louh si mīang dix, ang dīeh louh dix njāo ang hog ah hog gīa [sic] si mīang ko dāe. Vīex Fax lix hu yūh gāing Gox jia, mōh num gāing ndug ndai Dang gon būi hu yūh gāing Gox jia, mōh njāo sang yūh eix Se hui ju yi see qang jing ji haog huan, mōh hmai dīng hmom nbēen oud eix, mōh bao jang si ngēih lang oud Gox jia. Dang ndug ndai gon būi din yūh Sing fax mai Fax lix, yūh gāing gū jē gah ang bōun dīang kaing ndaex Sing fax giex Fax lix. Vīex Fax lix hu yūh Gox jia hoig gīeh gāing ndug ndai Dang eix, yūh Reng ming ming ju haog huan mai vīex Fax lix hu yūh gāing gū jē in gix naix nom dix dāe, go gah Jee du giex Fax lix nīed yūh būi hod mgrong Dang hngiad loux Dang, gīeh Dang mōh jao ndug ndai gon būi yūh gāing taig tiam gū nblōng.

Nīed nteen yūh Jeng jee ti jee Gai gex hu, dee mōh yūh noh goui ndēe hmom gah blag yūh dix rīang Dang giex Gox jia dīng, gīeh noh nīed yūh ndēe hmom nqom nqeed Se hui ju yi līh, yūh gāing naix Gox jia dix, krom rōm Ming qux gū jē dix mai blag si ngēih oud hag diex an gix hmom gaex, nīed vīex hrom mgāex gon būi, hu yūh gāing nqo yūh eix haog huan mai yūh nbēen oud eix nīe hmom. Yām in mai kaix in sax, gāing dīng sang yūh eix blag Jeng jee ti jee gai gex mōh :yūh Ming ju nīed haog huan, sae rīang yūh Fax jee hmom, gīeh Jeng jee giex Qi nyiex mgōuih dix, yūh Ji gou nīed iag, nīed yūh Ming ju jian du jee du hmom, gīeh būi gix krom rōm si ngēih oud mai bāox dix.

Dīx, yūh Ming ju jee du ko. Goung qang dang nqob nbēen mōh ndug ndai mai mgō noh gon būi mgiex Qian lix Gox jia, yūh Ming ju sian ji, Ming ju jiex qex, Ming ju guang li mai Ming ju jian du, gīeh gon būi goui Qian lix gū gaex, nāb yung Reng qian. Yūh Se hui ju yi ming ju haog huan, Jee du oud nīe hmom nīe gaex nīe si ngēih si dūm. Nīed yūh Reng ming dai biao jee du hmom, gīeh Reng ming dai biao mai Qang veui hui noh vīex Fax lix hu yūh gāing qian lix Gox jia hmom, nīed yūh seed sum Fax lix, yūh Reng ming dai biao naix nom dix mai būi hun. Gōb Gai gex giex gāing haog huan mai mgrong seed sum eix Fax lix. Yūh Ji jee nbrīe dix gēd hrom gēd būi hun, hngiad loux ah būi hun, naix nom ba hlag dōng būi hun an gix hmom, nteen yūh Jeix qex ko sox hua, ming ju hua, yūh gāing yūh dix nīe hmom nīe pai. Hod mgrong gīeh Goung qang dang mōh jao ndug ndai Dang gū jē mai Jeng jee siex sang jee du. Hod mgrong "lang oud dāe mai bāox, lai jian du bāox dix, briex krom bāox dix hmom, jō ba hmom ba jāox jāig dāe" in hmom, nīed yūh gāing lai lāig mai ming ju dang an gix. Nbāox nīed nteen yūh Reng ming jeng seix jeng jee seix sang, ming ju jian du, qang jeng yi jeng an gix hmom, gīeh mōh mgrong krom krai Dang būi gū blag gah. Nīed yūh būi muih Gox jia kom mu gū blag krom krai dix dāe. Hod yūh Jeng qex vīex Dang blag gāing Ming qux gū jē hmom gū blag, yūh Jee du dang briex krēi [sic - krei?] Ming qux dix gah hmom, sae rīang yūh gāing blag Ming qux nīe haog, yūh Ming qux gū jē nīe si ndū, dee mgō, krom krai bāox dix, yūh Ming qux gū jē haog huan mī lāoh kom mu. Nbrīe dix guang qex Jeng qex Dang blag Jōung jiao, Qiaox vu an gix. Goung hui, Goung qing tuang, Fu lian in gix dee mōh nīe sae rīang dix blag guang li Gox jia mai blag gāing se hui an gix, mōh jao si ndoui loux ah Dang gah gon būi hun.

Nīed yūh Ming ju blag ji qeng, gīeh gon būi hun dang siao qian lix dix, vīex Fax lix dang hu guang gāing yūh dix, dang yūh dix nyōm oud SIU goui, mōh ndēe ndaing vīeh Ming ju gah Se hui ju yi. Ji qeng blag mgreem ndaex Jēi mai Ju jeex dang yūh qing joung, dee mōh yūh Jee du sian ji hmom, yūh būi si ndong gah Jeng vu giex Qaix vu an gix, gīeh būi hun lāig yūh lāig brōng gāing gū jē, mgāix [sic] gāing yūh si mīang mōh hmom ang hmom. Yūh gāing Ming ju guang li jee du yūh Qix nyiex an gix hmom, gīeh Jee goung lāig yūh Gai gex giex guang li ndaex Qix nyiex, veui fu gāing jīe gix. Sae rīang rāo dix joux ba nteen mgud Ming ju, ba ah loux gian loux dīng nqom lūd an gix.

Nīed nteen yūh Fax jee hmom. Hod mgrong Fax lix ko, siao Fax lix hmom, dog būi fang fax yāox nqom, mōh ba bōun gīeh gāing yūh Dang giex Gox jia eix hmom hu heui. Sae rīang dix yūh gāing seed sum Fax lix, yūh Fax lix hmom, houig nūm 2010, gīeh mgrong Fax lix Se hui ju yi goui nqom Joung gox nīe yūh dix mgrūm yūh dix hmom. Nāb yung Sing fax giex Fax lix, gīeh būi si ndū blag Fax lix kom mu, vīang mōh būi mox, vīang mōh Ju jeex mox ang ndouh bōun yūh dix hlaong kaing Fax lix jeeix gox. Jeng fu ji guang kom uig dee mōh hod yūh gāing ko mai Fax lix, gīeh gon būi dang bōun siao Qian lix dix, yūh jee fax jex reng jee mai ping yi kao hex jee. Nteen yūh gai gex gah See fax, gīeh See fax ji guang dang yūh gāing jīe dix hmom, dang gīeh gix jui jiu gāing lūd gāing loui yūh dix. Nīed yūh jūb būi Jee fax giex See fax mgrīg [sic] huan. Nīed yūh gāing mgāe dix gah Fax lix hmom hmom nang, gīeh gon būi uig dōng dix siao Fax lix gū gaex, nīe mōh jūb būi ndug ndai an gix yūh Fax lix goui ndaex ndīeb ndoung dix, siao Fax lix hu yūh si ndiex gāing yūh dix. Gāing Fax lix giex Jing seng veng ming dee mōh naix nom dāe, nteen yūh haog dāe.

Loui, nteen yūh Ji gou gai gex. Ji gou nīe lūan dīng, būi nīe lūan haoh, Jeng fu giex Qi nyiex ang mgōuih dix, Guang liaox ju yi ndaing gin, hoig dīe hoig hnim yūh Gai gex giex gāing haog huan yūh eix, ying siang yūh si nax Dang giex būi hun. Gāing in gix dee mōh gai jiex hmom, gēd si ndong gū blag, sae rīang joung dix, nīed yūh Fang ang līh, nteen yūh hu. Hod hog ko mai Se hui ju yi see qang jing ji, dīeh louh jeex neng Jeng fu, dang mgōuih Jeng fu giex Qi nyiex kaing bāox, dang dox Qian lix blag yūh dix gāing dix gah Qi nyiex; hod yian jīx jing jian, toung yix, siao neng in gix yūh Gai gex gah Ji gou, yūh mgrong hmom, mgrong ko blag guang li an gix hong, gīeh gāing hmom yūh eix gon būi ih haog gah nklog hlaong; dīeh louh blag Jōung hox jing ji mōh blag Roung guang tiaox koung, tiaox jeng mai dig dix blag juang nyiex jing ji an gix nblah, nīed yūh blag Jee fax jian du an gix hmom, nīed sum yūh Se hui joung gai ju jeex an gix haog huan. Nīed yūh Sing jeng ti jee gai gex raex, gīeh Gox jia ji gou ju jeex, Jeex neng, Bian jee, Goung jox qeng si an gix bōun din dix ndaex Fax lix, bō ndag lai yūh Ji gou nīe dīng, yūh dig būi nblah. Nīed yūh Gai gex blag Reng see jee du raex, gīeh būi yūh gāing lai lah, yūh Goung vux yian jee du hmom, gīeh būi jīx lāi min gāing an gix lāig yūh gāing Gox jia heui.

Boun, yūh ming ju jian du jee du hmom.

Qian lix eix mōh gon būi hun ba dox, jao ndug ndai gū gaex hoig mōh jao nqan gon būi ih gāing, dee mōh oud mgreem jian du gon būi giex Fax lix dix. Nīed yūh Gai gex hu raex, yūh jian du fax jee hmom, seed sum Fax lix blag ko siao Qian lix dix an gix līh. Hod yian jex si ndū, si nbēing, baoh npang an gix, om blag līed yūh gāing jīe būi hun an gix dee mōh yūh gāing yūh si ndong yūh gāing yūh dix npang. Gīeh jian du blag ndaex Dang, jian du blag Fax lix, jian du blag būi hun an gix naix dix dāe, yūh yi lun jian du nīed goui rīang. Nīed jian du blag siao. dix Sing fax giex Fax lix, gīeh Fax lix Gox jia tung yi dix mōh dīx mu ngīeh [sic - ngīe?]. Nīed jian du blag hod būi Jeng qex din Dang giex Gox jia, yūh loux ah Jeng fu si ndong hu. Nīed jian du būi jao si ndiex gū blag, bō gīeh gix lū an dix siao Qian lix dix, om būi lūd būi nbrai an gix vīex Fax lix hu dog hu ndaing gix yāox nqom.

Puan, yūh Hag diex si ngēih, gīeh būi krom bāox dix hmom. Oud kom nīed hu Gai gex kai fang yūh eix mai tiaox jeng eix si nax gāing yūh dix, maox douing goui ndaex gāing yūh eix ndaex nbēen oud eix, hoig nbāox līh gū blag nbāox louh dix gū ndōn [sic], maox douing jō blag gāing jīe būi hun an gix nīe ndaing. Dang veui gū nklog mai Jeng fu dee mōh nbrīe dix gai jiex gāing jīe būi hun seng hox būi hun. Om maox douing gaoh kaing si nax gon būi, dee mōh nbrīe dix diao qax yian jiu, yūh gāing blag Jeng jee see siang hmom, mgōuih gāing ang om bāox, vīex sou duang Jing ji, Sing jeng, Fax lix ko an gix hu yūh, bō gīeh maox douing nīed dīng nīed vīeh.

Yūh nbēen oud eix si ngēih yian yu, mōh gāing dīng gah blag si ngēih oud gon būi mai blag Gai gex, blag gāing haog huan yūh eix, blag si ngēih nbēen oud eix an gix. Dee mōh nīed yūh gāing Jeng fax hmom, vīex Fax lix hu dog lāeh gāing lūd gāing loui, bih dig ba kreeing ba nbrai, Pein lūng pein bāing, gāing ang lēd [sic] ang hmom an gix. Yūh se hui jee ang dom hmom, dog nang dīe nang, nīe yūh dix bōun dīe, yūh dix si ndiex mai guang li hmom, gīeh nbēen oud grax hu eix si ngēih si nga.

Yūh Se hui ju yi ming ju jeng jee, mōh yūh si nbīe noh hu si nyēig [sic - si nyeig], dee mōh oud mgreem ndug ndai Dang, hod hog ko mai gāing Gox jia eix, yūh noh nīed hu si nyēig. Se hui ju yi nīe haog huan, Ming ju gah nīed haog huan. Eix dee mōh nīed sōg mgrong ko gah dix kom yūh dix noh, nīed nteen yūh Ming ju jeng jee Se hui ju yi goui nqom Joung gox haog huan, gīeh noh ndaing goui rīang gah ndaex 21 see ji.

A Liah Veng Hua Han Sex Se Hui Ju Yi Goui Nqom Joung gox

Veng hua yūh eix blag Se hui ju yi goui nqom Joung gox, ah blag noui rung noh, giex Se hui ju yi jing seng veng ming yūh eix kaix yūh dix Gai gex kai fang hoig om bāox dix. Veng hua mōh ba dīag dix mai Jing ji giex Jeng jee. Jing seng veng ming mōh ba dīag dix mai Vux jeex veng ming. Gīeh Jing ji, Jeng jee, Veng hua ko haog huan dāe, gīeh Veng ming ra mu yūh dix hmom, dom dāeg goui Se hui ju yi goui nqom Joung gox.

Se hui ju yi Sian dai hua ko dix goui Jing ji ndaing hmom, gah ko dix goui Veng hua ndaing hmom nang. Hog sang haog huan gāing Sian dai hua yūh eix, ah dom ndēe uig mōh dee oud mgreem yūh dix su jeex gon būi nīed hlaong mai siao dix būi jīx lāi min gāing. Oud kom nīed Ju yi pi nyā dix nīe haog huan mai ndaing gīed lai lah yūh būi blag dīng rīang Gox jia, oud kom glu gleg See siang veng hua gū jē dix gah bīang Hag diex, oud kom yūh dix ba sang siao būi gah oud dix ndaex Siao kang se hui, ndaex Dang kom uig gaoh kaing sang yūh dix gāing Se hui ju yi nīed haog huan mai yūh dix Ming qux gū jē nīed si ndaing, nbāox nīe yūh dix dōng gah ndaing joung yao gāing Veng hua yūh eix.

Veng hua Se hui ju yi goui nqom Joung gox yūh eix, mōh rīang dīng bōun naix nom gon Ming qux gū jē kom mēng, mōh biao jee rīang dīng Gox jia heui. Noh gaoh kaing nbēen rīang oud Jōung huax ming qux ndaex puan hreing nūm, gah sum seed dix ndaex gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox nang, ndaing ko mai nbēen oud eix pao; noh fang ying gāing Se hui ju yi yūh Gox jia eix blag Jing ji mai Jeng jee, gah yūh nang Jing ji giex Jeng jee haog huan nang. Yūh Se hui ju yi goui nqom Joung gox, dee mōh nīed dix yūh Su jeex gon būi kom Ming qux gū jē haog, gīeh būi jīx lāi min gāing an gix hu nteen yūh gāing yūh eix mai nbēen oud eix nīed haog huan. Peuix yang dix siao būi lang ba gēd, būi goui si mū, būi goui veng hua, būi hngied [sic - hngiad] loux an gix gah gāing Se hui ju yi Sian dai hua. In mōh gāing lang gāing nū sang yūh Gox jia blag Veng hua heui.

Yūh gon būi gix mgrūm hrom gēd dāe, mōh num gāing Veng hua yūh eix gah Se hui ju yi goui nqom Joung gox heui. Dee mōh vīex Deng siao ping li lun hu si ndiex gon būi hun. Yūh gāing si ndiex Se hui ju yi gāing yūh būi hun ih ba hmom mōh mgrāeng, Ji ti ju yi mōh yian jex an gix, nīed si ndiex būi blag Fax lix blag ji lix, ndug ndai būi gix sum seed See gai guang, Reng seng guang, Jia jeex guang hmom an gix. Nīed sae rīang dīng yūh Ai gox ju yi, Ji ti ju yi, Se hui ju yi mai mgrong yūh eix gāing nū. Hmaing būi hod hrom gēd si mū blag Goung qang ju yi, krom hrom gēd hmom blag naix num Gox jia dix, blag krom krai Ming qux dix, blag haog huan gāing nqo, blag luan nbēen oud eix an gix. Gīeh Reng dao Se hui ju yi nīe yūh dix hmom. Būi on njū mōh būi lāoh yūh Gox jia ngāix kaix sax, mōh rīang dīng Ming qux blag vēui, dee mōh nīed joung see gāing si ndiex blag būi on njū.

Gāing si ndiex giex Ju yi pi nyā, mōh num gāing Veng hua yūh eix. Sae rīang peuix yang būi hlaong su jeex mai būi ndaing jīx lāi min gāing ko mai gāing Sian dai hua yūh eix an gix, siao rīang dīng būi hun Gox jia eix, in hoig mōh gāing dīng gah gāing Se hui ju yi yūh eix ndaex 21 see ji. Yūh gāing si ndiex mgāe haog huan vēui gāing gū jē. Nāb yung Jao mgāe lāi joung see gāing si ndiex, nīed yūh jūb būi yūh gāing si ndiex mgāe an gix haoh. Siao hrom mgāex būi gū blag, nīed yūh yi vu jiao yiux, yūh dix bōun gīeh būi ang dong ngai lāi an gix dong ngai lāi uig, yūh Jeex nyiex jiao yiux giex Qeng reng jiao yiux nīed hmom, yūh jiao yiux nklog hlaong nīe hmom. Yūh si nax Jiao yiux nīe hmom, nīed yūh ndīang Gai gex blag jiao yiux nklog hlaong pai, yūh hog lai lāig eix jiao yiux jee yian ko, yūh jee liang gāing si ndiex mgāe dix hlaong. Hod mgrong din Dang gah blag gāing si ndiex mgāe, gīeh būi mgāe lāi hlag gū gaex, peuix yang būi hmom hrom goui si mū yūh gāing Se hui ju yi būi blūd njū gāing Se hui ju yi an gix. Sae rīang rāo dix yūh Ju yi pi nyā haog nklog hlaong, pu jix ngai lāi pi nyā, vīex būi gix hu yūh dix dōng Ko sox, dōng bang fax njiad, yūh dix jīx gāing gū jē. Dig nteen gāing 0 gāing ndex, bō yūh gāing daoh gāing mix sing an gix. Nīed yūh Jex sox se hui ko sox haog huan, in ndaing goui ndēe hmom gah gīeh eix Ma kex see ju yi mōh ba ndug ndai Yi seex sing tai yūh Gox jia eix, goui ndēe hmom gah hod eix mgrōh mgrong gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox, yūh rīang mgāig eix Hag diex, gai qao eix Hag diex nīed dīng.

Yūh gāing Veng sox yi sux, Sing veng qux bang, Guang bō ying see an gix nīed hmom, mōh ndēe ndaing joung yao gāing yūh eix gah blag Veng hua. Yūh eix sian quang dee mōh hod mgrong ah Dang hmom, hod Seex see qiux see, nqob mgiex loux hu blag ko. Blag gāing Sing veng qux bang nīed sae rīang guang lī hmom, yūh si nax hmom, yūh Jeex liang haog. Yūh Gai gex blag Veng hua ti jeex nīe raex, lox seex Jeng qex blag Veng hua jing ji hmom. Hod nblōng yūh eix gon būi ih gāing hmom mai grax Se hui ju yi, guang qex fang jeng gīeh dāi mgrūm bruih, gīeh būi dōu ngei an gix, yūh ba ko mai nbēen nīe haoh, mīe ba dang jē nīe hun, diem [sic - diam] lāi ndaing hmom see siang sing giex yix sux sing nīe līh.

Yūh Veng hua huang jing oud eix hmom, mōh tiaox jian dīng gah yūh eix nklog se hui veng ming hlaong, nteen yūh eix Gai gex kai fang hu mai gāing Sian dai hua, yūh mgrong glieh lin būi hun nīe hmom, sae rīang yūh gāing Se hui goung dex, Jeex nyiex dao dex mai Jia ting mei dex an gix hmom. Dīx daix yūh gāing haog huan, dīx daix yūh Guang li hmom, gīeh Veng hua see qang hmom haog huan. Nīed sum seed num gāing Veng hua gaex. Jōung see yix qang blag Ko sox, Lix see, Veng hua an gix mai bao fu gex ming veng vux. Nteen yūh gāing Gai gex Veui seng giex Ti yiux haog huan. Yūh nyīex yāong dix si ngax si ngaong, gīeh būi hun nyōm glieh nyōm lin.

Haog huan gāing Veng hua yūh Gox jia eix, ang ndouh si youx kaing ba hoig yūh būi hun bīang Hag diex kom uig. Dee hod mgrong gīeh jīe dix mōh rong, siao jīe būi uig kaix an gix, yūh gāing lai lāig mai būi blag brāix gah gāing blag Veng hua, dēei dix siao Veng hua hmom jīe Gox jia dang an gix, yūh būi bīang Hag diex yāox gāing dīng hlaong boun Joung gox blag Veng hua. Dig nteen Veng hua ang lēd [sic] ang daeng an gix.

Jee seex feng jee mōh Goung reng gai jix dīx jūb, gix mōh būi ndaing dīng rīang gah gāing Sian dai hua yūh eix. Hod Jeng qex vīex Dang blag Jee seex feng jee, gīeh gix nīed sae rīang rāo dix mai nblih hrom hlag dix. Jee seex feng jee dee nīed sae rīang mgāe dix, yūh dix nīed haog, yūh dix mōh jao grāi būi hmoung hrom gēd kraox, mōh jao yūh Ju yi pi nyā kraox līh, mōh jao mgāe būi goui "boun mu" an gix līh mai būi yūh būi ih glieh lin hmom an gix, naix nom dix mai Goung reng, Noung ming, sae rīang rāo dix nīed yūh Jōung huax ming qux haog huan.

Bāox būi haoh būi hun! kaix hoig grāi lāo eix mgrong sang yūh dix Jing ji, Jeng jee, Veng hua an gix, din juang meng dix grāi gāing yūh eix Gox fang giex gāing Lien. Nīed dix yūh gāing Gox fang giex gāing Lien, mōh sang gīeh Gox jia si ngēih oud kom yūh dix gāing Sian dai hua. Hrom gēd Deng siao ping blag gāing yūh Lien, mōh ba si ndoui dix mai hrom gēd Maox ju six blag yūh Lien, mōh ba ndug ndai Lien eix mai gāing gox fang yūh eix an gix hu blag bēix heui. Nīed hod mgrong gīeh hox gex blag Jeng jee, gīen [sic] blag Jing see, hmom blag jox foung, goui rīang goui rāo an gix, nteen yūh Gai gex gah gāing Lien, yūh Reng ming gai fang jing haog gah nklog hlaong blag Gex ming hua, Sian dai hua, Jeng gui hua. Lien eix oud gah grax hoig hu dix jiad sib nūm, njāo ndaing bōun dīe gāing nū gāing ka gū jē, nīed dix haog huan si nyeix [sic -si nyeig?], mōh oud mai hmom ndug ndai Dang dix. Oud mgreem tiaox jian kraox pao, Lien dee mōh nīe nbrīe dix hngiad loux si ndiex Dang dix, blag See siang, Jeng jee an gix yūh dix ko mai ba yūh Dang joung yang, gāing gū jē hngiad gah ah Dang joung yang, hod mgrōh mgrong hu Reng ming jing dui. Yūh gāing vēui nāing hmom, nīed yūh jee liang haog, hu grax vao [sic - vāo?] grax goui nqom Joung gox. Yian gex kom yūh dix gāing Lien, sae rīang yūh gāing blag See siang jeng jee, hod mgrong hmom yūh Lien eix, yūh dix hu vēui būi blag Jing seng veng ming uig. Yūh dix seex ying hog blag ndaing pai dīeh louh Lien dix bīang Hag diex, nīed suing ling dix hmom, yūh dix dōng Pi nyā blag gāing Lien kom uig. Oud kaix hoig dieh eix Lien ndaex beix sib nūm dīx yīeh hmeen, Gox jia eix gon sang nbāox dieh Lien ha sib hmeen ndaex ra loui nūm in. Vīex Pi nyā hu yūh Lien vāo, nīed yūh yian jiu gah gāing Gox fang, yūh Gox fang goung nyiex ko mai Se hui ju yi see qang jing ji, nīed louh dix siao grāeng nād kraox. Lien dee mōh fux qung gāing dīng yūh Gox jia, deem mgō Gox jia yūh gāing dīng. Dang ju jeex gū nklog, Jeng fu mai būi hun dee mōh nīed deem mgō Lien yūh gāing Gox fang hmom nang, Nīed yūh gāing si ndiex mgāe gah gāing Gox fang, yūh būi uig dōng ndēe joung yao gāing Gox fang kom mu gū gaex. Nīed dix yūh gāing briex Lien hmom, yūh Lien giex būi hun briex krom bāox dix. Nīed yūh blag gāing Ming bing an gix hmom, yūh ti jee doung yian eix būi yūh Gox fang ko. Nīed yūh gāing blag Joung gox reng ming vu juang jing qax bu dui mai Goung ang, Gox jia ang qian an gix hmom.

Ndaix Nteen Yuh Gox Jia Rōub Naix Dix Dāe

Yūh Gox jia bōun rōub naix dix dāe, mōh hrom mgrūm gēd gon būi Joung gox bīang Hag diex kom uig heui. Joung gox goung qang dang hoig gīeh gāing yūh Gox jia rōub naix dix mōh gāing dīng yūh dix dīx mu, gah hoig sae rīang rāo dix yūh nang. Hrom gēd Deng siao ping blag "dīx mu Gox jia ra mu jee du" hoig mōh rīang dīng blag nteen dix gāing yūh Gox jia rōub naix dix.

Siang gang bōun dēei dix ndēeih houig ndaex Ju gox, hoig bōun ah ndaing ko hrom gēd blag "dīx mu Gox jia ra mu Jee du "heui, hoig gīeh gāing yūh gon būi Joung gox Gox jia dix rōub naix dix dāe hu blag vēui dīx ndīang dīng. Kaix hoig ndēeih houig Siang gang, jeng qex blag "dīx mu Gox jia ra mu jee du", "būi Siang gang dang yūh gāing Siang gang", dang kram krai yūh gāing jao dix an gix hoig nbrīe dix jeex sing hmom, gīeh nbēen oud Siang gang si ngēih. See seex dee bōun jeng ming, Siang gang tex qi jeng fu mai būi Siang gang uig dee bōun yūh Siang gang nīe hmom nīe lāoh.

Ao meng sang ndēeih dēei dix houig ndaex Ju gox nūm 1999 sax, in nbāox mōh gāing dīng gah eix būi Jōung huax ming qux dīx mu. Gāing sang yūh vēui ndēeih Ao meng hoig nīed dix gū blag. Ao meng dee si ngēih kom ndēeih dix, gah dee nīe haog huan lang si ngēih kaix ndēeih dix.

Hrom gēd "dīx mu Gox jia ra mu Jee du" mōh ba ndaing joung yao ndaex li lun Deng siao ping dīx blag. Num noh mōh oud mgreem rōub naix Gox jia dix dāe, num Gox jia hod nbēen Se hui ju yi, nbēen Jee beng ju yi ndōg oud Taix vang, Siang gang, Ao meng an gix ang dīeh dix. Hrom gēd in, hoig gīeh Gox jia bōun rōub naix dix mōh dīx mu, yūh Ju qian Gox jia ang lāex, gah dōu gēd nang nbēen oud gāing yūh Taix vang, Siang gang, Ao meng an gix, hoig ndaing ko heui, mōh ba bōun nteen gāing yūh eix Gox jia rōub naix dix dāe heui. Yūh nbēen "dīx mu Gox jia ra mu Jee du", ndaing goui ndēe hmom gah yūh eix Gox jia rōub dix dāe yūh eix Ming qux haog huan, ndaing goui ndēe hmom gah yūh eix Hag diex si ngēih dix oud yūh eix gāing nqo haog huan.

Oud mgreem nteen nbēen "rōub naix dix hmom, dīx mu Gox jia ra mu Jee du" mai Jeng qex gū blag, si nax eix mai Taix vang nīed dix hmom. Sin gāing yūh Siang gang nīe lang hmom kaix ndēeih dix, dee ndaing goui ndēe hmom gah blag sang gai jiex eix veng tix Taix vang. Kom nan, oud kom nīed haoh būi hmaing Taix vang mgōuih dix kaing Gox jia eix mai Gox jia gōuing gah Gox jia eix an gix daox daix dix gah gāing Taix vang, hoig yūh gāing sang rōub naix eix Taix vang nū ngīeh [sic - ngīe?], eix gon būi Joung gox kom uig vīang mōh būi Taix vang nang gah dīe nteen noh.

Dee mōh nīed hod nbēen "rōub naix dix hmom, dīx mu Gox jia ra mu Jee du" mai yūh si nax eix ra blag nīed hmom, nteen yūh Gox jia rōub naix dix dāe in gix ndaix mgrong hmom. Joung gox dāe goui dīx mu ngīe, ang jū mgōuih dix, ang jū "Taix vang dux lix", ang yūh Joung gox mgōuih dix goui ra mu mai ang jū mōh Joung gox dīx mu Taix vang dīx mu, ang jū Gox jia dang dox daix dix gah gāing yūh eix, gah ang jū rīang dīd dix kloui dix ah ang Taix vang mōh Hag diex Joung gox. Dee mōh ih loux hmom nqom njied dix hu gai jiex blag sang rōub naix eix dix, kom nan eix gah ang sax ah ang dix ih Nād mōg hu gai jiex, in ang ndouh mōh yūh eix būi Taix vang bāox dix yāox, mōh yūh eix būi Gox jia dang sang yūh Taix vang hu kaing Joung gox an gix yāox. Nīed sae rīang dix hu yūh gāing yūh eix kom ra blag nīe haog huan, gīeh ra blag lai dox lāi yūh lī mai bāox dix, lai hu lai līng mai bāox dix. Eix ndēh hrom dix gah būi Taix vang muih Gox jia an gix. Qux kaing būi hmaing dix mgōuih dix hu kaing Joung gox an gix, mgāex hrom hri kom grōux [sic - groux?] dix Dang pai, būi gū jē gū blag ndaex Taix vang houig dix brōng hog sang yūh eix Gox jia rōub naix dix dāe.

Eix gah nbāox ah: nklog njāeh, ra blag jīx dix ran "oud mgreem Joung gox dīx mu, bō lai yūh dix gōuing gah bāox dix", lāo loux dāe, bih mgrong nyōm oud līh; Oud kaix, glom mglom yūh dix Hag diex Joung gox mōh dīx mu kom ra blag, gui hua gāing sang yūh dix kaix in sax. Mīe blag Taix vang nīed dix bog loux hoig nbloi [sic] eix, nīed houig tang pang mai eix. Oud mgreem Joung gox dīx mu, veng tix gū jē jīx dix grāi. Ja mōh ngīe goui ndēe hmom gah gāing rōub naix Gox jia dix, jīx dix grāi loux uig. Gāing sang rōub naix Gox jia dix, dee dang mōh būi Joung gox ba yūh mai bāox dix.

Grax sang hu Taix vang hoig vīen dix mai gāing rōub naix Gox jia dix, mgōuih dix mōh ang grax hu goui. Eix goui hrom joung, rīang dīng dix hu gai jiex veng tix Taix vang. Grax sang yūh eix Gox jia rōub naix dix vīang nū yūh gah mox, ja mōh dug gon būi Joung gox daix bāox dix sīed, gēd blag hmom gah gāing yūh Jōung huax ming qux kom uig, dee bōun yūh Gox jia eix rōub naix dix, yūh Ming qux gū jē nīed haog huan.

Ndim Gox Ji Sing See Giex Gaing Yuh Blag Braix

Gox ji sing see hoig nīed dix hmom gū blag. Si ngēih oud dāe mai yūh gāing haog huan mai bāox hoig mōh gāing dīng gah nbēen oud eix. Nbēen oud haoh jē bīang Hag diex, hoig ndaing haog huan blag Jing ji giex Jeng jee, rīang kraox gū jē hoig joux naix nom dix dāe. Si nax Gox jia dīng an gix gah nīed tiaox jeng dix. Gāing lai lāig yūh būi mai bāox dix bīang hag diex nīed dix haog huan. Rīang Gox jia dāeg haog an gix gah nīed dix dīng nang. Nbēen oud haoh jē ndaing goui ndēe hmom gah blag si ngēih Hag diex, blag haog huan gāing yūh eix. Gon būi Gox jia bīang Hag diex kom mu hoig mīe dix nyōm oud mai bāox. Mīe Hag diex si ngēih, yūh gāing naix nom mai bāox an gix hoig rong nbēen oud eix. Jē gīeh Hag diex si ngēih oud gah hoig nīed dix haoh nang. Oud ndaex lang si ngāix som kaix in sax, eix dee bōun dīe nteen nāing dīng kraox, bōun seex sian gīeh Hag diex lang si ngēih.

kom nan, hrom gēd blag nāing gah dee gon goui, Ba qian ju yi giex Qiang qian jeng jee gon mōh boud ba gīeh Hag diex ang si ngēih. Yūh Jing see jix tuang dīng giex Jing see toung moung, ang goui ndēe hmom gah blag si ngēih oud Hag diex. Mgrōh mgrong Gox ji jing ji brim ang ko ang njiad an gix hoig ndaing lāex yūh gāing yūh Gox jia dāeg haog. Si nax būi mī giex būi houd nīe vīeh. Gāing vīex "Reng qian" hu qeeih qoing [sic] gāing yūh Gox jia būi an gix ndaing gin. Buing dog bāox dix njāo Ming qux, Jōung jiao, Hag diex an gix gah goui gū si ndāeh. Hag diex gon ndaing ang si ngēih.

Nīed hod mgrong voi jiao see siang Deng siao ping, dang yūh gāing ko mai jao dix blag brāix. Gāing bīang Hag diex kom mu, dee mōh yūh hog ko mai gāing jīe būi Joung gox mai gon būi bīang Hag diex uig, hod hog ko gāing, dang din lix qang dix mai Jeng qex dix līh, ang hlad gah ba ah būi, ang yūh bāox mgrōm hmom mai Gox jia dīng an gix, ang yūh Jing see jix tuang, ang yūh nāing lai lah, ang jax nkrang Hag diex būi.

Dīe nteen Ba qian ju yi, yūh Hag diex si ngēih oud. Gox jia gū mu dee mōh yūh si nax dix hmom kom loux njied, ang ih nād yūh nāing mai bāox, ang vīex loux dīeh dix hu dox daix dix gah gāing Gox jia bāox dix, gah ang jū yāox iag Gox jia bāox dix, hu jang hu blu bliag Gox jia bāox dix. Eix ang tux būi hod nbēen oud dix, gah ang jū būi yax eix hod nbēen oud gix.

Dee mōh nīed nteen yūh mgrong kraox oud būi bīang Hag diex līh heui. Mgrong in dee mōh gīeh nyōm oud dāe mgrong puan mu mōh num, gīeh ko mai Sing jang Lian hox gox, gīeh hod ko mai gāing nyōm oud giex gāing haog huan hag diex.

Gīeh Hag diex oud haoh jē hun mgrong. Nbēen oud gon būi bīang Hag diex yām in ndaing haoh jē hun mgrong heui. Gox jia kom mu jīx dang sōg hu grax ko gah jao dix, grax ko gāing yūh dix. Gāing yūh Gox jia mox dee dang mōh būi Gox jia an ba gēd dang yūh, gāing dīng bīang Hag diex dee mōh būi hun kom mu ba brōng so dāe.

Yūh bāox mgrōm mai Gox jia braog hveing dix. In mōh ba hoig yūh Gox jia eix mglang ga in heui, gah ang ndouh dīeh dix kaix in sax. Om gāing ang hrom eix ko gah mai Gox jia braog dix an gix, dee mōh oud kom yūh dix Hag diex si ngēih, brōng lāo noh hmom dāe. Sing ang nyāng bōun gai jiex dix pao, jīx dix een hah, sōg siao ba ko dāe een ba ang ko.

Dee mōh nīed yūh bāox mgrōm giex gāing lai lāig mai Gox jia nklog loui an gix. Hog yūh Gox jia dāeg haog an gix dix gaex, yūh gāing dix haog huan an gix hoig om bāox dix. Joung gox sang nīed yūh gāing lai lāig gāing deem mgō mai Gox jia dāeg haog an gix.

Oud mgreem yian jex nyōm oud mai bāox puan mu, nīed yūh si nax eix mai Gox jia ndaing mī an gix hmom. Gox jia gū mu ko dix dig blag ang nbēen oud grax hu ko dāe an gix, lai nāb yung bāox dix, nyōm oud mai bāox dix. Sōg nblōng lai goui ndēe ih gah bāox dix, yūh gāing lai lāig mai bāox, yūh gāing hmom ih būi bīang Hag diex uig. Om ndēe ang loux ko dāe, mōh lāo hmom mai bāox, bō yūh dix gōuing gah bāox dix, gaoh kaing sang yūh dix Hag diex nīed si ngēih nbēen nīed hmom, gai jiex gāing ang ko hmom; bō yūh dix lūang dix nklad bāox dix dog bāox dix.

Hod mgrong si ndū lai yāox dix ih an gix, yūh lāi, yūh gāing lai louh blag Veng hua, Pi nyā an gix mai Gox jia bīang hag diex kom uig, gīeh dix haog huan dāe.

Nīed yūh gāing lai lāig blag brāix, gīeh Gox jia eix nīe dīng si māo gah ndaex Lian hox gox mai ndaex Ju jeex dang an gix bīang Hag diex.

Hod mgrong dang yūh gāing jao dix, si ndū om bāox, nāb yung bāox dix, ang dox daix dix gah gāing yūh bāox dix an gix, yūh bāox mgrōm mai Dang pai mīe dix yūh bāox mgrōm mai Dang eix an gix, gīeh si nax Gox jia nīe hmom.

Joung gox mōh rīang dīng gah blag yūh dix hag diex si ngēih oud. Gox jia eix yūh gāing Se hui ju yi Sian dai hua, ndaing mīe hag diex lang si ngēih. Joung gox vīang dīng rīang gox ngāix kaix gah ang hu teeh toing [sic] būi, ang yūh dix dīng jao hnyae. Gon būi Joung gox hoig ndaing ka dix gah ndīg būi gaing aing būi ngai dix, gah ang yūh gāing ka yūh nin gah būi.

Si vēui hag diex oud eix ndaing rīang, grax gah ndaing nū ndaing gog. Gon būi Joung gox ndaing mīe dix dug daix gon būi bīang Hag diex kom uig, yūh gāing hag diex si ngēih, yūh nbēen oud gon būi nīe hmom.

Gao Joung gox Goung Qang Dang Sang Lāig Ndaex See Ji Kraox

Yāog Qix jee Deng siao ping li lun dom hlaong, yūh gāing kaix din hui dīng nbōg in hmom, nteen yūh gāing yūh eix lāig ndaex 21 see ji gū blag, ba nīe gin mōh hod eix ba ndug ndai Dang hmom, yūh gāing Dang dom hmom.

Joung gox goung qang dang mōh jao ndug ndai gon būi kom mēng heui. Ndug ndai Dang eix mōh hod mgrōh mgrong ko mai gāing yūh Goung reng gai jix, hoig bōun kao yian dix gah gāing yūh eix mglang ga in nāox. Ndaex Joung gox, ang goui Jeng jee ju jeex haoh būi jīx lāi min gāing om Dang eix yūh nan, ang goui Ju jeex hmom vīeh om Dang eix nin, ang goui Dang yūm dang gāing jīe Jōung huax ming qux mīex ndīng mox, Dang bōun naix nom dix mai būi haoh būi hun, Dang hod ba ko yūh dix dig nteen ba lūd yūh dix, Dang hod li lun ko mai grax njied yūh dix yūh nin. Nbēen oud eix hoig dox Dang glom gāing dīng, gon būi eix hoig ndēh hrom dix gah Dang eix. Dang hoig vīex gon būi yūh gāing lāoh ndaex 20 seex ji, gah dee bōun vīex nang gon būi yūh gāing nīe hmom ndaex 21 seex ji.

Blag ndug ndai Dang mai blag gāing Dang, hoig ndōg naix nom dix mai li lun gīex grax hu Dang. Jūb si mīang gīeh Maox jex doung mōh jao ndug ndai nbāex dīx, hoig gīeh Ma kex see liex ling ju yi mōh ba si ndiex dix, hod grax ko Dang, bōun yūh gāing dīng Dang, bōun yūh jūb būi vīex eix bēix gah nāing Sing ming ju ju yi, bōun seed sum Se hui ju yi an gix līh dix mu. Jūb si mīang gīeh Deng siao ping mōh jao ndug ndai nbāex ra an gix, vīex Ma kex see liex ling ju yi, Maox jex doung see siang hu siao ndaex gāing Joung gox, oud mgrēem Gai gex kai fang giex gāing Sian dai hua sang yūh Dang yūh gah mox, sang yūh gāing Dang yūh gah mox in gix, nbāox yūh gāing Dang haog gah nklog kraox. Oud vēui See ji kraox pao, Dang joung yang sang nbāox ndug ndai Dang yian kom mu nteen yūh gāing dīng in hu, sang yūh Dang mōh Dang Ma kex see ju yi hod mgrong Deng siao ping li lun, vīex hrom njied dix yūh būi ih gāing hmom, gaex joung blag See siang Jeng jee Ju jeex an gix, bōun dīe kao yian gū jē, hu vēui nbēen gū loh, ndug ndai būi gix yūh gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox dīx mu. Dang kom mu dee mōh hod mgrong din eix, nīed yūh gāing Dang blag See siang, Ju jeex, Jox foung an gix, nīed yūh gāing ndug ndai hmom, yūh dix bōun dīe ba si um ba kreeing an gix, vīex ngai nbāoh kraox dix mai rīang dīng dix, ndug ndai gon būi hun hu yūh gāing kraox sang yūh eix.

Yūh gāing Dang hmom blag See siang, gah num mōh ang lu lieh dix kom vīex dix Deng siao ping li lun hu si ndiex Dang kom uig, nīed yūh ndēe hmom Dang blag See siang jeng jee līh. Deng siao ping li lun hoig mōh rīang vīex eix hu dōng nbēen Hag diex hu gai jao Hag diex heui. Ndaex Dang kom mu dee mōh nīed dix mgāe dix gah, yūh būi dōu mgāe dix gah Ma liex ju yi, Maox jex doung see siang nīe mōh Deng siao ping li lun in gix. Yāog Qix jee Deng siao ping li lun dom hlaong, būi jao ndug ndai gū nklog nīe mōh Jōung yang veui yian mai si mīang oud ndaex Seng mīex yīeh mīex hreing mox an gix, dee mōh jao ndug ndai būi hu mgāe dix gah Deng siao ping li lun heui, yūh dix dom si ndong gah mgrōh mgrong li lun, naix nom mai gāing yūh dix, siao gah gāing yūh dix. Oud kaix nbāox lōi nīed gīeh si mīang oud ndaex Sing an gix mgāe dix gah blag Dang sing Dang foung an gix. Yūh būi sae rīang mgāe dix ndaex Dang gū gaex, tao lun loux gū jē ndaex Dang, gēd gāing gū jē ndaex Dang, yūh gāing hmom gāing ih ndaex Dang. Nīed vīex li lun hu jee dao gāing yūh dix, siao ba mgāe dix ndaex gāing yūh dix, yūh dix hlaong dōng Ma kex see ju yi li lun, yūh dix bōun gai jiex gāing gū jē, kaix bōun gai qao Ju guang see gai, nbāox hu gai qao Kex guang see gai.

Yūh gāing Dang hmom blag Ju jeex, gah num mōh yūh Dang mōh jao ndug ndai gian ndaex mgrāeng, yūh ndēe hmom Dang līh blag Ju jeex. Dang eix goui Puan hreing ndaix yīeh hmeen gaex, goui Loui yīeh si sib hmeen mu Dang ju jeex, oud mgreem ndug ndai Ma kex see ju yi dix hod Ming ju jix joung jee yian jex gīeh Dang rōub dix mōh maox dīx nyāing, sae rīang dix yūh gah ndēe sang houig eix, in mōh ndēe ndaing hmom Ju jeex heui. Oud yām Gai gex kai fang mai sang yūh eix Se hui ju yi see qang jing ji haog huan, ang bōun dix yūh Ming ju jix joung jee yōm, dee nīed dix yūh gaex yūh gien. Nīed dix yūh Ming ju hu, yūh Dang yian dang bōun siao Qian lix dix, nīed yūh nblih hrom mgāex hrom hlag dix līh; yūh Jōung yang goui si ob, yūh dix mōh maox dīx nyāing grax dīx mu mai Jōung yang blag See siang, Jeng jee an gix, hu grax vīex Dang mai hod Jeng qex vīex Dang hmom; nbāox nīed yūh Jee du dai biao da hui Dang hmom, gīeh Dang veui gū nklog mai gaex būi naix nom dix fu jex gāing dāe, yūh Dang veui blag mgreem mōh jao ndug ndai gian gah Ju jeex nklog si ndū mai dix. Si mīang gū gaex dee mōh hod ba hoig din eix blag Ming ju jix joung gū jē, gēd nklog dīng, hod ji lix hmom, dīe blag gāing dang yūh grax dang hu, fang dui blag ah hmoung ang hod hmaing nāox ang jū an gix. Hod mgrong Gex ming hua, Nian qing hua, Jee seex hua, Juang nyiex hua an gix, nīed yūh būi jao ndug ndai blag gāing Se hui ju yi Sian dai hua līh dīx jūb, mōh ba sang gīeh gāing yūh eix hu hmom si nyēig [sic - si nyeig?] heui. Gīeh gāing See siang jeng jee mōh gāing mgāe, nīed gīeh Si mīang gū nklog mōh jao ndug būi hod mgrong Dang, vīex hrom hri hmom dix hu yūh būi ih gāing hmom, yūh dix goui rīang blag gāing Sian dai hua an gix. Yūh Gai gex blag gang bu jee du nīe pai, yūh Ming ju vīeh, yūh blag kao hex būi hmom, lom lāo gū blag, nīed jian du hmom, gīeh būi ndaing njied nīed līh, nīe gīeh blag siao blag dig si mīang si ndong. Rūah dix siao si mīang, dee mōh hod mgrong yian jex sōg būi goui si mū būi jīx lāi min gāing an gix, rūah dix siao ba hmom, bō siao būi ndaex nyīex bāox aig dix, dig nteen ba ang hmom blag siao būi an gix. Rūah dix siao ba ah būi hun hmom, būi hod mgrong loux ah Dang, būi yūh būi hun ih gāing hmom, būi si ngax si ngouing [sic] an gix. Būi ang hod mgrong loux ah Dang, būi dang yūh gāing jao dix, būi yūh gāing dīeh gāing bīe, būi hu hmaing dix mgiex si mīang an gix, ang ndouh bōun dix dox mgiex si mīang. Peuix yang dix siao si mīang bōun gān gāing nū būi si laoh njū, hoig mōh gāing dīng dīx mu heui, dee nīed dix yūh hmom. Nīed dix peuix yang dix siao si mīang Nbun, si mīang blag Ming qux iag jē mai si mīang blag būi ang lāig Dang an gix. Yūh Jee du blag si mīang tui SIU an gix hmom, guang sing gix blag Jeng jee, jao gu gix blag Seng hox, gīeh gix nīed nbāox sae rīang rāo dix. Ju jeex Dang blag mgreem hoig mōh num gāing Dang heui. Yūh nklog dīem [sic] Dang ju jeex hmom, dee mōh hod mgrong ah Dang, yūh gāing Dang blag mgrāeng; vīex Jing seng blag Gai gex hu yian jiu gāing kraox līh veng tix kraox līh, yūh blag yūh dix gāing hmom; nbrīe dix yūh gāing si ndīex, guang li, jian du Dang yian hmom, gīeh gix dang bōun gai jiex maox dun goui gah jao dix. Ji qeng Dang blag mgreem dee dang hod blag ko gah dix, nbrīe dix yūh Jeex jex din Dang dix ih, sae rīang dix gīeh dix mōh ba hod mgrong jeng qex Dang hmom, ba krom būi hun hoig yūh gāing dang veui dix hmom heui.

Yūh gāing Dang hmom blag Jox foung, gah num mōh hod eix joung jee vīex hrom hmom nqom njiex [sic] dix hu yūh būi hun ih gāing hmom, yūh ndēe hmom Dang blag naix nom dix mai būi hun līh. Ba hmom yūh Dang blag vīex dix li lun hu naix mai seex ji, yūh si nax dix hmom mai būi hun, ah mai būi gah ndēeih ah mai jao dix nang an gix, hoig mōh joung jee Dang heui, dee nīed gīeh naix dix mai gāing yūh eix nbāox Dang nīed dīng nīed hmom. Dang eix gaoh kaing būi hun, sum seed dix ndaex būi hun, yūh būi hun ih gāing. Ndēe njāeh gāing yūh eix dix blag Se hui ju yi goui nqom Joung gox, mōh sang vīex eix hrom hmom nqom njied dix hu yūh būi hun ih gāing hmom. Goung qang dang yian dee mōh nbrīe dix hngied [sic - hngiad] loux ah būi hun, guang sing hog ka būi hun dix, deem mgō būi hun yūh gāing njied gāing hmom. Dang yian gang bu dee mōh nbrīe dix hod mgrong loux ah Dang, bō yūh dix lūd nblōng. Siao Qian li dox būi hun hmom, ang ndouh bōun vīex Qian li dix hu yūh dix ih gāing hmom; yūh gāing blag bīang giex gāing būi hun naix dix dāe, ang gīeh giex dang hu kaing bāox, nteen yūh bāox, gah ndaex gāing yūh dee mōh hod mgrong grax hu būi hun, yūh gāing diao qax yian jiu hmom, ang ndouh bōun dix yūh Guang liaox ju yi, Sing see ju yi, ang ndouh bōun dix du hmaing būi hngiad loux dix di dēi. Yūh eix gāing gū jē mōh dang būi hun, siang sing būi hun, yi kao būi hun, Dang eix dom ang uig siao rīang dīng būi hun si nqeeng.

Dog nteen ba si um ba kreeing mōh Jeng jee dou jeng dīng gah nbēen oud grax hu Dang giex Gox jia eix heui. Vīang mōh būi lūd yūh gah mox, ang ndouh bōun yūh Dang eix mglub, yūh Dang eix nklud [sic]. Sin Dang eix nklud dang mōh jao eix ba dang yūh nklud, bō ndouh dang yūh dix hlaex [sic] leeing. Sin eix ang dog gāing si um yāox nqom, gon būi eix dee ang lai yi loux Dang ang lai hod mgrong Dang. Oud kom yūh dix Gai gex kai fang dee mōh nīed sae rīang rāo dix dog nteen gāing si um goui ndaex Dang, rīan dix gah si nqeeng. Yūh hrom gēd blag sang dog dix gāing si um gaex joung, gah yūh noh hmom dīx nklog dīx nklog. Nīed yūh gāing yūh si mīang si ngax, gāing qax Ang jee dīng līh, gāing joux ba ang ko ang njiad an gix hmom. Dang veui gū nklog dee mōh yūh Qix jee dix si ndong, yūh hrom dix gian, sae rīang rāo dix. Hod mgrong yūh num dom hmom, yūh gāing si ndiex mōh num, Fax lix mōh bao jeng, Jian du mōh guang jian. Gaoh kaing yūh dix Gai gex nīe raex, yūh dix bōun qang Rag diex līh gāing si um gah si ngax. Dang veui tung yix dix ndug ndai, Dang veui giex Jeng fu guang kom ra blag, Ji veui hod yūh mai giex, Bu meng gū nklog dang yūh jīe dix, siao rīang būi hun hmom, yūh dig nteen gāing si um si ngax. Jao ndug ndai nīe mōh ba oud gah nklog hlaong an gix dee mōh yūh dix mōh jao mgāe, yūh dix juing sou Fax lix dom hmom, gīeh būi jian du dix, dig nteen hrom gēd si um an gix, yūh dix mōh ba ka dix ba yūh gāing si ngax būi yāox, ndug ndai būi hun yūh nāing mai gāing si um. Naix nom gāing dog nteen eix si um mai gāing yūh Dang ju jeex si ngax an giex dāe, ndaex Dang mōh ang ndouh gīeh būi si um oud ndaex.

Yūh gāing Dang si nīed, mōh sang yūh Dang hu si vēui yūh Dang si ngax, yūh rīang rōub naix Dang dix mai rīang dīng Dang vaoh dix līh. Gāing sae eix rīang dix gah pao mōh sang yūh eix bōun houig gah nklog Goung qang ju yi, sin bī ndēe sang houig, ang mōh Goung qang dang hmom dīx gaex; ang sae rīang dix gah gāing yūh Dang nklog njāeh Se hui ju yi, gah ang mōh Goung qang dang hmom dīx gaex. Oud mgreem tiaox jian kraox pao, Goung qang dang dee mōh yūh dix luan vēui būi hun, yūh gāing yūh dix ko mai nbēen oud eix, yūh dix bōun: yūh Goung qang ju yi goui ndaex hrom dix, mōh jao ndug ndai būi hu hod mgrong Dang giex Jeng qex yūh Gox jia yām in, yūh dix vāo vung, yūh luan hu, ang hlad gah kui nang, ang hlad gah gāing lāex; vīex hrom hri hmom dix hu yūh būi hun ih gāing hmom, ih ba soung blag vēui, ih ba die blag kaix, yūh būi hun ih rīang dix, nīe yūh gāing hmom gāing lāoh; sae rīang mgāe dix gah Ma kex see ju yi li lun, yūh dix si ndong dōng dix lūd dix ko, gīeh dix bōun jang ox gāing yūh dix hmom, sae rīang dīng yūh dix bōun dou gāing yūh dix; jō gāing veui sian, yūh gāing jīe Gox jia giex būi hun blag vēui, dog nāing mai yūh gāing gāing lāex gah gāing jīe būi hun, Se hui, Gox jia an gix. Dang veui gū nklog dee mōh nīed hod mgrōh "Dang dang yūh gāing Dang" in, vīex fang jeng yūh eix Dang lāig ndaex gāing yūh Dang gū mgrong uig seih, sae rīang joux yūh Ji lix ntuh ntah [sic] nīeh naing goui ndaex Dang an gix hmom. Hod ba din Dang jang hmom, hod yūh gāing hog ah jee du din Dang. Dee mōh yūh dix yian gex gah Dang yian nīe mōh jao ndug ndai an gix, guang li si nīed, jian du si nīed. Grāi Dang sing grāi yian jex ndaex Dang, yūh See siang dou jeng ndaex Dang, hod ba ko njied, dīe ba ang hmom; vīex ba din Dang jang hu fax jang Dang yian, dog Dang yian ang led [sic] yāox nqom; yūh Ji lix Dang hmom, yūh būi si ndū vēui ji lix kom uig. Sin ji lix Dang eix ndaing hmom, nbāi hrom si mgōuig [sic - si mgouig?] hri, Dang eix dee bōun yūh gāing dīx mgrong nbāox dīx mgrong.

Bāox būi haoh būi hun eui! njāeh gah hui dīng nbōg in houig gah hui dīng nbāex gao līah, dee mōh nklog jo eix gāing nū, bēix eix gāing hmom ndaex puan nūm; dee mōh nklog vīex Dang eix gāing kraox bōun yūh dix hu hod loux brah Deng siao ping, yūh ba gēd būi hun, yūh gāing kraox nīe huan ndaex puan nūm in; dee mōh yām hoig yūh eix "Jiu vu" ji hua, yām bōun seed sum eix num gāing sang yūh dix vēui nūm 2010 ndaex puan nūm. Pao eix jīx dix ah nin, nklog Siao kang din Dang eix dix houig gah yām nkoig See ji in dix yām njāeh Gai gex kai fang dix nāox, dee bōun yūh dix hoig. Oud gah Gox jia haoh būi om Joung gox yūh nin, bōun gīeh būi houig nklog siao kang, hoig mōh gāing ndaing dīng dīx mgrong. In ndaing goui ndēe hmom gah blag lang si ngēih oud Gox jia, bōun nteen gāing Se hui ju yi Sian dai hua yūh eix haog gah nklog kraox.

Ndaex mgrāeng hui dīng in nbōg in, mōh sang yāog eix Qix jee Deng siao ping li lun dom hlaong. Hui dīng nbāex gao puan dee hoig sae in ndaex lix see dix heui. Eix hoig hu grax si ndong grax rīang, kom nan grax vēui eix gah ang ndouh si nbēing, kui nang gū jē gon ndaing haoh ndaing hun, om ba hoig dōng eix mai ba ang eix nyāng dōng, ba gaoh kaing ndaex Gox jia mai ba gaoh kaing blag brāix, ba goui ndaex Jeng jee mai ba goui ndaex seng hox an gix. Vīang mōh kui nang dix, mōh ang ndouh bōun lu lieh gah hrom hod eix li lun Deng siao ping, dee nīed gīeh eix vīex li lun in hu yūh gāing nū si vēui ngai, gīeh eix bōun bēix kui nang, hu luan si vēui dix. Hod Deng siao ping li lun, nīed yūh li lun in haog huan ndaex gāing yūh dix, hoig mōh jex reng dīng gah jao ndug ndai ndaex Dang joung yang kom uig mai būi Dang eix kom mu.

Gāing sang yūh eix ndaex hui dīng in, mōh kreh [sic] krom Dang kom mu mai gon būi Ming qux gū jē kom mēng sae rīang dix gū gaex ndaex būi, nteen yūh gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox luan haog gū blag. Krom rōm dix dāe hoig mōh gāing dīng, hoig mōh rīang dīng. Dang ju jeex gū nklog dee mōh nīed krom rōm dix hmom, krom rōm dix hmom mai Ming ju dang pai, mai bāox mgrōm eix gū blag, yūh blag si nax Dang giex būi hun nīed hmom, yūh num krom rōm gon būi bāox dix kom mēng nīe gaex. Krom rōm eix bāox dix, mōh njāo sang yūh gon būi Jōung huax ming qux nīe haog huan, njāo sang yūh eix gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox nīe hmom. Ndaex Dang kom mu mai gon būi Ming qux gū jē kom mēng dee mōh nīed yūh gāing krom rōm dix dāe gaex, yūh nin gāing yūh eix dom nīed bēix si nyēig [sic - si nyeig].

Gīeh eix nīed yāog Qix jee Deng siao ping li lun dom hlaong, krom rōm bāox dix braog Dang joung yang, mgrūm hrom mgrūm hri, ang hlad ang ndēeih, sae rīang nka gāing nū, nteen yūh gāing Se hui ju yi goui nqom Joung gox yūh eix lāig ndaex 21 see ji gū blag!